0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Nhận lại vốn góp liên doanh bằng TSCĐ

HẠCH TÓAN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CTY DỊCH VỤ DU LỊCH TOSERCO - 2 DOCX

HẠCH TÓAN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CTY DỊCH VỤ DU LỊCH TOSERCO - 2 DOCX

Nhận vốn góp liên doanh của các đơn vị khác bằng TSCĐHH: căn cứ giá trị tài sản được các bên tham gia liên doanh đánh giá và các chi phí khác nếu có, kế toán tính toán nguyên giá của TSC[r]
 • 9
TÀI LIỆU QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ĐỢT 3 PPTX

TÀI LIỆU QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ĐỢT 3 PPTX

18. Báo cáo tμi chính phải trình bμy một số mối quan hệ nhất định giữa các bên liên quan. Các quan hệ th−ờng đ−ợc chú ý lμ giao dịch của những ng−ời lãnh đạo doanh nghiệp, đặc biệt lμ khoản tiền l−ơng vμ các khoản tiền vay của họ, do vai trò quan trọng của họ đối với doanh nghiệp. Bên cạnh đó cần trình bμy các giao dịch lớn có tính chất liên công ty vμ số d− các khoản đầu t− lớn với tập đoμn, với các công ty liên kết vμ với Ban Giám đốc. Chuẩn mực kế toán số 25 "Báo cáo tμi chính hợp nhất vμ kế toán khoản đầu t− vμo công ty con", Chuẩn mực kế toán số 07 Kế toán các khoản đầu t− vμo công ty liên kết yêu cầu trình bμy danh sách các công ty con vμ các công ty liên kết. Chuẩn mực kế toán Lãi, lỗ thuần trong kỳ, các sai sót cơ bản vμ các thay đổi trong chính sách kế toán yêu cầu trình bμy các khoản mục doanh thu, chi phí đ−ợc bao gồm trong việc xác định lãi hoặc lỗ từ các hoạt động thông th−ờng mμ với quy mô, tính chất vμ ảnh h−ởng của chúng khi trình bμy trong báo cáo tμi chính sẽ diễn giải phù hợp hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.
 • 49
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BCTC PPT

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BCTC PPT

- V ề chất lượng dịch vụ m à Công ty cung c ấp : Công ty TNHH Ki ểm Toán Vũ Hồng CN Đ à N ẵng luôn ti ến h ành ki ểm soát ch ất lượng công việc rất cẩn thận v à ch ặt chẽ. Qua nghi ên c ứu quy tr ình Ki ểm toán kho ản mục TSCĐ trong Kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Ki ểm Toán V ũ Hồng CN Đà N ẵng th ực hiện, có thể thấy rằng viẹc kiểm tra, soát xét được thực hiện trong c ả giai đoạn thực h i ện lẫn giai đoạn kết thúc v à phát hành báo cáo. Trong giai đoạn thực hiện, việc kiểm tra của trưởng nhóm sẽ đảm bảo cho việc quản lý v à ki ể m soát ti ến độ thực hiện cũng như chất lượng công việc của các nhân vi ên và so sánh v ới chương tr ình Ki ểm toán nhằm đảm bảo các khoản mục trên BCTC đ ã được thực hiện đầy đủ. Trước khi phát h ành Báo cáo chính th ức, toàn b ộ hồ sơ ki ểm toán phải trải qua các quá trình soát xét h ết sức nghi êm túc và ch ặt chẽ của ch ủ nhiệm Kiểm toán và Ban giám đốc CN Cty TNHH Ki ểm Toán Vũ Hồng t ại Đà N ẵng .
 • 60
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÁN ĐOÁN LÝ LUẬN VỀ ĐỊA TÔ CỦA CMAC VÀ VẬN DỤNG VÀO CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM P3 DOC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÁN ĐOÁN LÝ LUẬN VỀ ĐỊA TÔ CỦA CMAC VÀ VẬN DỤNG VÀO CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM P3 DOC

Để khuyến khích sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả, thực hiện công bằng, hợp lý sự đóng góp của tổ chức, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vào ngân sách nhà nước. Căn cứ vào điều 84 của hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Đảng và nhà nước ta đã đưa ra luật quy định sử dụng đất nông nghiệp.
 • 11
Phân tích cổ phiếu ngânhàng NHTMCP á châu (ACB)

Phân tích cổ phiếu ngânhàng NHTMCP á châu (ACB)

Bên cạnh đó, lãi suất VNĐ và USD sau thời gian dài tăng đã có dấu hiệu chững lại. Những yếu tố trên sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và cải thiện biên độ lợi nhuận của ngành ngân hàng. Thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh đang tạo cơ hội để Công ty chứng khoán ACB gia tăng hoạt động môi giới, repo, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thu phí như tư vấn niêm yết, tư vấn cổ phần hóa và tài chính doanh nghiệp. Lợi nhuận trước thuế của Công ty Chứng khoán ACB 9 tháng đầu năm 2006 đạt 31,8 tỉ đồng, bằng 138% kế hoạch của cả năm 2006.
 • 33
ỪNG DỤNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN GIÁ CỦA CỔ PHIẾU ACB DOC

ỪNG DỤNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN GIÁ CỦA CỔ PHIẾU ACB DOC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG -Huy động vốn nhận tiền gửi của khách hàng bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng - Sử dụng vốn cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên doanh bằng đồng Việt Nam, ngo[r]
 • 24
ỪNG DỤNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN GIÁ CỦA CỔ PHIẾU ACB 2 DOC

ỪNG DỤNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN GIÁ CỦA CỔ PHIẾU ACB 2 DOC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG -Huy động vốn nhận tiền gửi của khách hàng bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng - Sử dụng vốn cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên doanh bằng đồng Việt Nam, ngo[r]
 • 24
ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÀI KHOẢN TIỀN GỬI CÁ NHÂN NHẰM TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÁNG THƯỢNG

ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÀI KHOẢN TIỀN GỬI CÁ NHÂN NHẰM TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÁNG THƯỢNG

Chỉ tiêu 2003 2004 Mức tăng (04-03) Số lợng Số tuyệt đối Số tơng đối 112 286 174 155 % Nh vậy thời điểm khi mới hoạt động CN chỉ có 112 tài khoản, tại thời điểm cuối năm 2004 CN đã có 286 KH mở tài khoản về số tuyệt đói tăng 174 tài khoản và só tơng đối tăng 155%. Tính đến nay (6/2005) CN đã có khoảng xấp xỉ 400 tài khoản cá nhân đợc mở. Đạt đợc kết quả nh vậy CN Láng Thợng thực sự đã hớng về khách hàng cá nhân và tích cực thu hút những khách hàng cá nhân mở tài khoản. Thủ tục mở tài khoản cá nhân cũng đợc đơn giản hơn nhiều. Khách hàng muốn mở tài khoản này chỉ cần nộp chứng minh th nhân dân và giấy xin mở tài khoản theo mẫu in sẵn của ngân hàng. Khi mở tài khoản này KH chỉ cần phải nộp vào ngân hàng 100.000 VNĐ, một số d nhỏ hơn nhiều so với mức tối thiểu của các ngân hàng khác trong địa bàn (500.000 VNĐ). Hơn nữa khi mở tài khoản cá nhân không phải nộp khoản lệ phí và đợc sự hớng dẫn nhiệt tình của các nhân viên ngân hàng khi làm thủ tục nêu lên những thuận lợi từ việc sử dụng tài khoản tiền gửi cá nhân. Mặc dù nguồn vốn huy động từ khoản tiền gửi cá nhân này không phải là chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn huy động song nó cũng đã tạo ra cho ngân hàng một tiềm lực trong hoạt động huy động vốn, với số lợng dân c đông đảo nếu tất cả đều mở và sử dụng tài khoản tại ngân hàng thì số lợng tiền gửi đóng góp vào nguồn vốn của ngân hàng sẽ ngày càng tăng gấp bội. Còn đối với ngời dân là những khách hàng cá nhân họ cũng có những lợi ích nhất định, thông qua việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi cá nhân, KH đợc tiếp cận với những dịch vụ hiện đại, mang lại sự thuận tiện, nhanh chóng mà vẫn đảm bảo an toàn, chính xác với khoản tiền gửi của mình, hơn nữa họ còn đợc hởng lời thông qua lãi suất qui định.
 • 77
GIỮCHẤP THUẬN VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓPA CÁC BÊN TRONG NGÂN HÀNG LIÊN DOANH HOẶC GIỮA CÁC THÀNH VIÊN GÓP VỐN TRONG NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI PDF

GIỮCHẤP THUẬN VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓPA CÁC BÊN TRONG NGÂN HÀNG LIÊN DOANH HOẶC GIỮA CÁC THÀNH VIÊN GÓP VỐN TRONG NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI PDF

H ồ sơ Thành ph ần hồ sơ 1. Đơn xin chuyển nhượng vốn góp do Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân h àng 100% v ốn nước ngo ài, ngân hàng liên doanh ký, trong đơn cần n êu: - Lý do chuy ển nhượng;
 • 5
GIÁO TRÌNH  LUẬT THƯƠNG MẠI II  CHƯƠNG 7 9 DOC

GIÁO TRÌNH LUẬT THƯƠNG MẠI II CHƯƠNG 7 9 DOC

c>vốn. Vốn của bên nước ngoài hoặc các bên nước ngoài trong liên doanh không được thấp hơn 30% vốn điều lệ hoặc vốn góp của các bên được tính căn cứ vào giá thị trường vào thời điểm góp vốn, các máy móc trang thiết bị phải có giấy chứng nhận của tổ chức giám định độc lập.
 • 10
MỘT SỐ VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GÓP VỐN LIÊN DOANH TƯƠNG CÁC DNVN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GÓP VỐN LIÊN DOANH TƯƠNG CÁC DNVN

Một số vấn đề hoàn thiện kế toán hoạt động đầu tư góp vốn liên doanh tương các DNVN.pdf
 • 85
CHẤP THUẬN VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP CHO ĐỐI TÁC MỚI NGOÀI NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI HOẶC NGOÀI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH PPTX

CHẤP THUẬN VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP CHO ĐỐI TÁC MỚI NGOÀI NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI HOẶC NGOÀI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH PPTX

Tên bước Mô t ả bước l ập ở nước ngo ài (n ếu có) phải lập bằng tiếng Anh v à ph ải được h ợp pháp hoá l ãnh s ự (trừ những trường hợp được quy định tại điểm 7.1 mục III phần I thông tư này). Các bản sao tiếng Việt v à các b ản dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt phải được cơ quan công
 • 8
ĐỀ CƯƠNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

ĐỀ CƯƠNG NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

3. Ngày 21/8 góp vốn với công ty C thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát D bằng một thiết bị sản xuất có nguyên giá 280 000. Hao mòn lũy kế tính đến hết tháng 7 là 45 000, thời gian sử dụng dự kiến của thiết bị là 10 năm. Giá trị vốn góp được chấp nhận là 245 000. Biết tỷ lệ lợi ích của công ty tại liên doanh D là 30 %.
 • 14
ĐỀ TÀI “NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ VÀO TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ” PPS

ĐỀ TÀI “NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ VÀO TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ” PPS

Có rất nhiều phương pháp phân phối hàng mẫu đến khách hàng tiềm năng. Phương pháp thích hợp nhất phải căn cứ vào các yếu tố như là loại, kích cỡ, khối lượng, khả năng hư hỏng của loại sản phẩm mẫu, số lượng và vị trí của người nhận, mức độ chọn lọc khả năng linh hoạt mong muốn. Không phải các loại tất cả hàng mẫu đều phát không cho khách hàng. Việc phân phối hàng mẫu bằng cách bán các gói hàng có kích cỡ nhỏ có tính chất giới thiệu gần đây đã được công ty áp dụng. Người tiêu dùng sẵn sàng dùng thử sản phẩm nếu họ có thể mua một lượng nhỏ với chi phí tối thiểu. Một chương trình hàng mẫu thường khá phức tạp đòi hỏi công ty phải có những nỗ lực đáng kể trong việc lên kế hoạch và thực hiện.
 • 62
THỰC TRẠNG VIỆC SẮP XẾP LẠI LAO ĐỘNG VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG DÔI DƯ KHI THỰC HIỆN CPH DNNN Ở TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VIỆC SẮP XẾP LẠI LAO ĐỘNG VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG DÔI DƯ KHI THỰC HIỆN CPH DNNN Ở TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

tư khi điều kiện cho phép và 1 dự án liên doanh giữa Trung quốc và tỉnh Lào Cai. Công tác đầu tư phát triển của Tổng công ty trong 4 năm 2001 - 2004 nhìn chung đã được chú trọng đẩy mạnh cả về số lượng và chất lượng. Một số dự án trọng điểm đã hoàn thành và đi vào sản xuất bước đầu phát huy hiệu quả tốt góp phần giữ vững nhịp độ tăng trưởng của Tổng công ty. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác đầu tư phát triển còn gặp nhiều khó khăn khi triển khai dự án, nhất là vốn tiến độ. Một vài dự án trọng điểm bị chậm tiến độ đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Trước tình hình đó Tổng công ty cũng đã điều chỉnh tiến độ, xác định thứ tự ưu tiên đối với một số dự án nhóm A giai đoạn 2001 - 2005, giãn tiến độ cho phù hợp với điều kiện triển khai và đảm bảo hiệu quả kinh tế.
 • 41
DT TT NHNN

DT TT NHNN

Hồ sơ chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn cho bên nhận chuyển nhượng là thành viên góp vốn mới gồm: a Các hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều này; b Văn bản đề nghị nhận chuyển[r]
 • 30
CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM BIA HUDA TRÊN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY BIA HUẾ

CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM BIA HUDA TRÊN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY BIA HUẾ

Các công ty sản xuất bia có hình thức sở hữu là liên doanh hay vốn nước ngoài thì có ưu thế về tài chính, trong khi những đơn vị quốc doanh thì lại nhận được những ưu đãi trong các qui đ[r]
 • 43
LIÊN DOANH, LIÊN KẾT, HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

LIÊN DOANH, LIÊN KẾT, HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

Liên minh kinh tế là một trong những biện pháp để thực hiện chiến lược kinh doanh.Liên minh kinh tế có thể là những thỏa thuận không chính thức hoặc chính thức (được quy định bằng văn bản có tính pháp lý cao)Những hình thức liên minh kinh tếLiên doanhHợp tác chiến lượcLiên kết góp vốnNhượng quyền thương mạiLiên kết theo mạng lưới.Liên minh kinh tế là một trong những biện pháp để thực hiện chiến lược kinh doanh.Liên minh kinh tế có thể là những thỏa thuận không chính thức hoặc chính thức (được quy định bằng văn bản có tính pháp lý cao)Những hình thức liên minh kinh tếLiên doanhHợp tác chiến lượcLiên kết góp vốnNhượng quyền thương mạiLiên kết theo mạng lưới.Liên minh kinh tế là một trong những biện pháp để thực hiện chiến lược kinh doanh.Liên minh kinh tế có thể là những thỏa thuận không chính thức hoặc chính thức (được quy định bằng văn bản có tính pháp lý cao)Những hình thức liên minh kinh tếLiên doanhHợp tác chiến lượcLiên kết góp vốnNhượng quyền thương mạiLiên kết theo mạng lưới.
 • 12
ĐĂNG KÝ GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG HÌNH THÀNH PHÁP NHÂN MỚI BÊN GÓP VỐN VÀ BÊN NHẬN GÓP VỐN LÀ TỔ CHỨC KINH TẾ PPSX

ĐĂNG KÝ GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG HÌNH THÀNH PHÁP NHÂN MỚI BÊN GÓP VỐN VÀ BÊN NHẬN GÓP VỐN LÀ TỔ CHỨC KINH TẾ PPSX

1. Thửa đất góp vốn còn trong thời hạn sử dụng, đất không bị tranh chấp, kê biên, giải tỏa. Bên nhận góp vốn đủ điều kiện nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, sử dụng đất đứng mục đích và đúng quy hoạch sử dụng đất
 • 5
BÀI TẬP CHƯƠNG 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH B01DN: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

BÀI TẬP CHƯƠNG 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH B01DN: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Bài 1: Có tài liệu tại một doanh nghiệp như sau: (Đơn vị tính: 1.000 đ)I. Số vốn ban đầu do các chủ sở hữu góp: 1.400.000 bao gồm tiền mặt: 400.000, TSCĐ hữu hình: 1.000.000II. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ.1. Mua chịu vật liệu chính của công ty A theo tổng giá thanh toán 220.000, đã bao gồm thuế GTGT 10%, hàng đã nhập kho đủ.2. Nhận vốn góp liên doanh dài hạn bằng tiền mặt 60.000.3. Mở tài khoản tại ngân hàng và gửi vào 300.000 4. Dùng tiền mặt trả bớt nợ cho Công ty A 120.0005. Theo hợp đồng đã ký, tiến hành trả trước tiền hàng cho công ty B bằng chuyển khoản: 50.0006. Công ty D tiến hành trả trước tiền mua hàng theo hợp đồng bằng tiền mặt: 80.000
 • 6
ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THUẾ

ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THUẾ

Cuối kỳ, khi lập báo cáo tài chính hợp nhất, bên góp vốn liên doanh căn cứ vào khoản lãi chưa thực hiện phát sinh từ giao dịch đem TSCĐ đi góp vốn hoặc bán (có lãi) cho cơ sở kinh doanh [r]
 • 22
Giáo trình Kế toán Tài chính doanh nghiệp

Giáo trình Kế toán Tài chính doanh nghiệp

Kế toán liên doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát Theo hình thức này, hoạt động của một hợp đồng liên doanh được các bên góp vốn liên doanh sử dụng [r]
 • 298
THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN GÓP LIÊN DOANH  VAS 08 DOC

THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN GÓP LIÊN DOANH VAS 08 DOC

Một nhãn hiệu hàng hóa đem góp vốn vào nhiều doanh nghiệp khác nhau có thể bị pha loãng Ngược lại, có thể xảy ra trường hợp bên nhận góp vốn lạm dụng thương hiệu, làm giảm giá trị thương hiệu. Ngoài ra, vì là một phần quan trọng được pháp luật sở
 • 31
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ may mặc thì lại càng gặp nhiều khó khăn và thách thức trước sự cạnh tranh trên thương trường kinh tế đang diễn ra rất khốc và phải chấp nhận quy luật đào thải từ phía thị trường. Đứng trước những thử thách đó, đòi hỏi doanh nghiệp phải ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, quản lý và sử dụng tốt nguồn tài nguyên vật chất cũng như nhân lực của mình. Để doanh nghiệp có thể trụ vững được trước những khó khăn đó thì vấn đề tài chính để duy trì sản xuất và phát triển là một vấn đề rất quan trọng. Để thực hiện được điều đó một doanh nghiệp phải hiểu sâu sắc về thực trạng tài chính của mình
 • 44
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP

1.4.6. Lập kế hoạch hoá tài chính. Kế hoạch hoá tài chính là một quá trình từ việc phân tích các cơ hội, các lựa chọn tài chính và dự đoán các kết quả hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp, tìm hiểu mối liên hệ giữa các quyết định ở hiện tại và tương lai đến việc xây dựng các giải pháp tình thế để áp dụng trong những điều kiện bất lợi. Do vậy, kế hoạch hoá tài chính là việc tổ chức nguồn vốn, sử dụng vốn trong doanh nghiệp sao cho đạt kết quả cao nhất cũng như chuẩn bị các cơ sở, biện pháp để thực hiện các quy định tài chính.
 • 32
VỐN LƯU ĐỘNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI DOC

VỐN LƯU ĐỘNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI DOC

Ngoài các nguồn vốn trên doanh nghiệp có thể huy động thêm vốn thông qua hình thức phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn liên doanh… _2.4 PHÂN LOẠI THEO THỜI GIAN HUY ĐỘNG VỐN_ - > Nguồn VLĐ [r]
 • 34
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK HÙNG VƯƠNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK HÙNG VƯƠNG

Bằng việc các Ngân hàng góp vốn liên doanh liên kết với Ngân hàng khác hoặc với các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng … làm tăng tổng vốn góp để đầu tư cho các hoạt động sản xuấ kinh doanh,[r]
 • 38
Thủ tục góp vốn bằng tài sản cố định

Thủ tục góp vốn bằng tài sản cố định

a) Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào DN phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.
 • 5
Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát

Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát

Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát.Trong sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của nền kinh tế hiện nay, để tồn tại cũng như phát triển, các tổ chức kinh tế buộc hợp tác đầu tư với nhau. Trong các hình thức đầu tư, có khá nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn hình thức đầu tư liên doanh. Đây là hình thức đầu tư khá an toàn vì doanh nghiệp bỏ vốn cùng kinh doanh với doanh nghiệp khác để cùng chia sẻ lợi ích và rủi ro. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, các hoạt động liên doanh gồm 3 hoạt động liên doanh chủ yếu: Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát, tài sản đồng kiểm soát và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát. Trong đề tài này, chúng tôi tập trung nghiên cứu sâu về 2 hình thức liên doanh: Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát.Chương 1 Các chuẩn mực kế toán liên quan đến hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát1.1 Chuẩn mực kế toán Việt Nam – Số 081.1.1 Các thuật ngữ sử dụng trong chuẩn mựcLiên doanh: Là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế, mà hoạt động này được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh. Các hình thức liên doanh quy định trong chuẩn mực này gồm: Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát Tài sản được đồng kiểm soát; Cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát.Kiểm soát: Là quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động đối với một hoạt động kinh tế liên quan đến góp vốn liên doanh nhằm thu được lợi ích từ hoạt động kinh tế đó.Đồng kiểm soát: Là quyền cùng chi phối của các bên góp vốn liên doanh về các chính sách tài chính và hoạt động đối với một hoạt động kinh tế trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng.Ảnh hưởng đáng kể: Là quyền được tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của một hoạt động kinh tế nhưng không phải là quyền kiểm soát hay quyền đồng kiểm soát đối với những chính sách này.Bên góp vốn liên doanh: Là một bên tham gia vào liên doanh và có quyền đồng kiểm soát đối với liên doanh đó.Nhà đầu tư trong liên doanh: Là một bên tham gia vào liên doanh nhưng không có quyền đồng kiểm soát đối với liên doanh đó.Phương pháp vốn chủ sở hữu: Là phương pháp kế toán mà khoản vốn góp trong liên doanh được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của bên góp vốn liên doanh trong tài sản thuần của cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải phản ánh lợi ích của bên góp vốn liên doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát.1.1.2 Nội dung của chuẩn mực1.1.2.1 Các hình thức liên doanh04. Chuẩn mực này đề cập đến 3 hình thức liên doanh: Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh (hoạt động được đồng kiểm soát); Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh tài sản được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh (tài sản được đồng kiểm soát); Hợp đồng liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh mới được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh (cơ sở được đồng kiểm soát).Các hình thức liên doanh có 2 đặc điểm chung như sau:(a) Hai hoặc nhiều bên góp vốn liên doanh hợp tác với nhau trên cơ sở thoả thuận bằng hợp đồng; và(b) Thỏa thuận bằng hợp đồng thiết lập quyền đồng kiểm soát.1.1.2.2 Thỏa thuận bằng hợp đồng05. Thỏa thuận bằng hợp đồng phân biệt quyền đồng kiểm soát của các bên góp vốn liên doanh với lợi ích của khoản đầu tư tại những công ty liên kết mà trong đó nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể (xem Chuẩn mực kế toán số 07 “Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết”).Chuẩn mực này quy định những hoạt động mà hợp đồng không thiết lập quyền đồng kiểm soát thì không phải là liên doanh.06. Thoả thuận bằng hợp đồng có thể được thực hiện bằng nhiều cách, như: Nêu trong hợp đồng hoặc biên bản thoả thuận giữa các bên góp vốn liên doanh; nêu trong các điều khoản hay các quy chế khác của liên doanh.Thỏa thuận bằng hợp đồng được trình bày bằng văn bản và bao gồm các nội dung sau:(a) Hình thức hoạt động, thời gian hoạt động và nghĩa vụ báo cáo của các bên góp vốn liên doanh;(b) Việc chỉ định Ban quản lý hoạt động kinh tế của liên doanh và quyền biểu quyết của các bên góp vốn liên doanh;(c) Phần vốn góp của các bên góp vốn liên doanh; và(d) Việc phân chia sản phẩm, thu nhập, chi phí hoặc kết quả của liên doanh cho các bên góp vốn liên doanh.07. Thỏa thuận bằng hợp đồng thiết lập quyền đồng kiểm soát đối với liên doanh để đảm bảo không một bên góp vốn liên doanh
 • 26
BÀI GIẢNG - LẬP DỰ ÁN - CHƯƠNG I PPTX

BÀI GIẢNG - LẬP DỰ ÁN - CHƯƠNG I PPTX

b) Giai đoạn thực hiện đầu tư Đặc điểm Số vốn đầu tư được sử dụng trong giai đoạn này chiếm phần lớn tổng vốn đầu tư của dự án. Số vốn này nằm ứ đọng trong suốt quá trình thực hiện đầu tư và không sinh lời.
 • 27
TẢI THỦ TỤC GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - HOATIEU.VN

TẢI THỦ TỤC GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - HOATIEU.VN

Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vố[r]
 • 5
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TSCĐHH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TSCĐHH TẠI XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ 79

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TSCĐHH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TSCĐHH TẠI XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ 79

- TSCĐ HH được cho, được biếu, được tặng, được viện trợ, nhận vốn góp liên doanh, nhận lại vốn góp, do phát hiện thừa NG của TSCĐHH loại được cho, đựợc biếu, được tặng, nhận vốn góp liên[r]
 • 110
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUY TRÌNH HẠCH TOÁN THEO LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG P7 POT

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUY TRÌNH HẠCH TOÁN THEO LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG P7 POT

Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được thành lập bởi các bên góp vốn liên doanh. Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát là cơ sở kinh doanh mới được thành lập có hoạt động độc lập giốnh như hoạt động của một doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn chịu sự kiểm soát của các bên góp vốn liên doanh theo hợp đồng liên doanh. Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát phải tổ chức thực hiện công tác kế toán riêng theo quy định của pháp luật hiện hành về kế toán như các doanh nghiệp khác. Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản, các khoản nợ phải trả, doanh thu, thu nhập khác và chi phí phát sinh tại đơn vị mình. Mỗi bên góp vốn liên doanh được hưởng một phần kết quả hoạt động của cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát theo thoả thuận của hợp đồng kinh doanh.
 • 10
GIÁO TRÌNH ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH QUY TRÌNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN THÔNG TIN TÀI CHÍNH HỢP NHẤT P1 PDF

GIÁO TRÌNH ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH QUY TRÌNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN THÔNG TIN TÀI CHÍNH HỢP NHẤT P1 PDF

Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh 09. Hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát là hoạt động của một số liên doanh được thực hiện bằng cách sử dụng tài sản và nguồn lực khác của các bên góp vốn liên doanh mà không thành lập một cơ sở kinh doanh mới. Mỗi bên góp vốn liên doanh tự quản lý và sử dụng tài sản của mình và chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính và các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động. Hoạt động của liên doanh có thể được nhân viên của mỗi bên góp vốn liên doanh tiến hành song song với các hoạt động khác của bên góp vốn liên doanh đó. Hợp đồng hợp tác kinh doanh thường quy định căn cứ phân chia doanh thu và khoản chi phí chung phát sinh từ hoạt động liên doanh cho các bên góp vốn liên doanh.
 • 5
Chi nhánh công ty không được góp vốn liên doanh

Chi nhánh công ty không được góp vốn liên doanh

Chi nhánh công ty không được góp vốn liên doanh Chúng tôi là chi nhánh hạch toán phụ thuộc của một tổng công ty nhà nước. Có được góp vốn liên doanh với doanh nghiệp khác không? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước và Quy chế Quản lý Tài chính và Hạch toán Kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước (ban hành kèm theo Nghị định số 59CP ngày 3101996), doanh nghiệp được quyền sử dụng vốn, tài sản thuộc quyền quản lý của mình để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. Trường hợp góp vốn liên doanh trong nước thì hội đồng quản trị của tổng công ty có quyền quyết định phương án liên doanh.Trường hợp bạn hỏi, chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc thì không có quyền quyết định việc liên doanh, liên kết với doanh nghiệp khác. Nếu được hội đồng quản trị chấp thuận và ủy quyền thì một hoặc nhiều cá nhân thuộc chi nhánh có thể đại diện cho tổng công ty tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp liên doanh tại địa bàn chi nhánh.
 • 1
KINH TẾ TÀI CHÍNH  CHƯƠNG 7  KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ PPTX

KINH TẾ TÀI CHÍNH CHƯƠNG 7 KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ PPTX

chi phí vận chuyển phát sinh bằng tiền mặt 1,5 khi về kiểm nhận phát hiện thừa, tạm giữ hộ, theo trị giá hàng chưa thuế là 4,0 bao bì sẽ phải trả lại cho bên bán theo giá trị thanh toán là 1,4 3 Mua trả chậm, lô hàng nhập vào kho, theo giá thanh toán ngay gồm cả thuế GTGT 10% là 220,0
 • 64
Nghiên cứu vận dụng các phương pháp tính khấu hao phù hợp với các điều kiện cụ thể trong các doanh nghiệp

Nghiên cứu vận dụng các phương pháp tính khấu hao phù hợp với các điều kiện cụ thể trong các doanh nghiệp

- Tài sản cố định không phải đầu tư: Là những tài sản cố định có đựợc do được cấp, được điều chuyển đến, được tặng, nhận góp vốn liên doanh… Phân loại tài sản cố định theo hình thức đầu [r]
 • 31
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH KHAI THÁC CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT P1 DOCX

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH QUY TRÌNH KHAI THÁC CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT P1 DOCX

Ph ươ ng pháp giá g ố c: Là phương pháp kế toán mà khoản vốn góp liên doanh được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó không được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của bên góp vốn liên doanh trong tài sản thuần của cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chỉ phản ánh khoản thu nhập của bên góp vốn liên doanh được phân chia từ lợi nhuận thuần luỹ kế của liên doanh phát sinh sau khi góp vốn liên doanh.
 • 5
DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GÓP VỐN VÀ NHẬN GÓP VỐN BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG PPTX

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GÓP VỐNNHẬN GÓP VỐN BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG PPTX

Đối với b ên nh ận góp vốn bằng GTQSDNH th ì được phép ghi tăng tài sản d ài h ạn khác, ghi tăng nguồn vốn chủ sở hữu tr ên b ảo cân đối kế toán của DN, lấy đó là cơ sở để thực hiện phân chia l ợi nhuận, trách nhiệm, chi trả cổ tức theo tỷ lệ tham gia góp
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015