0

nh 2020 2021 đề số 08bộ đề thi thử tnthpt 2021

12 6 0
  • nh 2020 2021 đề số 08bộ đề thi thử tnthpt 2021

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:34

Trong giờ thực hành, một bạn học sinh đã mô tả ngắn gọn quan hệ sinh thái giữa các loài trong một vường xoài như sau: Cây xoài là thức ăn của sâu đục thân, sâu hại quả, chim ăn quả, côn [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: nh 2020 2021 đề số 08bộ đề thi thử tnthpt 2021

Hình ảnh liên quan

alen a. Theo dõi tỉ lệ kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp, kết quả thu được bảng sau: - nh 2020 2021 đề số 08bộ đề thi thử tnthpt 2021

alen.

a. Theo dõi tỉ lệ kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp, kết quả thu được bảng sau: Xem tại trang 4 của tài liệu.
Đặc điểm của sự di truyền qua chất tế bào: đời con tạo ra có kiểu hình giống mẹ. - nh 2020 2021 đề số 08bộ đề thi thử tnthpt 2021

c.

điểm của sự di truyền qua chất tế bào: đời con tạo ra có kiểu hình giống mẹ Xem tại trang 9 của tài liệu.