0

Kiem tra 1 tiet

1 3 0
  • Kiem tra 1 tiet

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 01:51

Câu 2: Viết công thức cấu tạo mạch thẳng, vòng nếu có của các chất sau: C3H6, C3H8 Câu 3: Dẫn 8,96 lít hỗn hợp khí gồm metan và axetilen qua bình đựng dung dịch brom, đến khi làm mất mầu[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 1 tiet