0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Giá trị thanh toán

TẢI LŨY KẾ LÀ GÌ? CÔNG THỨC, CÁCH TÍNH LŨY KẾ

TẢI LŨY KẾ LÀ GÌ? CÔNG THỨC, CÁCH TÍNH LŨY KẾ

Lũy kế thanh toán tạm ứng = Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước - Chiết khấu tiền tạm ứng + Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này Lũy kế thanh toán khối lượn[r]
 • 1
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG QUY TRÌNH THUẾ NHẬP SIÊU CỦA MỘT GIAO DỊCH TRONG KẾT TOÁN P3 PDF

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG QUY TRÌNH THUẾ NHẬP SIÊU CỦA MỘT GIAO DỊCH TRONG KẾT TOÁN P3 PDF

Các hợp đồng có rủi ro lớn 62. Nếu doanh nghiệp có hợp đồng có rủi ro lớn, thì nghĩa vụ nợ hiện tại theo hợp đồng phải được ghi nhận và đánh giá như một khoản dự phòng. 63. Nhiều hợp đồng (Ví dụ: Đơn mua hàng thường xuyên) có thể bị huỷ bỏ mà không phải thanh toán bồi thường, tức là không phát sinh nghĩa vụ nợ. Các hợp đồng có qui định rõ quyền và nghĩa vụ đối với từng bên tham gia ký kết hợp đồng thì khi phát sinh sự kiện rủi ro, hợp đồng đó sẽ thuộc phạm vi chi phối của chuẩn mực này và khoản nợ phải trả phát sinh được ghi nhận. Những hợp đồng thông thường mà không có rủi ro lớn thì không thuộc phạm vi áp dụng của chuẩn mực này.
 • 5
CHƯƠNG I NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

CHƯƠNG I NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1.3.1.3. Tâm lý, thói quen, trình độ dân trí và thu nhập của người dân: - Tâm lý và thói quen của người dân có ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động của TTKDTM. Do nước ta đi lên từ một nền kinh tế sản xuất nhỏ nên sức ỳ của tâm lý "tiền trao cháo múc" đang rất phổ biến. Vì vậy tiền mặt vẫn là một phương tiện được người dân ưa chuộng, mọi người có thói quen chi trả trực tiếp bằng tiền mặt khi mua bán các hàng hoá và dịch vụ. Ngoài ra đại bộ phận dân cư còn cho rằng nếu thanh toán qua NH thì thủ tục còn rườm rà, phức tạp và thậm chí còn mất thêm phí rất cao. Bên cạnh đó, mọi người có xu hướng tiết kiệm, cất giữ tiền đồng, tiền có giá trị mạnh, kim loại quý hiếm.
 • 20
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP

Hệ số thanh toán nhanh là chỉ tiêu đợc dùng để đánh giá khả năng thanh toán nhanh các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.Thực tế cho thấy, nếu chỉ tiêu này > 0,5 thì tình hình thanh toán tơng đối khả quan. Ngợc lại, thì doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán công nợ. Tuy nhiên, nếu hệ số này quá cao lại phản ánh một tình hình không tốt vì vốn bằng tiền quá nhiều, vòng quay vốn chậm ,làm giảm hiệu quả sử dụng vốn.
 • 36
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH QUY TRÌNH VỀ THUẾ THU NHẬP HIỆN HÀNH CỦA MỘT GIAO DỊCH P3 PPSX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH QUY TRÌNH VỀ THUẾ THU NHẬP HIỆN HÀNH CỦA MỘT GIAO DỊCH P3 PPSX

35. Có nhiều phương pháp đánh giá để ghi nhận giá trị các khoản mục không chắc chắn là một khoản dự phòng. Khi các khoản dự phòng được đánh giá là có liên quan đến nhiều khoản mục, thì nghĩa vụ nợ sẽ được tính theo tất cả các kết quả có thể thu được với các xác suất có thể xảy ra (phương pháp giá trị ước tính). Do đó, khoản dự phòng sẽ phụ thuộc vào xác suất phát sinh khoản lỗ đã ước tính là bao nhiêu, ví dụ: 60% hay 90%. Nếu các kết quả ước tính đều tương đương nhau và liên tục trong một giới hạn nhất định và mỗi điểm ở trong giới hạn đó đều có khả năng xảy ra như nhau thì sẽ chọn điểm ở giữa trong giới hạn đó.
 • 5
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ THUẾ NHẬP SIÊU CỦA MỘT GIAO DỊCH TRONG KẾT TOÁN P3 PPSX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ THUẾ NHẬP SIÊU CỦA MỘT GIAO DỊCH TRONG KẾT TOÁN P3 PPSX

35. Có nhiều phương pháp đánh giá để ghi nhận giá trị các khoản mục không chắc chắn là một khoản dự phòng. Khi các khoản dự phòng được đánh giá là có liên quan đến nhiều khoản mục, thì nghĩa vụ nợ sẽ được tính theo tất cả các kết quả có thể thu được với các xác suất có thể xảy ra (phương pháp giá trị ước tính). Do đó, khoản dự phòng sẽ phụ thuộc vào xác suất phát sinh khoản lỗ đã ước tính là bao nhiêu, ví dụ: 60% hay 90%. Nếu các kết quả ước tính đều tương đương nhau và liên tục trong một giới hạn nhất định và mỗi điểm ở trong giới hạn đó đều có khả năng xảy ra như nhau thì sẽ chọn điểm ở giữa trong giới hạn đó.
 • 5
NĐ-CP - HoaTieu.vn

NĐ-CP - HoaTieu.vn

a) Căn cứ khối lượng xây dựng công trình Dự án BT hoàn thành theo tiến độ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định giá trị quỹ đất tương đương để thanh toán. Việc hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định này. b) Trường hợp giá trị quỹ đất thanh toán lớn hơn giá trị Dự án BT thì Nhà đầu tư nộp phần chênh lệch bằng tiền vào ngân sách nhà nước. Trường hợp giá trị quỹ đất thanh toán nhỏ hơn giá trị Dự án BT thì Nhà nước thanh toán phần chênh lệch cho Nhà đầu tư bằng tiền hoặc bằng quỹ đất tại thời điểm quyết toán Dự án BT hoàn thành.
 • 15
THỰC TRẠNG THUÊ TÀI CHÍNH Ở CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

THỰC TRẠNG THUÊ TÀI CHÍNH Ở CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

2.6.2 Nguyên nhân: - Giá cho thuê (gồm tiền trích khấu hao tài sản thuê, phí, bảo hiểm...) thường cao. Nếu bỏ qua các yếu tố an toàn, chi phí bỏ ra ban đầu thấp... thì cho đến hết thời hạn thanh lý hợp đồng cho thuê tài chính, bên thuê sẽ phải thanh toán tổng số tiền đối với tài sản thuê cao hơn so với đi vay từ các nguồn khác như ngân hàng. Như vậy, nếu tính ra lãi suất thì lãi suất thuê tài chính cao hơn lãi suất vay ngân hàng, bởi vì lãi suất thuê tài chính còn phải cộng thêm các chi phí về lắp đặt, vận hành, bảo hiểm... của bên cho thuê phải bỏ ra. Do vậy mà chi phí tương đối sẽ cao hơn so với hình thức khác như vay ngân hàng
 • 22
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

ứ ng nhu c ầ u thanh toán th ẻ t ừ các khách hàng th ượ ng l ư u ( ph ầ n nhi ề u là ch ủ th ẻ American Express). Nh ậ n th ấ y khó có th ể c ạ nh tranh trong ngành ngh ề khách s ạ n, resort, N ă m 2011, Vietinbank đ ã nhanh chóng phát tri ể n ồ ạ t các đ i ể m ch ấ p nh ậ n th ẻ là các chu ỗ i siêu th ị bán l ẻ , đ i ệ n máy, đ i ệ n tho ạ i là th ị tr ườ ng v ẫ n còn đ ang b ị các ngân hàng b ỏ ngõ nh ư : Big C, Lotte, Coopmart, Metro, Vinmart, Nguy ễ n Kim, Th ế Gi ớ i Di Độ ng, Vi ễ n Thông A...
 • 26
TIỀN GỬI VỐN CHUYÊN DÙNG DOC

TIỀN GỬI VỐN CHUYÊN DÙNG DOC

Nội dung và kết cấu của các TK 403, 404, 415, 416, 417, 418 và 419 Bên Nợ: Số tiền ngân hàng đã thanh toán cho các TCTD khác hoặc NHNN Bên Có:Số tiền ngân hàng đã vay các TCTD khác hoặc NHNN Số dư Có: Số tiền ngân hàng còn nợ các TCTD và NHNN
 • 6
LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.

+ Thanh toán bằng phơng thức chuyển khoản qua ngân hàng với điều kiện ngời mua đã chấp nhận thanh toán, việc bán hàng đợc xem là đã đợc thực hiện, doanh nghiệp chỉ cần theo dõi việc thanh toán với ngời mua. + Thanh toán bằng phơng thức chuyển khoản qua ngân hàng với điều kiện ngời mua có quyền từ chối không thanh toán một phần hoặc toàn bộ giá trị hàng mua do khối lợng hàng gửi đến cho ngời mua không phù hợp với hợp đồng về số lợng hoặc chất lợng và quy cách: hàng hoá đợc chuyển đến cho ngời mua nhng cha thể xem là bán hàng, doanh nghiệp cần theo dõi tình hình chấp nhận hay không chấp nhận để xử lý trong thời hạn quy định đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp.
 • 33
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU ACB (2)

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU ACB (2)

Xét trên nhiều góc độ, khi hoạt động thanh toán trong xã hội còn thực hiện phổ biến bằng tiền mặt, nhất là trong thanh toán các khoản có giá trị lớn có thể dẫn đến một số bất lợi và rủi [r]
 • 45
BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI THỰC HÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 PPSX

BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI THỰC HÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 PPSX

- Càng gần tới ngày đáo hạn, giá trị trái phiếu càng tiến gần mệnh giá - Tại ngày đáo hạn giá trị của trái phiếu luôn bằng mệnh giá. Bài 15: Công ty Đất Việt có loại trái phiếu quốc tế còn 4 năm nữa thì hết hạn. Lãi coupon được trả hàng năm; trái phiếu có mệnh
 • 46
GIÁ THAM CHIẾU POTX

GIÁ THAM CHIẾU POTX

m ới của công ty sẽ l à 4 tri ệu cổ phiếu mệnh giá 5.000đ/cổ phiếu. T ổng giá trị ni êm y ết vẫn l à 20 t ỉ đồng nhưng giá thị trường của c ổ phiếu mới sẽ dao động ở mức 100.000 đồng/cổ phiếu. Giá thị trường của công ty vẫn l à 400 t ỉ đồng.
 • 8
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, THANH TOÁN NỢ VÀ THUẾ GÍA TRỊ GIA TĂNG TẠI CTY TNHH XNK VÀ TM HOÀ PHÁT.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, THANH TOÁN NỢ VÀ THUẾ GÍA TRỊ GIA TĂNG TẠI CTY TNHH XNK VÀ TM HOÀ PHÁT.

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN,THANH TOÁN NỢ VÀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG DOANH NGHIỆP1.2Chế độ tài chính (*************) kế toán (*************) các khoản tiền, thanh toán nợ và thu
 • 75
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU ACB

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU ACB

Xét trên nhiều góc độ, khi hoạt động thanh toán trong xã hội còn thực hiện phổ biến bằng tiền mặt, nhất là trong thanh toán các khoản có giá trị lớn có thể dẫn đến một số bất lợi và rủi [r]
 • 45
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU ACB

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU ACB

Xét trên nhiều góc độ, khi hoạt động thanh toán trong xã hội còn thực hiện phổ biến bằng tiền mặt, nhất là trong thanh toán các khoản có giá trị lớn có thể dẫn đến một số bất lợi và rủi [r]
 • 45
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

- Thanh toán trước 50% giá trị hợp đồng, 50% còn lại thanh toán sau khi giao hàng.[r]
 • 1
BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

5/20/2012 NV TÀI TR Ợ THƯƠNG MẠ I 9 CÁC HÌNH THỨC TÀI TRỢ NHẬP KHẨU Chấp nhận hối phiếu, ngân hàng xác nhận trên hối phiếu về nghĩa vụ thanh toán cho nhà xuất khẩu khi đến hạn, qua đó được hưởng phí cho vay mượn danh nghĩa.
 • 10
HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THCS KHÁNH AN II.ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: XÃ KHÁNH AN - HUYỆN U MINH - TỈNH CÀ MAU

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THCS KHÁNH AN II.ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: XÃ KHÁNH AN - HUYỆN U MINH - TỈNH CÀ MAU

- Thực hiện việc bảo hành công trình trong thời gian 12 tháng, mức bảo hành là 5% giá trị quyết toán. - Trong thời gian bảo hành công trình Nhà thầu phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của Nhà thầu gây ra trong quá trình thi công công trình bằng chi phí của Nhà thầu. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 21 ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về các lỗi này. Nếu quá thời hạn này mà Nhà thầu không bắt đầu thực hiện các công việc sửa chữa thì Chủ đầu tư có quyền thuê một nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Nhà thầu chịu và sẽ được khấu trừ vào tiền bảo hành của Nhà thầu và thông báo cho Nhà thầu giá trị trên, Nhà thầu buộc phải chấp thuận giá trị trên.
 • 27
MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.. Vậy, chúng t[r]
 • 3
ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ THANH TOÁN NGÂN HÀNG TRONG XUẤT NHẬP KHẨU HIỆN NAY - 3 PDF

ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ THANH TOÁN NGÂN HÀNG TRONG XUẤT NHẬP KHẨU HIỆN NAY - 3 PDF

Những rủi ro do những sai sót mang tính kỹ thuật trong quy trình thanh toán L/C như việc các bên tham gia thực hiện sai một khâu trong quy trình nghiệp vụ. - Ví dụ điển hình là trường hợp công ty Hưng Thịnh Vũng Tầu, công ty dịch vụ Vật tư nông nghiệp Phú Yên từ chối thanh toán nhưng không chấp nhận trả lại chứng từ cho phía nước ngoài. Trong khi đó UCP 500 quy định "Nếu ngân hàng mở không giữ lại chứng từ để người xuất trình định đoạt hoặc không chuyển chứng từ lại cho người này ngân hàng sẽ mất quyền khiếu nại rằng chứng từ không phù hợp với các điều kiện của L/C". Bởi vậy trong trường hợp này nếu VCB không giao được chứng từ cho người bán nguyên vẹn như khi họ xuất trình có nghĩa là ngân hàng sẽ phải gánh chịu hoàn toàn trách nhiệm do thực hiện không đúng những điều kiện và điều khoản của UCP 500.
 • 27
TẢI MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CÔNG NỢ - HOATIEU.VN

TẢI MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CÔNG NỢ - HOATIEU.VN

Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán … % giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.. Vậy, chúng [r]
 • 3
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

+ Khả năng thanh toán: Dùng đánh giá khả năng thanh toán, các khoản nợ ngắn hạn phải trả của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo và đợc tính toán trên cơ sở so sánh tổng giá trị TSCĐ thuần (lấy số liệu từ chỉ tiêu mã số 100 trong bảng cân đối kế toán) hoặc tổng số tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển hiện có (lấy từ số liệu chỉ tiêu mã số 110 trong bảng cân đối kế toán) với tổng các khoản nợ ngắn hạn phải trả (lấy số liệu từ chỉ tiêu 310 trong BCĐKT) của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.
 • 30
SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

Thông thường, việc thanh toán giữa các bên sử dụng công cụ tài chính phái sinh được thực hiện trên cơ sở thuần, theo đó các bên chỉ thanh toán cho nhau phần chênh lệch về giá trị hợp lý [r]
 • 112
HỎI VÀ ĐÁP VỀ THUẾ - HƯỚNG DẪN TỪ TỔNG CỤC THUẾ

HỎI VÀ ĐÁP VỀ THUẾ - HƯỚNG DẪN TỪ TỔNG CỤC THUẾ

Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì DOANH NGHIỆP PHẢI KÊ KHAI, ĐIỀU CHỈNH GIẢM CHI PHÍ ĐỐI VỚI PHẦN GIÁ TRỊ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KHÔN[r]
 • 3
LUỸ KẾ GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG NGHIỆM THU CỦA HẠNG MỤC ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN ĐỒNG

LUỸ KẾ GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG NGHIỆM THU CỦA HẠNG MỤC ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN ĐỒNG

Luỹ kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán: ……….. Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán ……….[r]
 • 3
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

Theo phương thức này, định kỳ doanh nghiệp sẽ gửi hàng cho khách hàng theo những thỏa thuận trong hợp đồng. Khách hàng có thể là đơn vị nhận bán hàng đại lý hoặc là những khách hàng mua thường xuyên theo hợp đồng kinh tế. Khi xuất kho hàng hóa giao cho khách hàng thì số hàng hóa đó vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, bởi vì chưa thỏa mãn 5 điều kiện ghi nhận doanh thu. Đến khi khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán kế toán ghi nhận doanh thu do doanh nghiệp đã chuyển các lợi ích gắn với quyền sở hữu hàng hóa cho khách hàng
 • 29
[SLIDE THUYẾT TRÌNH]THANH TOÁN THẺ TRONG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN Ở VIỆT NAM

[SLIDE THUYẾT TRÌNH]THANH TOÁN THẺ TRONG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN Ở VIỆT NAM

Phương thức thanh toán thẻ TRANG 3 1.CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ĐIỆN TỬ  CÁC LOẠI THẺ  THANH TOÁN GIÁ TRỊ NHỎ  SÉC ĐIỆN TỬ TRANG 4 2.PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN THẺ  THẺ THANH TOÁN: LOẠI [r]
 • 21
HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG NHÂN HẠT ĐIỀU

HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG NHÂN HẠT ĐIỀU

Thanh toán: thiếu thời hạn thanh toán, thiếu số tiền thanh toán, thiếu đồng tiền thanh toán, thiếu việc thể hiện thanh toán 100% giá trị hoá đơn vào tài khoản của người bán, tại ngân hàn[r]
 • 4
DỊCH VỤ CHO TÊN ĐƠN VỊ LÀ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VỐN NSNN THEO HỢP ĐỒNG SỐ

DỊCH VỤ CHO TÊN ĐƠN VỊ LÀ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VỐN NSNN THEO HỢP ĐỒNG SỐ

- Giá trị hợp đồng được thanh toán từ nguồn ngoài NSNN: … đồng.. đã thanh toán cho ..1[r]
 • 2
THELEKHUYENMAI140219

THELEKHUYENMAI140219

Hà Nội Đối tượng khuyến mãi Chủ thẻ quốc tế Sacombank Nội dung khuyến mãi TẶNG BÓ HOA CHO KHÁCH HÀNG* KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN BẰNG THẺ QUỐC TẾ SACOMBANK CÓ GIÁ TRỊ THANH TOÁN TỪ 1.000.000[r]
 • 1
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM TĂNG GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TRÊN THỊ TRƯỜNG KINH DOANH PHẦN 6 PPS

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM TĂNG GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TRÊN THỊ TRƯỜNG KINH DOANH PHẦN 6 PPS

4. Các khoản nợ trả cho các chủ nợ trong danh sách chủ nợ. a. Nếu giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp đủ thanh toán các khoản nợ của chủ nợ, thì mỗi chủ nợ đều đ − ợc thanh toán đủ số nợ của mình. b. Nếu giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp không đủ thanh toán các khoản nợ của các chủ nợ, thì mỗi chủ nợ chỉ đ − ợc thanh toán một phần khoản nợ của mình theo tỷ lệ t − ơng ứng.
 • 5
Mẫu công văn yêu cầu thanh toán

Mẫu công văn yêu cầu thanh toán

Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …) mà hai bên đã thỏa thuận, bên mua sẽ thanh toán cho bên Bán toàn bộ giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghi[r]
 • 1
TỔNG HỢP CÁC HÀM SỬ DỤNG TRONG MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

TỔNG HỢP CÁC HÀM SỬ DỤNG TRONG MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Cú pháp hàm RATE có các đối số dưới đây: • Nper Bắt buộc. Tổng số kỳ hạn thanh toán trong một niên kim. • Pmt Bắt buộc. Khoản thanh toán cho mỗi kỳ và không đổi trong suốt vòng đời của niên kim. Thông thường, đối số pmt bao gồm tiền gốc và lãi, nhưng không chứa các khoản phí và thuế khác. Nếu pmt được bỏ qua, bạn phải đưa vào đối số fv.
 • 21
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÊN THỊ TRƯỜNG NHẰM TĂNG GIÁ TRỊ CỦA CHỦ SỞ HỮU P6 DOCX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÊN THỊ TRƯỜNG NHẰM TĂNG GIÁ TRỊ CỦA CHỦ SỞ HỮU P6 DOCX

Sau đây là ví dụ minh hoạ về vụ phá sản một doanh nghiệp cụ thể - Doanh nghiệp Sao Mai. Giả sử toà án xác định giá trị thanh lý của doanh nghiệp trị giá khoảng 8.300 triệu đv Giá trị các khoản nợ có thứ tự − u tiên cao khi tuyên bố phá sản là: 1. Nợ l − ơng công nhân: 360 tr
 • 5
Giáo trình hướng dẫn những khái niệm và cách phân loại trong ngành quản lý tài chánh phần 6 pptx

Giáo trình hướng dẫn những khái niệm và cách phân loại trong ngành quản lý tài chánh phần 6 pptx

5. Nếu giá trị còn lại của doanh nghiệp sau khi đã thanh toán đủ số nợ của các chủ nợ mà vẫn còn thừa thì phần này thuộc về: a. Chủ doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp t − nhân b. Các thành viên của công ty, nếu là công ty
 • 5
GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH PHÂN LOẠI NGÀNH TRONG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHẦN 6 PPTX

GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH PHÂN LOẠI NGÀNH TRONG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHẦN 6 PPTX

Sau đây là ví dụ minh hoạ về vụ phá sản một doanh nghiệp cụ thể - Doanh nghiệp Sao Mai. Giả sử toà án xác định giá trị thanh lý của doanh nghiệp trị giá khoảng 8.300 triệu đv Giá trị các khoản nợ có thứ tự − u tiên cao khi tuyên bố phá sản là: 1. Nợ l − ơng công nhân: 360 tr
 • 5
QĐ1601 CỦA THỐNG ĐỐC NHNN POTX

QĐ1601 CỦA THỐNG ĐỐC NHNN POTX

3. Khoản 8, Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: “8 - Tài sản “có” có thể thanh toán ngay bao gồm: tiền mặt, ngân phiếu thanh toán còn giá trị lưu hành; vàng, kim loại quý, đá quý (nếu có) có thể bán ngay; tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và các tổ chức tín dụng khác; giá trị tín phiếu, trái phiếu Kho bạc Nhà nước (nếu có); tối đa 95% các khoản cho vay đối với tổ chức tín dụng đến hạn thu nợ; tối đa 90% các khoản cho vay đối với tổ chức, cá nhân đến hạn thu nợ; các khoản khác đến hạn thu.”
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ