0

Giao an tong hop

11 1 0
  • Giao an tong hop

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:29

Hoạt động 2: Làm việc với SGK MT: Nêu được ích lợi của việc hít thở không khí trong lành, tác hại của hít thở không khí có khói bụi đối với sức khoẻ... - Gv nêu yêu cầu thực hành: Hãy lấ[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an tong hop