0

giao an lop ghep tuan 15

33 3 0
  • giao an lop ghep tuan 15

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 04:12

GV kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh, nhận xét +Giới thiệu bài mới +Hướng dẫn HS làm bt * Bài tập 1: Nêu yêu cầu của bài, hướng dẫn giao việc HS nối tiếp nhau đọc bài văn Chiếc xe đạ[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lop ghep tuan 15