0

Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an

181 4 0
  • Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ================= NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN PENCAK SILAT BỘ CÔNG AN LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC HÀ NỘI - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ============= ========= NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN PENCAK SILAT BỘ CÔNG AN Ch Giáo dục học uyê 9140101 n ngà nh: Mã số: LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC Cán hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Danh Hoàng Việt PGS TS Đin h Khá nh Thu HÀ NỘI – 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận án MỤC LỤC Trang Trang bìa Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu viết tắt luận án Danh mục đơn vị đo lường luận án Danh mục biểu bảng, biểu đồ luận án PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Mục đích nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Giả thuyết khoa học Ý nghĩa lý luận Ý nghĩa thực tiễn Chương TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Quan điểm Đảng Nhà nước phát triển thể thao thành tích cao 1.2 Đặc điểm mơn Pencak Silat 1.2.1 Đặc điểm kỹ thuật môn Pencak Silat 1.2.2 Đặc điểm chiến thuật môn Pencak Silat 10 1.2.3 Đặc điểm thể lực môn Pencak Silat 11 1.2.4 Đặc điểm thi đấu môn Pencak Silat 13 1.2.5 Xu hướng huấn luyện Pencak Silat Việt Nam 14 1.3 Đặc điểm huấn luyện Sức mạnh tốc độ cho vận động viên 15 Pencak Silat 1.3.1 Khái quát sức mạnh tốc độ 15 1.3.2 Đặc điểm sức mạnh tốc độ môn Pencak Silat 16 1.3.3 Phương pháp huấn luyện sức mạnh tốc độ môn Pencak Silat 18 1.3.4 Phương tiện huấn luyện sức mạnh tốc độ môn Pencak Silat 23 1.4 Lượng vận động quãng nghỉ huấn luyện sức mạnh 26 tốc độ môn Pencak Silat 1.4.1 Khái quát lượng vận động quãng nghỉ, thành phần 26 tập thể chất 1.4.2 Lượng vận động quãng nghỉ huấn luyện sức mạnh 29 tốc độ môn Pencak Silat 1.5 Đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi 16-18 31 1.5.1 Đặc điểm mặt tâm lý 31 1.5.2 Đặc điểm sinh lý 32 1.5.3 Đặc điểm phát triển sức mạnh vận động viên Pencak 34 Silat lứa tuổi 16-18 1.6 Các cơng trình nghiên cứu có liên quan 35 1.6.1 Các cơng trình nghiên cứu sức mạnh tốc độ 35 nước 1.6.2 Các cơng trình nghiên cứu mơn Pencak Silat 38 Nhận xét chương 41 Chương ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC 43 NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 43 2.2 Phương pháp nghiên cứu 43 2.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 43 2.2.2 Phương pháp vấn 44 2.2.3 Phương pháp quan sát sư phạm 45 2.2.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm 46 2.2.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 50 2.2.6 Phương pháp toán học thống kê 51 2.3 Tổ chức nghiên cứu 52 2.3.1 Thời gian nghiên cứu 52 2.3.2 Phạm vi nghiên cứu 53 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 3.1 Thực trạng sức mạnh tốc độ nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an 54 54 3.1.1 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển sức 54 mạnh tốc độ nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an 3.1.2 Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh tốc độ nam vận 62 động viên Pencak Silat Bộ Công an 3.1.3 Đánh giá thực trạng sức mạnh tốc độ nam vận động viên 71 Pencak Silat Bộ Công an 3.1.4 Bàn luận kết nghiên cứu mục tiêu 72 3.2 Nghiên cứu lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ cho 81 nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an 3.2.1 Cơ sở khoa học lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ 81 cho nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an 3.2.2 Lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ nam vận 83 động viên Pencak Silat Bộ Công an 3.2.3 Xây dựng nội dung huấn luyện sức mạnh tốc độ cho nam 102 vận động viên Pencak Silat Bộ Công an 3.2.4 Bàn luận kết nghiên cứu mục tiêu 107 3.3 Ứng dụng đánh giá hiệu tập phát triển sức 111 mạnh tốc độ cho nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an 3.3.1 Tổ chức thực nghiệm 111 3.3.2 Đánh giá hiệu thực nghiệm 112 3.3.3 Bàn luận kết nghiên cứu mục tiêu 118 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 122 Kết luận 122 Kiến nghị 122 Danh mục công trình nghiên cứu cơng bố có liên quan đến luận án Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN Các chữ viết tắt: BVHTTDL : Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch CP : Chính phủ CT : Chỉ thị ĐC : Đối chứng HLV : Huấn luyện viên LVĐ : Lượng vận động NĐ : Nghị định NQ : Nghị Nxb : Nhà xuất PP : Phương pháp QĐ : Quyết định SMTĐ : Sức mạnh tốc độ TN : Thực nghiệm TTTTC : Thể thao thành tích cao TW : Trung ương UBTDTT : Ủy ban TDTT VĐV : Vận động viên Đơn vị đo lường viết tắt: lần : Số lần m : mét s % : Giây : Tỷ lệ phần trăm DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ TRONG LUẬN ÁN Danh mục bảng, sơ đồ, biểu đồ TT Danh mục bảng 3.1 Phân chia thời gian kế hoạch huấn luyện nam vận động viên Trang 54 Pencak Silat Bộ Công an năm 2017 3.2 Bảng phân chia tỷ lệ % thành phần huấn luyện theo kế 55 hoạch huấn luyện nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an năm 2017 3.3 Phân bổ thời gian huấn luyện tố chất thể lực thành phần 56 theo kế hoạch huấn luyện nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an năm 2017 (n=446) 3.4 Thực trạng sở vật chất phục vụ huấn luyện nam vận động 57 viên Pencak Silat Bộ Công an 3.5 Thực trạng đội ngũ HLV huấn luyện nam VĐV Pencak Silat 59 Bộ Công an (năm 2017) 3.6 Thực trạng sử dụng phương pháp huấn luyện SMTĐ cho 60 nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an (n=45) 3.7 Thực trạng sử dụng phương tiện huấn luyện SMTĐ cho nam 61 VĐV Pencak Silat Bộ Công an (n=45) 3.8 Kết vấn lựa chọn test đánh giá SMTĐ cho nam 64 VĐV Pencak Silat Bộ Công an (n=33) 3.9 Phân bổ số lượng VĐV theo lứa tuổi trình độ tập luyện 66 3.10 Mối tương quan kết kiểm tra test thành tích thi 66 đấu nam VĐV Pencak Silat trẻ Bộ Công an (n=19) 3.11 Mối tương quan hai lần tập test test đánh giá 67 SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Cơng an (n=19) 3.12 So sánh khác biệt trình độ SMTĐ VĐV Pencak Silat trẻ Bộ Công an (n=19) 3.13 Tiêu chuẩn phân loại trình độ SMTĐ nam VĐV Pencak Silat trẻ Bộ Cơng An – trình độ cấp Sau Tr.68 Sau Tr.69 3.14 Tiêu chuẩn phân loại trình độ SMTĐ nam VĐV Pencak Silat trẻ Bộ Cơng An – trình độ kiện tướng 3.15 Bảng điểm đánh giá trình độ SMTĐ nam VĐV Pencak Sau Tr.69 70 Silat trẻ Bộ Công An – trình độ cấp 3.16 Bảng điểm đánh giá trình độ SMTĐ nam VĐV Pencak 70 Silat trẻ Bộ Cơng An – trình độ kiện tướng 3.17 Bảng điểm tổng hợp đánh giá trình độ SMTĐ nam VĐV 71 Pencak Silat trẻ Bộ Công an 3.18 Thực trạng trình độ SMTĐ nam VĐV Pencak Silat Bộ 72 Công an 3.19 Kết vấn lựa chọn tập phát triển SMTĐ cho nam 87 VĐV Pencak Silat Bộ Công an (n=42) 3.20 Phân chia thời gian kế hoạch huấn luyện nam VĐV Pencak 105 Silat Bộ Công an năm 2019 3.21 Phân chia tỷ lệ % thành phần huấn luyện theo nam VĐV 105 Pencak Silat Bộ Công an năm 2019 3.22 Phân chia nội dung huấn luyện SMTD cho nam VĐV Pencak 106 Silat Bộ Cơng an năm 2019 3.23 So sánh trình độ SMTĐ VĐV nhóm đối chứng thực 113 nghiệm, thời điểm trước thực nghiệm (n=17) 3.24 So sánh tỷ lệ phân loại SMTĐ VĐV nhóm đối chứng 114 nhóm thực nghiệm, thời điểm trước thực nghiệm (n=19) 3.25 So sánh trình độ SMTĐ VĐV nhóm đối chứng thực 115 nghiệm, thời điểm sau năm học thực nghiệm (n=17) 3.26 Nhịp tăng trưởng trình độ SMTĐ nam VĐV nhóm đối 116 chứng nhóm thực nghiệm sau 12 tháng thực 3.28.nghiệm (n=17) 3.27 So sánh tỷ lệ phân loại trình độ SMTĐ VĐV nhóm đối 117 chứng nhóm thực nghiệm sau 12 tháng thực nghiệm (n=17) TT 1.1 Danh mục sơ đồ Các phương pháp huấn luyện thể lực 18 Thực hiện: Thực đứng lên ngồi xuống đá tống ngang đổi chân liên tục 15s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ 30s, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn đá kỹ thuật Bài tập 50 Tại chỗ thực đòn tay địn đá vịng cầu chân trước vào đích Mục đích: phát triển SMTĐ đòn tay vòng cầu chân trước Chuẩn bị: đích đấm đích đá, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Tại chỗ thực tổ hợp địn có địn tay địn vịng cầu chân trước vào đích liên tục 15s Thực tổ, cường độ 9095% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn tay đòn đá vòng cầu chân trước kỹ thuật Bài tập 51 Tại chỗ thực đòn tay đòn vòng cầu chân sau vào đích Mục đích: phát triển SMTĐ địn tay vịng cầu chân sau Chuẩn bị: đích đấm đích đá, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Tại chỗ thực tổ hợp địn có địn tay địn vịng cầu chân sau vào đích liên tục 15s Thực tổ, cường độ 9095% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn tay đòn đá vòng cầu chân sau kỹ thuật Bài tập 52 Tại chỗ thực cơng địn đá tống trước đá vịng cầu vào đích Mục đích: phát triển SMTĐ địn đá tống trước đá vịng cầu Chuẩn bị: đích đá, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Tại chỗ thực tổ hợp đòn đá tống trước đá vịng cầu vào đích liên tục 15s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đá tống trước đá vòng cầu kỹ thuật Bài tập 53 Di chuyển thực tổ hợp địn tay Mục đích: phát triển SMTĐ tổ hợp đòn tay Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Di chuyển đánh gió tổ hợp địn tay dọc thảm 0m Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn tay kỹ thuật Bài tập 54 Di chuyển thực tổ hợp đòn chân Mục đích: phát triển SMTĐ tổ hợp địn chân Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Di chuyển đánh gió tổ hợp đòn chân dọc thảm 20m Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực u cầu: Thực địn chân kỹ thuật Bài tập 55 Di chuyển thực tổ hợp đòn kết hợp đòn tay địn chân Mục đích: phát triển SMTĐ tổ hợp đòn tay kết hợp đòn tay đòn chân Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Di chuyển đánh gió tổ hợp địn kết hợp đòn tay đòn chân dọc thảm 20m Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn tay kỹ thuật Bài tập 56 Tại chỗ cơng địn tay vào đích Mục đích: Phát triển SMTĐ tổ hợp địn tay Chuẩn bị: Đích đấm, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Tại chỗ thực cơng địn tay vào đích Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn tay kỹ thuật Bài tập 57 Tại chỗ cơng địn chân vào đích Mục đích: Phát triển SMTĐ tổ hợp địn chân Chuẩn bị: Đích đấm, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Tại chỗ thực cơng địn chân vào đích Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn chân kỹ thuật Bài tập 58 Tại chỗ cơng tổ hợp địn tự chọn vào đích Mục đích: Phát triển SMTĐ tổ hợp địn tự chọn Chuẩn bị: Đích đấm, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Tại chỗ thực cơng địn tự chọn vào đích Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn tự chọn kỹ thuật Bài tập 59 Đánh gió tổ hợp Mục đích: Phát triển SMTĐ tổ hợp đòn Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Tại chỗ thực đánh gió tổ hợp địn 20s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn tự chọn kỹ thuật Bài tập 60 Đá ngang đích đối diện Mục đích: phát triển SMTĐ địn đá ngang Chuẩn bị: đích đối diện cách 3m, đích cao 1.2m, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Đứng thủ bình thường đích Khi có tín hiệu bắt đầu thực di chuyển ngang đá ngang vào đích, di chuyển ngang sang đích đối diện tiếp tục thực đòn đá ngang Thực liên tục 20s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn đá kỹ thuật Bài tập 61 Đá bao 10 lần chạm Mục đích: Phát triển SMTĐ địn đá Chuẩn bị: bao đá, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: thủ tự nhiên, thực đá bao 10 lần chạm Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn đá kỹ thuật Bài tập 62 Đá đối vòng cầu 10-8-6 chỗ Mục đích: Phát triển SMTĐ địn đá Chuẩn bị: chia cặp VĐV, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Chia cặp thực dá đối vòng cầu 10-8-6 chỗ Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn đá kỹ thuật Bài tập 63 Đá đối kỹ thuật 8-6-4 tiền lùi Mục đích: Phát triển SMTĐ địn đá Chuẩn bị: chia cặp VĐV, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Chia cặp thực đá đối vòng cầu 8-6-4 chỗ Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn đá kỹ thuật Bài tập 64 Đá đối bắt chân đánh ngã Mục đích: phát triển SMTĐ đòn đá đòn đánh ngã Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: chia cặp VĐV, người phục vụ Thực đá đối bắt chân đánh ngã liên tục lần Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: thực đòn kỹ thuật Bài tập 65 Đánh ngã vịng trịn liên tục Mục đích: Phát triển SMTĐ địn đánh ngã Chuẩn bị: VĐV đứng thành vòng tròn, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Đánh ngã liên tục bạn tập theo vòng tròn, hết 15 lần đổi người Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: thực đòn đánh ngã kỹ thuật Bài tập 66 Đá vòng cầu - quét sau Mục đích: phát triển SMTĐ địn đá vịng cầu đòn quét sau Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực tổ hợp đòn đá vòng cầu – quét sau liên tục 20s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: thực đòn kỹ thuật Bài tập 67 Qt trước liên tục Mục đích: phát triển SMTĐ địn quét trước Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực quét trước liên tục 15s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: thực đòn quét trước kỹ thuật Bài tập 68 Qt trước có đích Mục đích: phát triển SMTĐ địn qt trước Chuẩn bị: đích, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực quét trước liên tục vào đích 15s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực u cầu: thực địn quét trước kỹ thuật Bài tập 69 Quét trước có người phục vụ Mục đích: phát triển SMTĐ địn quét trước Chuẩn bị: người phục vụ, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực quét trước liên tục vào bạn tập 15s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực u cầu: thực địn quét trước kỹ thuật Bài tập 70 Quét sau liên tục Mục đích: phát triển SMTĐ địn qt sau Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực quét sau liên tục 15s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: thực đòn quét sau kỹ thuật Bài tập 71 Qt sau có đích liên tục Mục đích: phát triển SMTĐ địn qt sau Chuẩn bị: đích, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực quét sau liên tục vào đích 15s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực u cầu: thực địn quét sau kỹ thuật Bài tập 72 Quét sau có người phục vụ Mục đích: phát triển SMTĐ địn quét sau Chuẩn bị: người phục vụ, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực quét sau liên tục vào bạn tập 15s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực u cầu: thực địn quét sau kỹ thuật Bài tập 73 Đá vòng cầu - qt trước Mục đích: phát triển SMTĐ địn đá vòng cầu đòn quét trước Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực tổ hợp đòn đá vòng cầu – quét trước liên tục 20s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: thực đòn kỹ thuật Bài tập 74 Cắt kéo cao có người phục vụ Mục đích: phát triển SMTĐ địn cắt kéo cao Chuẩn bị: người phục vụ, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực cắt kéo cao liên tục vào bạn tập 20s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực u cầu: thực địn cắt kéo cao kỹ thuật Bài tập 75 Cắt kéo thấp có người phục vụ Mục đích: phát triển SMTĐ địn cắt kéo thấp Chuẩn bị: người phục vụ, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực cắt kéo thấp liên tục vào bạn tập 20s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: thực đòn cắt kéo thấp kỹ thuật Bài tập 76 Đánh ngã tốc độ vịng trịn Mục đích: phát triển SMTĐ đòn đánh ngã Chuẩn bị: người phục vụ đứng thành vòng tròn, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực đòn đánh ngã tốc độ vòng tròn liên tục 10 người, đổi người Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn đánh ngã kỹ thuật Bài tập 77 Đánh ngã bắt ngồi cài Mục đích: phát triển SMTĐ địn đánh ngã bắt ngồi cài Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực địn đánh ngã bắt ngồi cài liên tục lần Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn đánh kỹ thuật Bài tập 78 Đánh ngã sở trường liên tục Mục đích: Phát triển SMTĐ đòn đánh ngã sở trường Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực đòn ngã sở trường liên tục 15s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực u cầu: Thực địn đánh kỹ thuật Bài tập 79 Đánh ngã theo đơi Mục đích: Phát triển SMTĐ địn đánh Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Chia cặp thực đánh ngã liên tục lần đổi người Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn đánh ngã kỹ thuật Bài tập 80 Cầm tạ ante 2kg đấm tốc độ Mục đích: Phát triển SMTĐ địn đấm Chuẩn bị: tạ ante 2kg, sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Hai tay cầm tạ ante, bên 2kg Thực đấm tốc độ liên tục 15s Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn đấm kỹ thuật Bài tập 81 Đánh ngã – cắt kéo cao Mục đích: Phát triển SMTĐ địn đánh ngã đòn cắt kéo cao Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Tại chỗ thực phối hợp kỹ thuật đánh ngã cắt kéo cao liên tục lần Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn kỹ thuật Bài tập 82 Đá ngang – cắt kéo cao Mục đích: Phát triển SMTĐ địn đá ngang đòn cắt kéo cao Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Tại chỗ thực phối hợp kỹ thuật đá ngang cắt kéo cao liên tục lần Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực u cầu: Thực địn kỹ thuật Bài tập 83 Đá phản vòng cầu – đánh ngã Mục đích: phát triển SMTĐ địn đá phản vòng cầu đòn đánh ngã Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Tại chỗ thực phối hợp kỹ thuật đá phản vòn cầu đánh ngã liên tục lần Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn kỹ thuật Bài tập 84 Đá vòng cầu chân – quét sau lần x tổ, cường độ 9095% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Mục đích: phát triển SMTĐ địn đá vòng cầu chân đòn quét sau Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Tại chỗ thực phối hợp kỹ thuật đá vòng cầu hai chân quét sau liên tục lần Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn kỹ thuật Bài tập 85 Cắt kéo cao đứng lên đánh ngã Mục đích: Phát triển SMTĐ đòn cắt kéo cao đòn đánh ngã Chuẩn bị: sân tập phẳng, đồng hồ bấm Thực hiện: Tại chỗ thực phối hợp kỹ thuật cắt kéo cao đứng lên đánh ngã liên tục lần Thực tổ, cường độ 90-95% tối đa, nghỉ tổ phút, nghỉ tích cực Yêu cầu: Thực đòn kỹ thuật Bài tập 86 Bán đấu vòng tròn với đối thủ, người 30s Mục đích: Phát triển SMTĐ chun mơn tổng hợp Chuẩn bị: người phục vụ đứng vòng tròn, thảm thi đấu, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực bán đấu với đối thủ, người 30s Yêu cầu: Thực với 100 sức Bài tập 87 Bán đấu vòng tròn với đối thủ, người 30s Mục đích: Phát triển SMTĐ chun mơn tổng hợp Chuẩn bị: người phục vụ đứng vòng tròn, thảm thi đấu, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực bán đấu với đối thủ, người 30s Yêu cầu: Thực với 100 sức Bài tập 88 Bán đấu sử dụng đòn tay 30s Mục đích: Phát triển SMTĐ chun mơn tổng hợp Chuẩn bị: thảm thi đấu, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực bán đấu sử dụng đòn tay với bạn tập 30s Yêu cầu: Thực với 100 sức Bài tập 89 Bán đấu sử dụng địn chân 30s Mục đích: Phát triển SMTĐ chun môn tổng hợp Chuẩn bị: thảm thi đấu, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực bán đấu sử dụng đòn chân với bạn tập 30s Yêu cầu: Thực với 100 sức Bài tập 90 Bán đấu sử đụng địn đánh ngã 30s Mục đích: Phát triển SMTĐ chuyên môn tổng hợp Chuẩn bị: thảm thi đấu, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực bán đấu sử dụng đòn đánh ngã với bạn tập 30s Yêu cầu: Thực với 100 sức Bài tập 91 Bán đấu tự 30s Mục đích: Phát triển SMTĐ chuyên môn tổng hợp Chuẩn bị: thảm thi đấu, đồng hồ bấm Thực hiện: Thực bán đấu tự với bạn tập 30s Yêu cầu: Thực với 100 sức Bài tập 92 Thi đấu 01 trận Mục đích: Phát triển SMTĐ chun mơn tổng hợp Chuẩn bị: thảm thi đấu, đồng hồ bấm Thực hiện: Thi đấu 01 trận theo luật với bạn tập Yêu cầu: Thực với 100 sức Phụ lục Tiến trình ứng dụng tập huấn luyện SMTĐ cho nam VĐV Pencak Silat Bộ Công an kế hoạch huấn luyện năm 2019 Chu kỳ Thời kỳ TT Nội dung tập 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Chạy 100m Chạy 400m Chạy nâng cao đùi liên tục Chạy đạp sau Nhảy lò cò Nhảy dây tốc độ Bật nhảy chân chữ thập Bật bục đổi chân Bật bục qua lại Bật nhảy rút gối cao Nằm sấp chống đẩy Chống đẩy đổ người từ cao Đi xe bò Co tay xà đơn Chống đẩy xà kép Nằm sấp ưỡn thân liên tục Nằm ngửa gập bụng liên tục Bật cóc Đi vịt Gánh tạ 20kg đứng lên ngồi xuống Chu kỳ huấn luyện CBC x x x x CB CM x x x x TĐ1 Chu kỳ huấn luyện CT1 CBC x x x x x x x x x x x x x x x x x TĐ2 CT2 CBC3 CB CM x x x x x x x x x x x x x x CB CM Chu kỳ huấn luyện x CT3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x TĐ3 x x Chu kỳ Thời kỳ TT Nội dung tập 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Gánh tạ 20kg bật đổi chân liên tục Leo dây Nằm đẩy tạ 20kg ngang ngực Di chuyển ngang vật cách 3m Ghép đôi chạy lách người Lộn xuôi Lộn ngược Trị chơi cua đá bóng Trị chơi chọi cóc Trị chơi tranh phần Trị chơi vác đạn tải thương Trò chơi đàn vịt nhanh Chạy đấm tốc độ Di chuyển zic zắc gạt đỡ + đấm liên tục Trung bình đấm tốc độ liên tục vào đích Đấm đích đối diện cách 2,5m Đấm đích nan quạt cách 1,2m Đấm đích chữ thập cách tâm 1,2m Nắm chun ngược đấm tốc độ tay liên tục Nắm chun đấm gió liên tục Nắm chun đấm bao đấm liên tục Chu kỳ huấn luyện CBC CB CM TĐ1 Chu kỳ huấn luyện CT1 CBC x x x x x x x x x x x x CB CM x x TĐ2 CT2 CBC3 CB CM x TĐ3 CT3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Chu kỳ huấn luyện x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Chu kỳ Thời kỳ TT Nội dung tập 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Đi chuyển đổi chân chữ V chỗ đấm trung đẳng Đấm - tạt trụ Đá vòng cầu chân Đá vòng cầu chân dọc thảm Đá tống trước luân phiên chân liên tục vào đích Đứng lên ngồi xuống thực địn đá tống trước Đứng lên ngồi xuống thực đòn đá vòng cầu Đứng lên ngồi xuống thực đòn đá tống ngang Tại chỗ thực đòn tay đòn vịng cầu chân trước vào đích Tại chỗ thực địn tay địn vịng cầu chân sau vào đích Tại chỗ thực cơng địn đá tống trước đá vịng cầu vào đích Di chuyển thực tổ hợp đòn tay Di chuyển thực tổ hợp đòn chân Di chuyển thực tổ hợp đòn kết hợp đòn tay đòn chân Chu kỳ huấn luyện CBC CB CM TĐ1 Chu kỳ huấn luyện CT1 CBC x x x x x x x x x x TĐ2 CT2 CBC3 CB CM x x x CB CM Chu kỳ huấn luyện x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x TĐ3 CT3 Chu kỳ Thời kỳ TT Nội dung tập 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Tại chỗ cơng địn tay vào đích Tại chỗ cơng địn chân vào đích Tại chỗ cơng tổ hợp địn tự chọn vào đích Đánh gió tổ hợp Đá ngang đích đối diện cách 3m Đá bao 10 lần chạm Đá đối vòng cầu 10-8-6 chỗ Đá đối kỹ thuật 8-6-4 tiền lùi Đá đối bắt chân đánh ngã Đánh ngã vòng tròn liên tục Đá vòng cầu - quét sau Quét trước liên tục Quét trước có đích Qt trước có người phục vụ Qt sau liên tục Qt sau có đích liên tục Qt sau có người phục vụ Đá vịng cầu - quét trước Cắt kéo cao có người phục vụ Cắt kéo thấp có người phục vụ Đánh ngã tốc độ vòng tròn Chu kỳ huấn luyện CBC CB CM TĐ1 Chu kỳ huấn luyện CT1 CBC x x x x CB CM TĐ2 CT2 CBC3 x x x x CB CM TĐ3 CT3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Chu kỳ huấn luyện x x x x x x x Chu kỳ Thời kỳ TT Nội dung tập 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Đánh ngã bắt cài Đánh ngã sở trường liên tục Đánh ngã theo đôi Cầm tạ ante 2kg đấm tốc độ Đánh ngã – cắt kéo cao liên tục Đá ngang – cắt kéo cao liên tục Đá phản vòng cầu – đánh ngã liên tục Đá vòng cầu chân – quét sau Cắt kéo cao đứng lên đánh ngã liên tục Bán đấu vòng tròn đối thủ Bán đấu vòng tròn với đối thủ Bán đấu sử dụng đòn tay Bán đấu sử dụng đòn chân Bán đấu sử đụng đòn đánh ngã Bán đấu tự Thi đấu Chu kỳ huấn luyện CBC CB CM TĐ1 Chu kỳ huấn luyện CT1 CBC CB CM TĐ2 CT2 Chu kỳ huấn luyện CBC3 CB CM TĐ3 CT3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ... khoa học lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ 81 cho nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an 3.2.2 Lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ nam vận 83 động viên Pencak Silat Bộ Công an 3.2.3... độ nam vận động viên 71 Pencak Silat Bộ Công an 3.1.4 Bàn luận kết nghiên cứu mục tiêu 72 3.2 Nghiên cứu lựa chọn tập phát triển sức mạnh tốc độ cho 81 nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an. .. 54 mạnh tốc độ nam vận động viên Pencak Silat Bộ Công an 3.1.2 Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh tốc độ nam vận 62 động viên Pencak Silat Bộ Công an 3.1.3 Đánh giá thực trạng sức mạnh tốc độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an , Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên pencak silat bộ công an

Từ khóa liên quan