0

Kiem tra 15

4 2 0
  • Kiem tra 15

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 01:36

Viết một số hữu tỉ dưới dạng tổng hoặc hiệu của hai số hữu tỉ.... Hãy viết số hữu tỉ dưới dạng sau: a Tổng của hai số hữu tỉ âm.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 15