0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Tổng doanh thu tiờu thụ 360

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIẤU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIẤU THỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TIẤU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIẤU THỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH

thu thuần hàng bỏn hàng doanh nghiệp = Tổng lợi - Chi phớ bỏn - Chi phớ quản lý nhuận gộp hàng doanh nghiệp Hạch toỏn tiờu thụ và xỏc định kết quả kinh doanh chớnh xỏc tạo điều kiện để đỏnh giỏ, thống kờ tỡnh hỡnh phỏt triển của nền kinh tế quốc dõn ,tỡnh hỡnh thị trường và tiờu dựng .Thụng qua kết quả từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cỏc nhà lónh đạo cú thể tỡm ra hướng phỏt triển ngành nghề, cú chớnh sỏch ưu đói hay hạn chế sự phỏt triển đối với từng hoạt động kinh doanh trờn từng lĩnh vực cụ thể .Mặt khỏc, thụng qua kết qua kinh doanh, Nhà nước tạo ra sự cụng bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngõn sỏch Nhà nước của từng doanh nghiệp .
 • 38
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN

2.1 Cỏc phương thức tiờu thụ và tài khoản sử dụng tại Cụng ty Trỏch nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viờn Kim loại màu Thỏi Nguyờn 2.1.1 Cỏc phương thức tiờu thụ: Hiện nay Cụng ty Trỏch nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viờn Kim loại màu Thỏi Nguyờn chủ yếu sản xuất và bỏn hàng theo đơn đặt hàng cho nờn phương thức bỏn hàng của Cụng ty là phương thức bỏn hàng trực tiếp đõy là phương thức mà trong đú người bỏn (Doanh nghiệp) giao sản phẩm cho người mua (Khỏch hàng) trực tiếp tại kho (Hay trực tiếp tại cỏc phõn xưởng khụng qua kho) người bỏn.
 • 34
NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ TIẤU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ TIẤU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

Thị trường sản phẩm là một khõu vụ cựng quan trọng đối với bất cứ một doanh nghiệp sản xuất hay một doanh nghiệp thương mại nào. Cú thể núi sự tồn tại của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào cụng tỏc tiờu thụ sản phẩm. Hoạt động tiờu thụ sản phẩm chi phối cỏc khõu nghiệp vụ khỏc. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đũi hỏi phải được diễn ra liờn tục và nhịp nhàng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh được đỏnh giỏ bởi nhiều nhõn tố, trong đú cú tốc độ quay vũng vốn mà tốc độ quay vũng của vốn lại phụ thuộc rất lớn vào tốc độ tiờu thụ của sản phẩm do đú nếu như tiờu thụ sản phẩm tốt thỡ làm cho số ngày trong một vũng quay của vốn giảm đi.
 • 26
Báo cáo: Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ ThS. Nguyễn Minh Hương

Báo cáo: Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ ThS. Nguyễn Minh Hương

uy tớn c ủ a ng ườ i bỏn hàng hay s ự tin t ưở ng và m ố i quen bi ế t c ủ a mỡnh v ớ i ng ườ i bỏn hàng, để xỏc đị nh ch ấ t l ượ ng c ủ a s ả n ph ẩ m • Ch ỉ cú m ộ t s ố l ượ ng nh ỏ ng ườ i tiờu dựng cho là s ả n
 • 25
360 HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI ERNST VÀ YOUNG VIỆT NAM

360 HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI ERNST VÀ YOUNG VIỆT NAM

360 Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Ernst và Young Việt Nam
 • 109
CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIỆU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIỆU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

công tác kế toán doanh thu tiệu thụ và xác định kết quả kinh doanh
 • 96
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PH©N TÝCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PH©N TÝCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1.4.1.1. Nhân tố về quy mô sản xuất và kinh doanh. M ỗ i doanh nghi ệ p khi quy ế t đị nh SXKD cái gì v bao nhiêu tr à ướ c h ế t ph ả i nghiên c ứ u n ắ m b ắ t nhu c ầ u th ị tr ườ ng ( Nhu c ầ u có kh ả n ă ng thanh toán ) và kh ả n ă ng đ áp ứ ng nhu c ầ u c ủ a doanh nghi ệ p. Nhu c ầ u có kh ả n ă ng thanh toán thì t ạ o ra kh ả n ă ng doanh thu c ng cao. B à ở i nhu c ầ u có kh ả n ă ng thanh toán l ớ n thì doanh nghi ệ p có kh ả n ă ng t ă ng quy mô SXKD. Khi t ă ng đượ c quy mô SXKD thì doanh nghi ệ p s ẽ s ả n xu ấ t đượ c nhi ề u s ả n ph ẩ m v s à ẽ bán đượ c nhi ề u h ng hóa à d ị ch v ụ v à đặ c bi ệ t v ớ i m ứ c doanh thu t ổ ng h ợ p s ẽ l ớ n, ng ượ c l ạ i nhu c ầ u h ng à hóa d ị ch v ụ nh ỏ thì doanh thu s ẽ thấp
 • 21
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU THAN BỀN VỮNG CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CHO ĐẾN NĂM 2020

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU THAN BỀN VỮNG CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CHO ĐẾN NĂM 2020

1.1.3.1. Giá than trờn thị trường thờ́ giới Giỏ than khoỏng sản luụn là một trong những nhõn tụ́ trực tiờ́p ảnh hưởng đờ́n doanh thu xuất khõ̉u của ngành than khoỏng sản Việt Nam. Giỏ than Antraxit trờn thị trường đạt 54USD/tấn sản phõ̉m trong những năm đầu tiờn của quỏ trỡnh nghiờn cứu. Trong nhiều năm qua, khi mà giỏ cả thị trường tăng cao, nhất là vào nửa cuụ́i năm 2008 - khi mà khủng hoảng tài chớnh trờn thờ́ giới ở mức độ trầm trọng thỡ nhu cầu sản xuất và tiờu thụ than cũng cú xu hướng giảm. Vào cỏc năm từ 2004 đờ́n 2008 giỏ than trờn thị trường thờ́ giới khụng ngừng gia tăng. Giỏ than nhập khõ̉u vào cỏc nước thuộc Tụ̉ chức hợp tỏc Phỏt triển Kinh tờ́ (OCED) trong quý 4 năm 2008 tăng đờ́n mức 137 USD/tấn, do chi phớ sản xuất cũng như vận tải tăng lờn khụng ngừng. Thời gian gần đõy, do khủng hoảng kinh tờ́ mà nhu cầu cũng như giỏ than trờn thị trường thờ́ giới cú xu thờ́ giảm. Cỏc nhà sản xuất than trong đú cú Việt Nam gặp phải nhiều khú khăn trong đầu tư, cùng với việc đụ̀ng đụla Mỹ bị mất giỏ.
 • 76
LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG LỘC VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT KHỐNG CHẾ LỘC ĐÔNG ĐỐI VỚI GIỐNG VẢI HÙNG LONG TẠI ĐỒNG HỶ  THÁI NGUYÊN VIỆT NAM POT

LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG LỘC VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT KHỐNG CHẾ LỘC ĐÔNG ĐỐI VỚI GIỐNG VẢI HÙNG LONG TẠI ĐỒNG HỶ THÁI NGUYÊN VIỆT NAM POT

Số húa bởi Trung tõm Học liệu – Đại học Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn Theo Xuming H, Lian Z.(2001), gần một nửa sản lượng vải của Trung Quốc tiờu thụ tại thị trường nội địa. Hàng năm, Trung Quốc chỉ xuất khẩu một lượng khoảng 10.000 - 20.000 tấn (chiếm khoảng 2% sản lượng vải). Thị trường xuất khẩu của Trung Quốc chủ yếu là Hồng Kụng, Singapore và một số nước Đụng Nam Á. Giỏ vải của Trung Quốc giao động từ 0,5 đến 2,5 USD/kg tựy thuộc vào chất lượng quả và thời vụ thu hoạch, cao nhất là giỏ của cỏc giống No Mai Chee và Kwai May hạt nhỏ với giỏ 10,0 USD/kg, giỏ trung bỡnh tại Singapore và Anh là 6 USD/kg, tại Nam Mỹ là 15 USD/kg [57], [66]. Đài Loan hàng năm xuất khẩu khoảng 5.700 tấn vải cho cỏc nước: Philppines: 2000 tấn; Nhật: 1000 tấn; Singapore: 500 tấn; Mỹ: 1.200 tấn và Canada: 1.000 tấn.
 • 81
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM C.TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM C.TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Giá cả là thông số ảnh hởng trực tiếp đến cung cầu trên thị trờng. Giá cả là sự cạnh tranh giã các doanh nghiệp cùng sản xuất một loại sản phẩm, nghiên cứu giá cả cho tiêu thụ sản phẩm là khâu không thể thiếu đợc trong quá trình kinh doanh nói chung. Mức giá của mỗi mặt hàng cần đợc nghiên cứu, điều chỉnh trong suốt chu kỳ sống của sản phẩm, tuỳ theo sự thay đổi của cung cầu và sự vận động của thị trờng. Giá phải giữ đợc vai trò làm công cụ cạnh tranh, vì vậy việc xác lập giá cả đúng đắn là điều kiện quan trọng để hoạt động của doanh nghiệp đạt đọc hiệu quả, chiếm lĩnh đợc thị trờng. Việc xác lập giá cả phải đảm bảo cho doanh nghiệp đạt lợi nhuận tối đa, nhng phải giữ đợc khách hàng và tổng doanh thu cao nhất.
 • 35
Đề tài “Phân tích lợi nhuận và một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty Thép Việt Nam” pdf

Đề tài “Phân tích lợi nhuận và một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty Thép Việt Nam” pdf

hoạt động tài chính giảm 37.373 triệu đồng tức là lỗ 44527 triệu đồng. Nguyên nhân chính như sau: Hàng tồn kho của Tổng công ty khá lớn. Năm 1999 hàng tồn kho lên tới 888.996 triệu đồng. Sang năm 2000, để đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho, Tổng công ty thực hiện việc bán trả chậm đối với khách hàng. Việc này, một mặt góp phần giải phóng hàng tồn kho mặt khác Tổng công ty lại bị khách hàng chiếm dụng vốn. Một số đơn vị còn bán chịu cho khách hàng (chủ yếu là công ty trách nhiệm hữu hạn và tư nhân) với số lượng lớn nhưng chưa có điều kiện ràng buộc chặt chẽ để đảm bảo an toàn về vốn. Kết quả là nợ khó đòi quá lớn dẫn đến phải đi vay với lãi suất cao để kinh doanh. Có nhiều đơn vị lãi suất tiền vay chiếm 40% đến 50% chi phí lưu thông. Hơn nữa, một lượng vốn lớn mà trước kia Tổng công ty vay để đầu tư dài hạn nay đã đến hạn trả nợ. Như vậy, trong năm 2000, chi phí lãi vay là rất lớn. Năm 2000 lại là năm Tổng công ty thực hiện hạch toán theo Nghị định số 27/1999/NĐ-CP ngày 20/4/1999 của Chính phủ, Thông tư số 63/1999-TT-BTC quy định lãi vay được đưa vào chí phí hoạt động tài chính (trước đây đưa vào chí phí quản lý doanh nghiệp). Vậy nên chi phí hoạt động tài chính năm 2000 rất cao trong khi đó lãi vay hàng bán trả chậm bị thất thoát không thu hồi được hoặc thu hồi được nhưng rất nhỏ nên thu từ hoạt động tài chính nhỏ dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động tài chính năm 2000 giảm mạnh.
 • 83
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYỂN DỤNG TỪ NGUỒN BÊN NGOÀI Ở CÔNG TY CPXUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYỂN DỤNG TỪ NGUỒN BÊN NGOÀI Ở CÔNG TY CPXUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX

3.2 Cỏc đề xuất và kiến nghị với cụng ty nhằm nõng cao chất lượng tuyển dụng từ nguồn bờn ngoài Nền kinh tế thế giới cú thể tạm coi là đó qua được thời kỡ suy thoỏi, nền kinh tế đó qua được giai đoạn khú khăn và bước đầu đang phục hồi và dần tăng trưởng. Đi cựng với mục tiờu và định hướng phỏt triển của cụng ty thỡ nhu cầu tuyển dụng nhõn sự cũng là một nhõn tố khỏch quan. Muốn cú được đội ngũ nhõn viờn giỏi chuyờn mụn, trung thành với doanh nghiệp thỡ ngoài những yếu tố như bố trớ, cụng việc hợp lý, cụng tỏc đào tạo phỏt triển nhõn sự của doanh nghiệp và cụng tỏc đói ngộ tốt cần phải chỳ trọng nhất đến khõu tuyển dụng.
 • 40
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁCĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SƠN

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁCĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SƠN

TRANG 19 Cụng thức phõn bổ: Chi phớ thu mua phõn bổ cho hàng đó tiờu thụ trong kỳ = Chi phớ thu mua của hàng tồn đầu kỳ + Chi phớ thu mua phỏt sinh trong kỳ x Tổng giỏ trị hàng xuất bỏn [r]
 • 127
83 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỜU THỤ HÀNG HOÁ VÀ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH

83 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỜU THỤ HÀNG HOÁ VÀ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SAO THUỶ TINH

Đánh giá hàng hoá theo giá hạch toán đến cuối kỳ phải tính chuyển giá hạch toán sang giá thực tế bằng cách: Trị giá thực tế hàng hoá xuất kho trong kỳ = Trị giá hạch toán hàng hoá xuất k[r]
 • 49
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Phỏt triển hệ thống phõn phối sản phẩm: Để đạt được mục tiờu phỏt triển mở rộng sản xuất kinh doanh và nhu cầu tiờu thụ, Cụng ty cần mở rộng thêm nhiều đại lý ở cỏc khu vực thị trường ti[r]
 • 26
PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

Tổng lợi nhuận sau thuế = doanh thu Tổng - xuất kinh doanh Tổng chi phí sản + biến đổi Chi phí Các khoản thuế phải nộp bao gồm : - Thuế doanh thu = Tổng doanh thu x tỷ lệ thuế doanh thu [r]
 • 34
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

Tiờu thụ thành phẩm là khõu cuối cựng của quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh, nú là căn cứ để xỏc định kết quả tiờu thụ, là tiền đề thỳc đẩy quỏ trỡnh tỏi sản xuất xó hội. Do đú, nú sẽ đúng vai trũ quan trọng để duy trỡ sự sống cũn của mỗi doanh nghiệp. Khi nền kinh tế nước ta đang trong thời kỳ kế hoạch húa tập trung thỡ tiờu thụ khụng phải là vấn đề đỏng quan tõm của cỏc doanh nghiệp vỡ tất cả đó cú Nhà nước sắp xếp, mà chỉ chỳ trọng vào việc sản xuất ra cho đủ nhu cầu. Nhưng với nền kinh tế thị trường hiện nay thỡ chế độ đú đó khụng cũn được ỏp dụng mà tự mỗi doanh nghiệp phải tự lực cỏnh sinh trong việc sản xuất ra sản phẩm và tiờu thụ nú. Tiờu thụ chớnh là thước đo của sự thành cụng hay thất bại của mỗi doanh nghiệp, do vậy tiờu thụ chớnh là khõu cạnh tranh quyết liệt nhất, doanh nghiệp nào cũng muốn giành nhiều thị phần về mỡnh để đưa sản phẩm đến với khỏch hàng, vỡ nếu khụng cú biện phỏp tớch cực thỡ hàng húa sẽ bị ế đọng, khi đú chất lượng hàng sẽ bị giảm. Điều đú đồng nghĩa với việc doanh nghiệp khụng thể bự đắp được chi phớ đó bỏ ra ban đầu. Đõy chớnh là nguyờn nhõn làm cho doanh nghiệp lõm vào tỡnh trạng phỏ sản và đi đến phỏ sản.
 • 25
MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO THỦ ĐÔ TRÊN THỊ TRƯỜNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO THỦ ĐÔ TRÊN THỊ TRƯỜNG

Bờn cạnh nhu cầu đối với sản phẩm bỏnh kẹo thị thiếu của người tiờu dựng cũng ảnh hưởng to lớn đến lượng tiờu thụ cỏc loại bỏnh kẹo khỏc nhau TRANG 11 BẢNG 2: TÚM TẮT THỊ HIẾU TIỜU DỰNG [r]
 • 46
TỔNG QUAN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

TỔNG QUAN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Trong kinh doanh các doanh nghiệp coi trọng khối lượng sản phẩm hàng hoá tiêu thụ, còn giá cả có thể chấp nhận ở mức hợp lý để có lãi cho cả doanh nghiệp công nghiệp và doanh nghiệp thương mại, khuyến khích khách hàng có thể mua với khối lượng lớn nhất để có tổng mức lợi nhuận cao nhất. Muốn vậy các doanh nghiệp phải tìm các biện pháp kích thích cầu hàng hoá và dịch vụ của mình, nhất là cầu có khả năng thanh toán bằng cách nâng cao chất lượng hàng hoá và dịch vụ, cải tiến phương thức bán hàng...
 • 26
HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ TIÊU TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HOÁ, DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG THEO LÃNH THỔ TỈNH, THÀNH PHỐ

HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ TIÊU TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HOÁ, DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG THEO LÃNH THỔ TỈNH, THÀNH PHỐ

Để hoàn thiện về nội dung chỉ tiờu, đề tài đó đưa ra hướng giải quyết là bổ sung những hàng hoỏ, dịch vụ chưa bao gồm trong chỉ tiờu tổng mức; loại ra khỏi chỉ tiờu này những hàng hoỏ, dịch vụ khụng thể tiờu dựng cho hộ gia đỡnh. V ề ph ươ ng phỏp tớnh: phương phỏp tớnh chỉ tiờu tổng mức bỏn lẻ hàng hoỏ, doanh thu dịch vụ tiờu dựng trờn địa bàn tỉnh như hiện nay cũn nhiều bất cập. Hàng hoỏ, dịch vụ tiờu dựng ở địa bàn tỉnh này lại tớnh cho địa bàn tỉnh khỏc và ngược lại. Nguyờn nhõn chủ yếu của những bất cập này là phương phỏp thu thập và tớnh toỏn tổng mức bỏn lẻ, doanh thu dịch vụ của khối doanh nghiệp thực hiện. Việc coi doanh nghiệp độc lập là đơn vị bỏo cỏo duy nhất đó khụng cho phộp loại trừ phần chi nhỏnh đúng ở tỉnh khỏc thực hiện và cũng khụng bổ sung được phần chi nhỏnh doanh nghiệp tỉnh khỏc đúng trờn địa bàn tỉnh sở tại.
 • 43
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY

- Kiểm tra sau khi thực hiện kế hoạch tài chớnh. Thực chất là kiểm tra được thực hiện sau khi cỏc hoạt động tài chớnh, cỏc nghiệp vụ tài chớnh diễn ra, được hạch toỏn, ghi chộp vào hệ thống cỏc loại sổ sỏch bảng biểu. Chớnh vỡ vậy mục đớch của việc kiểm tra này là xem xột lại tớnh đỳng đắn, hợp lý, xỏc thực của cỏc hoạt động tài chớnh cũng như cỏc số liệu được đưa ra trong cỏc sổ sỏch bỏo biểu. Đồng thời kiểm tra sau cũn cú mục đớch tổng kết rỳt ra cỏc bài học kinh nghiệm cho việc xõy dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chớnh trong cỏc kỳ sau. Nội dung chủ yếu của kiểm tra tài chớnh trong giai đoạn này là so sỏnh, đối chiếu cỏc chỉ tiờu tài chớnh với cỏc chỉ tiờu kinh tế, giữa số liệu phỏt sinh thực tế và chỉ tiờu kế hoạch tài chớnh, đối chiếu tỡnh hỡnh thực tế với cỏc số liệu, sổ sỏch, số liệu trờn bảng tổng kết tài sản, bỏo cỏo quyết toỏn.
 • 24
30 ĐỀ CƠ BẢN VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC

30 ĐỀ CƠ BẢN VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Cụng suất điện trung bỡnh tiờu thụ trờn cả đoạn mạch A: luụn bằng tổng cụng suất tiờu thụ trờn cỏc điện trở thuần B: khụng thay đổi nếu ta mắc thờm vào đoạn mạch một tụ điện hay cuộn dõy[r]
 • 104
60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VẬT LÝ NĂM 2012 1 DOCX

60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VẬT LÝ NĂM 2012 1 DOCX

Cụng suất điện trung bỡnh tiờu thụ trờn cả đoạn mạch A: luụn bằng tổng cụng suất tiờu thụ trờn cỏc điện trở thuần B: khụng thay đổi nếu ta mắc thờm vào đoạn mạch một tụ điện hay cuộn dõy[r]
 • 104
THI THỬ THPTQG MÔN LÝ TAP 1.14950

THI THỬ THPTQG MÔN LÝ TAP 1.14950

Cụng suất điện trung bỡnh tiờu thụ trờn cả đoạn mạch A: luụn bằng tổng cụng suất tiờu thụ trờn cỏc điện trở thuần B: khụng thay đổi nếu ta mắc thờm vào đoạn mạch một tụ điện hay cuộn dõy[r]
 • 103
TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT BIA HIỆN NAY. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT BIA HIỆN NAY. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP".

♦ Kờnh phõn phối trực tiếp: ở kờnh này cỏc doanh nghiệp trực tiếp bỏn sản phẩm của mỡnh cho người tiờu dựng cuối cựng khụng qua khõu trung gian.Việc mua bỏn trực tiếp này thường ỏp dụng cho cỏc mặt hàng tươi sống, cỏc sản phẩm đơn chiếc, giỏ trị của sản phẩm cao, yờu cầu sử dụng phức tạp cần phải cú người hướng dẫn sử dụng chi tiết cụ thể. Kờnh này phõn phối hàng hoỏ nhanh, đảm bảo quyền chủ động của người sản xuất, thu được lợi nhuận cao vỡ khụng phải chi phớ ở khõu trung gian. Nhưng lại bị hạn chế ở khõu tổ chức và quản lý phức tạp, vốn và nhõn lực bị phõn tỏn, nờn chỉ phự hợp với doanh nghiệp cú quy mụ nhỏ và hoạt động trờn thị trường hẹp.
 • 38
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU CHO THỊ TRƯỜNG TTSP CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU CHO THỊ TRƯỜNG TTSP CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Cú lợi nhuận thỡ mới cú tỏi sản xuất mở rộng, mới cú khả năng trang bị mỏy múc, thiết bị, dõy chuyền cụng nghệ mới… Ta cú lợi nhuận là số chờnh lệch giữa doanh thu tiờu thụ và tổng chi p[r]
 • 38
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.DOC

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.DOC

Cú lợi nhuận thỡ mới cú tỏi sản xuất mở rộng, mới cú khả năng trang bị mỏy múc, thiết bị, dõy chuyền cụng nghệ mới… Ta cú lợi nhuận là số chờnh lệch giữa doanh thu tiờu thụ và tổng chi p[r]
 • 38
LUẬN VĂN - GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TÂN PHÁT POTX

LUẬN VĂN - GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TÂN PHÁT POTX

Việc duy trỡ và mở rộng thị trường cú một nhiệm vụ và khả năng tăng cường doanh số bỏn. Nếu để mất bất cứ một thị trường nào thỡ ngoài việc giảm lợi nhuận thỡ Cụng ty sẽ gặp khú khăn lớn trong trường hợp muốn thõm nhập trở lại thị trường. Do vậy, để mở rộng thị trường Cụng ty phải chỳ ý đến nhiều hoạt động thỳc đẩy bỏn hàng, kớch thớch nhu cầu sử dụng của khỏch hàng. Đối với cỏc sản phẩm kinh doanh đú là biểu mẫu cỏc loại Cụng ty đó rất chỳ trọng thụng qua cỏc hoạt động: Hỡnh thức giảm giỏ cho khỏch hàng mua số lượng nhiều, lập kế hoach mở thờm một số cơ sở in nhỏ tại cỏc Huyện vỡ đõy sẽ là thị trường tiềm năng đối với sản phẩm biểu mẫu cỏc loại. Bờn cạnh đú Cụng ty phải tổ chức tốt cỏc hoạt động sau bỏn hàng, nhằm duy trỡ, củng cố và mở rộng hoạt động tiờu thụ sản phẩm cũng như thị trường của mỡnh. Tại cỏc quận, huyện, nguyờn tắc chung là đảm bảo chất lượng sản phẩm, khụng được gõy khú khăn cho khỏch hàng, xử lý cỏc khiếu nại của khỏch hàng. Tuy nhiờn hoạt động sau bỏn hàng của Cụng ty cũn nhiều hạn chế như Cụng ty chỉ giảm giỏ cho khỏch hàng ký kết những hợp đồng lớn mà chưa cú cỏc chương trỡnh khuyến khớch khỏch hàng cú hợp đồng nhỏ lẻ.
 • 66
TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

- Bỏo cỏo chớnh xỏc, kịp thời và đỳng thời hạn với Tổng giỏm đốc, với cơ quan quản lý cấp trờn về tỡnh hỡnh hoạt động SXKD của Tổng cụng ty thụng qua việc ghi chộp, tớnh toỏn, phản ỏnh số liệu hiện cú về tỡnh hỡnh luõn chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, tỡnh hỡnh sử dụng cỏc nguồn vốn của đơn vị phản ỏnh cỏc chi phớ trong quỏ trỡnh sản xuất và kết quả hoạt động SXKD của toàn Tổng cụng ty
 • 20
TRỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIM TÍN

TRỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIM TÍN

cụng ty chứ khụng tiến hành xỏc định kết quả tài chớnh cho bộ phận. Cỏc bỏo cỏo này phản ỏnh dầy đủ về doanh thu và chi phớ của bộ phận trong thỏng. Tại cụng ty, sau khi đó cú đầy dủ cỏc số liệu, hoàn tất việc ghi sổ và kiẻm tra tớnh hợp lệ, hợp phỏp của chứng từ, cuối mỗi quý sộ tiến hành cụng tỏc xỏc định kết quả tài chớnh cho toàn cụng ty.
 • 33
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH KHANG THỊNH PHÁT

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH KHANG THỊNH PHÁT

TỔNG DOANH THU THUẦN = TỔNG DOANH THU - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ Thời gian của một chu kỳ phân tích là 360 ngày VỐN LƯU ĐỘNG BÌNH QUÂN = VLĐ ĐẦU KỲ + VLĐ CUỐI KỲ 2 VÒNG QUAY DỰ TRỮ TỒN KHO = [r]
 • 43
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

- Đánh giá khái quát tình hình tài chính trớc hết căn cứ vào số liệu đã phản ánh trên bảng cân đối kế toán rồi so sánh để thấy đợc quy mô vốn mà đơn vị sử dụng trong kỳ cũng nh khả năng huy động vốn từ các nguồn khác nhau của doanh nghiệp. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào sự tăng hay giảm của tổng tài sản hay tổng nguồn vốn thì cha đủ thấy rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp đợc vì vậy cần phải phân tích mối quan hệ giữa các khoản mục trong bảng cân đối kế toán.
 • 20
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA VIỆC GẮN SẢN XUẤT VỚI THỊ TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP PHẦN 1 POTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA VIỆC GẮN SẢN XUẤT VỚI THỊ TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP PHẦN 1 POTX

- Ch ức năng điều tiết : nhu cầu của thị trường l à m ục đớch của quỏ tr ỡnh s ản xuất. Thị trường l à t ập hợp cỏc hoạt động của cỏc quy luật kinh tế. Do đú, th ị trường vừa l à m ục ti ờu v ừa là động lực để phỏt triển doanh nghiệp. Chức năng này thể hiện ở chỗ nú cho phộp doanh nghiệp bằng khả năng của m ỡnh tỡm được nơi tiờu thụ h àng húa và d ịch vụ với hiệu quả hay lợi nhuận cao, đồng thời cũng cho phộp người ti ờu dựng mua nh ững h àng húa cú l ợi ớch ti ờu dựng cho mỡnh m ột cỏch hợp lý nhất.
 • 14
Lợi nhuận- một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH TM Dỵ Thành

Lợi nhuận- một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH TM Dỵ Thành

Việc tổ chức tiờu thụ hàng húa, dịch vụ trờn thị trường_ Hàng húa sản xuất ra phải được tiờu thụ tốt, chứng tỏ doanh nghiệp đó phải giải quyết tốt vấn đề kinh tế cơ bản thứ ba là: “sản x[r]
 • 36
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VẬT LIỆU NỔ TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VẬT LIỆU NỔ TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

LỜI NÓI ĐẦUTiờu thụ sản phẩm là một trong sáu chức năng hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, bao gồm: tiờu thụ, sản xuất, hậu cần, kinh doanh, tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp.
 • 77
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

LỜI NÓI ĐẦUTiờu thụ sản phẩm là một trong sáu chức năng hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, bao gồm: tiờu thụ, sản xuất, hậu cần, kinh doanh, tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp.
 • 75
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIỆU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH XNK MINH TRANG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIỆU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH XNK MINH TRANG

Tuỳ theo từng mặt hàng, chủng loại và số lượng hàng mua: Nếu hàng hoỏ là hàng hoỏ khan hiếm thỡ cụng ty nõng giỏ hàng hoỏ lờn trong giới hạn cho là là 10%, nếu hàng hoỏ đang là hàng hoỏ tồn đọng, khả năng tiờu thụ kộm Cụng ty tiến hành hạ giỏ cỏc mặt hàn này xuống để kớch cầu, giải quyết đựoc lượng hàng ứ đọng. Nếu số lượng hàng hoỏ được khỏch hàng mua nhiều Cụng ty ưu đói giảm giỏ hàng hoặc hỗ trợ tiền vận chuyển.
 • 26
THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

3.3.Tỡnh hỡnh sản xuất hàng may mặc. Về tỡnh hỡnh sản xuất hàng may mặc, để gia tăng được lĩnh vực này, Hanosimex luụn phải đầu tư vào để hoàn thiện cỏc điều kiện đỏp ứng yờu cầu ngày càng cao qua sự đỏnh giỏ của khỏch hàng Mỹ cho từng đơn hàng. Hơn nữa lĩnh vực may xuất khẩu đang chịu nhiều ỏp lực của phương thức gia cụng với tớnh đồng bộ sản xuất kộm do cụng nghiệp phụ trợ trong nước yếu, phụ thuộc nhiều vào nguyờn phụ liệu nhập khẩu, hạn chế khả năng đỏp ứng nhanh cựng với ỏp lực về nguồn nhõn lực biến động, tạo nờn nhiều yếu tố làm năng suất và chất lượng may mặc luụn biến động và chịu ỏp lực lớn về tiến độ giao hàng. Mặc dự đó giành cả một Nhà mỏy chuyờn may sản phẩm nội địa, nhưng đụi khi do phải ưu tiờn hỗ trợ cho cỏc đơn hàng xuất khẩu, nờn sản phẩm may tiờu thụ nội địa chưa đỏp ứng được nhu cầu thị trường cả về lượng và chất. Đặc biệt là sản phẩm may mặc Hanosimex chưa cú sự đa dạng, phong phỳ về mẫu mó, sản phẩm cú tớnh thời trang chưa nhiều do đội ngũ thiết kế chưa chuyờn nghiệp.
 • 45
KẾ TOÁN BÁN HÀNG CƠ VẬT LIỆU ĐIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG CSC

KẾ TOÁN BÁN HÀNG CƠ VẬT LIỆU ĐIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG CSC

Thứ 6: Hệ thống bỏo cỏo tài chớnh của cụng ty lập theo đỳng thời hạn quy định và số lượng bao cỏo đầy đủ. Ngoài ra trong quỏ trỡnh hoạt động kinh doanh cụng ty luụn chủ động nắm bắt nhu cầu của khoa học tổ chức hợp lý quỏ trỡnh tiờu thụ hàng húa thuận lợi, coi trọng chất lượng phục vụ kể cả khõu bỏn buụn và bỏn lẻ để nõng cao uy tớn của cụng ty trờn thị trường. Đồng thời do chớnh sỏch giỏ cả hợp lý và phương thức thanh toỏn thuận lợi giỳp cho quỏ trỡnh kinh doanh đạt kết quả cao.
 • 40

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ