0

Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai đối với đồng bào dân tộc TT

26 3 0
 • Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai đối với đồng bào dân tộc TT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:53

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ***** TRẦN TRỌNG TẤN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ngành: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Mã số: 9.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN HỮU NGỮ PGS.TS HUỲNH VĂN CHƯƠNG Huế - 2021 Cơng trình hồn thành tại: Trường Đại học Nơng Lâm, Đại học Huế Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hữu Ngữ PGS.TS Huỳnh Văn Chương Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Đại học Huế, họp tại:………………………………………………………… Vào lúc……………….ngày……… tháng………năm……… Có thể tìm hiểu luận án tại:…………………………………… MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quyền người việc tham gia quản lý nhà nước xã hội, tham gia thảo luận, kiến nghị vấn đề với Nhà nước quy định cụ thể Điều 28, Hiến pháp năm 2013 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trong lĩnh vực quản lý đất đai, việc người dân thực quyền tham gia xây dựng sách giám sát hoạt động quản lý đất đai quan trọng thực chưa rõ ràng, việc tham vấn cộng đồng quản lý đất đai khiêm tốn chưa đồng địa phương Kết tham vấn cộng đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất huyện Lương Sơn, tỉnh Hịa Bình có tỷ lệ đồng thuận người dân 66,67%, góp phần đảm bảo tiến độ thực dự án, tiết kiệm thời gian, giảm khiếu kiện, khiếu nại (Nguyễn Thị Khuy, 2015) [46]; hay hoạt động tham vấn cộng đồng xây dựng Dự thảo Luật Đất đai 2013 nhiều địa phương nước tổ chức, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia, tỉnh Thừa Thiên Huế nhận 41 báo cáo tổng hợp gần 600 ý kiến Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nhân dân tham gia góp ý cho nội dung quan trọng Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi (Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế, 2013) [32] Hoạt động tham vấn cộng đồng dân tộc thiểu số quản lý đất đai địa phương, tổ chức tiến hành mức độ khác nhau, Oxfam phối hợp điều phối hoạt tổ chức tham vấn cộng đồng cho Dự thảo Luật Đất đai 2013, lấy ý kiến 1.300 người dân, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, thu nhận góp ý quan trọng cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi (Oxfam, 2013) [49] Các hình thức tham vấn cộng đồng thực thời gian qua phát thanh, truyền hình, tổ chức hội nghị, hội thảo; họp dân tổ dân phố/thôn bản; niêm yết thông tin tham vấn bảng tin quan chức năng, UBND cấp, nhà sinh hoạt cộng đồng cổng thông tin điện tử ban ngành, địa phương Tuy nhiên, số địa phương công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực thi pháp luật thiếu ủng hộ từ cộng đồng triển khai tham gia giám sát người dân (Nguyễn Chí Mỳ & Hồng Xn Nghĩa, 2009) [48]; số địa phương, việc lấy ý kiến nhân dân quy hoạch sử dụng đất thời kỳ Luật Đất đai 2003 cịn mang tính hình thức, việc giới thiệu dự thảo quy hoạch dừng lại ban lãnh đạo thôn, bản, tổ dân phố Đối với xã miền núi (nơi tập trung đa số đồng bào dân tộc thiểu số) chí khơng tổ chức lấy ý kiến nhân dân (Lê Thị Phúc, 2014) [59] Đây nguyên nhân tồn tại, hạn chế lĩnh vực quản lý đất đai, thời kỳ trước Luật Đất đai 2013 Đây nguyên nhân tồn tại, hạn chế lĩnh vực quản lý đất đai, thời kỳ trước Luật Đất đai 2013 Từ cho thấy, tham vấn cộng đồng nói chung, tham vấn cộng đồng dân tộc thiểu số nói riêng có vai trị quan trọng cơng tác quản lý đất đai nên địa phương cần áp dụng giải pháp đồng nhằm nâng cao hiệu tham vấn cộng đồng lĩnh vực Tại huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, nơi có 50,3% tổng dân số đồng bào dân tộc thiểu số với dân tộc Vân Kiều, Pa Cô số dân tộc khác (Chi cục Thống kê huyện Hướng Hóa, 2021) [16], cơng tác tham vấn cộng đồng nói chung cộng đồng dân tộc thiểu số nói riêng quản lý đất đai thời gian qua cấp quyền địa phương quan tâm thực nhiều hình thức khác theo quy định pháp luật đất đai qua thời kỳ, góp phần tạo đồng thuận người dân, tạo dân chủ, công khai, minh bạch thực thi quản lý đất đai Tuy nhiên, công tác tham vấn cộng đồng hạn chế định hình thức, nội dung mức độ thực hiện; tiếp cận, am hiểu thông tin người dân nội dung tham vấn cộng đồng khiêm tốn, đồng bào dân tộc thiểu số nên hiệu tham vấn cộng đồng chưa cao Vì vậy, để có nhìn đầy đủ cơng tác tham vấn cộng đồng, từ có giải pháp phát huy mặt đạt được, khắc phục điểm tồn công tác tham vấn, bước nâng cao hiệu công tác quản lý quản lý đất đai địa phương, đề tài “Tham vấn cộng đồng quản lý đất đai đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” lựa chọn để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng công tác tham vấn cộng đồng số nội dung quản lý đất đai đồng bào dân tộc thiểu số Từ đó, đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu tham vấn cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quản lý nhà nước đất đai huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thời gian tới 2.2 Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn dân tộc thiểu số, tham vấn cộng đồng, tham vấn cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số Đánh giá thực trạng tham vấn cộng đồng trình thực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất đồng bào dân tộc thiểu số; giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị Đề xuất giải pháp phù hợp, có tính khả thi để nâng cao hiệu công tác tham vấn cộng đồng dân tộc thiểu số, từ góp phần nâng cao hiệu quản lý nhà nước đất đai huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thời gian tới Ý nghĩa khoa học thực tiễn 3.1 Ý nghĩa khoa học Góp phần bổ sung sở lý luận sở khoa học việc tham vấn cộng đồng, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số q trình thực cơng tác quản lý đất đai Việt Nam Luận án tài liệu tham khảo cho hoạt động học tập, nghiên cứu nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên, sở đào tạo quyền địa phương 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Cung cấp thông tin công tác tham vấn cộng đồng dân tộc thiểu số quản lý đất đai huyện Hướng Hóa nói riêng tỉnh Quảng Trị nói chung Kết nghiên cứu, giải pháp đề xuất áp dụng cho địa phương có điều kiện tương tự tỉnh Quảng Trị tỉnh khác, đặc biệt tỉnh miền Trung việc nâng cao hiệu công tác tham vấn cộng đồng dân tộc thiểu số, từ góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý đất đai Những điểm đề tài Luận án cơng trình đánh giá tham vấn đồng bào dân tộc thiểu số công tác quản lý đất đai tỉnh Quảng Trị Xây dựng tiêu, tiêu chí đánh giá mức độ thực công tác tham vấn cộng đồng số nội dung quản lý nhà nước đất đai đồng bào dân tộc thiểu số Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu tham vấn cộng đồng dân tộc thiểu số quản lý nhà nước đất đai huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị CHƯƠNG I TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.1 Khái niệm đặc điểm dân tộc thiểu số Theo Nghị định 05/2011/NĐ-CP Chính phủ cơng tác dân tộc Theo đó, Khoản 2, Điều quy định “Dân tộc thiểu số dân tộc có số dân so với dân tộc đa số phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Tại Khoản 3, Điều quy định “Dân tộc đa số dân tộc có số dân chiếm 50% tổng dân số nước, theo điều tra dân số quốc gia” Dân tộc thiểu số có đặc điểm theo Quyết định số 778/QĐ-UBDT ngày 23/10/2019 Ủy ban Dân tộc 1.1.2 Cơ sở lý luận quản lý đất đai Quản lý nhà nước đất đai tổng hợp hoạt động quan nhà nước có thẩm quyền để thực bảo vệ quyền sở hữu Nhà nước đất đai; hoạt động nắm tình hình sử dụng đất; phân phối phân phối lại quỹ đất đai theo quy hoạch, kế hoạch; kiểm tra giám sát trình quản lý sử dụng đất; điều tiết nguồn lợi từ đất đai Quản lý hành Nhà nước đất đai có 04 mục đích, yêu cầu, 03 nguyên tắc 15 nội dung quản lý nhà nước đất đai 1.1.2 Cơ sở lý luận cộng đồng tham vấn cộng đồng Hoạt động TVCĐ quan trọng, cơng cụ để quyền tổ chức huy động trí tuệ sức lực cộng đồng nói chung, cá nhân nói riêng vào việc xây dựng thực thi hoạt động quản lý nhà nước, chủ trương, sách, chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội địa phương Hoạt động TVCĐ tiến hành nhiều phương pháp, mức độ giai đoạn khác phù hợp với điều kiện thực tế cho đạt hiệu tốt nhất, sở phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi đáng người dân, phát huy dân chủ sở Trong lĩnh vực quản lý đất đai, số nội dung quản lý Nhà nước đất đai có thực TVCĐ là: (1) Xây dựng hồn thiện sách pháp luật đất đai sát với thực tiễn; (2) Lập tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (3) Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; (4) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; (5) Thanh tra, kiểm tra, hòa giải, giải khiếu nại, tố cáo lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 1.2.1 Những sở pháp lý tham vấn cộng đồng quản lý đất đai Hệ thông sở pháp lý TVCĐ quản lý đất đai Việt Nam ngày hồn thiện tương đối đầy đủ, từ chỗ có văn pháp lý đề cập đến vấn đề TVCĐ cịn giai đoạn trước Luật Đất đai 2003 đến nay, hệ thống văn pháp lý quy định vấn đề TVCĐ Việt Nam BT, HT, TĐC; GĐ, GR QH, KHSDĐ tương đối đầy đủ phong phú, từ Hiến pháp, Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định, Chỉ thị… lĩnh vực quyền cấp lĩnh vực quản lý đất đai lâm nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương việc tổ chức công tác TVCĐ 1.2.2 Hoạt động tham vấn cộng đồng giới Công tác TVCĐ Thế giới phong phú kinh nghiệm cách thức tiến hành, sở tài liệu tiếp cận được, đề tài đề cập đến hoạt động quy hoạch đô thị với tham gia cộng đồng Pháp, Anh, Nhật Bản, Thái Lan Trung Quốc 1.2.3 Tham vấn cộng đồng quản lý đất đai Việt Nam Công tác TVCĐ quản lý đất đai Việt Nam thời gian qua tổ chức nhiều mức độ khác Đề tài đề cập đến hoạt động TVCĐ cho công tác quản lý đất đai số địa phương tổ chức 1.2.4 Một số cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đề tài đề cập công trình nghiên cứu tác giả nước ngồi cơng trình nghiên cứu tác giả nước có liên quan đến luận án, làm sở cho phương pháp luận nghiên cứu đề tài 1.3 Nhận xét chung tổng quan tài liệu nghiên cứu Thông qua nghiên cứu nêu trên, tác giả đề cập sâu nghiên cứu cộng đồng, thực trạng TVCĐ liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai mà quyền địa phương thực thời gian qua, qua có phát mặt đạt được, tồn tại, bất cập TVCĐ công tác quan lý đất đai Qua nghiên cứu nêu trên, số vấn đề rút làm tiền đề cho đề tài thực là: - Khơng có nghiên cứu rõ mức độ đánh giá cộng đồng dành cho hình thức TVCĐ kết TVCĐ mà quyền địa phương thực đạt mức - Khơng có nghiên cứu tập trung vào đối tượng TVCĐ đồng bào dân tộc thiểu số - Khơng có nghiên cứu thực TVCĐ địa bàn tỉnh Quảng Trị nói chúng huyện Hướng Hóa nói riêng, nghiên cứu TVCĐ đồng bào dân tộc thiểu số lĩnh vực quản lý đất đai Để có nhìn nhận đầy đủ công tác TVCĐ đồng bào DTTS lĩnh vực quản lý đất đai mà quyền huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thực hiện, từ có sở đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tham vấn, tạo điều kiện cho đồng bào DTTS tham gia vào việc xây dựng, thực thi sách, nội dung quản lý đất đai ngày tốt hơn, tác giả lựa chọn thực đề tài CHƯƠNG II NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu: - Tình hình thực nội dung BT, HT, TĐC Nhà nước thu hồi đất; GĐ, GR; lập, điều chỉnh QH, KHSDĐ huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - Cơng tác TVCĐ đồng bào dân tộc thiểu số trình thực số nội dung quản lý đất đai huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - Các chủ thể liên quan đến TVCĐ UBND huyện Hướng Hóa; quan tham mưu người chịu tác động định (cộng đồng dân cư dân tộc thiểu số, hộ gia đình cá nhân dân tộc thiểu số) 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi khơng gian: Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - Phạm vi thời gian thực hiện: từ năm 2016 - Phạm vi nội dung: Đề tài lựa chọn nội dung để nghiên cứu sau: + Công tác TVCĐ nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất đồng bào dân tộc thiểu số + Công tác TVCĐ nội dung giao đất, giao rừng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị + Công tác TVCĐ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - Phạm vi số liệu: Từ năm 2006 đến năm 2020 2.2 Nội dung nghiên cứu - Khái quát điều kiện tự nhiên, KT-XH huyện Hướng Hóa - Khái quát trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Hướng Hóa - Đánh giá kết thực công tác giao đất, giao rừng; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất; quy hoạch, kế hoạch huyện Hướng Hóa - Đánh giá cơng tác TVCĐ q trình thực số nội dung quản lý đất đai đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu TVCĐ dân tộc thiểu số trình thực quản lý đất đai khu vực nghiên cứu 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu Để thực nội dung nghiên cứu, sở nguồn số liệu tiếp cận đặc điểm địa phương, tác giả lựa chọn 03 xã mang tính đại diện cho nội dung có tính đại diện cho huyện 2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 2.3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp Nhằm phục vụ cho việc thực nội dung nghiên cứu, tác giả tiến hành điều tra thu thập số liệu thứ cấp cần thiết địa bàn nghiên cứu Thông tin thứ cấp thu thập quan huyện Hướng Hóa như: Phịng Tài ngun Mơi trường, Phịng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn, Văn phòng UBND huyện, Chi cục Thống kê huyện, UBND xã địa bàn nghiên cứu 2.3.2.2 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp Về vấn sâu: Tổng số cán vấn 18 cán Về vấn người dân: Tổng số phiếu Luận án 684 phiếu, nội dung BT, HT, TĐC Nhà nước thu hồi đất có 148 phiếu; nội dung GĐ, GR có 152 phiếu nội dung lập, điều chỉnh QH, KHSDĐ có 384 phiếu 2.3.3 Phương pháp đánh giá thang đo Likert Tác giả sử dụng thang đo Likert mức độ để phân tích mức độ đánh giá đối tượng vấn công tác TVCĐ trình thực nội dung quản lý đất đai liên quan Các mức độ thang đo bao gồm: 1-Rất kém, 2-Kém, 3-Trung bình, 4Tốt, 5-Rất tốt; khoảng giá trị thang xác định là: Rất tốt (4,20 < m ≤ 5,00); Tốt (3,40 < m ≤ 4,20); Trung bình (2,60 < m ≤ 3,40); Kém (1,80 < m ≤ 2,60); Rất (1,00 ≤ m ≤ 1,80) Trong đó: m giá trị trung bình chung theo đánh giá đối tượng vấn, số bình quân gia quyền số lượng người trả lời theo mức độ 2.3.4 Phương pháp thống kê Tác giả sử dụng phương pháp kiểm định thống kê phù hợp để để so sánh mức độ đánh giá chủ thể tiêu nghiên cứu thông qua giá trị trung bình đánh giá 2.3.5 Phương pháp xử lý số liệu Đối với số liệu thứ cấp số liệu vấn sâu, tác giả xử lý số liệu phần mềm Microsoft Excel; với số liệu sơ cấp, tác giả xử lý số liệu phần mềm xử lý số liệu thống kê SPSS26 2.3.6 Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh tác giả sử dụng nhằm mục đích so sánh quy định cơng tác TVCĐ văn pháp lý có liên quan đến nội dung nghiên cứu với thực tế tổ chức thực cơng tác TVCĐ q trình thực nội dung quản lý đất đai nghiên cứu quyền địa phương 2.3.7 Phương pháp xác định tiêu tiêu chí đánh giá tham vấn cộng đồng Đối với sách GĐ, GR: Hình thức tham vấn (Hình thức tham vấn đa dạng; Hình thức tham vấn dễ tiếp cận; Hình thức tham vấn dễ hiểu); Nội dung tham vấn (Phương án GĐ, GR sơ bộ; Quy trình, thủ tục GĐ, GR; Chủ trương, sách Nhà nước GĐ, GR; Các định GĐ, GR; Kết đo vẽ diện tích đất lâm nghiệp/rừng tự nhiên giao); Kết tham vấn (Phương án GĐ, GR thức; Tính cơng GĐ, GR; Mức độ công khai thông tin liên quan đến GĐ, GR cho người dân; Mức độ người dân tham gia ý kiến công tác GĐ, GR; Mức độ người dân tham gia, giám sát hoạt động GĐ, GR) Đối với sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Hình thức tham vấn (Hình thức tham vấn đa dạng; Hình thức tham vấn dễ tiếp cận; Hình thức tham vấn dễ hiểu); Nội dung tham vấn (Phương án BT, HT, TĐC sơ bộ; Tham vấn đo đạc đất đai, kiểm đếm tài sản; Đơn giá bồi thường dự kiến; Quy trình BT, HT TĐC; Chủ trương, sách Nhà nước BT, HT, TĐC dự án thu hồi đất; Các định phê duyệt đầu tư; thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất…; Bản vẽ chi tiết dự án đầu tư); Kết tham vấn (Phương án 10 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội Giai đoạn 2015 – 2020, kinh tế tiếp tục phát triển, chuyển dịch hướng, tổng giá trị sản xuất bình quân năm 2020 12.690,70 tỷ đồng, đạt 162% so với tiêu đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,0 triệu đồng, tăng 15,4 triệu đồng so với năm 2015 Theo số liệu thống kê đến ngày 31/12/2020, huyện Hướng Hóa có tổng dân số 93.253 người, số người độ tuổi lao động 50.745 người 3.2 Hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Hướng Hóa Tính đến hết năm 2019, tổng diện tích tự nhiên huyện Hướng Hóa 115.235,7 ha, đó: Đất nơng nghiệp có diện tích lớn với 109.308,1 ha, chiếm 94,86% Đất phi nơng nghiệp có diện tích với 4.799,2 ha, chiếm 4,16% Đất chưa sử dụng có diện tích nhỏ với 1.128,5 chiếm 0,98% tổng diện tích tự nhiên 3.3 Khái qt cơng tác giao đất, giao rừng; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 3.3.1 Kết thực công tác giao đất, giao rừng Thời gian qua huyện Hướng Hóa có tổng diện tích đất lâm nghiệp giao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức hộ gia đình, cá nhân 48.187,82 ha; huyện giao 53,80 rừng sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân giao 7260,80 rừng tự nhiên cho cộng đồng dân cư địa bàn huyện quản lý, bảo vệ hưởng lợi 3.3.2 Kết thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất, giai đoạn 2012 – 2020 huyện Hướng Hóa có 59 dự án thu hồi đất, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ khoảng 243,244 tỷ đồng, tổng số hộ bị ảnh hưởng 5.419 hộ tổng diện tích tái định cư khoảng 0,7 3.3.3 Kết thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 3.3.3.1 Kết thực phương án quy hoạch cấp huyện giai đoạn 2011 – 2020 Kết thực quy hoạch sử dụng đất huyện Hướng Hóa đạt tỷ lệ cao, đất nông nghiệp thực vượt quy hoạch 107,83%; đất phi nông nghiệp thực đạt 72,55% so với quy hoạch duyệt Các kết thực tiêu quy hoạch đến hết năm 2020 sau: 11 Hình 3.8: Kết thực phương án QHSDĐ huyện Hướng Hóa đến năm 2020 3.3.3.2 Cơng tác lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã huyện Hướng Hóa Tại huyện Hướng Hóa, thời điểm lập QHSDĐ cấp xã giai đoạn 2011 – 2020 xã, quyền huyện Hướng Hóa xã địa bàn kết hợp lồng ghép phương án QHSDĐ vào phương án quy hoạch nông thôn (QHNTM) để thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn địa bàn xã nói riêng huyện Hướng Hóa nói chung Giai đoạn xây dựng phương án xã năm 2012, Tân Hợp xã đạt chuẩn NTM huyện 3.4 Đánh giá công tác tham vấn cộng đồng trình thực số nội dung quản lý đất đai huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 3.4.1 Đánh giá công tác tham vấn cộng đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất đồng bào dân tộc thiểu số 3.4.1.1 Thực trạng tham vấn cộng đồng Kết nghiên cứu cho thấy, so sánh với quy định lấy ý kiến nhân dân BT, HT, TĐC Nhà nước thu hồi đất văn pháp lý cho thấy, công tác TVCĐ trình thực sách BT, HT, TĐC huyện Hướng Hóa thời gian qua quan tâm thực theo quy định pháp luật đất đai, nội dung, hình thức TVCĐ triển khai phù hợp; tỷ lệ hộ DTTS có đất bị thu hồi tiếp cận hình thức TVCĐ tốt; hình thức có tính tương tác cao lượng thông tin cung cấp nhiều 12 họp dân, niêm yết thông tin bảng tin địa điểm làm việc có tỷ lệ tiếp cận tuyệt đối, đảm bảo quyền lợi đáng người dân tộc thiểu số có đất bị thu hồi, tạo điều kiện cho họ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cung cấp thơng tin hữu ích để quyền lập phương án BT, HT, TĐC cách xác 3.4.1.2 Đánh giá cơng tác tham vấn cộng đồng a Đánh giá hình thức tham vấn cộng đồng Bảng 3.11: So sánh kết đánh giá hình thức TVCĐ BT, HT, TĐC Nhà nước thu hồi đất đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa HTTV HTTV HTTV Chỉ tiêu đa dạng dễ tiếp cận dễ hiểu Nữ 3,90 3,82 4,00 Giới Nam 3,80 3,83 3,87 tính Giá trị p 0,439 0,981 0,359 Mù chữ 4,03 3,91 4,03 Trình Dưới THPT 3,78 3,83 3,90 độ Trong học THPT 3,85 3,70 3,89 vấn Giá trị p 0,283 0,571 0,744 Khu vực phía Bắc 4,15 3,78 3,93 Khu vực Trung tâm 3,79 4,13 4,29 Địa Khu vực phía Nam 3,77 3,64 3,68 Giá trị p 0,080 0,002 0,001 Hình thức TVCĐ trình BT, HT, TĐC Nhà nước thu hồi đất đồng bào DTTS quyền huyện Hướng Hóa tổ chức hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đánh giá cao, từ mức tốt trở lên b Đánh giá nội dung tham vấn cộng đồng Kết nghiên cứu cho thấy, nội dung TVCĐ BT, HT, TĐC tổ chức theo quy định pháp luật đất đai thời kỳ tương ứng, có nhiều nội dung người DTTS có đất bị thu hồi đánh giá tốt tiệm cận tốt Tuy nhiên, tất hộ DTTS có đất bị thu hồi đánh giá thấp mức giá bồi thường Nhà nước thu hồi đất, Nhà nước có thay đổi việc xác định đơn giá bồi thường cho đảm bảo tốt quyền lợi người có đất bị thu hồi chưa thể thỏa mãn mong muốn họ 13 Hình 3.12: Kết đánh giá nội dung TVCĐ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất đồng bào DTTS c Đánh giá kết tham vấn cộng đồng Hình 3.13 Đánh giá kết TVCĐ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất đồng bào dân tộc thiểu số Kết nghiên cứu cho thất, tiêu chí kết TVCĐ hộ gia đình DTTS đánh giá từ đến tốt, gồm có 01 tiêu chí đạt mức kém, tiêu chí đạt mức trung bình tiêu chí đạt mức tốt, với giá trị trung bình chung tiêu chí dao động từ 1,70 đến 4,04 Trong tiêu chí kết TVCĐ, đơn giá bồi thường thức nhận kết thâp không đáp ứng kỳ vọng người dân có đất bị thu hồi 14 3.4.1.3 Những thuận lợi khó khăn công tác tham vấn cộng đồng Nhà nước thu hồi đất địa bàn nghiên cứu 3.4.2 Đánh giá công tác tham vấn cộng đồng giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số 3.4.2.1 Thực trạng tham vấn cộng đồng So sánh với quy định TVCĐ văn pháp lý nêu cho thấy, quy trình tổ chức bước GĐ, GR rừng có tham gia người dân tham gia họp dân; làm đơn xin GĐ, GR; tham gia điều tra tài nguyên rừng, góp ý cho phương án GĐ, GR; tham gia q trình thẩm định thực địa để hồn thiện hồ sơ; nhận định GĐ,GR; nhận bàn giao rừng thực địa hồ sơ nên việc GĐ, GR thường hợp lý, khơng có tranh chấp, mâu thuẫn hộ gia đình cộng đồng thôn 3.4.2.2 Đánh giá công tác tham vấn cộng đồng a Đánh giá hình thức tham vấn cộng đồng Bảng 3.18: So sánh kết đánh giá hình thức tham vấn cộng đồng giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa Chỉ tiêu Giá trị trung bình chung Nam Giới tính Nữ Giá trị p CĐDC Đối tượng giao HGĐ, CN Giá trị p Mù chữ Dưới THPT Trình độ học vấn THPT Giá trị p KV phía Bắc KV trung tâm Địa KV phía Nam Giá trị p HTTV đa dạng 3,84 3,83 3,87 0,730 3,92 3,83 0,564 3,81 3,81 3,97 0,530 3,89 4,19 3,60 0,002 HTTV dễ tiếp cận 3,80 3,77 3,83 0,718 3,62 3,81 0,611 4,04 3,66 3,97 0,065 3,79 4,30 3,52 0,000 HTTV dễ hiểu 4,01 4,02 4,00 0,881 4,08 4,01 0,489 4,19 3,91 4,16 0,110 4,07 4,33 3,77 0,002 Hình thức TVCĐ đánh giá dựa vào tiêu chí HTTV đa dạng, HTTV dễ tiếp cận HTTV dễ hiểu Kết nghiên cứu cho thấy, tiêu chí đồng bào DTTS đánh giá mức tốt với giá trị trung bình chung 3,84; 3,80 4,01 b Đánh giá nội dung tham vấn cộng đồng 15 Hình 3.15: Kết đánh giá nội dung tham vấn cộng đồng giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa Các nội dung TVCĐ GĐ, GR cho đồng bào DTTS huyện Hướng Hóa triển khai tốt, có hiệu quả, nhận đánh giá tích cực từ đồng bào DTTS GĐ, GR Tất nội dung nhận đánh giá mức tốt, giá trị trung bình theo đánh giá chủ thể tổng thể nghiên cứu nội dung TVCĐ có khác mặt thống kê c Đánh giá kết tham vấn cộng đồng Hình 3.16: Kết đánh giá tiêu kết tham vấn cộng đồng giao đất, giao rừng cho đồng bào DTTS huyện Hướng Hóa Đồng bào DTTS GĐ, GR đánh giá tiêu chí tiêu “Kết TVCĐ” mức tốt, với giá trị trung bình chung dao động từ 3,80 đến 3,88 Cơng tác TVCĐ GĐ, GR cho đồng bào DTTS quyền huyện Hướng Hóa tổ chức có hiệu nội dung lẫn hình thức nên kết hoạt động tham vấn cộng đồng đánh giá cao 16 3.4.2.3 Những thuận lợi khó khăn 3.4.3 Đánh giá công tác tham vấn cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 3.4.3.1 Thực trạng tham vấn cộng đồng a Tham vấn cộng đồng lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện Trong trình tiến hành điều chỉnh phương án QHSDĐ giai đoạn 2016 - 2020 huyện, phịng Tài ngun Mơi trường huyện Hướng Hóa kết hợp với đơn vị tư vấn UBND xã, thị trấn địa bàn thực đầy đủ việc lấy ý kiến nhân dân để đóng góp cho nội dung phương án điều chỉnh quy hoạch theo quy định công tác TVCĐ Luật Đất đai 2013 (Điều 43, Chương 4) Đối tượng lấy ý kiến quan, ban ngành, đại diện cộng đồng dân cư thơn tồn dân; hình thức lấy ý kiến tổ chức hội nghị trực tiếp (trưởng thôn trở lên) kênh TVCĐ khác lấy ý kiến thông qua Cổng thông tin điện tử huyện Hướng Hóa, niêm yết bảng tin Phịng Tài ngun Môi trường huyện, bảng tin UBND cấp xã thơng qua trưởng thơn thơng báo đến tồn thể nhân dân thôn b Tham vấn cộng đồng lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm Quá trình thực lập phương án KHSDĐ hàng năm giai đoạn 2015–2019 theo quy trình nêu trên, phịng Tài ngun Mơi trường huyện Hướng Hóa tổ chức việc TVCĐ sau: Gửi thông báo cho quan, ban ngành địa bàn huyện, quan cấp Sở có nhu cầu sử dụng đất địa bàn huyện UBND xã nhu cầu quan, địa phương để đăng ký nhu cầu sử dụng đất cho quan, địa phương năm kế hoạch c Tham vấn cộng đồng lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã Công tác TVCĐ lập QHSDĐ cấp xã lồng ghép quy hoạch nông thôn xã huyện Hướng Hóa tổ chức tốt, hình thức TVCĐ chủ yếu họp dân, niêm yết bảng tin trụ sở UBND xã nơi công cộng số hình thức khác So sánh với quy định lấy ý kiến nhân dân cho phương án QHSDĐ cấp xã Điều 18 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai Khoản Điều 25 Luật Đất đai 2003 cơng tác TVCĐ q trình lập phương án QHSDĐ cấp xã địa bàn huyện Hướng Hóa địa 17 phương trọng thực theo quy định để xây dựng phương án quy hoạch hợp lý nhất, đáp ứng nhu cầu cộng đồng tiêu phân bổ sử dụng đất thời kỳ quy hoạch, tạo đồng thuận người dân nói chung người DTTS nói riêng q trình quy hoạch xây dựng nơng thôn địa phương 3.4.2.2 Đánh giá công tác tham vấn cộng đồng a Đánh giá tham vấn cộng đồng lập phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hướng Hóa giai đoạn 2016 – 2020 * Đánh giá hình thức tham vấn cộng đồng Bảng 3.28: So sánh kết đánh giá hình thức TVCĐ dân tộc thiểu số lập phương án điều chỉnh QHSDĐ huyện Hướng Hóa Chỉ tiêu Giá trị trung bình chung Dưới THPT THPT Trình độ học vấn Giá trị p Loại kiểm định KV phía Bắc KV trung tâm Địa KV phía Nam Giá trị p Loại kiểm định HTTV đa dạng 3,97 4,00 3,90 0,750 3,87 4,00 4,10 0,753 HTTV dễ tiếp cận 4,14 4,11 4,20 0,639 Mann Whitney U 4,20 4,50 3,90 0,206 Kruskal Wallis HTTV dễ hiểu 4,41 4,37 4,50 0,502 4,40 4,75 4,30 0,312 Giá trị trung bình chung tiêu chí hình thức TVCĐ mức tốt trở lên, tiêu chí HTTV đa dạng HTTV dễ tiếp cận đánh giá mức tốt (lần lượt 3,97 4,14), tiêu chí HTTV dễ hiểu đánh giá mức tốt (4,41) Như vậy, hình thức TVCĐ lập phương án điều chỉnh QHSDĐ cấp huyện cộng đồng dân cư DTTS đánh giá cao * Đánh giá nội dung tham vấn cộng đồng: Các nội dung TVCĐ đánh giá mức tốt với giá trị trung bình chung dao động từ 3,82 đến 4,03 Việc lập phương án điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 huyện Hướng Hóa có tham gia bên liên quan., nội dung TVCĐ đánh giá cao chứng tỏ quyền thực tốt công tác lấy TVCĐ lập điều chỉnh phương án QHSDĐ vừa qua Tuy nhiên, đối tượng từ cộng đồng dân cư tham gia bàn bạc, lấy ý kiến trực tiếp thông 18 qua hội nghị dừng lại đại diện cộng đồng chưa phải toàn thể thành viên cộng đồng Bảng 3.29: So sánh kết đánh giá nội dung TVCĐ dân tộc thiểu số lập phương án điều chỉnh QHSDĐ huyện Hướng Hóa Chỉ tiêu Giá trị trung bình chung Dưới THPT THPT Trình độ học vấn Giá trị p Loại kiểm định KV phía Bắc KV trung tâm Địa KV phía Nam Giá trị p Loại kiểm định Phương án Phương án Danh mục Bản đồ QHSDĐ QHSDĐ phi Các dự án QHSD nơng nghiệp nơng nghiệp cơng trình Đ sơ sơ 4,03 3,93 3,97 3,82 4,16 3,95 3,95 3,74 3,80 3,90 4,00 4,00 0,066 0,770 0,753 0,166 Mann Whitney U 4,13 4,00 4,13 3,80 3,75 3,75 3,75 4,00 4,00 3,90 3,80 3,80 0,388 0,594 0,083 0,817 Kruskal Wallis * Đánh giá kết tham vấn cộng đồng: Hình 3.26: Kết đánh giá nội dung tham vấn cộng đồng dân tộc thiểu số lập phương án điều chỉnh QHSDĐ huyện Hướng Hóa KQTV1 KQTV2 KQTV3 KQTV4 KQTV5 KQTV6 Ghi chú: Phương án quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp thức Phương án quy hoạch sử dụng đất phi nơng nghiệp thức Danh mục dự án cơng trình thức kỳ quy hoạch Mức độ cơng khai thông tin QHSDĐ cho người dân Mức độ người dân tham gia ý kiến QHSDĐ Mức độ người dân tham gia, giám sát việc lập, điều chỉnh QHSDĐ 19 Các tiêu chí đánh giá kết TVCĐ nhận kết khác nhau, phương án điều chỉnh QHSDĐ nơng nghiệp thức danh mục dự án cơng trình thức đánh giá mức tốt với giá trị trung bình chung 4,21 4,24; phương án điều chỉnh QHSDĐ phi nơng nghiệp thức mức độ công khai thông tin điều chỉnh QHSDĐ đánh giá mức tốt với giá trị trung bình chung 4,07 3,52; tiêu chí mức độ người dân tham gia ý kiến điều chỉnh QHSDĐ mức độ người dân tham gia, giám sát việc lập, điều chỉnh QHSDĐ đánh giá mức trung bình với giá trị trung bình chung 3,14 3,21 b Đánh giá tham vấn cộng đồng lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã * Đánh giá hình thức tham vấn cộng đồng: Kết đánh giá hình 3.27 cho thấy, tiêu chí “HTTV đa dạng”, “HTTV dễ tiếp cận” đánh giá mức tốt với giá trị trung bình chung 4,20 4,10; tiêu chí “HTTV dễ hiểu” đánh giá mức tốt với giá trị trung bình chung 4,24 Sự đánh giá tiêu chí hình thức TVCĐ lập QHSDĐ cấp xã cịn có khác Nam Nữ, địa phương khác trình độ học vấn Hình 3.27: Đánh giá hình thức tham vấn cộng đồng dân tộc thiểu số lập QHSDĐ cấp xã huyện Hướng Hóa Kết đánh giá hình 3.27 cho thấy, tiêu chí “HTTV đa dạng”, “HTTV dễ tiếp cận” đánh giá mức tốt với giá trị trung bình chung 4,20 4,10; tiêu chí “HTTV dễ hiểu” 20 đánh giá mức tốt với giá trị trung bình chung 4,24 Sự đánh giá tiêu chí hình thức TVCĐ lập QHSDĐ cấp xã cịn có khác Nam Nữ, địa phương khơng có khác trình độ học vấn * Đánh giá nội dung tham vấn cộng đồng: Những nội dung TVCĐ nêu nhận kết đánh giá cao (mức tốt) từ người dân DTTS Nguyên nhân việc TVCĐ nội dung QHSDĐ cấp xã quyền địa phương thực tốt việc QHSDĐ cấp xã địa bàn nghiên cứu thực lồng ghép QHNTM, việc thực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn địa phương thực phụ thuộc nhiều vào tham gia hưởng ứng, đóng góp kinh phí, đất đai, cơng lao động… người dân địa phương Vì vậy, quyền địa phương thực việc TVCĐ bản, nhiều lần để lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân nhằm bổ sung, hồn thiện phương án QHSDĐ, từ tạo đồng thuận ủng hộ người dân nói chung, đồng bào DTTS nói riêng, đảm bảo thực thành công công xây dựng nông thôn Hình 3.28: Đánh giá nội dung tham vấn cộng đồng dân tộc thiểu số lập QHSDĐ cấp xã huyện Hướng Hóa 21 * Đánh giá kết tham vấn cộng đồng: Hình 3.29: Kết đánh giá tiêu kết tham vấn cộng đồng dân tộc thiểu số lập QHSDĐ cấp xã huyện Hướng Hóa Ghi chú: KQTV1 Phương án quy hoạch sử dụng đất nơng nghiệp thức KQTV2 Phương án quy hoạch sử dụng đất phi nơng nghiệp thức KQTV3 Danh mục dự án cơng trình thức kỳ quy hoạch KQTV4 Mức độ công khai thông tin QHSDĐ cho người dân KQTV5 Mức độ người dân tham gia ý kiến QHSDĐ KQTV6 Mức độ người dân tham gia, giám sát việc lập, điều chỉnh QHSDĐ Các tiêu chí “Kết TVCĐ” đánh giá mức tốt với giá trị trung bình chung dao động từ 3,75 đến 4,08 Như vậy, công tác TVCĐ lập QHSDĐ cấp xã quyền huyện Hướng Hóa tổ chức tốt, trọng tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp hình thức khác tất thành viên cộng đồng dân cư, nên người dân DTTS tạo điều kiện để lắng nghe, đóng góp ý kiến phương án QHSDĐ nói riêng phương án QHNTM địa phương họ sinh sống nói chung, họ quyền cơng khai đầy đủ thông tin quy hoạch, tạo điều kiện tham gia đóng góp ý kiến giám sát cơng tác lập QHSDĐ, góp phần đảm bảo quyền lợi đáng nhân dân, phát huy dân chủ sở nên đồng bào DTTS đánh giá tiêu chí kết TVCĐ mức tốt 3.4.3.3 Những thuận lợi khó khăn 3.5 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu tham vấn cộng đồng trình thực quản lý đất đai huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 3.5.1 Các để đề xuất giải pháp 3.5.2 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu công tác TVCĐ dân tộc thiểu số quản lý đất đai huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 22 3.5.2.1 Giải pháp mặt sách Căn vào quy định pháp lý việc lấy ý kiến nhân dân nội dung quản lý đất đai liên quan, UBND huyện Hướng Hóa cần tiếp tục hồn thiện quy định công tác TVCĐ quản lý đất đai địa phương, ý đến đối tượng đồng bào DTTS; phải quy định chi tiết đối tượng, thời gian, hình thức TVCĐ cách thức tiếp nhận xử lý ý kiến tham vấn nội dung, sách đất đai cụ thể Đặc biệt, huyện cần sớm xây dựng “Quy trình TVCĐ” quản lý đất đai dựa sở pháp lý có.… 3.5.2.2 Giải pháp mặt kỹ thuật UBND huyện Hướng Hóa tiếp tục cơng khai nâng cao hiệu hoạt động kênh tiếp nhận ý kiến nhân dân số điện thoại đường dây nóng, hịm thư góp ý văn bản, hịm thư góp ý điện tử, phận cửa UBND cấp địa bàn Khi tiếp nhận thông tin phải có thái độ cầu thị tơn trọng người có ý kiến; ý kiến thu nhận phải báo báo kịp thời đến quan có thẩm quyền để giải thông báo lại với người dân hạn.… 3.5.2.2 Giải pháp mặt người Tác giả đề xuất giải pháp Nhà quản lý, cán chuyên môn thực TVCĐ, Đai biểu Hội đồng nhân dân cấp, người dân DTTS việc nâng cao hiệu TVCĐ đồng bào DTTS lĩnh vực quản lý đất đai KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Quá trình thực luận án “Tham vấn cộng đồng quản lý đất đai đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị”, tác giả rút số kết luận sau: (1) Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất; giao đất, giao rừng; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Hướng Hóa thời gian qua tổ chức tốt, với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi đáng người dân, có đồng bào dân tộc thiểu số (2) Công tác tham vấn cộng đồng quản lý đất đai đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa quyền quan chức huyện tổ chức đầy đủ nhiều hình thức mức độ khác nhau, đảm bảo quyền lợi người sử dụng đất, góp phần nâng cao hiệu thực nội dung quản lý đất đai nghiên cứu, phát huy quy chế dân chủ sở 23 (3) Nghiên cứu xây dựng tiêu, tiêu chí đánh giá tham vấn cộng đồng đánh giá tham vấn đồng bào dân tộc thiểu số công tác quản lý đất đai tỉnh Quảng Trị, đồng thời phát điểm bật tồn công tác tham vấn cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số trình thực số nội dung quản lý đất đai khu vực nghiên cứu thời gian qua (4) Nghiên cứu đề xuất số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu công tác tham vấn cộng đồng quản lý đất đai huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số Kiến nghị Các bên liên quan công tác quản lý sử dụng đất huyện Hướng Hóa xem xét, tham khảo kết nghiên cứu để có sở tổ chức cơng tác tham vấn cộng đồng tốt nữa, góp phần nâng cao hiệu thực công tác quản lý đất đai địa phương Các nghiên cứu (nếu có) cần mở rộng nghiên cứu công tác tham vấn cộng đồng nội dung quản lý đất đai khác, mở rộng đối tượng nghiên cứu đối tượng người Kinh, người khơng có đất bị thu hồi sống vùng thực dự án, không giao đất, giao rừng sống vùng có thực giao đất, giao rừng… Đồng thời, mở rộng phạm vi không gian nghiên cứu địa phương khác để có thêm sở khẳng định vai trò tham vấn cộng đồng việc thực công tác quản lý đất đai 24 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA LUẬN ÁN Trần Trọng Tấn, Nguyễn Hữu Ngữ, Huỳnh Văn Chương, Đánh giá thực trạng giao đất, giao rừng địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Tập 128, số 3A, năm 2018 Trang 93 – 105 Trần Trọng Tấn, Nguyễn Hữu Ngữ, Huỳnh Văn Chương, Nghiên cứu thực trạng tham vấn cộng đồng công tác giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị Tạp chí Khoa học đất, số 56, năm 2019 Trang 123–127 Trần Trọng Tấn, Nguyễn Hữu Ngữ, Huỳnh Văn Chương, Đánh giá thực trạng tham vấn cộng đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nông thôn, số 385, năm 2020 Trang 134 – 140 ... tồn công tác tham vấn, bước nâng cao hiệu công tác quản lý quản lý đất đai địa phương, đề tài ? ?Tham vấn cộng đồng quản lý đất đai đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” lựa... công tác tham vấn cộng đồng số nội dung quản lý đất đai đồng bào dân tộc thiểu số Từ đó, đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu tham vấn cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quản lý nhà nước đất đai huyện... tham vấn cộng đồng dân tộc thiểu số, từ góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý đất đai Những điểm đề tài Luận án cơng trình đánh giá tham vấn đồng bào dân tộc thiểu số công tác quản lý đất đai
- Xem thêm -

Xem thêm: Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai đối với đồng bào dân tộc TT , Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai đối với đồng bào dân tộc TT

Hình ảnh liên quan

Hình 3.8: Kết quả thực hiện phương án QHSDĐ huyện Hướng Hóa - Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai đối với đồng bào dân tộc TT

Hình 3.8.

Kết quả thực hiện phương án QHSDĐ huyện Hướng Hóa Xem tại trang 13 của tài liệu.
như họp dân, niêm yết thông tin tại bảng tin của các địa điểm làm việc có tỷ lệ tiếp cận tuyệt đối, đảm bảo được quyền lợi chính đáng của người dân tộc thiểu số có đất bị thu hồi, tạo điều kiện cho họ được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và cun - Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai đối với đồng bào dân tộc TT

nh.

ư họp dân, niêm yết thông tin tại bảng tin của các địa điểm làm việc có tỷ lệ tiếp cận tuyệt đối, đảm bảo được quyền lợi chính đáng của người dân tộc thiểu số có đất bị thu hồi, tạo điều kiện cho họ được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và cun Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 3.13. Đánh giá kết quả TVCĐ trong bồi thường, hỗ trợ, tái - Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai đối với đồng bào dân tộc TT

Hình 3.13..

Đánh giá kết quả TVCĐ trong bồi thường, hỗ trợ, tái Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 3.12: Kết quả đánh giá nội dung TVCĐ trong bồi thường, hỗ - Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai đối với đồng bào dân tộc TT

Hình 3.12.

Kết quả đánh giá nội dung TVCĐ trong bồi thường, hỗ Xem tại trang 15 của tài liệu.
a. Đánh giá hình thức tham vấn cộng đồng - Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai đối với đồng bào dân tộc TT

a..

Đánh giá hình thức tham vấn cộng đồng Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình 3.15: Kết quả đánh giá nội dung tham vấn cộng đồng trong giao - Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai đối với đồng bào dân tộc TT

Hình 3.15.

Kết quả đánh giá nội dung tham vấn cộng đồng trong giao Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 3.16: Kết quả đánh giá chỉ tiêu kết quả tham vấn cộng đồng - Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai đối với đồng bào dân tộc TT

Hình 3.16.

Kết quả đánh giá chỉ tiêu kết quả tham vấn cộng đồng Xem tại trang 17 của tài liệu.
* Đánh giá hình thức tham vấn cộng đồng - Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai đối với đồng bào dân tộc TT

nh.

giá hình thức tham vấn cộng đồng Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng 3.29: So sánh kết quả đánh giá nội dung TVCĐ dân tộc thiểu số - Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai đối với đồng bào dân tộc TT

Bảng 3.29.

So sánh kết quả đánh giá nội dung TVCĐ dân tộc thiểu số Xem tại trang 20 của tài liệu.
* Đánh giá hình thức tham vấn cộng đồng: - Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai đối với đồng bào dân tộc TT

nh.

giá hình thức tham vấn cộng đồng: Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 3.29: Kết quả đánh giá chỉ tiêu kết quả tham vấn cộng đồng - Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai đối với đồng bào dân tộc TT

Hình 3.29.

Kết quả đánh giá chỉ tiêu kết quả tham vấn cộng đồng Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan