0

đề thi minh họa chuẩn 202

15 4 0
  • đề thi minh họa chuẩn 202

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:30

hàng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 2, Điểm b Khoản 4, Điểm e Khoản 5 Điều này; => Chọn đáp án B - Đối với hành vi buôn bán gái mại dâm là vi phạm hình sự theo Khoản [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi minh họa chuẩn 202