0

De thi thu THPTQG

8 2 0
  • De thi thu THPTQG

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 04:53

Ở chim công Pavo muticus, gen chi phối màu lông nằm trên NST X không có alen tương ứng trên Y trong đó alen A - lông xanh trội hoàn toàn so với a - lông xám.. Cho chim tr ống lông xanh, [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu THPTQG