0

ENGLISH 9 PERIOD 9 10

19 2 0
  • ENGLISH 9 PERIOD 9 10

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:27

The aims : By the end of the lesson, ss will have a good chance to review The present perfect tense irregular verbs The passive -Knowleges: + Standard: Make up dialogues using the prese[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: ENGLISH 9 PERIOD 9 10