0

Đại 9 tuần 23

9 2 0
  • Đại 9 tuần 23

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 01:13

Kiểm tra bài cũ Kết hợp trong giờ 3 .Bài mới Hoạt động 1 :Khởi động - Mục đích : Hs nhắc lại kiến thức đã học trong chương III - Thời gian : 12 phút - Phương pháp : Hs chuẩn bị nội dung[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại 9 tuần 23