0

skkn

15 4 0
  • skkn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:26

Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu thực trạng việc tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với các biểu tượng toán sơ đẳng qua đó nhằm tìm ra những biện pháp sử dụng đồ dùng, đồ chơi trực [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn