0

Kiem tra 1 tiet

4 3 0
  • Kiem tra 1 tiet

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 04:39

Tính diện tích của tam giác cân biết cạnh đáy bằng 6cm và cạnh bên bằng 5cm.. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của BC và AD.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 1 tiet