0

Đề 118 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

564 6 0
  • Đề 118   chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:15

Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Đặng Quốc Đạt MỤC LỤC Chƣơng 1: KIẾN TRÚC 1.1 Giới thiệu cơng trình 1.1.1 Mục đích xây dựng cơng trình 1.1.2 Vị trí đặc điểm cơng trình 1.1.2.1 Vị trí cơng trình 1.1.2.2 Điều kiện tự nhiên 1.1.3 Quy mơ cơng trình 1.1.3.1 Loại cơng trình 1.1.3.2 Số tầng hầm 1.1.3.3 Số tầng 1.1.3.4 Cao độ tầng 1.1.3.5 Chiều cao cơng trình 1.1.3.6 Diện tích xây dựng 1.1.4 Vị trí giới hạn cơng trình 1.1.5 Công cơng trình 1.1.6 Các giải pháp kiến trúc cơng trình 1.1.7 Giải pháp mặt 1.1.8 Giải pháp mặt cắt cấu tạo 1.1.8.1 Giải pháp mặt cắt 1.1.8.2 Giải pháp cấu tạo 10 1.1.9 Giải pháp mặt đứng & hình khối 11 1.1.9.1 Giải pháp mặt đứng 11 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Đặng Quốc Đạt 1.1.9.2 Giải pháp hình khối 12 1.1.10 Giải pháp giao thơng cơng trình 12 1.2 Giải pháp kết cấu kiến trúc 12 1.3 Giải pháp kỹ thuật khác 12 1.3.1 Hệ thống điện 12 1.3.2 Hệ thống cấp nƣớc 13 1.3.3 Hệ thống thoát nƣớc 13 1.3.4 Hệ thống thơng gió 13 1.3.5 Hệ thống chiếu sáng 14 1.3.6 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 14 1.3.7 Hệ thống chống sét 14 1.3.8 Hệ thống thoát rác 14 Chƣơng 2: CƠ SỞ THIẾT KẾ 15 2.1 Nhiệm vụ thiết kế 15 2.2 Tiêu chuẩn sử dụng 15 2.3 Lựa chọn giải pháp kết cấu 15 2.3.1 Giải pháp kết cấu theo phƣơng đứng 15 2.3.2 Giải pháp kết cấu theo phƣơng ngang 16 2.4 Lựa chọn giải pháp kết cấu sàn cho cơng trình: 18 2.5 Vật liệu sử dụng 19 2.5.1 Các yêu cầu vật liệu 19 2.5.2 Lớp bê tông bảo vệ : 20 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Đặng Quốc Đạt 2.6 Chọn sơ tiết diện sàn dầm cột 20 2.6.1 Chọn sơ chiều dày sàn 21 2.6.2 Chọn sơ tiết diện dầm 22 2.6.3 Giải pháp kết cấu đứng (cột ,vách) 24 Chƣơng 3: THIẾT KẾ SÀN TẦNG 32 3.1 Mặt dầm sàn tầng 32 3.2 Thông số thiết kế 33 3.2.1 Tiêu chuẩn thiết kế 33 3.2.2 Vật liệu 33 3.2.3 Kích thƣớc sơ bộ: 33 3.3 Xác định tải trọng 33 3.3.1 Tĩnh tải 33 3.3.1.1 Trọng lượng lớp cấu tạo sàn 34 3.3.1.2 Tải trọng thường xuyên tường xây 37 3.3.2 Hoạt tải 39 3.3.3 Tổng tải tác dụng lên sàn 41 3.4 Sơ đồ tính sàn 41 3.4.1 Đối với ô sàn phƣơng 42 3.4.2 Đối với ô sàn phƣơng 42 3.4.3 Xác định nội lực 43 3.4.4 Tính tốn cốt thép 48 3.4.5 Kiểm tra khả chịu cắt 54 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Đặng Quốc Đạt 3.5 Độ võng sàn 55 3.5.1 Kiểm tra điều kiện hình thành vết nứt 56 3.5.2 Tính độ võng theo điều kiện khơng có khe nứt 57 Chƣơng 4: THIẾT KẾ CẦU THANG 61 4.1 Chọn kích thƣớc cầu thang 61 4.1.1 Mặt mặt cắt cầu thang 61 4.1.2 Chọn kích thƣớc cầu thang 62 4.1.3 Vật liệu 62 4.2 Xác định tải trọng 63 4.3 Sơ đồ tính 65 4.4 Xác định nội lực cầu thang 66 4.4.1 Xác định nội lực thang 66 4.4.2 Xác định nội lực dầm chiếu tới 68 4.5 Tính tốn cốt thép 68 4.5.1 Tính cốt thép thang 68 4.5.2 Tính toán cốt thép cho dầm chiếu tới 70 4.5.2.1 Tải trọng 70 4.5.2.2 Sơ đồ tính 71 4.5.3 Tính thép dọc 71 4.6 Xác định nội lực cầu thang mô hình 3D 74 4.6.1 Sơ đồ tính tốn 74 4.6.2 Kết nội lực 75 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Đặng Quốc Đạt Chƣơng 5: THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG TRỤC 79 5.1 Mơ hình cơng trình 79 5.2 Xác định tải trọng tác dụng lên cơng trình 91 5.2.1 Tĩnh tải tác dụng lên sàn 91 5.2.2 Tải trọng tƣờng tác dụng lên sàn dầm 94 5.2.3 Hoạt tải tác dụng lên sàn 94 5.2.4 Tải trọng cầu thang tác dụng lên khung 95 5.2.5 Áp lực đất vào tầng hầm 95 5.2.6 Tải trọng thành phần tĩnh gió 96 5.2.7 Tải trọng thành phần động gió 101 5.2.7.1 Đặc trưng động lực học cơng trình 101 5.2.7.2 Khảo sát dạng dao động riêng 103 5.2.7.3 Tính tốn dạng dao động riêng 117 5.2.7.4 Tổ hợp nội lực, chuyển vị gây thành phần tĩnh động tải trọng gió 124 5.3 Tổ hợp tải trọng 126 5.3.1 Các trƣờng hợp tải trọng 126 5.3.2 Tổ hợp tải trọng 130 5.4 Giải mơ hình 132 5.5 Tính tốn cốt thép dầm khung trục 139 5.5.1 Nội lực dầm 139 5.5.2 Tính tốn bố trí cốt thép 142 5.5.2.1 Tính tốn cốt thép dọc 142 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Đặng Quốc Đạt 5.5.2.2 Tính tốn cốt thép đai 155 5.5.3 Tính thép đai gia cƣờng ( cốt treo) 159 5.5.4 Tính tốn bố trí cốt thép cho cột khung trục 160 5.5.4.1 Nội lực cột 160 5.5.4.2 Tính tốn bố trí cốt thép 160 5.5.5 Tính thép đai cho cột 171 5.5.6 Kiểm tra khả chịu lực cột biểu đồ tƣơng tác 173 5.6 Tính tốn bố trí cốt thép cho vách 195 5.6.1 Nội lực vách 195 5.6.2 Tính tốn bố trí cốt thép 195 5.6.2.1 Lý thuyết tính tốn vách 195 5.6.3 Phƣơng pháp phân bố ứng suất đàn hồi 195 5.6.4 Phƣơng pháp giả thuyết vùng biên chịu moment 198 5.6.5 Phƣơng pháp cổ điển 200 5.6.6 Phƣơng pháp biểu đồ tƣơng tác 200 5.6.6.1 Tính tốn cụ thể cho vách khung trục 201 5.6.7 Bố trí kiểm tra cốt thép ngang 224 5.7 Kiểm tra kết cấu 226 5.7.1 Kiểm tra độ võng dầm 226 5.7.2 Kiểm tra ổn định chống lật 226 5.7.2.1 Moment gây lật 226 5.7.2.2 Moment chống lật 226 5.7.3 Kiểm tra chuyển vị ngang đỉnh cơng trình 229 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Đặng Quốc Đạt Chƣơng 6: THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 230 6.1 Cấu tạo địa chất 230 6.2 Lý thuyết thống kê 235 6.2.1 Xử lý thống kê địa chất để tính tốn móng 235 6.2.2 Phân chia đơn nguyên địa chất 235 6.2.2.1 Hệ số biến động 235 6.2.2.2 Quy tắc loại trừ sai số 236 6.2.3 Đặc trƣng tiêu chuẩn 237 6.2.4 Đặc trƣng tính tốn 237 6.2.5 Đánh giá tính chất đất 242 6.2.6 Đánh giá điều kiện thủy văn 243 6.3 Lựa chọn giải pháp móng cho cơng trình 243 6.3.1 Giải pháp móng nơng 243 6.3.2 Giải pháp móng sâu 245 6.3.3 Đặc điểm thiết kế móng cọc vùng chịu tải động đất 245 6.3.4 Các giả thiết tính tốn 246 Chƣơng 7: MÓNG CỌC ÉP 247 7.1 Các thông số cọc ép 247 7.1.1 Vật liệu sử dụng 247 7.1.1.1 Đài cọc 247 7.1.1.2 Cọc ép bê tông cốt thép 247 7.1.2 Chọn kích thƣớc sơ 247 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Đặng Quốc Đạt 7.1.3 Kiểm tra cọc theo điều kiện cẩu dựng cọc 248 7.2 Tính tốn móng M1(cột C10 trục 6-A) 249 7.2.1 Nội lực tính móng 249 7.2.1.1 Tải trọng tính tốn 249 7.2.1.2 Tải trọng tiêu chuẩn 249 7.2.1.3 Các giả thuyết tính toán 250 7.2.2 Tính tốn sức chịu tải cọc 250 7.2.2.1 Sức chịu tải cọc theo vật liệu 250 7.2.3 Tính tốn sơ số lƣợng cọc 258 7.2.3.1 Bố trí cọc đài 259 7.2.4 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 260 7.2.5 Kiểm tra ứng suất dƣới móng khối quy ƣớc 264 7.2.5.1 Kích thước khối móng quy ước 264 7.2.5.2 Trọng lượng khối móng quy ước 266 7.2.5.3 Kiểm tra điều kiện làm việc đàn hồi lớp đất móng khối quy ước 266 7.2.6 Kiểm tra độ lún móng cọc 268 7.2.7 Kiểm tra cọc chịu tải ngang theo mơ hình Winkler 270 7.2.7.1 Xác định nội lực cọc 270 7.2.7.2 Kiểm tra ổn định đất bảo đảm cọc nằm miền đàn hồi 271 7.2.7.3 Kiểm tra chuyển vị đầu cọc 274 7.2.7.4 Kiểm tra Moment đầu cọc 275 7.2.7.5 Kiểm tra cọc chịu cắt 276 7.2.8 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 277 7.2.9 Tính tốn cốt thép đài cọc 277 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Đặng Quốc Đạt 7.2.9.1 Tính cốt thép đặt theo phương x 279 7.2.9.2 Tính cốt thép đặt theo phương y 279 7.3 Tính tốn móng M2 ( cột C5 trục 6-D) 280 7.3.1 Tính tốn sơ số lƣợng cọc 280 7.3.1.1 Bố trí cọc đài 281 7.3.2 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 282 7.3.3 Kiểm tra ứng suất dƣới móng khối quy ƣớc 285 7.3.3.1 Kích thước khối móng quy ước 285 7.3.3.2 Trọng lượng khối móng quy ước 287 7.3.3.3 Kiểm tra điều kiện làm việc đàn hồi lớp đất móng khối quy ước 287 7.3.4 Kiểm tra độ lún móng cọc 289 7.3.5 Kiểm tra cọc chịu tải ngang theo mơ hình Winkler 291 7.3.5.1 Xác định nội lực cọc 291 7.3.5.2 Kiểm tra ổn định đất bảo đảm cọc nằm miền đàn hồi 292 7.3.5.3 Kiểm tra chuyển vị đầu cọc 295 7.3.5.4 Kiểm tra Moment đầu cọc 296 7.3.5.5 Kiểm tra cọc chịu cắt 297 7.3.6 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 297 7.3.7 Tính toán cốt thép đài cọc 298 7.3.7.1 Tính cốt thép đặt theo phương x 300 7.3.7.2 Tính cốt thép đặt theo phương y 300 7.4 Tính tốn móng lõi cứng (P3) 301 7.4.1 Nội lực tính móng 301 7.4.2 Tính tốn sức chịu tải cọc 304 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Đặng Quốc Đạt 7.4.2.1 Sức chịu tải cọc theo vật liệu 304 7.4.3 Tính tốn sơ số lƣợng cọc 310 7.4.3.1 Bố trí cọc đài 311 7.4.4 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 312 7.4.4.1 Kiểm tra tính tốn cụ thể 312 7.4.4.2 Kiểm tra phần mềm safe 317 7.4.5 Kiểm tra ứng suất dƣới móng khối quy ƣớc 321 7.4.5.1 Kích thước khối móng quy ước 321 7.4.5.2 Trọng lượng khối móng quy ước 322 7.4.5.3 Kiểm tra điều kiện làm việc đàn hồi lớp đất móng khối quy ước 322 7.4.6 Kiểm tra độ lún móng cọc 324 7.4.7 Kiểm tra cọc chịu tải ngang theo mơ hình Winkler 327 7.4.7.1 Xác định nội lực cọc 327 7.4.7.2 Kiểm tra ổn định đất bảo đảm cọc nằm miền đàn hồi 328 7.4.7.3 Kiểm tra chuyển vị đầu cọc 331 7.4.7.4 Kiểm tra Moment đầu cọc 332 7.4.7.5 Kiểm tra cọc chịu cắt 333 7.4.8 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 334 7.4.9 Tính tốn cốt thép đài cọc 334 7.4.9.1 Chia dãy 335 7.4.10 Xác định nội lực tính tốn thép đài 337 Chƣơng 8: MÓNG CỌC NHỒI 338 8.1 Các thông số cọc ép 338 8.1.1 Vật liệu sử dụng 338 Báo cáo Thiết kế cơng trình TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 Phụ lục tính tốn COMBO23 COMBO24 COMBO24 COMBO24 COMBO25 COMBO25 COMBO25 COMBO26 COMBO26 COMBO26 COMBO27 COMBO27 COMBO27 COMBO28 COMBO28 COMBO28 COMBO29 COMBO29 COMBO29 COMBO30 COMBO30 COMBO30 COMBO31 COMBO31 COMBO31 COMBO32 COMBO32 COMBO32 COMBO33 COMBO33 COMBO33 COMBO34 COMBO34 COMBO34 COMBO35 COMBO35 COMBO35 COMBO36 COMBO36 COMBO36 COMBO37 COMBO37 COMBO37 COMBO38 COMBO38 SVTH: Đặng Quốc Đạt 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 -3372,94 -3175,85 -3165,95 -3156,05 -3188,48 -3178,58 -3168,68 -3173,82 -3163,92 -3154,02 -3387,53 -3377,63 -3367,73 -3196,55 -3186,65 -3176,75 -3209,19 -3199,29 -3189,39 -3194,53 -3184,63 -3174,73 -3408,24 -3398,34 -3388,44 -3161,27 -3151,37 -3141,47 -3173,91 -3164,01 -3154,11 -3159,25 -3149,35 -3139,45 -3372,96 -3363,06 -3353,16 -3467,98 -3458,08 -3448,18 -3480,62 -3470,72 -3460,82 -3465,96 -3456,06 -30,38 -23,11 -23,11 -23,11 -22,51 -22,51 -22,51 -14,51 -14,51 -14,51 -30,39 -30,39 -30,39 -23,5 -23,5 -23,5 -22,9 -22,9 -22,9 -14,9 -14,9 -14,9 -30,78 -30,78 -30,78 -22,74 -22,74 -22,74 -22,14 -22,14 -22,14 -14,14 -14,14 -14,14 -30,02 -30,02 -30,02 -26,2 -26,2 -26,2 -25,6 -25,6 -25,6 -17,6 -17,6 -18,67 -19,41 -19,41 -19,41 -12,7 -12,7 -12,7 -17,59 -17,59 -17,59 -18,12 -18,12 -18,12 -19,7 -19,7 -19,7 -13 -13 -13 -17,88 -17,88 -17,88 -18,41 -18,41 -18,41 -19,66 -19,66 -19,66 -12,96 -12,96 -12,96 -17,84 -17,84 -17,84 -18,37 -18,37 -18,37 -20,54 -20,54 -20,54 -13,84 -13,84 -13,84 -18,72 -18,72 0,192 0,088 0,088 0,088 0,105 0,105 0,105 0,064 0,064 0,064 0,193 0,193 0,193 0,088 0,088 0,088 0,105 0,105 0,105 0,064 0,064 0,064 0,193 0,193 0,193 0,088 0,088 0,088 0,105 0,105 0,105 0,064 0,064 0,064 0,193 0,193 0,193 0,097 0,097 0,097 0,114 0,114 0,114 0,073 0,073 41,346 -34,324 2,146 40,964 -22,363 2,038 28,787 -34,118 -2,427 29,879 -35,01 -2,36 30,905 -29,628 7,37 46,716 -17,667 7,262 34,539 -29,422 2,798 35,632 -30,314 2,864 36,658 -30,55 6,375 45,649 -18,589 6,267 33,471 -30,344 1,803 34,564 -31,236 1,869 35,59 -31,469 7,04 47,896 -19,508 6,932 35,719 -31,263 2,467 69,824 -42,164 0,144 56,552 -41,198 0,032 55,362 -25,848 0,278 42,048 -55,066 -0,356 69,998 -36,989 6,01 63,108 -36,023 5,898 61,917 -20,672 6,143 48,603 -49,89 5,51 76,554 -47,5 -5,856 49,886 -46,534 -5,968 48,696 -31,183 -5,723 35,382 -60,401 -6,357 63,333 -47,868 -0,002 61,963 -46,902 -0,114 60,772 -31,552 0,131 Trang 104 Báo cáo Thiết kế cơng trình TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 Phụ lục tính tốn COMBO38 COMBO39 COMBO39 COMBO39 COMBO1 COMBO1 COMBO1 COMBO2 COMBO2 COMBO2 COMBO3 COMBO3 COMBO3 COMBO4 COMBO4 COMBO4 COMBO5 COMBO5 COMBO5 COMBO6 COMBO6 COMBO6 COMBO7 COMBO7 COMBO7 COMBO8 COMBO8 COMBO8 COMBO9 COMBO9 COMBO9 COMB010 COMB010 COMB010 COMB011 COMB011 COMB011 COMBO12 COMBO12 COMBO12 COMB013 COMB013 COMB013 COMBO14 COMBO14 SVTH: Đặng Quốc Đạt 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 -3446,16 -3679,67 -3669,77 -3659,87 -3833,46 -3821,21 -3808,96 -3856,52 -3844,27 -3832,02 -4131,97 -4119,72 -4107,47 -3771,42 -3759,17 -3746,92 -3772,7 -3760,45 -3748,2 -3768,26 -3756,01 -3743,75 -3776,94 -3764,69 -3752,43 -3346,74 -3334,49 -3322,24 -3361,76 -3349,51 -3337,26 -3352,53 -3340,28 -3328,03 -3613,33 -3601,08 -3588,83 -3615,78 -3603,53 -3591,28 -3629,3 -3617,04 -3604,79 -3620,98 -3608,73 -17,6 -33,48 -33,48 -33,48 -40,56 -40,56 -40,56 -39,98 -39,98 -39,98 -44,82 -44,82 -44,82 -40,84 -40,84 -40,84 -40,77 -40,77 -40,77 -41,12 -41,12 -41,12 -40,52 -40,52 -40,52 -29,54 -29,54 -29,54 -28,74 -28,74 -28,74 -20,65 -20,65 -20,65 -40,06 -40,06 -40,06 -34,51 -34,51 -34,51 -33,79 -33,79 -33,79 -26,51 -26,51 -18,72 -19,25 -19,25 -19,25 -19,8 -19,8 -19,8 -19,73 -19,73 -19,73 -20,67 -20,67 -20,67 -20,32 -20,32 -20,32 -19,79 -19,79 -19,79 -20,06 -20,06 -20,06 -20,05 -20,05 -20,05 -19,92 -19,92 -19,92 -11,41 -11,41 -11,41 -18,18 -18,18 -18,18 -19,01 -19,01 -19,01 -20,66 -20,66 -20,66 -13,01 -13,01 -13,01 -19,1 -19,1 0,073 0,202 0,202 0,202 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,11 0,11 0,11 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,082 0,082 0,082 0,114 0,114 0,114 0,051 0,051 0,051 0,233 0,233 0,233 0,093 0,093 0,093 0,121 0,121 0,121 0,065 0,065 36,811 -32,155 2,534 37,837 -34,463 1,185 36,834 -33,832 1,677 37,186 -35,576 1,634 38,845 -43,29 -6,706 29,877 -26,13 9,484 45,099 -35,562 0,542 36,645 -33,848 2,237 38,322 -35,136 8,193 54,439 -19,54 8,481 39,421 -31,425 1,307 34,915 -33,018 1,208 36,311 -36,464 7,458 54,006 -22,428 7,718 40,489 -33,124 1,261 47,458 -60,77 -0,503 75,409 -82,729 -9,723 63,283 -62,492 9,466 81,425 -79,91 0,757 81,424 -73,482 0,036 73,555 -73,498 -0,119 73,261 -83,723 -9,706 64,31 -63,308 9,629 82,567 -53,655 -0,479 75,41 -52,292 -0,566 73,873 -35,684 1,488 56,106 -73,758 -1,649 87,907 -70,498 -8,371 74,197 -69,27 -8,449 72,814 -54,324 -6,601 Trang 105 Báo cáo Thiết kế công trình TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 Phụ lục tính tốn COMBO14 COMBO15 COMBO15 COMBO15 COMB016 COMB016 COMB016 COMBO17 COMBO17 COMBO17 COMB018 COMB018 COMB018 COMBO19 COMBO19 COMBO19 COMBO20 COMBO20 COMBO20 COMBO21 COMBO21 COMBO21 COMBO22 COMBO22 COMBO22 COMBO23 COMBO23 COMBO23 COMBO24 COMBO24 COMBO24 COMBO25 COMBO25 COMBO25 COMBO26 COMBO26 COMBO26 COMBO27 COMBO27 COMBO27 COMBO28 COMBO28 COMBO28 COMBO29 COMBO29 SVTH: Đặng Quốc Đạt 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 -3596,48 -3855,71 -3843,46 -3831,2 -3636,53 -3624,28 -3612,03 -3650,05 -3637,8 -3625,55 -3641,74 -3629,49 -3617,23 -3876,46 -3864,21 -3851,96 -3559,94 -3547,69 -3535,44 -3573,46 -3561,21 -3548,96 -3565,15 -3552,9 -3540,65 -3799,87 -3787,62 -3775,37 -3561,09 -3548,84 -3536,59 -3574,61 -3562,36 -3550,11 -3566,3 -3554,05 -3541,79 -3801,02 -3788,77 -3776,52 -3557,09 -3544,84 -3532,59 -3570,61 -3558,36 -26,51 -43,98 -43,98 -43,98 -33,99 -33,99 -33,99 -33,26 -33,26 -33,26 -25,99 -25,99 -25,99 -43,46 -43,46 -43,46 -34,77 -34,77 -34,77 -34,05 -34,05 -34,05 -26,77 -26,77 -26,77 -44,24 -44,24 -44,24 -34,7 -34,7 -34,7 -33,98 -33,98 -33,98 -26,7 -26,7 -26,7 -44,17 -44,17 -44,17 -35,02 -35,02 -35,02 -34,29 -34,29 -19,1 -19,85 -19,85 -19,85 -20,59 -20,59 -20,59 -12,94 -12,94 -12,94 -19,03 -19,03 -19,03 -19,78 -19,78 -19,78 -21,13 -21,13 -21,13 -13,48 -13,48 -13,48 -19,57 -19,57 -19,57 -20,32 -20,32 -20,32 -20,65 -20,65 -20,65 -12,99 -12,99 -12,99 -19,09 -19,09 -19,09 -19,83 -19,83 -19,83 -20,89 -20,89 -20,89 -13,24 -13,24 0,065 0,229 0,229 0,229 0,093 0,093 0,093 0,121 0,121 0,121 0,064 0,064 0,064 0,228 0,228 0,228 0,093 0,093 0,093 0,121 0,121 0,121 0,065 0,065 0,065 0,229 0,229 0,229 0,094 0,094 0,094 0,121 0,121 0,121 0,065 0,065 0,065 0,229 0,229 0,229 0,094 0,094 0,094 0,122 0,122 36,434 -34,558 1,172 37,69 -35,896 7,9 54,322 -21,86 8,16 40,806 -32,556 1,703 36,751 -33,989 1,614 38,007 -44,408 0,355 47,745 -30,372 0,615 34,229 -41,068 -5,842 30,174 -42,502 -5,931 31,429 -28,964 14,927 61,444 -14,928 15,187 47,928 -25,624 8,73 43,873 -27,058 8,641 45,128 -37,453 6,879 53,836 -23,416 7,139 56,823 -88,59 -9,424 85,444 -52,284 8,899 90,524 -51,056 8,822 89,141 -36,11 10,67 73,151 -70,376 7,847 101,772 -62,175 0,412 83,442 -60,948 0,335 82,059 -46,001 2,183 66,068 -80,268 -0,64 94,689 -62,19 0,273 83,177 -60,962 0,195 81,794 -46,016 2,043 65,803 -80,282 -0,78 94,424 -71,392 -8,356 75,121 -70,165 -8,434 Trang 106 Báo cáo Thiết kế cơng trình TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 Phụ lục tính toán COMBO29 COMBO30 COMBO30 COMBO30 COMBO31 COMBO31 COMBO31 COMBO32 COMBO32 COMBO32 COMBO33 COMBO33 COMBO33 COMBO34 COMBO34 COMBO34 COMBO35 COMBO35 COMBO35 COMBO36 COMBO36 COMBO36 COMBO37 COMBO37 COMBO37 COMBO38 COMBO38 COMBO38 COMBO39 COMBO39 COMBO39 COMBO1 COMBO1 COMBO1 COMBO2 COMBO2 COMBO2 COMBO3 COMBO3 COMBO3 COMBO4 COMBO4 COMBO4 COMBO5 COMBO5 SVTH: Đặng Quốc Đạt 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 1,8 3,6 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 -3546,11 -3562,3 -3550,05 -3537,8 -3797,02 -3784,77 -3772,52 -3564,91 -3552,65 -3540,4 -3578,42 -3566,17 -3553,92 -3570,11 -3557,86 -3545,61 -3804,83 -3792,58 -3780,33 -3884,44 -3872,19 -3859,94 -3897,96 -3885,7 -3873,45 -3889,64 -3877,39 -3865,14 -4124,37 -4112,12 -4099,87 -4303,78 -4288,47 -4273,15 -4260,53 -4245,22 -4229,9 -4600,57 -4585,25 -4569,94 -4203,61 -4188,29 -4172,98 -4197,58 -4182,26 -34,29 -27,02 -27,02 -27,02 -44,49 -44,49 -44,49 -34,48 -34,48 -34,48 -33,75 -33,75 -33,75 -26,48 -26,48 -26,48 -43,95 -43,95 -43,95 -38,34 -38,34 -38,34 -37,62 -37,62 -37,62 -30,34 -30,34 -30,34 -47,81 -47,81 -47,81 -31,45 -31,45 -31,45 -36,09 -36,09 -36,09 -40,98 -40,98 -40,98 -33,84 -33,84 -33,84 -34,12 -34,12 -13,24 -19,33 -19,33 -19,33 -20,08 -20,08 -20,08 -20,88 -20,88 -20,88 -13,23 -13,23 -13,23 -19,32 -19,32 -19,32 -20,07 -20,07 -20,07 -21,44 -21,44 -21,44 -13,79 -13,79 -13,79 -19,88 -19,88 -19,88 -20,63 -20,63 -20,63 -7,31 -7,31 -7,31 -8,51 -8,51 -8,51 -8,92 -8,92 -8,92 -5,56 -5,56 -5,56 -10,39 -10,39 0,122 0,065 0,065 0,065 0,229 0,229 0,229 0,093 0,093 0,093 0,121 0,121 0,121 0,065 0,065 0,065 0,229 0,229 0,229 0,103 0,103 0,103 0,131 0,131 0,131 0,075 0,075 0,075 0,239 0,239 0,239 0,057 0,057 0,057 0,056 0,056 0,056 0,062 0,062 0,062 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 40,32 -34,112 0,682 36,265 -35,546 0,593 37,52 -35,91 8,405 55,346 -21,874 8,665 41,829 -32,57 2,208 37,774 -34,004 2,119 39,03 -37,466 7,862 55,816 -23,429 8,122 42,299 -34,125 1,665 38,244 -35,559 1,576 39,5 -12,943 3,496 19,934 -16,995 2,141 21,278 -17,687 2,374 22,436 -1,11 11,398 23,905 -28,878 -5,508 73,739 -55,218 -6,586 57,748 -89,484 -9,409 86,369 -53,018 9,046 91,552 -51,791 8,968 90,169 -36,844 10,816 74,179 -71,111 7,994 102,8 -67,961 1,061 90,524 -66,733 0,983 89,141 -51,787 2,831 73,15 -86,053 0,008 101,771 -66,724 4,04 74,804 -96,434 -15,235 65,964 -101,816 -9,6 82,616 -81,625 -5,484 70,657 -82,381 -5,616 Trang 107 Báo cáo Thiết kế cơng trình TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 Phụ lục tính tốn COMBO5 COMBO6 COMBO6 COMBO6 COMBO7 COMBO7 COMBO7 COMBO8 COMBO8 COMBO8 COMBO9 COMBO9 COMBO9 COMB010 COMB010 COMB010 COMB011 COMB011 COMB011 COMBO12 COMBO12 COMBO12 COMB013 COMB013 COMB013 COMBO14 COMBO14 COMBO14 COMBO15 COMBO15 COMBO15 COMB016 COMB016 COMB016 COMBO17 COMBO17 COMBO17 COMB018 COMB018 COMB018 COMBO19 COMBO19 COMBO19 COMBO20 COMBO20 SVTH: Đặng Quốc Đạt 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 -4166,95 -4220,7 -4205,39 -4190,07 -4181,58 -4166,27 -4150,95 -3732,51 -3717,2 -3701,88 -3748,37 -3733,06 -3717,75 -3743,68 -3728,37 -3713,05 -4023,32 -4008 -3992,69 -4061,67 -4046,36 -4031,04 -4075,95 -4060,63 -4045,32 -4071,72 -4056,41 -4041,09 -4323,4 -4308,08 -4292,77 -4022,74 -4007,43 -3992,12 -4037,02 -4021,71 -4006,39 -4032,8 -4017,48 -4002,17 -4284,47 -4269,15 -4253,84 -3971,51 -3956,2 -34,12 -31,62 -31,62 -31,62 -36,35 -36,35 -36,35 -24,83 -24,83 -24,83 -24,39 -24,39 -24,39 -19,53 -19,53 -19,53 -28,67 -28,67 -28,67 -29,41 -29,41 -29,41 -29,01 -29,01 -29,01 -24,64 -24,64 -24,64 -32,87 -32,87 -32,87 -33,58 -33,58 -33,58 -33,18 -33,18 -33,18 -28,82 -28,82 -28,82 -37,04 -37,04 -37,04 -31,56 -31,56 -10,39 -7,62 -7,62 -7,62 -8,32 -8,32 -8,32 -6,23 -6,23 -6,23 -2,06 -2,06 -2,06 -6,67 -6,67 -6,67 -6,94 -6,94 -6,94 -6,67 -6,67 -6,67 -2,91 -2,91 -2,91 -7,07 -7,07 -7,07 -7,31 -7,31 -7,31 -7,75 -7,75 -7,75 -3,99 -3,99 -3,99 -8,15 -8,15 -8,15 -8,39 -8,39 -8,39 -5,1 -5,1 0,056 0,057 0,057 0,057 0,056 0,056 0,056 0,044 0,044 0,044 0,073 0,073 0,073 0,03 0,03 0,03 0,127 0,127 0,127 0,05 0,05 0,05 0,076 0,076 0,076 0,038 0,038 0,038 0,125 0,125 0,125 0,05 0,05 0,05 0,076 0,076 0,076 0,037 0,037 0,037 0,124 0,124 0,124 0,05 0,05 17,862 -13,256 3,894 21,044 -16,72 1,998 20,717 -13,366 5,451 31,601 -2,978 6,445 23,202 -11,623 3,394 18,702 -12,399 3,226 19,141 -13,877 5,442 31,361 -4,528 6,337 23,801 -12,308 3,591 19,752 -13,007 3,439 20,147 -17,525 4,223 32,57 -8,175 5,118 25,01 -15,956 2,372 20,961 -16,654 2,22 21,356 -3,228 12,554 71,15 -66,943 4,196 75,335 -97,072 -15,287 66,498 -59,732 0,596 65,216 -58,645 0,684 64,305 -40,671 3,281 54,768 -67,479 -2,971 69,071 -64,738 5,448 79,497 -63,759 5,528 78,677 -47,582 7,865 70,094 -71,709 2,238 82,966 -91,476 -11,899 71,54 -90,498 -11,82 70,72 -74,321 -9,483 62,137 -98,448 -15,11 75,01 -78,148 -3,123 Trang 108 Báo cáo Thiết kế cơng trình TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 Phụ lục tính tốn COMBO20 COMBO21 COMBO21 COMBO21 COMBO22 COMBO22 COMBO22 COMBO23 COMBO23 COMBO23 COMBO24 COMBO24 COMBO24 COMBO25 COMBO25 COMBO25 COMBO26 COMBO26 COMBO26 COMBO27 COMBO27 COMBO27 COMBO28 COMBO28 COMBO28 COMBO29 COMBO29 COMBO29 COMBO30 COMBO30 COMBO30 COMBO31 COMBO31 COMBO31 COMBO32 COMBO32 COMBO32 COMBO33 COMBO33 COMBO33 COMBO34 COMBO34 COMBO34 COMBO35 COMBO35 SVTH: Đặng Quốc Đạt 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 -3940,88 -3985,79 -3970,48 -3955,16 -3981,57 -3966,25 -3950,94 -4233,24 -4217,92 -4202,61 -3966,08 -3950,77 -3935,46 -3980,36 -3965,05 -3949,73 -3976,14 -3960,82 -3945,51 -4227,81 -4212,5 -4197,18 -3986,9 -3971,58 -3956,27 -4001,17 -3985,86 -3970,55 -3996,95 -3981,64 -3966,32 -4248,62 -4233,31 -4218 -3951,69 -3936,38 -3921,06 -3965,97 -3950,65 -3935,34 -3961,74 -3946,43 -3931,12 -4213,42 -4198,1 -31,56 -31,16 -31,16 -31,16 -26,79 -26,79 -26,79 -35,02 -35,02 -35,02 -31,81 -31,81 -31,81 -31,41 -31,41 -31,41 -27,04 -27,04 -27,04 -35,27 -35,27 -35,27 -29,56 -29,56 -29,56 -29,16 -29,16 -29,16 -24,79 -24,79 -24,79 -33,02 -33,02 -33,02 -33,82 -33,82 -33,82 -33,42 -33,42 -33,42 -29,05 -29,05 -29,05 -37,27 -37,27 -5,1 -1,34 -1,34 -1,34 -5,49 -5,49 -5,49 -5,74 -5,74 -5,74 -9,44 -9,44 -9,44 -5,68 -5,68 -5,68 -9,84 -9,84 -9,84 -10,08 -10,08 -10,08 -6,95 -6,95 -6,95 -3,2 -3,2 -3,2 -7,35 -7,35 -7,35 -7,59 -7,59 -7,59 -7,58 -7,58 -7,58 -3,82 -3,82 -3,82 -7,98 -7,98 -7,98 -8,22 -8,22 0,05 0,076 0,076 0,076 0,037 0,037 0,037 0,125 0,125 0,125 0,05 0,05 0,05 0,076 0,076 0,076 0,038 0,038 0,038 0,125 0,125 0,125 0,05 0,05 0,05 0,076 0,076 0,076 0,038 0,038 0,038 0,125 0,125 0,125 0,05 0,05 0,05 0,076 0,076 0,076 0,038 0,038 0,038 0,125 0,125 34,935 6,122 13,449 27,375 -1,659 10,703 23,326 -2,357 10,551 23,721 -28,219 -2,661 29,496 -18,869 -1,766 21,936 -26,65 -4,512 17,887 -27,348 -4,664 18,282 -14,159 5,8 32,36 -4,81 6,695 24,8 -12,59 3,949 20,751 -13,289 3,798 21,146 -17,277 4,094 32,065 -7,927 4,989 24,505 -15,708 2,243 20,456 -16,406 2,092 75,764 -77,17 -3,044 74,944 -60,992 -0,707 66,361 -85,119 -6,334 79,234 -78,829 -3,242 76,208 -77,851 -3,163 75,388 -61,674 -0,825 66,804 -85,8 -6,452 79,677 -64,935 5,589 79,975 -63,956 5,668 79,155 -47,779 8,005 70,571 -71,906 2,378 83,444 -92,051 -11,946 72,021 -91,072 -11,867 71,201 -74,895 -9,53 62,618 -99,022 -15,157 Trang 109 Báo cáo Thiết kế cơng trình TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 Phụ lục tính tốn COMBO35 COMBO36 COMBO36 COMBO36 COMBO37 COMBO37 COMBO37 COMBO38 COMBO38 COMBO38 COMBO39 COMBO39 COMBO39 COMBO1 COMBO1 COMBO1 COMBO2 COMBO2 COMBO2 COMBO3 COMBO3 COMBO3 COMBO4 COMBO4 COMBO4 COMBO5 COMBO5 COMBO5 COMBO6 COMBO6 COMBO6 COMBO7 COMBO7 COMBO7 COMBO8 COMBO8 COMBO8 COMBO9 COMBO9 COMBO9 COMB010 COMB010 COMB010 COMB011 COMB011 SVTH: Đặng Quốc Đạt 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 2,25 4,5 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 -4182,79 -4328,78 -4313,46 -4298,15 -4343,05 -4327,74 -4312,43 -4338,83 -4323,52 -4308,2 -4590,5 -4575,19 -4559,88 -4513,85 -4502,62 -4491,39 -4588,34 -4577,11 -4565,88 -4927,41 -4916,18 -4904,95 -4465,35 -4454,12 -4442,89 -4474,79 -4463,56 -4452,33 -4430,49 -4419,26 -4408,03 -4510,77 -4499,54 -4488,31 -3943,67 -3932,44 -3921,21 -3959,89 -3948,66 -3937,43 -3948,4 -3937,17 -3925,94 -4236,27 -4225,04 -37,27 -37,99 -37,99 -37,99 -37,59 -37,59 -37,59 -33,22 -33,22 -33,22 -41,45 -41,45 -41,45 -24,88 -24,88 -24,88 -51,14 -51,14 -51,14 -49,18 -49,18 -49,18 -37,93 -37,93 -37,93 -38,36 -38,36 -38,36 -24,85 -24,85 -24,85 -51,45 -51,45 -51,45 -26,04 -26,04 -26,04 -26,13 -26,13 -26,13 -25,84 -25,84 -25,84 -27,21 -27,21 -8,22 -8,12 -8,12 -8,12 -4,36 -4,36 -4,36 -8,52 -8,52 -8,52 -8,76 -8,76 -8,76 -4,56 -4,56 -4,56 -7,25 -7,25 -7,25 -7,51 -7,51 -7,51 6,35 6,35 6,35 -17,95 -17,95 -17,95 -4,35 -4,35 -4,35 -7,25 -7,25 -7,25 -3,46 -3,46 -3,46 -3,19 -3,19 -3,19 -4,4 -4,4 -4,4 -3,98 -3,98 0,125 0,055 0,055 0,055 0,081 0,081 0,081 0,043 0,043 0,043 0,13 0,13 0,13 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 20,851 -18,147 4,433 33,612 -8,797 5,328 26,052 -16,578 2,582 22,003 -17,276 2,43 22,398 -5,851 1,68 9,21 -8,742 3,22 15,183 -9,084 3,315 15,714 5,87 -4,611 -15,093 -20,196 9,429 39,054 -5,603 1,58 8,762 -8,727 3,24 15,207 -5,061 1,703 10,571 -3,7 2,621 11,044 -5,616 1,763 9,382 -5,161 1,532 75,49 -96,32 -6,828 86,527 -95,342 -6,749 85,707 -79,165 -4,411 77,124 -103,292 -10,038 89,997 -26,344 14,7 55,745 -54,081 30,305 114,691 -52,014 29,132 110,279 -40,131 22,461 85,053 -40,582 22,711 86,003 -26,315 14,687 55,689 -54,409 30,492 115,393 -27,552 16,315 61,764 -27,688 16,339 61,949 -21,951 20,692 63,336 -30,465 14,426 Trang 110 Báo cáo Thiết kế cơng trình TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 Phụ lục tính tốn COMB011 COMBO12 COMBO12 COMBO12 COMB013 COMB013 COMB013 COMBO14 COMBO14 COMBO14 COMBO15 COMBO15 COMBO15 COMB016 COMB016 COMB016 COMBO17 COMBO17 COMBO17 COMB018 COMB018 COMB018 COMBO19 COMBO19 COMBO19 COMBO20 COMBO20 COMBO20 COMBO21 COMBO21 COMBO21 COMBO22 COMBO22 COMBO22 COMBO23 COMBO23 COMBO23 COMBO24 COMBO24 COMBO24 COMBO25 COMBO25 COMBO25 COMBO26 COMBO26 SVTH: Đặng Quốc Đạt 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 -4213,81 -4271,95 -4260,72 -4249,49 -4286,54 -4275,31 -4264,08 -4276,2 -4264,97 -4253,74 -4535,28 -4524,05 -4512,82 -4338,98 -4327,75 -4316,52 -4353,58 -4342,35 -4331,12 -4343,23 -4332 -4320,77 -4602,32 -4591,09 -4579,86 -4228,29 -4217,06 -4205,83 -4242,89 -4231,66 -4220,43 -4232,54 -4221,31 -4210,08 -4491,63 -4480,4 -4469,17 -4236,79 -4225,56 -4214,33 -4251,39 -4240,16 -4228,93 -4241,04 -4229,81 -27,21 -24,35 -24,35 -24,35 -24,44 -24,44 -24,44 -24,18 -24,18 -24,18 -25,4 -25,4 -25,4 -47,99 -47,99 -47,99 -48,08 -48,08 -48,08 -47,82 -47,82 -47,82 -49,04 -49,04 -49,04 -36,1 -36,1 -36,1 -36,19 -36,19 -36,19 -35,93 -35,93 -35,93 -37,16 -37,16 -37,16 -36,48 -36,48 -36,48 -36,57 -36,57 -36,57 -36,31 -36,31 -3,98 -3,78 -3,78 -3,78 -3,54 -3,54 -3,54 -4,62 -4,62 -4,62 -4,25 -4,25 -4,25 -6,2 -6,2 -6,2 -5,96 -5,96 -5,96 -7,04 -7,04 -7,04 -6,67 -6,67 -6,67 6,04 6,04 6,04 6,28 6,28 6,28 5,2 5,2 5,2 5,57 5,57 5,57 -15,84 -15,84 -15,84 -15,59 -15,59 -15,59 -16,68 -16,68 0,005 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 0,005 0,005 8,466 -5,414 1,777 10,86 -4,189 2,602 11,286 -5,913 1,83 9,79 -5,503 1,623 8,965 -8,017 3,163 16,235 -6,791 3,989 16,661 -8,516 3,217 15,165 -8,106 3,009 14,34 5,135 -3,885 -11,014 6,36 -3,06 -10,587 4,636 -3,832 -12,083 5,046 -4,039 -12,908 -18,325 8,751 37,719 -17,1 9,577 38,145 -18,824 8,804 59,317 -25,778 15,215 57,632 -25,9 15,237 57,798 -20,737 19,155 59,047 -28,4 13,515 55,43 -50,741 29,26 110,684 -50,863 29,281 110,85 -45,7 33,199 112,099 -53,363 27,559 108,482 -38,185 22,2 84,01 -38,308 22,222 84,176 -33,144 26,14 85,424 -40,807 20,5 81,807 -38,591 22,425 84,865 -38,714 22,446 85,031 -33,551 26,364 Trang 111 Báo cáo Thiết kế cơng trình TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET TANG TRET C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 C10 Phụ lục tính toán COMBO26 COMBO27 COMBO27 COMBO27 COMBO28 COMBO28 COMBO28 COMBO29 COMBO29 COMBO29 COMBO30 COMBO30 COMBO30 COMBO31 COMBO31 COMBO31 COMBO32 COMBO32 COMBO32 COMBO33 COMBO33 COMBO33 COMBO34 COMBO34 COMBO34 COMBO35 COMBO35 COMBO35 COMBO36 COMBO36 COMBO36 COMBO37 COMBO37 COMBO37 COMBO38 COMBO38 COMBO38 COMBO39 COMBO39 COMBO39 SVTH: Đặng Quốc Đạt 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 1,65 3,3 -4218,58 -4500,13 -4488,9 -4477,67 -4196,92 -4185,69 -4174,46 -4211,51 -4200,28 -4189,05 -4201,17 -4189,94 -4178,71 -4460,26 -4449,03 -4437,8 -4269,17 -4257,94 -4246,71 -4283,76 -4272,53 -4261,3 -4273,42 -4262,19 -4250,96 -4532,51 -4521,28 -4510,05 -4644,15 -4632,92 -4621,69 -4658,74 -4647,51 -4636,28 -4648,4 -4637,17 -4625,94 -4907,48 -4896,25 -4885,02 -36,31 -37,54 -37,54 -37,54 -24,33 -24,33 -24,33 -24,41 -24,41 -24,41 -24,15 -24,15 -24,15 -25,38 -25,38 -25,38 -48,27 -48,27 -48,27 -48,36 -48,36 -48,36 -48,1 -48,1 -48,1 -49,32 -49,32 -49,32 -46,22 -46,22 -46,22 -46,31 -46,31 -46,31 -46,05 -46,05 -46,05 -47,28 -47,28 -47,28 -16,68 -16,3 -16,3 -16,3 -3,59 -3,59 -3,59 -3,35 -3,35 -3,35 -4,44 -4,44 -4,44 -4,06 -4,06 -4,06 -6,2 -6,2 -6,2 -5,96 -5,96 -5,96 -7,05 -7,05 -7,05 -6,67 -6,67 -6,67 -6,44 -6,44 -6,44 -6,2 -6,2 -6,2 -7,28 -7,28 -7,28 -6,91 -6,91 -6,91 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 36,649 -18,414 8,597 35,824 -5,191 1,687 10,456 -3,966 2,512 10,882 -5,69 1,74 9,387 -5,28 1,533 8,562 -8,003 3,181 16,257 -6,778 4,007 16,683 -8,502 3,234 15,187 -8,093 3,027 14,362 -8,325 3,248 16,713 -7,099 4,074 17,139 -8,824 3,302 15,643 -8,414 3,094 14,818 86,28 -41,213 20,725 82,662 -25,751 15,203 57,582 -25,873 15,225 57,748 -20,71 19,143 58,996 -28,373 13,503 55,379 -51,035 29,428 111,315 -51,158 29,45 111,481 -45,995 33,368 112,73 -53,657 27,728 109,113 -48,88 28,204 106,713 -49,003 28,226 106,879 -43,84 32,144 108,127 -51,502 26,504 104,51 Trang 112 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Đặng Quốc Đạt Nội lực vách P1, P2 khung thiết kế ( khung trục 6) Story TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG Pier P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 Load COMBO1 COMBO1 COMBO2 COMBO2 COMBO3 COMBO3 COMBO4 COMBO4 COMBO5 COMBO5 COMBO6 COMBO6 COMBO7 COMBO7 COMBO8 COMBO8 COMBO9 COMBO9 COMB010 COMB010 COMB011 COMB011 COMBO12 COMBO12 COMB013 COMB013 COMBO14 COMBO14 COMBO15 COMBO15 COMB016 COMB016 COMBO17 COMBO17 COMB018 COMB018 COMBO19 COMBO19 COMBO20 COMBO20 COMBO21 Phụ lục tính toán Loc Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top P -7898 -8001,95 -7780,07 -7884,02 -8596,92 -8700,87 -7818,88 -7922,83 -7823,36 -7927,31 -7848,42 -7952,37 -7819,07 -7923,02 -6426,9 -6530,85 -6368,03 -6471,98 -6763,44 -6867,39 -7165,84 -7269,79 -7227,48 -7331,43 -7174,5 -7278,45 -7530,37 -7634,32 -7892,53 -7996,48 -7121,35 -7225,3 -7068,37 -7172,32 -7424,23 -7528,18 -7786,4 -7890,35 -7156,28 -7260,23 -7103,29 V2 V3 T M2 M3 135,19 14,03 9,242 -27,308 -284,004 135,19 14,03 9,242 23,206 202,674 135,16 14,03 9,242 -25,984 -253,673 135,16 14,03 9,242 24,531 232,915 144,54 14,55 9,667 -27,381 -287,233 144,54 14,55 9,667 24,986 233,128 133,73 14,77 9,586 17,005 -265,995 133,73 14,77 9,586 70,187 215,442 133,88 13,29 8,859 -70,219 -265,896 133,88 13,29 8,859 -22,37 216,07 133,66 14,06 9,237 -29,771 -306,79 133,66 14,06 9,237 20,858 174,391 133,91 13,99 9,206 -23,407 -225,11 133,91 13,99 9,206 26,969 256,976 132,56 9,51 7,005 26,171 -230,044 132,56 9,51 7,005 41,736 216,232 134,39 27,86 15,347 12,086 -239,715 134,39 27,86 15,347 93,728 213,152 204 13,18 8,446 -25,169 -180,52 204 13,18 8,446 21,708 553,875 103,44 14,66 10,242 -26,069 -259,243 103,44 14,66 10,242 26,138 113,146 140,33 10,37 7,569 19,705 -262,288 140,33 10,37 7,569 40,247 215,047 141,98 26,89 15,077 7,029 -270,992 141,98 26,89 15,077 87,039 212,275 204,62 13,68 8,866 -26,501 -217,716 204,62 13,68 8,866 22,221 518,925 114,12 15,01 10,482 -27,311 -288,567 114,12 15,01 10,482 26,209 122,269 140,31 10,37 7,568 20,897 -234,991 140,31 10,37 7,568 41,441 242,263 141,95 26,89 15,077 8,221 -243,694 141,95 26,89 15,077 88,233 239,492 204,6 13,68 8,866 -25,309 -190,419 204,6 13,68 8,866 23,415 546,142 114,1 15,01 10,482 -26,119 -261,269 114,1 15,01 10,482 27,402 149,486 139,02 11,04 7,879 59,587 -246,081 139,02 11,04 7,879 82,531 226,538 140,67 27,56 15,387 46,911 -254,784 Trang 113 Báo cáo Thiết kế cơng trình TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 COMBO21 COMBO22 COMBO22 COMBO23 COMBO23 COMBO24 COMBO24 COMBO25 COMBO25 COMBO26 COMBO26 COMBO27 COMBO27 COMBO28 COMBO28 COMBO29 COMBO29 COMBO30 COMBO30 COMBO31 COMBO31 COMBO32 COMBO32 COMBO33 COMBO33 COMBO34 COMBO34 COMBO35 COMBO35 COMBO36 COMBO36 COMBO37 COMBO37 COMBO38 COMBO38 COMBO39 COMBO39 COMBO1 COMBO1 COMBO2 COMBO2 COMBO3 COMBO3 COMBO4 COMBO4 Phụ lục tính tốn Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom SVTH: Đặng Quốc Đạt -7207,24 -7459,16 -7563,11 -7821,33 -7925,28 -7160,31 -7264,26 -7107,33 -7211,28 -7463,2 -7567,15 -7825,36 -7929,31 -7182,86 -7286,81 -7129,88 -7233,83 -7485,75 -7589,7 -7847,91 -7951,86 -7156,45 -7260,4 -7103,46 -7207,41 -7459,33 -7563,28 -7821,5 -7925,45 -7856,51 -7960,46 -7803,53 -7907,48 -8159,4 -8263,35 -8521,56 -8625,51 -7960,76 -8064,71 -7838,43 -7942,38 -8669,68 -8773,63 -7882,26 -7986,21 140,67 203,31 203,31 112,81 112,81 139,15 139,15 140,8 140,8 203,44 203,44 112,94 112,94 138,95 138,95 140,6 140,6 203,25 203,25 112,75 112,75 139,18 139,18 140,83 140,83 203,47 203,47 112,97 112,97 148,75 148,75 150,4 150,4 213,04 213,04 122,54 122,54 -138,07 -138,07 -138,26 -138,26 -148,29 -148,29 -137,14 -137,14 27,56 14,35 14,35 15,68 15,68 9,7 9,7 26,22 26,22 13,01 13,01 14,35 14,35 10,4 10,4 26,92 26,92 13,71 13,71 15,04 15,04 10,34 10,34 26,85 26,85 13,65 13,65 14,98 14,98 10,83 10,83 27,35 27,35 14,14 14,14 15,48 15,48 12,74 12,74 12,75 12,75 13,17 13,17 13,52 13,52 15,387 9,176 9,176 10,792 10,792 7,224 7,224 14,732 14,732 8,521 8,521 10,137 10,137 7,564 7,564 15,073 15,073 8,862 8,862 10,478 10,478 7,536 7,536 15,044 15,044 8,834 8,834 10,45 10,45 7,951 7,951 15,459 15,459 9,248 9,248 10,865 10,865 -7,235 -7,235 -7,236 -7,236 -7,472 -7,472 -7,596 -7,596 129,323 13,381 64,505 12,571 68,493 -18,915 -0,771 -31,591 46,021 -65,121 -18,797 -65,931 -14,809 17,488 38,134 4,812 84,926 -28,718 20,108 -29,527 24,096 23,216 43,634 10,54 90,426 -22,99 25,608 -23,799 29,596 19,639 41,85 6,963 88,642 -26,567 23,824 -27,377 27,812 -24,03 21,844 -22,676 23,207 -23,81 23,607 21,207 69,874 223,766 -201,509 530,417 -272,359 133,76 -245,992 227,103 -254,695 224,332 -201,42 530,982 -272,27 134,326 -282,796 189,592 -291,5 186,821 -238,224 493,471 -309,075 96,815 -209,283 263,918 -217,987 261,147 -164,712 567,797 -235,562 171,14 -265,194 242,455 -273,898 239,684 -220,623 546,334 -291,473 149,678 260,986 -236,064 225,756 -271,975 261,409 -272,418 241,798 -251,896 Trang 114 Báo cáo Thiết kế cơng trình TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 COMBO5 COMBO5 COMBO6 COMBO6 COMBO7 COMBO7 COMBO8 COMBO8 COMBO9 COMBO9 COMB010 COMB010 COMB011 COMB011 COMBO12 COMBO12 COMB013 COMB013 COMBO14 COMBO14 COMBO15 COMBO15 COMB016 COMB016 COMBO17 COMBO17 COMB018 COMB018 COMBO19 COMBO19 COMBO20 COMBO20 COMBO21 COMBO21 COMBO22 COMBO22 COMBO23 COMBO23 COMBO24 COMBO24 COMBO25 COMBO25 COMBO26 COMBO26 COMBO27 Phụ lục tính tốn Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top SVTH: Đặng Quốc Đạt -7887,15 -7991,1 -7914,27 -8018,22 -7880,82 -7984,77 -6462,35 -6566,3 -6405,86 -6509,81 -7217,91 -7321,86 -6797,91 -6901,86 -7277,19 -7381,14 -7226,35 -7330,3 -7957,19 -8061,14 -7579,19 -7683,14 -7167,09 -7271,04 -7116,25 -7220,2 -7847,09 -7951,04 -7469,1 -7573,05 -7206,54 -7310,49 -7155,7 -7259,65 -7886,55 -7990,5 -7508,55 -7612,5 -7210,94 -7314,89 -7160,1 -7264,05 -7890,95 -7994,9 -7512,95 -136,95 -136,95 -137,05 -137,05 -136,94 -136,94 -119,31 -119,31 -119,08 -119,08 -50,35 -50,35 -150,26 -150,26 -129,21 -129,21 -129 -129 -67,14 -67,14 -157,06 -157,06 -129,38 -129,38 -129,17 -129,17 -67,31 -67,31 -157,23 -157,23 -128,37 -128,37 -128,16 -128,16 -66,3 -66,3 -156,22 -156,22 -128,2 -128,2 -127,99 -127,99 -66,13 -66,13 -156,06 11,99 11,99 12,78 12,78 12,7 12,7 8,36 8,36 26,41 26,41 12,44 12,44 12,26 12,26 9,14 9,14 25,39 25,39 12,81 12,81 12,65 12,65 9,14 9,14 25,39 25,39 12,82 12,82 12,65 12,65 9,84 9,84 26,09 26,09 13,51 13,51 13,35 13,35 8,46 8,46 24,71 24,71 12,14 12,14 11,97 -6,852 -6,852 -7,235 -7,235 -7,199 -7,199 -0,681 -0,681 -8,767 -8,767 -7,23 -7,23 -6,092 -6,092 -1,525 -1,525 -8,802 -8,802 -7,419 -7,419 -6,395 -6,395 -1,526 -1,526 -8,804 -8,804 -7,42 -7,42 -6,396 -6,396 -1,85 -1,85 -9,128 -9,128 -7,744 -7,744 -6,72 -6,72 -1,18 -1,18 -8,458 -8,458 -7,074 -7,074 -6,05 -67,874 -24,7 -26,465 19,551 -20,133 25,605 29,742 41,473 16,165 92,885 -23,507 21,042 -20,723 23,165 23,457 39,831 11,239 86,101 -24,466 21,443 -21,961 23,353 24,676 41,057 12,457 87,328 -23,248 22,67 -20,742 24,579 64,171 83,058 51,952 129,328 16,247 64,67 18,753 66,58 -16,002 -2,059 -28,221 44,211 -63,925 -20,447 -61,42 241,089 -251,936 285,319 -208,054 197,309 -295,666 244,141 -216,359 237,675 -221,995 296,002 114,758 216,314 -324,625 274,347 -218,684 268,528 -223,756 321,023 79,321 249,303 -316,123 242,641 -251,004 236,821 -256,076 289,316 47,002 217,596 -348,443 257,078 -232,932 251,258 -238,005 303,753 65,073 232,034 -330,371 256,44 -232,969 250,621 -238,041 303,116 65,037 231,396 Trang 115 Báo cáo Thiết kế cơng trình TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 COMBO27 COMBO28 COMBO28 COMBO29 COMBO29 COMBO30 COMBO30 COMBO31 COMBO31 COMBO32 COMBO32 COMBO33 COMBO33 COMBO34 COMBO34 COMBO35 COMBO35 COMBO36 COMBO36 COMBO37 COMBO37 COMBO38 COMBO38 COMBO39 COMBO39 Phụ lục tính tốn Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom SVTH: Đặng Quốc Đạt -7616,9 -7235,35 -7339,3 -7184,51 -7288,46 -7915,35 -8019,3 -7537,35 -7641,3 -7205,24 -7309,19 -7154,4 -7258,35 -7885,24 -7989,19 -7507,24 -7611,19 -7915,21 -8019,16 -7864,37 -7968,32 -8595,22 -8699,17 -8217,22 -8321,17 -156,06 -128,29 -128,29 -128,08 -128,08 -66,22 -66,22 -156,14 -156,14 -128,19 -128,19 -127,98 -127,98 -66,12 -66,12 -156,04 -156,04 -138,4 -138,4 -138,19 -138,19 -76,33 -76,33 -166,26 -166,26 11,97 9,18 9,18 25,42 25,42 12,85 12,85 12,68 12,68 9,11 9,11 25,35 25,35 12,78 12,78 12,61 12,61 9,53 9,53 25,77 25,77 13,2 13,2 13,03 13,03 -6,05 -1,525 -1,525 -8,803 -8,803 -7,419 -7,419 -6,395 -6,395 -1,492 -1,492 -8,77 -8,77 -7,386 -7,386 -6,362 -6,362 -1,738 -1,738 -9,016 -9,016 -7,632 -7,632 -6,608 -6,608 -18,537 21,266 37,767 9,047 84,037 -26,658 19,379 -24,152 21,289 26,965 43,216 14,746 89,486 -20,958 24,828 -18,453 26,738 23,655 41,418 11,437 87,688 -24,268 23,03 -21,763 24,94 -330,407 296,247 -193,475 290,427 -198,547 342,922 104,53 271,203 -290,914 217,038 -272,326 211,219 -277,398 263,713 25,68 191,994 -369,765 274,728 -251,402 268,909 -256,475 321,403 46,603 249,684 -348,841 Trang 116 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Đặng Quốc Đạt Kết phản lực chân cột khung thiết kế ( khung trục 6) Story BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE Point 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Load COMBO1 COMBO2 COMBO3 COMBO4 COMBO5 COMBO6 COMBO7 COMBO8 COMBO9 COMB010 COMB011 COMBO12 COMB013 COMBO14 COMBO15 COMB016 COMBO17 COMB018 COMBO19 COMBO20 COMBO21 COMBO22 COMBO23 COMBO24 COMBO25 COMBO26 COMBO27 COMBO28 COMBO29 COMBO30 COMBO31 COMBO32 COMBO33 COMBO34 COMBO35 COMBO36 COMBO37 COMBO38 COMBO39 COMBOBAO MAX COMBOBAO MIN Phụ lục tính tốn FX FY FZ MX MY MZ -11,04 -51,96 5090,48 54,33 -13,069 -0,008 -14,59 -85,87 5171,54 89,859 -16,875 -0,008 -14,88 -83,14 5554,47 86,981 -17,258 -0,009 1,95 -68,66 5039,83 71,829 0,799 -0,008 -27,31 -69,42 5049,03 72,615 -30,386 -0,008 -10,77 -51,88 5001,87 54,247 -12,748 -0,008 -14,59 -86,2 5088,19 90,2 -16,847 -0,008 -9,27 -53,84 4950,83 58,546 -11,842 -0,006 -9,63 -53,46 4974,54 58,099 -10,604 -0,007 -10,44 -54,86 4927,34 65,257 -12,36 -0,007 -10,86 -54,47 4647,79 54,64 -12,793 -0,007 -9,68 -51,46 5271,14 55,822 -12,271 -0,007 -10 -51,12 5292,48 55,42 -11,157 -0,008 -10,73 -52,38 5250 61,862 -12,738 -0,008 -11,1 -52,03 4998,41 52,306 -13,128 -0,008 -12,87 -81,98 5344,09 87,798 -15,696 -0,007 -13,2 -81,64 5365,43 87,396 -14,582 -0,008 -13,92 -82,9 5322,95 93,838 -16,162 -0,008 -14,3 -82,55 5071,36 84,282 -16,552 -0,007 2,01 -66,49 5225,55 71,571 0,21 -0,007 1,69 -66,15 5246,89 71,169 1,324 -0,008 0,97 -67,41 5204,41 77,611 -0,256 -0,008 0,59 -67,05 4952,81 68,056 -0,646 -0,008 -24,31 -67,17 5233,84 72,279 -27,857 -0,007 -24,64 -66,82 5255,17 71,877 -26,743 -0,008 -25,36 -68,09 5212,7 78,319 -28,323 -0,008 -25,74 -67,73 4961,1 68,763 -28,713 -0,007 -9,43 -51,39 5191,39 55,748 -11,982 -0,007 -9,76 -51,04 5212,73 55,346 -10,868 -0,008 -10,48 -52,31 5170,25 61,788 -12,449 -0,008 -10,86 -51,95 4918,65 52,232 -12,838 -0,008 -12,87 -82,27 5269,08 88,106 -15,671 -0,007 -13,19 -81,93 5290,41 87,704 -14,558 -0,007 -13,92 -83,19 5247,94 94,146 -16,138 -0,007 -14,3 -82,84 4996,34 84,59 -16,528 -0,007 -13,13 -79,51 5688,73 85,208 -16,041 -0,008 -13,46 -79,17 5710,07 84,806 -14,927 -0,008 -14,18 -80,43 5667,59 91,248 -16,507 -0,008 -14,56 -80,08 5415,99 81,692 -16,897 -0,008 2,01 -51,04 5710,07 94,146 1,324 -0,006 -27,31 -86,2 4440,57 47,299 -30,49 -0,009 Trang 117 Báo cáo Thiết kế cơng trình BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 COMBO1 COMBO2 COMBO3 COMBO4 COMBO5 COMBO6 COMBO7 COMBO8 COMBO9 COMB010 COMB011 COMBO12 COMB013 COMBO14 COMBO15 COMB016 COMBO17 COMB018 COMBO19 COMBO20 COMBO21 COMBO22 COMBO23 COMBO24 COMBO25 COMBO26 COMBO27 COMBO28 COMBO29 COMBO30 COMBO31 COMBO32 COMBO33 COMBO34 COMBO35 COMBO36 COMBO37 COMBO38 COMBO39 COMBOBAO MAX COMBOBAO MIN Phụ lục tính tốn SVTH: Đặng Quốc Đạt -4,56 -7,25 -7,51 6,35 -17,95 -4,35 -7,25 -3,46 -3,19 -4,4 -3,98 -3,78 -3,54 -4,62 -4,25 -6,2 -5,96 -7,04 -6,67 6,04 6,28 5,2 5,57 -15,84 -15,59 -16,68 -16,3 -3,59 -3,35 -4,44 -4,06 -6,2 -5,96 -7,05 -6,67 -6,44 -6,2 -7,28 -6,91 6,35 -17,95 24,88 51,14 49,18 37,93 38,36 24,85 51,45 27,55 27,64 26,47 27,83 25,71 25,79 24,74 25,97 49,35 49,44 48,38 49,61 37,46 37,55 36,49 37,72 37,84 37,93 36,88 38,1 25,68 25,77 24,72 25,94 49,63 49,72 48,66 49,89 47,58 47,67 46,61 47,84 51,45 24,15 4513,85 4588,34 4927,41 4465,35 4474,79 4430,49 4510,77 4389,68 4405,9 4113,3 4401,17 4673,35 4687,95 4424,61 4683,7 4740,39 4754,98 4491,65 4750,73 4629,7 4644,29 4380,96 4640,04 4638,2 4652,79 4389,45 4648,54 4598,33 4612,92 4349,58 4608,67 4670,58 4685,17 4421,83 4680,92 5045,55 5060,15 4796,81 5055,9 5060,15 3943,67 -26,344 -54,081 -52,014 -40,131 -40,582 -26,315 -54,409 -27,552 -27,688 -21,951 -30,465 -25,778 -25,9 -20,737 -28,4 -50,741 -50,863 -45,7 -53,363 -38,185 -38,308 -33,144 -40,807 -38,591 -38,714 -33,551 -41,213 -25,751 -25,873 -20,71 -28,373 -51,035 -51,158 -45,995 -53,657 -48,88 -49,003 -43,84 -51,502 -20,71 -57,623 -5,851 -8,742 -9,084 5,87 -20,196 -5,603 -8,727 -5,061 -3,7 -5,616 -5,161 -5,414 -4,189 -5,913 -5,503 -8,017 -6,791 -8,516 -8,106 5,135 6,36 4,636 5,046 -18,325 -17,1 -18,824 -18,414 -5,191 -3,966 -5,69 -5,28 -8,003 -6,778 -8,502 -8,093 -8,325 -7,099 -8,824 -8,414 6,36 -20,355 -0,005 -0,005 -0,006 -0,005 -0,005 -0,006 -0,005 -0,004 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,006 -0,006 -0,006 -0,004 -0,006 Trang 118 ... 29.5oC Tháng có nhiệt độ cao nhất: tháng (40 oC) Tháng có nhiệt độ thấp nhất: tháng 12 (23 oC) - Khí hậu: nhiệt đới chia thành mùa rõ rệt - nắng mƣa Mƣa: từ tháng tới tháng 11 Nắng: từ tháng 12... thống chiếu sáng Các tầng đƣợc chiếu sáng tự nhiên thơng qua cửa kính bố trí bên ngồi giếng trời cơng trình Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng nhân tạo đƣợc bố trí cho cung cấp ánh sáng đến nơi cần... Phố, đáp ứng nhu cầu thị hóa, đại hóa khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển chung Thành phố khu vực  Mục tiêu dự án Xây dựng khu cao tầng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo phù hợp quy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 118 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học , Đề 118 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học