0

Đề 155 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

511 1 0
  • Đề 155   chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:15

Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH :Ngơ Tấn Sang MỤC LỤC CHƢƠNG 1: KIẾN TRÚC 1.1 KHÁI QT VỀ KIẾN TRÚC CƠNG TRÌNH 1.1.1 Giới thiệu cơng trình 1.1.2 Hình khối 1.1.3 Hệ thống giao thông CHƢƠNG 2: DỮ LIỆU THIẾT KẾ 2.1 CƠ SỞ TÍNH TỐN KẾT CẤU 2.2 LỰA CHỌN GIẢI PHẤP KẾT CẤU PHẦN THÂN 2.2.1 Phân loại kết câu nhà cao tầng 2.2.2 Phân tích số kết cấu để chịu lực cho cơng trình 2.2.3 Lựa chọn phƣơng án kết cấu 2.3 LỰA CHỌN KẾT CẤU SÀN 2.4 LỰA CHỌN KẾT CẤU NỀN MÓNG 2.5 VẬT LIỆU SỬ DỤNG CHO CƠNG TRÌNH 2.5.1 Yêu cầu vật liệu sử dụng cho cơng trình 2.5.2 Bê tông (theo TCXDVN 5574-2012) 2.5.3 Cốt thép (theo TCXDVN 5574-2012) 10 2.6 SƠ BỘ KÍCH THƢỚC CÁC CẤU KIỆN CỦA CƠNG TRÌNH 11 2.6.1 Chọn kích thƣớc sơ cho sàn 12 2.6.2 Chọn kích thƣớc sơ cho dầm 12 2.6.3 Chọn kích thƣớc sơ cho cột 12 CHƢƠNG 3: TÍNH TỐN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 15 3.1 MẶT BẰNG KẾT CẤU SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 15 3.2 TÍNH TỐN TẢI TRỌNG 16 3.2.1 Tĩnh tải 16 3.2.2 Hoạt tải 18 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH :Ngơ Tấn Sang 3.3 TÍNH NỘI LỰC CHO SÀN 20 3.3.1 Sử dụng phƣơng pháp tra bảng 20 3.3.2 Phân loại ô sàn 21 3.4 TÍNH CỐT THÉP CHO SÀN 28 3.4.1 Tiêu chuẩn thiết kế 28 3.4.2 Tính tốn sàn điển hình S1 S2 28 3.4.3 Bảng tổng hợp tính tốn bố trí thép sàn 31 3.5 KIỂM TRA ĐỘ VÕNG CỦA SÀN 35 3.5.1 Tính tốn hình thành khe nứt 35 3.5.2 Kiểm tra độ cong độ võng sàn: 37 3.6 THIẾT KẾ SÀN BẰNG PHẦN MỀM SAFE 39 CHƢƠNG 4: THIẾT KẾ CẦU THANG 47 4.1 CHỌN CÁC KÍCH THƢỚC CẦU THANG 47 4.1.1 Mặt mặt cắt cầu thang 47 4.1.2 Chọn kích thƣớc cầu thang 47 4.2 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG 48 4.2.1 Các lớp cấu tạo cầu thang 48 4.2.2 Tải trọng tác dụng lên chiếu nghỉ 48 4.2.3 Tải trọng tác dụng lên thang 49 4.3 TÍNH TOÁN CHO CÁC CẤU KIỆN 50 4.3.1 Bản thang 50 4.3.2 Chiếu nghỉ 51 4.3.3 Dầm D1 52 4.3.4 Dầm D2 55 4.3.5 Dầm D4(conson) 57 CHƢƠNG 5: THIẾT KẾ KHUNG TRỤC 60 5.1 MÔ HÌNH CƠNG TRÌNH 60 Báo cáo Thiết kế công trình SVTH :Ngơ Tấn Sang 5.2 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CƠNG TRÌNH 64 5.2.1 Tĩnh tải tác dụng lên sàn 64 5.2.2 Tải trọng tƣờng tác dụng lên sàn: 65 5.2.3 Tải trọng tƣờng tác dụng lên dầm 66 5.2.4 Hoạt tải 66 5.2.5 Tải trọng gió 67 5.3 TỔ HỢP TẢI TRỌNG 75 5.3.1 Các trƣờng hợp tải trọng 75 5.3.2 Bảng tổ hợp tải trọng 75 5.4 GIẢI MƠ HÌNH 79 5.4.1 Mơ hình 79 5.4.2 Đánh giá kết mơ hình Etabs 82 5.5 TÍNH CỐT THÉP CỘT KHUNG TRỤC B 83 5.5.1 Cơ sở lý thuyết tính tốn cốt thép dọc cột theo phƣơng pháp gần đúng: 83 5.5.2 Số liệu tính tốn 85 5.5.3 Tính tốn cốt thép dọc cụ thể cho cột C33(tầng trệt) 86 5.5.4 Tính tốn cốt đai 94 5.6 TÍNH CỐT THÉP DẦM KHUNG TRỤC B 95 5.6.1 Tính cốt thép dọc dầm 95 5.6.2 Tính tốn cốt đai dầm 110 5.7 TÍNH CỐT THÉP VÁCH KHUNG TRỤC B 113 5.7.1 Lý thuyết tính toán 114 5.7.2 Tính tốn vách P1, tầng hầm, khung trục B 115 5.8 KIỂM TRA KẾT CẤU CƠNG TRÌNH 120 5.8.1 Kiểm tra độ võng dầm 120 CHƢƠNG 6: CẤU TẠO ĐỊA CHẤT 125 6.1 CẤU TẠO ĐỊA CHẤT 125 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH :Ngơ Tấn Sang 6.1.1 Lớp đất số 1: Sét dẻo lẫn nhiều cát (CL), trạng thái dẻo mềm 125 6.1.2 Lớp đất số 2: Sét dẻo lẫn sạn sỏi laterit (CL) 125 6.1.3 Lớp đất số 2a Cát mịn lẫn nhiều sét (SC) 126 6.1.4 Lớp đất số Cát mịn đến trung lẫn sét, bụi (SC-SM) 126 6.1.5 Lớp đất số 3a Sét dẻo (CL) 126 6.1.6 Lớp dất số 3b Cát mịn lẫn nhiều sét (SC) 127 6.1.7 Lớp đất số Sét dẻo (CH) 127 6.1.8 Lớp đất số 4a Sét dẻo (CH) 128 6.1.9 Lớp đất số 4b Cát mịn lẫn nhiều sét (SC) 128 6.2 TÍNH CHẤT CƠ LÝ VÀ ĐẠI CHẤT THỦY VĂN 133 6.3 LÝ THUYẾT THỐNG KÊ 133 6.3.1 Phân chia đơn nguyên địa chất 133 6.3.2 Đặc trƣng tiêu chuẩn 134 6.3.3 Đặc trƣng tính toán 135 CHƢƠNG 7: MÓNG CỌC ÉP 141 7.1 CHỌN CÁC THƠNG SỐ TÍNH TỐN CỌC ÉP 141 7.1.1 Vật liệu sử dụng: 141 7.1.2 Chọn kích thƣớc sơ bộ: 141 7.1.3 Kiểm tra cọc theo điều kiện cẩu dựng cọc: 142 7.2 TÍNH TỐN MĨNG M1 (CỘT C31 TRỤC B) 145 7.2.1 Nội lực tính Móng: 145 7.2.2 Tính tốn sức chịu tải cọc: 145 7.2.3 Tính tốn sơ số lƣợng cọc: 154 7.2.4 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng: 154 7.2.5 Kiểm tra sức chịu tải nhóm cọc 156 7.2.6 Kiểm tra ứng suất dƣới khối móng quy ƣớc: 157 7.2.7 Kiểm tra độ lún móng: 160 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH :Ngơ Tấn Sang 7.2.8 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang: 163 7.2.9 Kiểm tra xuyên thủng đài cọc: 167 7.2.10 Tính tốn cốt thép cho đài móng 167 7.3 TÍNH TỐN MĨNG M2 (VÁCH TRỤC B) 168 7.3.1 Nội lực tính Móng: 168 7.3.2 Tính tốn sức chịu tải cọc: 168 7.3.3 Tính tốn sơ số lƣợng cọc: 177 7.3.4 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng: 177 7.3.5 Kiểm tra sức chịu tải nhóm cọc 180 7.3.6 Kiểm tra ứng suất dƣới khối móng quy ƣớc: 180 7.3.7 Kiểm tra độ lún móng: 183 7.3.8 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang: 186 7.3.9 Kiểm tra xuyên thủng đài cọc: 190 7.3.10 Tính tốn cốt thép cho đài móng 191 7.4 THIẾT KẾ MÓNG VÁCH CỨNG LÕI THANG 192 7.4.1 Nội lực tính móng 192 7.4.2 Tính tốn sức chịu tải cọc: 192 7.4.3 Tính tốn sơ số lƣợng cọc: 199 7.4.4 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng: 200 7.4.5 Kiểm tra sức chịu tải nhóm cọc 203 7.4.6 Kiểm tra ứng suất dƣới khối móng quy ƣớc: 203 7.4.7 Kiểm tra độ lún móng: 206 7.4.8 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang: 210 7.4.9 Kiểm tra xuyên thủng đài cọc: 214 7.4.10 Tính tốn cốt thép cho đài móng 215 CHƢƠNG 8: MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 222 8.1 CHỌN CÁC THƠNG SỐ TÍNH TOÁN CỌC KHOAN NHỒI 222 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH :Ngơ Tấn Sang 8.1.1 Vật liệu sử dụng: 222 8.1.2 Chọn kích thƣớc sơ bộ: 222 8.2 TÍNH TỐN MĨNG M1 (CỘT C31 TRỤC B) 223 8.2.1 Nội lực tính Móng: 223 8.2.2 Tính tốn sức chịu tải cọc: 224 8.2.3 Tính tốn sơ số lƣợng cọc: 232 8.2.4 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng: 232 8.2.5 Kiểm tra sức chịu tải nhóm cọc 234 8.2.6 Kiểm tra ứng suất dƣới khối móng quy ƣớc: 234 8.2.7 Kiểm tra độ lún móng: 237 8.2.8 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang: 239 8.2.9 Kiểm tra xuyên thủng đài cọc: 243 8.2.10 Tính tốn cốt thép cho đài móng 243 8.3 TÍNH TỐN MĨNG M2 (VÁCH TRỤC B) 244 8.3.1 Nội lực tính Móng: 244 8.3.2 Tính tốn sức chịu tải cọc: 244 8.3.3 Tính tốn sơ số lƣợng cọc: 252 8.3.4 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng: 252 8.3.5 Kiểm tra sức chịu tải nhóm cọc 254 8.3.6 Kiểm tra ứng suất dƣới khối móng quy ƣớc: 255 8.3.7 Kiểm tra độ lún móng: 258 8.3.8 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang: 260 8.3.9 Kiểm tra xuyên thủng đài cọc: 264 8.3.10 Tính tốn cốt thép cho đài móng 265 8.4 THIẾT KẾ MÓNG VÁCH CỨNG LÕI THANG 266 8.4.1 Nội lực tính móng 266 8.4.2 Tính tốn sức chịu tải cọc: 266 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH :Ngơ Tấn Sang 8.4.3 Tính tốn sơ số lƣợng cọc: 273 8.4.4 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng: 274 8.4.5 Kiểm tra sức chịu tải nhóm cọc 276 8.4.6 Kiểm tra ứng suất dƣới khối móng quy ƣớc: 276 8.4.7 Kiểm tra độ lún móng: 279 8.4.8 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang: 283 8.4.9 Kiểm tra xuyên thủng đài cọc: 287 8.4.10 Tính tốn cốt thép cho đài móng 288 8.5 CHỌN PHƢƠNG ÁN MÓNG 294 8.5.1 Yếu tố kĩ thuật 294 8.5.2 Yếu tố thi công 294 8.5.3 Kết luận 294 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH :Ngơ Tấn Sang CHƢƠNG 1: KIẾN TRÚC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KIẾN TRÚC CƠNG TRÌNH 1.1.1 Giới thiệu cơng trình Mặt cơng trình dạng chữ nhật, chiều dài 40m chiều rộng 38m chiếm diện tích đất xây dựng 1520m2 40000 8000 2600 1800 1500 5000 4000 1600 1800 6000 1600 5000 6000 1600 1800 4000 1600 8000 1500 4000 1800 2600 1200 900 1300200 7500 2300 1800 200 1200 1200 1300 E 8500 1800 2400 1000 1800 6000 D 1800 8500 2400 1800 1000 C B 2001300 900 1200 2600 1800 1500 4000 8000 1600 4000 1800 1600 1600 6000 5000 6000 1800 1600 4000 5000 1500 4000 1800 2600 A 1200 900 1300200 8000 40000 7500 2300 1200 1200 1500 2001300 2300 2001300 1200 1200 1800 2500 2400 1800 2500 38000 pccc 6000 pccc 1800 8500 7500 G 2500 2300 1800 2400 pccc 6000 pccc 1800 1000 6000 38000 1000 1800 8500 1800 2500 7500 1200 1200 1300200 2001300 900 1200 4000 MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TL : 1/100 Cơng trình gồm 15 tầng gồm tầng 14 tầng lầu: Tầng trệt: cao 5m bố trí văn phịng quản lí, cửa hàng bn bán, nhà trẻ phục vụ nhu cầu dân cƣ chung cƣ ngƣời dân bên Tầng – 14: bố trí hộ phục vụ nhu cầu Giải pháp mặt đơn giản, tạo không gian rộng để bố trí hộ bên trong, sử dụng loại vật liệu nhẹ làm vách ngăn giúp tổ chức không gian linh hoạt phù hợp với xu hƣớng sở thích tại, dễ dàng thay đổi tƣơng lai Chƣơng 1: Kiến trúc Trang SVTH :Ngơ Tấn Sang 1500 Báo cáo Thiết kế cơng trình KHO 7500 PHÒNG KY?THUẬT G 8500 E 6000 BA?I ĐO?XE HAÀM TAÀNG -3.00 3800 D 8500 C i= 21% L? I LÊN 7500 B A 1500 PHÒNG BẢO VỆ 1500 8000 4000 5000 6000 5000 4000 8200 1500 40000 MẶT BẰNG TAÀNG HAÀM TL : 1/100 40000 8000 1000 6550 4000 1000 3475 5000 550 4450 6000 550 5450 5000 550 4450 4000 550 3450 8000 550 7275 450 NHÀ TR? 37 m +0.00 6350 NHÀ TR? 37 m C? A HÀNG 60 m +0.00 +0.00 1000 +0.00 7900 NHÀ TR? 18 m NHÀ TR? 18 m +0.00 D SÂN VÝ ? N SÂN VÝ ? N C? A HÀNG 60 m 38000 +0.00 5000 5400 BAN QU? N L? CHUNG CÝ 40 m 6000 1000 600 +0.00 6000 E 8500 7900 8500 NHÀ TR? 45 m +0.00 38000 G 7500 6750 NHÀ TANG L? 120 m 600 7500 450 4501200 200 40000 600 C 8500 200 7875 8500 4000 600 +0.00 S? NH 650 B 6725 C? A HÀNG 60 m +0.00 1300450 200 +0.00 550 8000 2925 5350 4000 A 300 2400 300 -0.50 7725 7500 6725 C? A HÀNG 60 m 1500 450 7500 650 200 3850 3475 +0.00 1200 5000 -1.350 4500 1200 6000 5350 2925 5000 550 4000 7725 8000 40000 MẶT BẰNG TẦNG TRỆT TL : 1/100 Chƣơng 1: Kiến trúc Trang Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH :Ngơ Tấn Sang 1.1.2 Hình khối 1.1.2.1 Giải pháp mặt đứng 1200 +55.40 2400 +54.20 3600 +51.80 3600 +48.20 3600 +44.60 3600 +41.00 3600 +37.40 3600 +33.80 3600 +30.20 3600 +26.60 3600 +23.00 36540 3600 +19.40 3600 +15.80 3600 +12.20 3600 +8.600 5000 +5.00 1350 +0.00 8000 4000 5000 6000 5000 4000 8000 40000 Chƣơng 1: Kiến trúc Trang Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Ngô Tấn Sang Story Pier Load Loc P V2 V3 T M2 M3 TANG4 P3 COMB31 Bottom -8919.77 98.34 -36.39 14.508 -64.095 91.132 TANG4 P3 COMB32 Top -9037.33 166.85 -12.63 1.317 23.65 -214.443 TANG4 P3 COMB32 Bottom -9123.96 166.85 -12.63 1.317 -21.818 386.222 TANG4 P3 COMB33 Top -9414.51 92.8 -11.75 1.079 22.156 -245.779 TANG4 P3 COMB33 Bottom -9501.14 92.8 -11.75 1.079 -20.146 88.316 TANG4 P3 COMB34 Top -8991.62 173.5 -39.02 15.056 70.225 -227.32 TANG4 P3 COMB34 Bottom -9078.25 173.5 -39.02 15.056 -70.244 397.276 TANG4 P3 COMB35 Top -9368.8 99.45 -38.14 14.818 68.731 -258.657 TANG4 P3 COMB35 Bottom -9455.42 99.45 -38.14 14.818 -68.572 99.37 TANG3 P3 COMB1 Top -9471.81 136.94 -20.25 6.202 39.559 -249.852 TANG3 P3 COMB1 Bottom -9558.44 136.94 -20.25 6.202 -33.358 243.12 TANG3 P3 COMB2 Top -9418.41 136.82 -19.96 6.248 36.257 -236.66 TANG3 P3 COMB2 Bottom -9505.04 136.82 -19.96 6.248 -35.588 255.908 TANG3 P3 COMB3 Top -10122.8 138.7 -21.74 6.503 41.037 -246.202 TANG3 P3 COMB3 Bottom -10209.5 138.7 -21.74 6.503 -37.234 253.123 TANG3 P3 COMB4 Top -8445.1 204.13 -19.39 6.256 36.364 -133.099 TANG3 P3 COMB4 Bottom -8531.72 204.13 -19.39 6.256 -33.442 601.762 TANG3 P3 COMB5 Top -9089.68 65.99 -17.55 5.636 33.194 -347.521 TANG3 P3 COMB5 Bottom -9176.3 65.99 -17.55 5.636 -29.983 -109.951 TANG3 P3 COMB6 Top -8806.57 130.81 -0.15 -3.724 2.728 -232.342 TANG3 P3 COMB6 Bottom -8893.2 130.81 -0.15 -3.724 2.173 238.587 TANG3 P3 COMB7 Top -8728.2 139.31 -36.79 15.616 66.83 -248.277 TANG3 P3 COMB7 Bottom -8814.83 139.31 -36.79 15.616 -65.598 253.224 TANG3 P3 COMB8 Top -8566.38 181.08 -6.12 -0.7 13.149 -158.533 TANG3 P3 COMB8 Bottom -8653.01 181.08 -6.12 -0.7 -8.881 493.367 TANG3 P3 COMB9 Top -9024.03 83.01 -4.81 -1.14 10.898 -310.773 TANG3 P3 COMB9 Bottom -9110.66 83.01 -4.81 -1.14 -6.425 -11.949 TANG3 P3 COMB10 Top -8510.74 187.11 -32.13 13.032 58.661 -169.847 TANG3 P3 COMB10 Bottom -8597.37 187.11 -32.13 13.032 -56.999 503.759 TANG3 P3 COMB11 Top -8968.39 89.04 -30.82 12.592 56.409 -322.087 TANG3 P3 COMB11 Bottom -9055.02 89.04 -30.82 12.592 -54.543 -1.557 TANG3 P3 COMB12 Top -9111.31 198.91 -20.91 6.455 40.508 -152.408 TANG3 P3 COMB12 Bottom -9197.93 198.91 -20.91 6.455 -34.75 563.669 TANG3 P3 COMB13 Top -9691.43 74.59 -19.25 5.897 37.654 -345.388 TANG3 P3 COMB13 Bottom -9778.05 74.59 -19.25 5.897 -31.637 -76.872 TANG3 P3 COMB14 Top -9436.63 132.93 -3.59 -2.527 10.236 -241.727 TANG3 P3 COMB14 Bottom -9523.26 132.93 -3.59 -2.527 -2.697 236.812 TANG3 P3 COMB15 Top -9366.1 140.57 -36.56 14.88 67.927 -256.068 TANG3 P3 COMB15 Bottom -9452.73 140.57 -36.56 14.88 -63.691 249.985 TANG3 P3 COMB16 Top -9063.25 198.81 -20.64 6.496 37.536 -140.535 TANG3 P3 COMB16 Bottom -9149.87 198.81 -20.64 6.496 -36.757 575.178 Phụ Lục Tính Tốn Trang 196 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Ngơ Tấn Sang Story Pier Load Loc P V2 V3 T M2 M3 TANG3 P3 COMB17 Top -9643.37 74.49 -18.98 5.938 34.682 -333.515 TANG3 P3 COMB17 Bottom -9729.99 74.49 -18.98 5.938 -33.644 -65.363 TANG3 P3 COMB18 Top -9388.57 132.83 -3.32 -2.486 7.263 -229.854 TANG3 P3 COMB18 Bottom -9475.2 132.83 -3.32 -2.486 -4.703 248.321 TANG3 P3 COMB19 Top -9318.04 140.47 -36.29 14.921 64.954 -244.196 TANG3 P3 COMB19 Bottom -9404.67 140.47 -36.29 14.921 -65.697 261.495 TANG3 P3 COMB20 Top -9697.23 200.5 -22.24 6.727 41.838 -149.123 TANG3 P3 COMB20 Bottom -9783.85 200.5 -22.24 6.727 -38.238 572.672 TANG3 P3 COMB21 Top -10277.4 76.18 -20.59 6.169 38.984 -342.103 TANG3 P3 COMB21 Bottom -10364 76.18 -20.59 6.169 -35.125 -67.87 TANG3 P3 COMB22 Top -10022.6 134.52 -4.93 -2.256 11.565 -238.442 TANG3 P3 COMB22 Bottom -10109.2 134.52 -4.93 -2.256 -6.185 245.814 TANG3 P3 COMB23 Top -9952.02 142.16 -37.9 15.151 69.256 -252.784 TANG3 P3 COMB23 Bottom -10038.7 142.16 -37.9 15.151 -67.179 258.988 TANG3 P3 COMB24 Top -9220.18 178.23 -8.94 0.185 19.583 -175.183 TANG3 P3 COMB24 Bottom -9306.81 178.23 -8.94 0.185 -12.614 466.463 TANG3 P3 COMB25 Top -9632.71 89.83 -7.77 -0.211 17.554 -312.414 TANG3 P3 COMB25 Bottom -9719.34 89.83 -7.77 -0.211 -10.4 10.966 TANG3 P3 COMB26 Top -9170.03 183.67 -32.39 12.564 60.608 -185.382 TANG3 P3 COMB26 Bottom -9256.65 183.67 -32.39 12.564 -55.987 475.83 TANG3 P3 COMB27 Top -9582.55 95.26 -31.21 12.167 58.579 -322.612 TANG3 P3 COMB27 Bottom -9669.18 95.26 -31.21 12.167 -53.774 20.334 TANG3 P3 COMB28 Top -9172.12 178.13 -8.68 0.227 16.611 -163.311 TANG3 P3 COMB28 Bottom -9258.75 178.13 -8.68 0.227 -14.62 477.972 TANG3 P3 COMB29 Top -9584.65 89.73 -7.5 -0.17 14.582 -300.541 TANG3 P3 COMB29 Bottom -9671.28 89.73 -7.5 -0.17 -12.407 22.476 TANG3 P3 COMB30 Top -9121.96 183.57 -32.12 12.605 57.636 -173.509 TANG3 P3 COMB30 Bottom -9208.59 183.57 -32.12 12.605 -57.994 487.34 TANG3 P3 COMB31 Top -9534.49 95.16 -30.94 12.208 55.607 -310.739 TANG3 P3 COMB31 Bottom -9621.12 95.16 -30.94 12.208 -55.78 31.844 TANG3 P3 COMB32 Top -9806.1 179.82 -10.28 0.457 20.913 -171.899 TANG3 P3 COMB32 Bottom -9892.73 179.82 -10.28 0.457 -16.102 475.465 TANG3 P3 COMB33 Top -10218.6 91.42 -9.1 0.06 18.884 -309.129 TANG3 P3 COMB33 Bottom -10305.3 91.42 -9.1 0.06 -13.888 19.969 TANG3 P3 COMB34 Top -9755.95 185.26 -33.73 12.835 61.938 -182.097 TANG3 P3 COMB34 Bottom -9842.57 185.26 -33.73 12.835 -59.475 484.833 TANG3 P3 COMB35 Top -10168.5 96.85 -32.55 12.438 59.909 -319.327 TANG3 P3 COMB35 Bottom -10255.1 96.85 -32.55 12.438 -57.262 29.337 TANG2 P3 COMB1 Top -10149 138.58 -20.76 3.436 33.947 -244.685 TANG2 P3 COMB1 Bottom -10235.6 138.58 -20.76 3.436 -40.806 254.221 TANG2 P3 COMB2 Top -10206.3 139.15 -21.95 3.097 37.951 -257.646 Phụ Lục Tính Tốn Trang 197 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Ngơ Tấn Sang Story Pier Load Loc P V2 V3 T M2 M3 TANG2 P3 COMB2 Bottom -10292.9 139.15 -21.95 3.097 -41.052 243.284 TANG2 P3 COMB3 Top -10908.5 141.53 -23.53 3.202 39.361 -255.387 TANG2 P3 COMB3 Bottom -10995.1 141.53 -23.53 3.202 -45.36 254.116 TANG2 P3 COMB4 Top -9097.93 197.36 -20.17 3.722 34.35 -12.389 TANG2 P3 COMB4 Bottom -9184.56 197.36 -20.17 3.722 -38.258 698.096 TANG2 P3 COMB5 Top -9795.57 75.05 -18.18 2.941 30.724 -481.5 TANG2 P3 COMB5 Bottom -9882.2 75.05 -18.18 2.941 -34.737 -211.318 TANG2 P3 COMB6 Top -9488.47 132.84 -2.94 -4.731 5.307 -240.342 TANG2 P3 COMB6 Bottom -9575.09 132.84 -2.94 -4.731 -5.293 237.864 TANG2 P3 COMB7 Top -9405.04 139.57 -35.41 11.393 59.767 -253.547 TANG2 P3 COMB7 Bottom -9491.66 139.57 -35.41 11.393 -67.702 248.914 TANG2 P3 COMB8 Top -9228.71 177.23 -8.36 -2.115 14.491 -75.723 TANG2 P3 COMB8 Bottom -9315.33 177.23 -8.36 -2.115 -15.593 562.308 TANG2 P3 COMB9 Top -9724.03 90.39 -6.95 -2.67 11.916 -408.791 TANG2 P3 COMB9 Bottom -9810.66 90.39 -6.95 -2.67 -13.093 -83.376 TANG2 P3 COMB10 Top -9169.48 182.01 -31.41 9.333 53.157 -85.098 TANG2 P3 COMB10 Bottom -9256.1 182.01 -31.41 9.333 -59.902 570.154 TANG2 P3 COMB11 Top -9664.8 95.18 -30 8.778 50.583 -418.166 TANG2 P3 COMB11 Bottom -9751.42 95.18 -30 8.778 -57.403 -75.53 TANG2 P3 COMB12 Top -9764.8 193.38 -21.5 3.777 35.437 -33.811 TANG2 P3 COMB12 Bottom -9851.42 193.38 -21.5 3.777 -41.959 662.374 TANG2 P3 COMB13 Top -10392.7 83.31 -19.71 3.074 32.174 -456.01 TANG2 P3 COMB13 Bottom -10479.3 83.31 -19.71 3.074 -38.79 -156.099 TANG2 P3 COMB14 Top -10116.3 135.31 -6 -3.83 9.299 -238.969 TANG2 P3 COMB14 Bottom -10202.9 135.31 -6 -3.83 -12.291 248.165 TANG2 P3 COMB15 Top -10041.2 141.38 -35.21 10.681 58.313 -250.853 TANG2 P3 COMB15 Bottom -10127.8 141.38 -35.21 10.681 -68.459 258.111 TANG2 P3 COMB16 Top -9816.42 193.89 -22.56 3.472 39.042 -45.477 TANG2 P3 COMB16 Bottom -9903.05 193.89 -22.56 3.472 -42.181 652.531 TANG2 P3 COMB17 Top -10444.3 83.81 -20.77 2.769 35.778 -467.676 TANG2 P3 COMB17 Bottom -10530.9 83.81 -20.77 2.769 -39.012 -165.942 TANG2 P3 COMB18 Top -10167.9 135.82 -7.06 -4.135 12.903 -250.634 TANG2 P3 COMB18 Bottom -10254.5 135.82 -7.06 -4.135 -12.512 238.322 TANG2 P3 COMB19 Top -10092.8 141.88 -36.28 10.376 61.917 -262.518 TANG2 P3 COMB19 Bottom -10179.4 141.88 -36.28 10.376 -68.68 248.267 TANG2 P3 COMB20 Top -10448.4 196.03 -23.99 3.566 40.311 -43.443 TANG2 P3 COMB20 Bottom -10535 196.03 -23.99 3.566 -46.058 662.28 TANG2 P3 COMB21 Top -11076.3 85.96 -22.2 2.863 37.047 -465.642 TANG2 P3 COMB21 Bottom -11162.9 85.96 -22.2 2.863 -42.889 -156.193 TANG2 P3 COMB22 Top -10799.9 137.96 -8.49 -4.041 14.172 -248.6 TANG2 P3 COMB22 Bottom -10886.5 137.96 -8.49 -4.041 -16.39 248.071 Phụ Lục Tính Tốn Trang 198 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Ngơ Tấn Sang Story Pier Load Loc P V2 V3 T M2 M3 TANG2 P3 COMB23 Top -10724.8 144.03 -37.71 10.47 63.186 -260.484 TANG2 P3 COMB23 Bottom -10811.4 144.03 -37.71 10.47 -72.557 258.016 TANG2 P3 COMB24 Top -9882.18 175.33 -10.85 -1.484 17.539 -90.57 TANG2 P3 COMB24 Bottom -9968.81 175.33 -10.85 -1.484 -21.531 540.615 TANG2 P3 COMB25 Top -10328.7 97.05 -9.58 -1.984 15.218 -390.8 TANG2 P3 COMB25 Bottom -10415.3 97.05 -9.58 -1.984 -19.277 -41.411 TANG2 P3 COMB26 Top -9828.79 179.64 -31.63 8.835 52.393 -99.021 TANG2 P3 COMB26 Bottom -9915.42 179.64 -31.63 8.835 -61.472 547.687 TANG2 P3 COMB27 Top -10275.3 101.36 -30.36 8.335 50.073 -399.251 TANG2 P3 COMB27 Bottom -10361.9 101.36 -30.36 8.335 -59.219 -34.339 TANG2 P3 COMB28 Top -9933.81 175.84 -11.92 -1.789 21.143 -102.236 TANG2 P3 COMB28 Bottom -10020.4 175.84 -11.92 -1.789 -21.752 530.771 TANG2 P3 COMB29 Top -10380.3 97.56 -10.64 -2.289 18.822 -402.466 TANG2 P3 COMB29 Bottom -10466.9 97.56 -10.64 -2.289 -19.499 -51.254 TANG2 P3 COMB30 Top -9880.42 180.15 -32.69 8.53 55.997 -110.686 TANG2 P3 COMB30 Bottom -9967.04 180.15 -32.69 8.53 -61.694 537.843 TANG2 P3 COMB31 Top -10326.9 101.87 -31.42 8.03 53.677 -410.917 TANG2 P3 COMB31 Bottom -10413.5 101.87 -31.42 8.03 -59.44 -44.182 TANG2 P3 COMB32 Top -10565.8 177.98 -13.34 -1.695 22.412 -100.202 TANG2 P3 COMB32 Bottom -10652.4 177.98 -13.34 -1.695 -25.629 540.52 TANG2 P3 COMB33 Top -11012.3 99.7 -12.07 -2.195 20.091 -400.432 TANG2 P3 COMB33 Bottom -11098.9 99.7 -12.07 -2.195 -23.376 -41.505 TANG2 P3 COMB34 Top -10512.4 182.29 -34.12 8.624 57.266 -108.653 TANG2 P3 COMB34 Bottom -10599 182.29 -34.12 8.624 -65.571 547.592 TANG2 P3 COMB35 Top -10958.9 104.01 -32.85 8.124 54.946 -408.883 TANG2 P3 COMB35 Bottom -11045.5 104.01 -32.85 8.124 -63.317 -34.433 TANG15 P4 COMB1 Top -536.12 146.13 -73.34 33.557 93.88 -195.301 TANG15 P4 COMB1 Bottom -593.87 146.13 -73.34 33.557 -82.141 155.411 TANG15 P4 COMB2 Top -479.9 146.21 -74.77 33.597 92.269 -180.139 TANG15 P4 COMB2 Bottom -537.65 146.21 -74.77 33.597 -87.176 170.765 TANG15 P4 COMB3 Top -535.19 142.49 -79.14 35.459 99.156 -180.1 TANG15 P4 COMB3 Bottom -592.94 142.49 -79.14 35.459 -90.772 161.871 TANG15 P4 COMB4 Top -465.09 127.37 -65.29 29.479 82.1 -244.765 TANG15 P4 COMB4 Bottom -522.84 127.37 -65.29 29.479 -74.588 60.934 TANG15 P4 COMB5 Top -496.57 172.33 -72.66 33.91 91.887 -145.916 TANG15 P4 COMB5 Bottom -554.32 172.33 -72.66 33.91 -82.502 267.676 TANG15 P4 COMB6 Top -482.01 131.28 -27.15 9.252 32.629 -163.444 TANG15 P4 COMB6 Bottom -539.76 131.28 -27.15 9.252 -32.527 151.633 TANG15 P4 COMB7 Top -479.64 168.42 -110.8 54.138 141.358 -227.238 TANG15 P4 COMB7 Bottom -537.39 168.42 -110.8 54.138 -124.563 176.977 TANG15 P4 COMB8 Top -470.49 120.71 -36.66 14.187 44.921 -207.785 Phụ Lục Tính Tốn Trang 199 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Ngô Tấn Sang Story Pier Load Loc P V2 V3 T M2 M3 TANG15 P4 COMB8 Bottom -528.24 120.71 -36.66 14.187 -43.063 81.915 TANG15 P4 COMB9 Top -492.84 152.63 -41.9 17.333 51.869 -137.602 TANG15 P4 COMB9 Bottom -550.59 152.63 -41.9 17.333 -48.682 228.701 TANG15 P4 COMB10 Top -468.81 147.08 -96.05 46.056 122.118 -253.079 TANG15 P4 COMB10 Bottom -526.56 147.08 -96.05 46.056 -108.408 99.909 TANG15 P4 COMB11 Top -491.16 179 -101.29 49.202 129.066 -182.896 TANG15 P4 COMB11 Bottom -548.91 179 -101.29 49.202 -114.027 246.695 TANG15 P4 COMB12 Top -516.43 126.27 -69.59 31.377 88.788 -239.787 TANG15 P4 COMB12 Bottom -574.18 126.27 -69.59 31.377 -78.22 63.267 TANG15 P4 COMB13 Top -544.76 166.73 -76.22 35.365 97.596 -150.823 TANG15 P4 COMB13 Bottom -602.51 166.73 -76.22 35.365 -85.343 249.334 TANG15 P4 COMB14 Top -531.66 129.79 -35.26 13.172 44.264 -166.598 TANG15 P4 COMB14 Bottom -589.41 129.79 -35.26 13.172 -40.365 144.896 TANG15 P4 COMB15 Top -529.53 163.22 -110.55 53.569 142.12 -224.012 TANG15 P4 COMB15 Bottom -587.28 163.22 -110.55 53.569 -123.197 167.705 TANG15 P4 COMB16 Top -465.83 126.34 -70.87 31.412 87.337 -226.142 TANG15 P4 COMB16 Bottom -523.58 126.34 -70.87 31.412 -82.752 77.085 TANG15 P4 COMB17 Top -494.16 166.8 -77.51 35.4 96.145 -137.177 TANG15 P4 COMB17 Bottom -551.91 166.8 -77.51 35.4 -89.874 263.152 TANG15 P4 COMB18 Top -481.06 129.86 -36.55 13.208 42.813 -152.952 TANG15 P4 COMB18 Bottom -538.81 129.86 -36.55 13.208 -44.897 158.714 TANG15 P4 COMB19 Top -478.93 163.29 -111.83 53.605 140.669 -210.366 TANG15 P4 COMB19 Bottom -536.68 163.29 -111.83 53.605 -127.729 181.523 TANG15 P4 COMB20 Top -515.59 122.99 -74.8 33.088 93.535 -226.106 TANG15 P4 COMB20 Bottom -573.34 122.99 -74.8 33.088 -85.988 69.081 TANG15 P4 COMB21 Top -543.92 163.45 -81.44 37.076 102.343 -137.141 TANG15 P4 COMB21 Bottom -601.67 163.45 -81.44 37.076 -93.111 255.148 TANG15 P4 COMB22 Top -530.82 126.51 -40.48 14.884 49.011 -152.916 TANG15 P4 COMB22 Bottom -588.57 126.51 -40.48 14.884 -48.134 150.709 TANG15 P4 COMB23 Top -528.69 159.94 -115.76 55.281 146.867 -210.331 TANG15 P4 COMB23 Bottom -586.44 159.94 -115.76 55.281 -130.966 173.519 TANG15 P4 COMB24 Top -521.28 120.23 -43.78 17.589 55.267 -206.523 TANG15 P4 COMB24 Bottom -579.03 120.23 -43.78 17.589 -49.797 82.033 TANG15 P4 COMB25 Top -541.42 149 -48.5 20.425 61.53 -143.259 TANG15 P4 COMB25 Bottom -599.17 149 -48.5 20.425 -54.862 214.348 TANG15 P4 COMB26 Top -519.76 144 -97.31 46.316 124.853 -247.351 TANG15 P4 COMB26 Bottom -577.51 144 -97.31 46.316 -108.7 98.253 TANG15 P4 COMB27 Top -539.91 172.77 -102.03 49.152 131.117 -184.087 TANG15 P4 COMB27 Bottom -597.66 172.77 -102.03 49.152 -113.765 230.568 TANG15 P4 COMB28 Top -470.67 120.3 -45.06 17.625 53.816 -192.877 TANG15 P4 COMB28 Bottom -528.42 120.3 -45.06 17.625 -54.329 95.851 Phụ Lục Tính Tốn Trang 200 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Ngơ Tấn Sang Story Pier Load Loc P V2 V3 T M2 M3 TANG15 P4 COMB29 Top -490.82 149.07 -49.78 20.461 60.08 -129.613 TANG15 P4 COMB29 Bottom -548.57 149.07 -49.78 20.461 -59.394 228.166 TANG15 P4 COMB30 Top -469.16 144.07 -98.6 46.352 123.403 -233.705 TANG15 P4 COMB30 Bottom -526.91 144.07 -98.6 46.352 -113.232 112.071 TANG15 P4 COMB31 Top -489.31 172.84 -103.32 49.188 129.666 -170.441 TANG15 P4 COMB31 Bottom -547.06 172.84 -103.32 49.188 -118.297 244.386 TANG15 P4 COMB32 Top -520.44 116.95 -48.99 19.301 60.014 -192.842 TANG15 P4 COMB32 Bottom -578.19 116.95 -48.99 19.301 -57.566 87.847 TANG15 P4 COMB33 Top -540.59 145.72 -53.71 22.137 66.278 -129.578 TANG15 P4 COMB33 Bottom -598.34 145.72 -53.71 22.137 -62.631 220.161 TANG15 P4 COMB34 Top -518.93 140.72 -102.53 48.028 129.601 -233.67 TANG15 P4 COMB34 Bottom -576.68 140.72 -102.53 48.028 -116.468 104.067 TANG15 P4 COMB35 Top -539.07 169.49 -107.25 50.864 135.864 -170.406 TANG15 P4 COMB35 Bottom -596.82 169.49 -107.25 50.864 -121.534 236.381 Phụ Lục Tính Tốn Trang 201 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Ngơ Tấn Sang CHƯƠNG 4: NỘI LỰC TẠI CHÂN CỘT VÀ VÁCH KHUNG TRỤC B 4.1 Nội lực chân cột C31 Story Column Load Loc P V2 V3 T M2 M3 TANGTRET C31 COMB1 -4656.88 4.35 -35.4 -33.501 4.109 TANGTRET C31 COMB2 -4700.88 4.85 -46.45 -43.927 4.575 TANGTRET C31 COMB3 -5064.88 4.71 -45.18 -42.734 4.442 TANGTRET C31 COMB4 -4308.23 20.35 -36.67 0.001 -34.707 37.09 TANGTRET C31 COMB5 -4277.54 -11.36 -36.67 -0.001 -34.681 -28.607 TANGTRET C31 COMB6 -4476.72 4.2 -20.12 -0.001 -3.468 3.964 TANGTRET C31 COMB7 -4109.05 4.78 -53.22 -65.92 4.519 TANGTRET C31 COMB8 -4434.3 15.54 -24.92 -12.533 27.366 TANGTRET C31 COMB9 -4412.51 -6.97 -24.92 -0.001 -12.514 -19.278 TANGTRET C31 COMB10 -4173.26 15.96 -48.42 0.001 -56.874 27.761 TANGTRET C31 COMB11 -4151.46 -6.56 -48.42 -0.001 -56.855 -18.884 TANGTRET C31 COMB12 -4634.3 18.64 -35.53 0.001 -33.632 33.686 TANGTRET C31 COMB13 -4606.67 -9.9 -35.53 -0.001 -33.608 -25.441 TANGTRET C31 COMB14 -4785.94 4.11 -20.64 -0.001 -5.516 3.872 TANGTRET C31 COMB15 -4455.03 4.63 -50.42 -61.724 4.372 TANGTRET C31 COMB16 -4673.89 19.08 -45.47 0.001 -43.016 34.105 TANGTRET C31 COMB17 -4646.27 -9.46 -45.47 -0.001 -42.992 -25.022 TANGTRET C31 COMB18 -4825.53 4.55 -30.58 -0.001 -14.9 4.292 TANGTRET C31 COMB19 -4494.63 5.07 -60.36 -71.108 4.791 TANGTRET C31 COMB20 -5001.49 18.95 -44.33 0.001 -41.942 33.986 TANGTRET C31 COMB21 -4973.87 -9.58 -44.33 -0.001 -41.918 -25.141 TANGTRET C31 COMB22 -5153.13 4.42 -29.44 -0.001 -13.826 4.172 TANGTRET C31 COMB23 -4822.23 4.95 -59.22 -70.034 4.672 TANGTRET C31 COMB24 -4747.96 14.33 -24.94 -13.644 24.967 TANGTRET C31 COMB25 -4728.32 -5.96 -24.94 -0.001 -13.627 -17.078 TANGTRET C31 COMB26 -4512.65 14.7 -46.12 0.001 -53.613 25.323 TANGTRET C31 COMB27 -4493.01 -5.59 -46.12 -0.001 -53.596 -16.723 TANGTRET C31 COMB28 -4787.56 14.77 -34.88 -23.028 25.387 TANGTRET C31 COMB29 -4767.91 -5.52 -34.88 -0.001 -23.011 -16.659 TANGTRET C31 COMB30 -4552.25 15.14 -56.06 0.001 -62.997 25.742 TANGTRET C31 COMB31 -4532.6 -5.15 -56.06 -0.001 -62.98 -16.304 TANGTRET C31 COMB32 -5115.16 14.65 -33.74 -21.954 25.267 TANGTRET C31 COMB33 -5095.51 -5.65 -33.74 -0.001 -21.937 -16.778 TANGTRET C31 COMB34 -4879.85 15.02 -54.92 0.001 -61.923 25.623 TANGTRET C31 COMB35 -4860.2 -5.27 -54.92 -0.001 -61.906 -16.423 Phụ Lục Tính Tốn Trang 202 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Ngô Tấn Sang 4.2 Nội lực chân cột C32 Story Column Load Loc P V2 V3 T M2 M3 TANGTRET C32 COMB1 -4846.72 -9.7 -23.73 -22.5 -9.139 TANGTRET C32 COMB2 -4914.11 -12.92 -36.98 -35.003 -12.172 TANGTRET C32 COMB3 -5295.48 -13.11 -36.02 -34.096 -12.347 TANGTRET C32 COMB4 -4544.09 7.04 -25.4 0.001 -24.08 24.548 TANGTRET C32 COMB5 -4386.63 -26.08 -23.99 -0.001 -22.733 -42.474 TANGTRET C32 COMB6 -4648.38 -9.04 -8.21 -0.001 7.759 -8.516 TANGTRET C32 COMB7 -4282.33 -10 -41.18 -54.573 -9.41 TANGTRET C32 COMB8 -4651.2 2.58 -13.49 -1.757 15.148 TANGTRET C32 COMB9 -4539.41 -20.93 -12.49 -0.001 -0.8 -32.439 TANGTRET C32 COMB10 -4391.31 1.9 -36.9 0.001 -46.013 14.512 TANGTRET C32 COMB11 -4279.51 -21.61 -35.9 -0.001 -45.056 -33.074 TANGTRET C32 COMB12 -4879.44 5.22 -24.46 0.001 -23.197 21.039 TANGTRET C32 COMB13 -4737.73 -24.59 -23.19 -0.001 -21.984 -39.281 TANGTRET C32 COMB14 -4973.31 -9.25 -8.99 -0.001 5.459 -8.718 TANGTRET C32 COMB15 -4643.87 -10.12 -38.66 -50.64 -9.524 TANGTRET C32 COMB16 -4940.09 2.32 -36.39 0.001 -34.45 18.309 TANGTRET C32 COMB17 -4798.38 -27.48 -35.11 -0.001 -33.237 -42.011 TANGTRET C32 COMB18 -5033.96 -12.15 -20.91 -0.001 -5.794 -11.448 TANGTRET C32 COMB19 -4704.51 -13.01 -50.59 -61.893 -12.253 TANGTRET C32 COMB20 -5283.32 2.15 -35.52 0.001 -33.634 18.151 TANGTRET C32 COMB21 -5141.61 -27.65 -34.25 -0.001 -32.421 -42.169 TANGTRET C32 COMB22 -5377.18 -12.32 -20.05 -0.001 -4.978 -11.606 TANGTRET C32 COMB23 -5047.74 -13.18 -49.72 -61.077 -12.411 TANGTRET C32 COMB24 -4976.11 1.22 -13.73 -3.076 12.613 TANGTRET C32 COMB25 -4875.34 -19.98 -12.82 -0.001 -2.213 -30.282 TANGTRET C32 COMB26 -4741.84 0.6 -34.83 0.001 -42.968 12.04 TANGTRET C32 COMB27 -4641.07 -20.59 -33.93 -0.001 -42.106 -30.855 TANGTRET C32 COMB28 -5036.76 -1.68 -25.65 -14.328 9.883 TANGTRET C32 COMB29 -4935.98 -22.87 -24.75 -0.001 -13.465 -33.012 TANGTRET C32 COMB30 -4802.49 -2.29 -46.75 0.001 -54.221 9.31 TANGTRET C32 COMB31 -4701.71 -23.49 -45.85 -0.001 -53.358 -33.584 TANGTRET C32 COMB32 -5379.99 -1.85 -24.79 -13.512 9.725 TANGTRET C32 COMB33 -5279.21 -23.04 -23.88 -0.001 -12.65 -33.17 TANGTRET C32 COMB34 -5145.72 -2.46 -45.89 0.001 -53.405 9.152 TANGTRET C32 COMB35 -5044.94 -23.65 -44.98 -0.001 -52.542 -33.742 Phụ Lục Tính Tốn Trang 203 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Ngơ Tấn Sang 4.3 Nội lực chân cột C33 Story Column Load Loc P V2 V3 T M2 M3 TANGTRET C33 COMB1 -6842.06 -9.83 -10.81 -10.326 -9.259 TANGTRET C33 COMB2 -6967.21 -13.96 -17.58 -16.725 -13.145 TANGTRET C33 COMB3 -7409.97 -13.94 -16.59 -15.788 -13.13 TANGTRET C33 COMB4 -6465.06 6.14 -11.76 0.001 -11.224 23.703 TANGTRET C33 COMB5 -6333.54 -25.84 -11.85 -0.001 -11.301 -42.251 TANGTRET C33 COMB6 -6430.22 -9.49 0.25 -0.001 15.722 -8.939 TANGTRET C33 COMB7 -6368.38 -10.21 -23.85 -38.247 -9.609 TANGTRET C33 COMB8 -6467.95 1.76 -3.22 7.924 14.378 TANGTRET C33 COMB9 -6374.57 -20.94 -3.28 -0.001 7.869 -32.449 TANGTRET C33 COMB10 -6424.04 1.25 -20.33 0.001 -30.394 13.902 TANGTRET C33 COMB11 -6330.66 -21.46 -20.39 -0.001 -30.449 -32.926 TANGTRET C33 COMB12 -6856.97 4.56 -10.87 0.001 -10.385 20.419 TANGTRET C33 COMB13 -6738.6 -24.22 -10.95 -0.001 -10.454 -38.939 TANGTRET C33 COMB14 -6825.62 -9.51 -0.07 -0.001 13.867 -8.958 TANGTRET C33 COMB15 -6769.96 -10.16 -21.76 -34.706 -9.562 TANGTRET C33 COMB16 -6969.6 0.85 -16.96 0.001 -16.144 16.921 TANGTRET C33 COMB17 -6851.23 -27.94 -17.04 -0.001 -16.213 -42.437 TANGTRET C33 COMB18 -6938.25 -13.22 -6.16 -0.001 8.107 -12.456 TANGTRET C33 COMB19 -6882.59 -13.87 -27.85 -40.465 -13.06 TANGTRET C33 COMB20 -7368.09 0.86 -16.07 0.001 -15.301 16.935 TANGTRET C33 COMB21 -7249.72 -27.92 -16.15 -0.001 -15.37 -42.424 TANGTRET C33 COMB22 -7336.73 -13.21 -5.26 -0.001 8.951 -12.443 TANGTRET C33 COMB23 -7281.07 -13.85 -26.95 -39.622 -13.046 TANGTRET C33 COMB24 -6859.66 0.63 -3.17 6.875 12.06 TANGTRET C33 COMB25 -6775.49 -19.84 -3.23 -0.001 6.826 -30.151 TANGTRET C33 COMB26 -6820.08 0.17 -18.59 0.001 -27.665 11.63 TANGTRET C33 COMB27 -6735.91 -20.3 -18.65 -0.001 -27.714 -30.58 TANGTRET C33 COMB28 -6972.29 -3.08 -9.26 1.116 8.562 TANGTRET C33 COMB29 -6888.12 -23.55 -9.32 -0.001 1.067 -33.649 TANGTRET C33 COMB30 -6932.71 -3.54 -24.69 0.001 -33.424 8.132 TANGTRET C33 COMB31 -6848.54 -24.01 -24.74 -0.001 -33.473 -34.078 TANGTRET C33 COMB32 -7370.78 -3.07 -8.37 1.959 8.575 TANGTRET C33 COMB33 -7286.6 -23.53 -8.43 -0.001 1.91 -33.635 TANGTRET C33 COMB34 -7331.2 -3.53 -23.79 0.001 -32.581 8.146 TANGTRET C33 COMB35 -7247.02 -23.99 -23.85 -0.001 -32.63 -34.064 Phụ Lục Tính Tốn Trang 204 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Ngơ Tấn Sang 4.4 Nội lực chân vách P1 Story Pier Load Loc P V2 V3 T M2 M3 TANGTRET P1 COMB1 Bottom -11462.3 10.38 15.33 16.691 15.268 -3.483 TANGTRET P1 COMB2 Bottom -11493.4 10 27.33 21.846 27.262 -4.379 TANGTRET P1 COMB3 Bottom -12303.7 8.91 27.55 21.989 27.482 -4.378 TANGTRET P1 COMB4 Bottom -10269.4 199.67 13.88 15.966 13.818 1495.902 TANGTRET P1 COMB5 Bottom -11034.6 -176.73 16.33 17.132 16.277 -1502.87 TANGTRET P1 COMB6 Bottom -10697.1 10.68 21.12 12.9 27.936 -3.849 TANGTRET P1 COMB7 Bottom -10606.8 12.26 9.09 20.197 2.159 -3.12 TANGTRET P1 COMB8 Bottom -10412.4 144.53 18.51 13.544 23.325 1060.821 TANGTRET P1 COMB9 Bottom -10955.7 -122.71 20.25 14.372 25.071 -1068.31 TANGTRET P1 COMB10 Bottom -10348.3 145.65 9.97 18.725 5.023 1061.339 TANGTRET P1 COMB11 Bottom -10891.6 -121.59 11.7 19.553 6.769 -1067.79 TANGTRET P1 COMB12 Bottom -11036.9 179.87 14.21 16.152 14.139 1345.965 TANGTRET P1 COMB13 Bottom -11725.6 -158.89 16.4 17.202 16.352 -1352.93 TANGTRET P1 COMB14 Bottom -11421.9 9.78 20.72 13.393 26.845 -3.811 TANGTRET P1 COMB15 Bottom -11340.6 11.2 9.89 19.961 3.646 -3.155 TANGTRET P1 COMB16 Bottom -11064.9 179.52 25.01 20.791 24.934 1345.158 TANGTRET P1 COMB17 Bottom -11753.6 -159.23 27.21 21.841 27.147 -1353.74 TANGTRET P1 COMB18 Bottom -11449.9 9.44 31.52 18.032 37.64 -4.618 TANGTRET P1 COMB19 Bottom -11368.6 10.85 20.69 24.6 14.441 -3.962 TANGTRET P1 COMB20 Bottom -11794.2 178.54 25.21 20.92 25.132 1345.16 TANGTRET P1 COMB21 Bottom -12482.9 -160.21 27.4 21.969 27.345 -1353.74 TANGTRET P1 COMB22 Bottom -12179.2 8.46 31.72 18.161 37.838 -4.616 TANGTRET P1 COMB23 Bottom -12097.9 9.87 20.89 24.728 14.639 -3.96 TANGTRET P1 COMB24 Bottom -11165.3 130.43 18.37 13.969 22.707 955.891 TANGTRET P1 COMB25 Bottom -11655 -110.46 19.94 14.715 24.281 -963.324 TANGTRET P1 COMB26 Bottom -11107.5 131.44 10.67 18.639 6.21 956.358 TANGTRET P1 COMB27 Bottom -11597.2 -109.45 12.24 19.385 7.784 -962.857 TANGTRET P1 COMB28 Bottom -11193.3 130.09 29.18 18.608 33.502 955.085 TANGTRET P1 COMB29 Bottom -11683 -110.81 30.74 19.354 35.076 -964.131 TANGTRET P1 COMB30 Bottom -11135.5 131.1 21.47 23.278 17.005 955.551 TANGTRET P1 COMB31 Bottom -11625.2 -109.8 23.04 24.025 18.579 -963.664 TANGTRET P1 COMB32 Bottom -11922.5 129.11 29.37 18.736 33.7 955.086 TANGTRET P1 COMB33 Bottom -12412.3 -111.79 30.94 19.483 35.274 -964.129 TANGTRET P1 COMB34 Bottom -11864.7 130.12 21.67 23.407 17.203 955.553 TANGTRET P1 COMB35 Bottom -12354.5 -110.78 23.24 24.153 18.777 -963.663 Phụ Lục Tính Tốn Trang 205 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Ngô Tấn Sang 4.5 Nội lực chân vách lõi thang máy(P9) Story Pier Load Loc P V2 V3 T M2 M3 TANGTRET P9 COMB1 Bottom -51040.6 -19.72 39.94 -23.412 -2623.08 -203.782 TANGTRET P9 COMB2 Bottom -51602.9 -29.85 60.05 -15.138 -2466.96 -191.732 TANGTRET P9 COMB3 Bottom -54869.2 -29.85 55.63 -15.115 -2784.91 -191.62 TANGTRET P9 COMB4 Bottom -47579 -21.21 -1283.77 -20.688 -37046.6 -230.079 TANGTRET P9 COMB5 Bottom -47969.7 -18.23 1372.48 -26.183 32436.37 -177.709 TANGTRET P9 COMB6 Bottom -47774 1578.11 44.31 272.234 -2305.96 39510.22 TANGTRET P9 COMB7 Bottom -47774.8 -1617.55 44.39 -319.104 -2304.29 -39918 TANGTRET P9 COMB8 Bottom -47635.4 1113.68 -898.64 188.44 -26972.2 27974.53 TANGTRET P9 COMB9 Bottom -47912.8 1115.79 987.29 184.539 22360.74 28011.72 TANGTRET P9 COMB10 Bottom -47636 -1155.23 -898.59 -231.409 -26971 -28419.5 TANGTRET P9 COMB11 Bottom -47913.4 -1153.12 987.35 -235.311 22361.93 -28382.3 TANGTRET P9 COMB12 Bottom -50538.2 -21.06 -1154.93 -20.942 -33858.6 -227.36 TANGTRET P9 COMB13 Bottom -50889.8 -18.38 1235.69 -25.887 28676.06 -180.227 TANGTRET P9 COMB14 Bottom -50713.6 1418.33 40.35 242.687 -2592.03 35538.91 TANGTRET P9 COMB15 Bottom -50714.3 -1457.76 40.42 -289.517 -2590.53 -35946.5 TANGTRET P9 COMB16 Bottom -51044.3 -30.18 -1136.83 -13.495 -33718.1 -216.515 TANGTRET P9 COMB17 Bottom -51395.9 -27.5 1253.79 -18.44 28816.57 -169.382 TANGTRET P9 COMB18 Bottom -51219.7 1409.21 58.44 250.134 -2451.52 35549.75 TANGTRET P9 COMB19 Bottom -51220.4 -1466.88 58.51 -282.07 -2450.02 -35935.6 TANGTRET P9 COMB20 Bottom -53983.9 -30.18 -1140.8 -13.474 -34004.3 -216.414 TANGTRET P9 COMB21 Bottom -54335.5 -27.5 1249.82 -18.42 28530.41 -169.281 TANGTRET P9 COMB22 Bottom -54159.3 1409.21 54.47 250.155 -2737.69 35549.85 TANGTRET P9 COMB23 Bottom -54160 -1466.88 54.54 -282.049 -2736.18 -35935.5 TANGTRET P9 COMB24 Bottom -50588.7 1001.94 -809.64 167.572 -24826.4 25196.48 TANGTRET P9 COMB25 Bottom -50838.7 1003.84 890.36 164.055 19642.73 25230 TANGTRET P9 COMB26 Bottom -50589.2 -1043.28 -809.59 -210.884 -24825.3 -25637.6 TANGTRET P9 COMB27 Bottom -50839.3 -1041.38 890.41 -214.401 19643.8 -25604.1 TANGTRET P9 COMB28 Bottom -51094.8 992.82 -791.55 175.019 -24685.9 25207.32 TANGTRET P9 COMB29 Bottom -51344.8 994.72 908.45 171.502 19783.25 25240.84 TANGTRET P9 COMB30 Bottom -51095.3 -1052.4 -791.5 -203.437 -24684.8 -25626.7 TANGTRET P9 COMB31 Bottom -51345.4 -1050.5 908.5 -206.954 19784.31 -25593.2 TANGTRET P9 COMB32 Bottom -54034.4 992.82 -795.52 175.039 -24972 25207.43 TANGTRET P9 COMB33 Bottom -54284.4 994.72 904.48 171.523 19497.08 25240.94 TANGTRET P9 COMB34 Bottom -54034.9 -1052.4 -795.47 -203.417 -24971 -25626.6 TANGTRET P9 COMB35 Bottom -54285 -1050.5 904.53 -206.934 19498.15 -25593.1 Phụ Lục Tính Tốn Trang 206 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Ngơ Tấn Sang CHƯƠNG 5: PHẢN LỰC TẠI CHÂN CỘT KHUNG TRỤC B 5.1 Phản lực chân cột C31 Story Load FX FY FZ MX MY MZ BASE COMB1 -4.35 35.4 4656.88 -33.501 -4.109 BASE COMB2 -4.85 46.45 4700.88 -43.927 -4.575 BASE COMB3 -4.71 45.18 5064.88 -42.734 -4.442 BASE COMB4 -20.35 36.67 4308.23 -34.707 -37.09 -0.001 BASE COMB5 11.36 36.67 4277.54 -34.681 28.607 0.001 BASE COMB6 -4.2 20.12 4476.72 -3.468 -3.964 0.001 BASE COMB7 -4.78 53.22 4109.05 -65.92 -4.519 BASE COMB8 -15.54 24.92 4434.3 -12.533 -27.366 BASE COMB9 6.97 24.92 4412.51 -12.514 19.278 0.001 BASE COMB10 -15.96 48.42 4173.26 -56.874 -27.761 -0.001 BASE COMB11 6.56 48.42 4151.46 -56.855 18.884 0.001 BASE COMB12 -18.64 35.53 4634.3 -33.632 -33.686 -0.001 BASE COMB13 9.9 35.53 4606.67 -33.608 25.441 0.001 BASE COMB14 -4.11 20.64 4785.94 -5.516 -3.872 0.001 BASE COMB15 -4.63 50.42 4455.03 -61.724 -4.372 BASE COMB16 -19.08 45.47 4673.89 -43.016 -34.105 -0.001 BASE COMB17 9.46 45.47 4646.27 -42.992 25.022 0.001 BASE COMB18 -4.55 30.58 4825.53 -14.9 -4.292 0.001 BASE COMB19 -5.07 60.36 4494.63 -71.108 -4.791 BASE COMB20 -18.95 44.33 5001.49 -41.942 -33.986 -0.001 BASE COMB21 9.58 44.33 4973.87 -41.918 25.141 0.001 BASE COMB22 -4.42 29.44 5153.13 -13.826 -4.172 0.001 BASE COMB23 -4.95 59.22 4822.23 -70.034 -4.672 BASE COMB24 -14.33 24.94 4747.96 -13.644 -24.967 BASE COMB25 5.96 24.94 4728.32 -13.627 17.078 0.001 BASE COMB26 -14.7 46.12 4512.65 -53.613 -25.323 -0.001 BASE COMB27 5.59 46.12 4493.01 -53.596 16.723 0.001 BASE COMB28 -14.77 34.88 4787.56 -23.028 -25.387 BASE COMB29 5.52 34.88 4767.91 -23.011 16.659 0.001 BASE COMB30 -15.14 56.06 4552.25 -62.997 -25.742 -0.001 BASE COMB31 5.15 56.06 4532.6 -62.98 16.304 0.001 BASE COMB32 -14.65 33.74 5115.16 -21.954 -25.267 BASE COMB33 5.65 33.74 5095.51 -21.937 16.778 0.001 BASE COMB34 -15.02 54.92 4879.85 -61.923 -25.623 -0.001 BASE COMB35 5.27 54.92 4860.2 -61.906 16.423 0.001 Phụ Lục Tính Tốn Trang 207 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Ngô Tấn Sang 5.2 Phản lực chân cột C32 Story Load FX FY FZ MX MY MZ BASE COMB1 9.7 23.73 4846.72 -22.5 9.139 BASE COMB2 12.92 36.98 4914.11 -35.003 12.172 BASE COMB3 13.11 36.02 5295.48 -34.096 12.347 BASE COMB4 -7.04 25.4 4544.09 -24.08 -24.548 -0.001 BASE COMB5 26.08 23.99 4386.63 -22.733 42.474 0.001 BASE COMB6 9.04 8.21 4648.38 7.759 8.516 0.001 BASE COMB7 10 41.18 4282.33 -54.573 9.41 BASE COMB8 -2.58 13.49 4651.2 -1.757 -15.148 BASE COMB9 20.93 12.49 4539.41 -0.8 32.439 0.001 BASE COMB10 -1.9 36.9 4391.31 -46.013 -14.512 -0.001 BASE COMB11 21.61 35.9 4279.51 -45.056 33.074 0.001 BASE COMB12 -5.22 24.46 4879.44 -23.197 -21.039 -0.001 BASE COMB13 24.59 23.19 4737.73 -21.984 39.281 0.001 BASE COMB14 9.25 8.99 4973.31 5.459 8.718 0.001 BASE COMB15 10.12 38.66 4643.87 -50.64 9.524 BASE COMB16 -2.32 36.39 4940.09 -34.45 -18.309 -0.001 BASE COMB17 27.48 35.11 4798.38 -33.237 42.011 0.001 BASE COMB18 12.15 20.91 5033.96 -5.794 11.448 0.001 BASE COMB19 13.01 50.59 4704.51 -61.893 12.253 BASE COMB20 -2.15 35.52 5283.32 -33.634 -18.151 -0.001 BASE COMB21 27.65 34.25 5141.61 -32.421 42.169 0.001 BASE COMB22 12.32 20.05 5377.18 -4.978 11.606 0.001 BASE COMB23 13.18 49.72 5047.74 -61.077 12.411 BASE COMB24 -1.22 13.73 4976.11 -3.076 -12.613 BASE COMB25 19.98 12.82 4875.34 -2.213 30.282 0.001 BASE COMB26 -0.6 34.83 4741.84 -42.968 -12.04 -0.001 BASE COMB27 20.59 33.93 4641.07 -42.106 30.855 0.001 BASE COMB28 1.68 25.65 5036.76 -14.328 -9.883 BASE COMB29 22.87 24.75 4935.98 -13.465 33.012 0.001 BASE COMB30 2.29 46.75 4802.49 -54.221 -9.31 -0.001 BASE COMB31 23.49 45.85 4701.71 -53.358 33.584 0.001 BASE COMB32 1.85 24.79 5379.99 -13.512 -9.725 BASE COMB33 23.04 23.88 5279.21 -12.65 33.17 0.001 BASE COMB34 2.46 45.89 5145.72 -53.405 -9.152 -0.001 BASE COMB35 23.65 44.98 5044.94 -52.542 33.742 0.001 Phụ Lục Tính Tốn Trang 208 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Ngô Tấn Sang 5.3 Phản lực chân cột C33 Story Load FX FY FZ MX MY MZ BASE COMB1 9.83 10.81 6842.06 -10.326 9.259 BASE COMB2 13.96 17.58 6967.21 -16.725 13.145 BASE COMB3 13.94 16.59 7409.97 -15.788 13.13 BASE COMB4 -6.14 11.76 6465.06 -11.224 -23.703 -0.001 BASE COMB5 25.84 11.85 6333.54 -11.301 42.251 0.001 BASE COMB6 9.49 -0.25 6430.22 15.722 8.939 0.001 BASE COMB7 10.21 23.85 6368.38 -38.247 9.609 BASE COMB8 -1.76 3.22 6467.95 7.924 -14.378 BASE COMB9 20.94 3.28 6374.57 7.869 32.449 0.001 BASE COMB10 -1.25 20.33 6424.04 -30.394 -13.902 -0.001 BASE COMB11 21.46 20.39 6330.66 -30.449 32.926 0.001 BASE COMB12 -4.56 10.87 6856.97 -10.385 -20.419 -0.001 BASE COMB13 24.22 10.95 6738.6 -10.454 38.939 0.001 BASE COMB14 9.51 0.07 6825.62 13.867 8.958 0.001 BASE COMB15 10.16 21.76 6769.96 -34.706 9.562 BASE COMB16 -0.85 16.96 6969.6 -16.144 -16.921 -0.001 BASE COMB17 27.94 17.04 6851.23 -16.213 42.437 0.001 BASE COMB18 13.22 6.16 6938.25 8.107 12.456 0.001 BASE COMB19 13.87 27.85 6882.59 -40.465 13.06 BASE COMB20 -0.86 16.07 7368.09 -15.301 -16.935 -0.001 BASE COMB21 27.92 16.15 7249.72 -15.37 42.424 0.001 BASE COMB22 13.21 5.26 7336.73 8.951 12.443 0.001 BASE COMB23 13.85 26.95 7281.07 -39.622 13.046 BASE COMB24 -0.63 3.17 6859.66 6.875 -12.06 BASE COMB25 19.84 3.23 6775.49 6.826 30.151 0.001 BASE COMB26 -0.17 18.59 6820.08 -27.665 -11.63 -0.001 BASE COMB27 20.3 18.65 6735.91 -27.714 30.58 0.001 BASE COMB28 3.08 9.26 6972.29 1.116 -8.562 BASE COMB29 23.55 9.32 6888.12 1.067 33.649 0.001 BASE COMB30 3.54 24.69 6932.71 -33.424 -8.132 -0.001 BASE COMB31 24.01 24.74 6848.54 -33.473 34.078 0.001 BASE COMB32 3.07 8.37 7370.78 1.959 -8.575 BASE COMB33 23.53 8.43 7286.6 1.91 33.635 0.001 BASE COMB34 3.53 23.79 7331.2 -32.581 -8.146 -0.001 BASE COMB35 23.99 23.85 7247.02 -32.63 34.064 0.001 Phụ Lục Tính Tốn Trang 209 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Ngơ Tấn Sang DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  TCVN 5574 : 2012, Kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế  TCVN 2737 : 1995, Tải trọng tác động – Tiêu chuẩn thiết kế  TCXD 198 : 1997, Nhà cao tầng – Thiết kế cấu tạo bêtông cốt thép tồn khối  TCXD 229 : 1999, Chỉ dẫn tính tốn thành phần động tải trọng gió theo tiêu chuẩn TCVN 2737:1995  TCXD 10304 : 2014, Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế  Châu Ngọc Ẩn, Hướng dẫn đồ án mơn học Nền Móng, NXB Xây Dựng  Châu Ngọc Ẩn, Nền móng, NXB Đại học Quốc gia Tp HCM 2002  Lê Anh Hoàng, Nền Móng, Nhà xuất xây dựng, Hà Nội năm 2004  Nguyễn Đình Cống, Tính tốn tiết diện cột bê tông cốt thép, Nhà xuất Xây dựng, 2006  GS.TS Phan Quang Minh, GS.TS Ngô Thế Phong, GS.TS Nguyễn Đình Cống, Kết Cấu bê tơng cốt thép-Phần cấu kiện bản, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2011  Võ Bá Tầm, Kết cấu bêtông cốt thép tập – Phầncấu kiện bản, Nhà xuất Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2003  Võ Bá Tầm, Kết cấu bê tông cốt thép tập 2- Phần kết cấu nhà cửa, Nhà xuất Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2003  Võ Bá Tầm, Kết cấu bê tông cốt thép tập 3- Phần cấu kiện đặc biệt, Nhà xuất Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2003  Võ Bá Tầm, Nhà cao tầng Bê tông cốt thép, NXB Đại học Quốc gia Tp HCM  Các phần mềm sử dụng: ETAB v9.7.1, SAP2000 v14.0, SAFE V12.0,… Phụ Lục Tính Tốn Trang 210 ... Trong đồ án sinh viên lựa chọn phƣơng pháp tra bảng để tính tốn nội lực cho ô sàn 3.3.1 Sử dụng phƣơng pháp tra bảng Theo phƣơng pháp tra bảng ta có loại sơ đồ tính nhƣ sau Hình 3.1 – Sơ đồ kê... trình * Phƣơng án 1: hệ khung Đƣợc cấu tạo từ cấu kiện dạng (cột, dầm) liên kết cứng với tạo nút Hệ khung có khả tạo không gian tƣơng đối lớn linh hoạt với yêu cầu kiến trúc khác Sơ đồ làm việc... cứng tiếp thu tải trọng ngang đƣợc đổ hệ thống ván khuôn trƣợt, thi cơng sau trƣớc Hệ khung vách sử dụng hiệu với kết cấu có chiều cao h>40m * Phƣơng án 3: hệ khung lõi Lõi cứng chịu tải trọng ngang
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 155 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học , Đề 155 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học