0

Tác động của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động ngành bán lẻ Việt Nam.

208 15 0
  • Tác động của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động ngành bán lẻ Việt Nam.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 21:00

Tác động của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động ngành bán lẻ Việt Nam.Tác động của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động ngành bán lẻ Việt Nam.Tác động của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động ngành bán lẻ Việt Nam.Tác động của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động ngành bán lẻ Việt Nam.Tác động của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động ngành bán lẻ Việt Nam. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC TÁC ĐỘNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN Ý ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH BÁN LẺ VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC HÀ NỘI - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC TÁC ĐỘNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN Ý ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH BÁN LẺ VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị nhân lực Mã số: 9340404 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Thị Thúy Hương HÀ NỘI - 2021 iii LỜI CAM KẾT Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm quy định liêm học thuật nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Nghiên cứu sinh Đỗ Thị Bích Ngọc MỤC LỤC LỜI CAM KẾT i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ix PHẦN MỞ ĐẦU: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN Ý ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 Các nghiên cứu ý định nghỉ việc người lao động ngành bán lẻ 1.2 Các nghiên cứu ảnh hưởng trực tiếp phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc người lao động 11 1.3 Các nghiên cứu ảnh hưởng gián tiếp phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc người lao động 13 1.4 Khoảng trống nghiên cứu 19 TÓM TẮT CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO, TÁC ĐỘNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN Ý ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH BÁN LẺ 22 2.1 Ngành bán lẻ lao động ngành bán lẻ 22 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm bán lẻ 22 2.1.2 Lao động doanh nghiệp bán lẻ 23 2.2 Lãnh đạo phong cách lãnh đạo 25 2.2.1 Khái niệm lãnh đạo 25 2.2.2 Phong cách lãnh đạo 26 2.2.3 Mơ hình phong cách lãnh đạo toàn diện 26 2.2.4 Các thang đo phong cách lãnh đạo 31 2.3 Sự thỏa mãn công việc 33 2.3.1 Khái niệm 33 2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến thỏa mãn công việc 33 2.3.3 Các thang đo thỏa mãn công việc 34 2.4 Ý định nghỉ việc 36 2.4.1 Các định nghĩa ý định nghỉ việc 36 2.4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc người lao động .37 2.4.3 Các thang đo ý định nghỉ việc người lao động 40 2.5 Tác động trực tiếp gián tiếp phong cách lãnh đạo tới ý định nghỉ việc người lao động thông qua vai trị trung gian yếu tố thỏa mãn cơng việc 40 2.5.1 Tác động trực tiếp phong cách lãnh đạo tới ý định nghỉ việc người lao động 40 2.5.2 Tác động gián tiếp phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc người lao động thơng qua vai trị trung gian yếu tố “Sự thỏa mãn công việc” 41 2.6 Tác động điều tiết yếu tố “vị trí việc làm” đến mối quan hệ phong cách lãnh đạo ý định nghỉ việc người lao động 45 2.7 Mơ hình nghiên cứu 46 TÓM TẮT CHƯƠNG 49 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 50 3.1 Quy trình nghiên cứu 50 3.2 Xây dựng thang đo 52 3.2.1 Mục đích 52 3.2.2 Quy trình xây dựng thang đo 52 3.2.3 Các thang đo lý thuyết sử dụng 52 3.3Nghiên cứu định tính 54 3.3.1 Mục tiêu nghiên cứu định tính 54 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu, mẫu nghiên cứu cơng cụ nghiên cứu định tính 55 3.3.3 Thời gian địa điểm nghiên cứu định tính 56 3.3.4 Kết hiệu chỉnh thang đo sau nghiên cứu định tính 56 3.4 Nghiên cứu định lượng sơ 59 3.4.1 Mục tiêu nghiên cứu định lượng sơ 59 3.4.2 Công cụ nghiên cứu 59 3.4.3 Thực nghiên cứu định lượng sơ 60 3.4.4 Kết nghiên cứu định lượng sơ 61 3.5 Nghiên cứu định lượng thức 63 3.5.1 Thiết kế mẫu nghiên cứu định lượng thức 63 3.5.2 Công cụ nghiên cứu 66 3.5.3 Phương pháp phân tích liệu định lượng 69 TÓM TẮT CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 71 4.1 Bối cảnh nghiên cứu 71 4.2 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu theo đặc điểm nhân học .73 4.3 Độ tin cậy thang đo 76 4.4 Kết thống kê mô tả thang đo 77 4.4.1 Phong cách lãnh đạo doanh nghiệp bán lẻ 77 4.4.2 Sự thỏa mãn công việc người lao động doanh nghiệp bán lẻ 84 4.4.3 Ý định nghỉ việc người lao động doanh nghiệp bán lẻ 85 4.5 Kết phân tích nhân tố khám phá 87 4.6 Kết phân tích nhân tố khẳng định 90 4.6.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo 92 4.6.2 Giá trị hội tụ thang đo 93 4.6.3 Giá trị phân biệt thang đo 94 4.7 Kết mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM 95 4.8 Kết ước lượng, kiểm định Bootstrap 102 4.9 Kết kỹ thuật phân tích trực tiếp, gián tiếp 103 4.10 Kết phân tích đa nhóm 105 4.10.1 Kiểm định tác động điều tiết yếu tố “vị trí việc làm” theo hướng “quản lý-nhân viên” 105 4.10.2 Kiểm định tác động điều tiết yếu tố vị trí việc làm có tiếp xúc trực tiếp với khách hàng 109 TÓM TẮT CHƯƠNG 116 CHƯƠNG 5: BÀN LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KHUYẾN NGHỊ 117 5.1 Kết nghiên cứu 117 5.1.1 Tổng kết kết nghiên cứu 117 5.1.2 Lý giải kết nghiên cứu 119 5.2 Khuyến nghị 128 5.2.1 Các khuyến nghị doanh nghiệp bán lẻ 128 5.2.2 Các khuyến nghị nhà quản lý doanh nghiệp bán lẻ 131 5.3 Những đóng góp luận án 133 5.4 Hạn chế hướng nghiên cứu 134 5.4.1 Hạn chế 134 5.4.2 Hướng nghiên cứu 135 TÓM TẮT CHƯƠNG 137 KẾT LUẬN 138 DANH MỤC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 139 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 140 Phụ lục 01: Bảng câu hỏi khảo sát 162 Phụ lục 02: Tổng hợp nghiên cứu phong cách lãnh đạo ý định nghỉ việc người lao động 167 Phụ lục 03: Đối tượng tham gia sâu 181 Phụ lục 04: Hướng dẫn vấn sâu 182 Phụ lục 05: Các kết phân tích định lượng trích xuất từ phần mềm SPSS 2.0 .184 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt DN Nội dung Doanh nghiệp HDHV Sự hấp dẫn hành vi người lãnh đạo HDPC Sự hấp dẫn phẩm chất người lãnh đạo LDTD Lãnh đạo tự NLBĐ Quản lý ngoại lệ bị động NLCĐ Quản lý ngoại lệ chủ động NLĐ Người lao động PCHV Sự hấp dẫn phẩm chất hành vi người lãnh đạo PCLĐ Phong cách lãnh đạo QTNV Sự quan tâm nhân viên STCM Sự truyền cảm hứng STMCV Sự thỏa mãn công việc TTTT Thưởng theo thành tích YDNV Ý định nghỉ việc DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Các kết nghiên cứu mối quan hệ PCLĐ YDNV 12 Bảng 1.2: Các nghiên cứu ảnh hưởng gián tiếp PCLĐ đến YDNV NLĐ thông qua yếu tố trung gian 13 Bảng 2.1: Các khái niệm lãnh đạo 25 Bảng 2.2: Các giả thuyết nghiên cứu 46 Bảng 3.1: Phương pháp nghiên cứu 50 Bảng 3.2: Cấu trúc thang đo phong cách lãnh đạo 53 Bảng 3.3: Thang đo phản ánh Sự thỏa mãn công việc người lao động 54 Bảng 3.4: Thang đo phản ánh Ý định nghỉ việc người lao động 54 Bảng 3.5: Đặc điểm nhân học đối tượng vấn sâu .55 Bảng 3.6: Ý kiến đối tượng vấn khái niệm câu hỏi phong cách lãnh đạo 57 Bảng 3.7: Ý kiến đối tượng vấn mối quan hệ phong cách lãnh đạo, thỏa mãn công việc ý định nghỉ việc 58 Bảng 3.8: Cấu trúc bảng câu hỏi khảo sát sơ 60 Bảng 3.9: Độ tin cậy thang đo nghiên cứu định lượng sơ 61 Bảng 3.10: Số lao động ước tính làm việc ngành bán lẻ 64 Bảng 3.11: Số lao động làm việc doanh nghiệp bán lẻ .65 Bảng 3.12: Thang đo phong cách lãnh đạo bảng hỏi nghiên cứu định lượng thức 67 Bảng 4.1: Các tiêu doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam giai đoạn 2015-2019 72 Bảng 4.2: Phân bố mẫu nghiên cứu định lượng thức theo đặc điểm cá nhân 73 Bảng 4.3: Đặc điểm cấp trực tiếp NLĐ 75 Bảng 4.4: Độ tin cậy thang đo nghiên cứu định lượng thức .76 Bảng 4.5: Các số thống kê mô tả thang đo thành phần PCLĐ 77 Bảng 4.6: Cơng thức tính giá trị PCLĐ dựa kết Bảng câu hỏi MLQ5X .79 Bảng 4.7: Các số thống kê mô tả phong cách lãnh đạo 80 Bảng 4.8: So sánh PCLĐ cấp trực tiếp NLĐ theo giới tính 80 Bảng 4.9: So sánh PCLĐ cấp trực tiếp NLĐ theo độ tuổi 81 Bảng 4.10: So sánh PCLĐ cấp trực tiếp NLĐ theo trình độ học vấn .82 Bảng 4.11: So sánh PCLĐ cấp trực vị trí việc làm NLĐ 83 Bảng 4.12: Các số thống kê mô tả thang đo thỏa mãn công việc 84 Bảng 4.13: So sánh thỏa mãn công việc NLĐ theo vị trí việc làm NLĐ 85 Bảng 4.14: Các số thống kê mô tả thang đo ý định nghỉ việc người lao động 85 Bảng 4.15: Cách tính giá trị biến ý định nghỉ việc NLĐ từ thang đo YDNV1, YDNV2, YDNV3 86 Bảng 4.16: Thống kê tần suất biến ý định nghỉ việc NLĐ 86 Bảng 4.17: So sánh ý định nghỉ việc NLĐ theo trình độ vị trí việc làm 87 Bảng 4.18: Kết phân tích nhân tố sau xoay thang đo phong cách lãnh đạo 88 Bảng 4.19: Kết phân tích nhân tố sau xoay thang đo thỏa mãn công việc, ý định nghỉ việc 89 Bảng 4.20: Biến phụ thuộc biến độc lập mơ hình nghiên cứu 90 Bảng 4.21: Các số đánh giá phù hợp mơ hình với liệu nghiên cứu 92 Bảng 4.22: Độ tin cậy tổng hợp tổng phương sai trích nhân tố nghiên cứu định lượng thức 92 Bảng 4.23: Kiểm định hội tụ- Các hệ số chưa chuẩn hóa chuẩn hóa 93 Bảng 4.24: Tổng phương sai rút trích (AVE) nhân tố 94 Bảng 4.25: Ma trận tương quan khái niệm 95 Bảng 4.26: Kết phân tích mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM lần 97 Bảng 4.27: Các báo độ phù hợp MH SEM lần 98 Bảng 4.28: Kết phân tích mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM lần 99 Bảng 4.29: Kết phân tích mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM 101 Bảng 4.30: Kết ước lượng bootstrap 103 Bảng 4.31: Kết phân tích trực tiếp, gián tiếp mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM lần 104 Bảng 4.32: Sự khác biệt tiêu tương thích mơ hình khả biến mơ hình bất biến phần theo vị trí việc làm 108 Bảng 4.33: Kết phân tích đa nhóm theo vị trí việc làm .109 Bảng 4.34: Sự khác biệt tiêu tương thích mơ hình khả biến mơ hình bất biến phần theo vị trí việc làm frontline-back ofice 113 Bảng 4.35: Kết phân tích đa nhóm theo vị trí việc làm frontline-back ofice .114 Bảng 4.36: Kết luận giả thuyết nghiên cứu nghiên cứu định lượng thức 115 Bảng 5.1: So sánh PCLĐ cấp trực đặc điểm nhân học cấp trực tiếp 118 Bảng 5.2: Tóm tắt kết nghiên cứu tác động trực tiếp gián tiếp phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc 118 TT Tác giả Tên Các PCLĐ Phương pháp Công cụ Bối cảnh Biến trung gian Kết Hạn chế ngừa cao, ko có tác động nhân viên hướng vào phòng ngừa thấp Long Thean (2011) Tổng quan nghiên cứu mối quan hệ PCLĐ, STMCV YDNV người lao động PCLĐ chuyển đổi, Định tính PCLĐ giao dich PCLĐ tự 19 Wells Ý định nghỉ việc: Peachey vai trò hành vi (2011) lãnh đạo thỏa mãn với nhà lãnh đạo PCLĐ chuyển đổi, PCLĐ giao dich Định lượng: MH hồi quy tuyến tính PCLĐ: Các hiệp MLQ form hội điền 5X kinh Mỹ Sự thỏa mãn (môn bóng Phỏng vấn với người mềm trực tiếp lãnh đạo: bóng rổ) đo thang cuối mạng Sự thỏa mãn với người lãnh đạo trực tiếp PCLĐ chuyển đổi PCLĐ giao dịch có tác động trực tiếp làm giảm YDNV, MH hồi quy tuyến tính khó kiểm định trị Sự thỏa mãn với vai người lãnh đạo trực trung gian tiếp đóng vai trị yếu tố trung gian điều tiết Sự thỏa TT Tác giả Tên Các PCLĐ Phương pháp Công cụ MLQ 5X form YDNV: thang đo biến tác giả Bối cảnh Biến trung gian Kết mối quan hệ PCLĐ YDNV Hạn chế mãn với lãnh đạo trực tiếp 196 Phụ lục 03: Đối tượng tham gia sâu Đối tượng tham gia vấn sâu Đối tượng Vị trí việc làm Cơ quan làm việc Quản lý Siêu thị điện máy CPM Quản lý Siêu thị điện Ngũ Phúc Quản lý Siêu thị điện máy SAMNEC Nhân viên Canifa Hải Phòng Nhân viên Siêu thị điện máy CPM Quản lý Siêu thị điện máy Xanh Nhân viên Siêu thị điện Ngũ Phúc Nhân viên Siêu thị điện máy SAMNEC Quản lý Big C Hải Phòng 10 Nhân viên Big C Hải Phòng Phụ lục 04: Hướng dẫn vấn sâu Anh chị mong muốn cấp trực tiếp có phong cách lãnh đạo nào? Theo anh chị, phong cách lãnh đạo cấp trực tiếp có ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc nhân viên không? Anh chị có đồng ý với ý kiến cho cấp trực tiếp có phong cách lãnh đạo chuyển đổi có tác động làm giảm ý định nghỉ việc nhân viên khơng? Anh chị có đồng ý với ý kiến cho cấp trực tiếp phong cách lãnh đạo giao dịch có tác động làm giảm ý định nghỉ việc nhân viên không? Anh chị có đồng ý với ý kiến cho cấp trực tiếp có phong cách lãnh đạo tự có tác động làm tăng ý định nghỉ việc nhân viên không? Theo anh chị, phong cách lãnh đạo cấp trực tiếp có ảnh hưởng đến thỏa mãn cơng việc nhân viên khơng? Anh chị có đồng ý với ý kiến cho cấp trực tiếp có phong cách lãnh đạo chuyển đổi có tác động làm tăng thỏa mãn công việc nhân viên khơng? Anh chị có đồng ý với ý kiến cho cấp trực tiếp có phong cách lãnh đạo giao dịch có tác động làm tăng thỏa mãn công việc nhân viên không? Anh chị có đồng ý với ý kiến cho cấp trực tiếp có phong cách lãnh đạo tự có tác động làm tăng thỏa mãn công việc nhân viên không? 10 Theo anh chị, thỏa mãn công việc người lao động có ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc nhân viên khơng? 11 Anh chị có đồng ý với ý kiến cho thỏa mãn cơng việc có tác động làm giảm ý định nghỉ việc người lao động không? 12 Theo anh chị, bảng câu hỏi khảo sát tác giả hiều khơng? Diễn giải khái niệm Phong cách lãnh đạo phương thức cách tiếp cận nhà lãnh đạo để đề mục tiêu, thực kế hoạch tạo động lực cho nhân viên để đạt mục tiêu tổ chức Phong cách lãnh đạo chuyển đổi phong cách lãnh đạo theo nhà lãnh đạo chia sẻ tầm nhìn, truyền cảm hứng cho cấp dưới, khuyến khích nâng cao tinh thần động lực làm việc nhân viên để họ đạt mục tiêu cao Phong cách lãnh đạo giao dịch phong cách lãnh đạo nhà lãnh đạo dựa vào công cụ chủ yếu “phần thưởng” “hình phạt” để thúc đẩy nhân viên cấp làm việc cách hiệu Phong cách lãnh đạo tự phong cách lãnh đạo bị động, theo đó, nhà lãnh đạo khơng chủ động đứng giải các vấn đề, né tránh việc định khơng có quy tắc cố định Sự thỏa mãn công việc cảm nhận cách tích cực tiêu cực người lao động công việc họ Ý định nghỉ việc ý định người lao động việc chấm dứt công việc họ tương lai gần Phụ lục 05: Các kết phân tích định lượng trích xuất từ phần mềm SPSS 2.0 Factor Analysis Result Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig .822 7799.328 528 000 Total Variance Explained Total Variance Explained Sums Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Loadingsa % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 15.599 15.599 5.148 15.599 15.599 4.259 12.283 27.882 4.053 12.283 27.882 3.487 8.628 36.511 2.847 8.628 36.511 3.168 8.144 44.654 2.687 8.144 44.654 3.150 7.739 52.393 2.554 7.739 52.393 3.100 7.002 59.395 2.311 7.002 59.395 2.959 6.457 65.852 2.131 6.457 65.852 2.854 5.078 70.930 1.676 5.078 70.930 2.890 1.775 72.705 Component Initial Eigenvalues Total 5.148 4.053 2.847 2.687 2.554 2.311 2.131 1.676 586 10 578 1.751 74.456 11 546 1.654 76.110 12 543 1.644 77.754 13 490 1.486 79.240 14 485 1.468 80.708 15 458 1.389 82.097 16 455 1.380 83.478 17 424 1.284 84.762 18 418 1.267 86.029 19 410 1.243 87.272 20 396 1.199 88.471 21 381 1.155 89.627 22 371 1.123 90.750 23 363 1.101 91.850 24 337 1.021 92.871 25 314 953 93.824 26 313 948 94.772 27 295 894 95.666 28 276 837 96.503 29 271 821 97.325 30 256 777 98.102 31 224 678 98.779 32 210 635 99.414 33 193 586 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis a When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance Pattern Matrixa of Squared HDHV1 HDHV2 HDHV3 HDPC1 HDPC2 HDPC4 QTNV1 QTNV2 QTNV3 QTNV4 STCH1 STCH2 STCH3 STCH4 KTTT1 KTTT2 KTTT3 KTTT4 TTTT1 TTTT2 TTTT3 TTTT4 NLCD1 NLCD2 NLCD3 NLCD4 NLBD1 NLBD2 NLBD4 LDTD1 LDTD2 LDTD3 LDTD4 Component 821 828 820 878 816 853 830 802 830 831 828 845 859 803 812 822 828 783 842 865 791 896 857 853 825 799 898 865 845 837 857 838 845 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig Communalities Initial TMCV1 1.000 TMCV2 1.000 TMCV3 1.000 TMCV4 1.000 TMCV5 1.000 871 1033.616 10 000 Extraction 667 664 665 691 581 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance 3.268 65.365 517 10.334 467 9.346 389 7.788 358 7.168 Extraction Method: Principal Component Analysis Cumulative % 65.365 75.699 85.045 92.832 100.000 Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 3.268 65.365 65.365 Component Matrixa Component TMCV1 817 TMCV2 815 TMCV3 816 TMCV4 831 TMCV5 762 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig Communalities Initial YDNV1 1.000 YDNV2 1.000 YDNV3 1.000 725 596.942 000 Extraction 794 763 739 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance 2.297 76.555 393 13.090 311 10.355 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component YDNV1 891 YDNV2 874 YDNV3 860 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted CFA Result Cumulative % 76.555 89.645 100.000 Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 2.297 76.555 76.555 Model Fit Summary CMIN Model NPAR Default model 127 Saturated model 861 Independence model 41 CMIN DF P CMIN/DF 918.737 734 000 1.252 000 10263.288 820 000 12.516 RMR, GFI Model RMR GFI AGFI PGFI Default model 064 917 902 782 Saturated model 000 1.000 Independence model 390 359 327 342 Baseline Comparisons NFI RFI Delta1 rho1 Default model 910 900 Saturated model 1.000 Independence model 000 000 Model Independence model 21.790 IFI Delta2 981 1.000 000 TLI CFI rho2 978 980 1.000 000 000 20.75 20.049 19.363 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model 023 018 028 1.000 Independence model 156 154 159 000 SEM MODEL Result Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label TMCV < - LDCD 189 083 2.278 023 TMCV < - LDGD 088 019 4.661 *** TMCV < - LDTD 005 049 094 925 PCHV < - LDCD 100 QTNV < - LDCD 093 045 2.080 038 STCH < - LDCD 158 061 2.605 009 KTTT < - LDCD 172 067 2.559 010 TTTT < - LDGD 100 NLCD < - LDGD 109 022 4.938 *** NLBD < - LDGD 147 028 5.245 *** YDNV < - LDCD -.211 099 -2.142 032 YDNV < - LDGD -.061 019 -3.235 001 YDNV < - LDTD 110 040 2.727 006 YDNV < - TMCV -.316 118 -2.678 007 HDPC1 < - PCHV 1.000 HDPC4 < - PCHV 1.069 050 21.512 *** HDHV2 < - PCHV 942 045 20.730 *** HDHV1 < - PCHV 849 042 20.448 *** HDHV3 < - PCHV 1.000 049 20.304 *** HDPC2 < - PCHV 1.030 052 19.864 *** TMCV2 < - TMCV 1.000 TMCV5 < - TMCV 839 060 13.886 *** Estimate S.E C.R P Label TMCV1 < - TMCV 1.004 063 15.964 *** TMCV4 < - TMCV 1.082 065 16.671 *** TMCV3 < - TMCV 1.012 063 16.126 *** TTTT4 < - TTTT 1.000 TTTT2 < - TTTT 1.049 056 18.853 *** TTTT1 < - TTTT 1.050 057 18.525 *** TTTT3 < - TTTT 982 058 16.999 *** LDTD2 < - LDTD 1.000 LDTD4 < - LDTD 1.024 059 17.381 *** LDTD1 < - LDTD 1.073 061 17.592 *** LDTD3 < - LDTD 982 059 16.671 *** STCH3 < - STCH 1.000 STCH1 < - STCH 1.013 057 17.698 *** STCH2 < - STCH 933 055 17.106 *** STCH4 < - STCH 832 052 15.872 *** NLCD2 < - NLCD 1.000 NLCD1 < - NLCD 1.046 060 17.422 *** NLCD3 < - NLCD 1.001 057 17.423 *** NLCD4 < - NLCD 848 055 15.317 *** QTNV4 < - QTNV 1.000 QTNV3 < - QTNV 969 059 16.379 *** QTNV1 < - QTNV 1.021 065 15.647 *** QTNV2 < - QTNV 1.018 069 14.862 *** KTTT3 < - KTTT 1.000 KTTT2 < - KTTT 1.038 069 14.972 *** KTTT1 < - KTTT 1.002 069 14.543 *** KTTT4 < - KTTT 935 068 13.714 *** NLBD1 < - NLBD 1.000 NLBD2 < - NLBD 830 049 17.055 *** NLBD4 < - NLBD 762 044 17.418 *** YDNV1 < - YDNV 1.000 YDNV2 < - YDNV 982 057 17.312 *** YDNV3 < - YDNV 962 055 17.432 *** Model Fit Summary CMIN Model NPAR Default model 96 Saturated model 861 Independence model 41 RMR, GFI CMIN DF P CMIN/DF 1015.209 765 000 1.327 000 10263.288 820 000 12.516 Model RMR GFI AGFI PGFI Default model 119 908 896 807 Saturated model 000 1.000 Independence model 390 359 327 342 Baseline Comparisons NFI RFI IFI TLI CFI Delta1 rho1 Delta2 rho2 Default model 901 894 974 972 974 Saturated model 1.000 1.000 1.000 Independence model 000 000 000 000 000 Model Parsimony-Adjusted Measures Model PRATIO Default model 933 Saturated model 000 Independence model 1.000 PNFI PCFI 841 908 000 000 000 000 NCP Model NCP LO 90 HI 90 Default model 250.209 171.481 337.026 Saturated model 000 000 000 Independence model 9443.288 9119.976 9773.056 FMIN Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 2.155 531 364 716 Saturated model 000 000 000 000 Independence model 21.790 20.049 19.363 20.750 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model 026 022 031 1.000 Independence model 156 154 159 000 SEM MODEL Result Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label TMCV < - LDCD 188 083 2.276 023 TMCV < - LDGD 088 019 4.655 *** PCHV < - LDCD 100 QTNV < - LDCD 093 045 2.078 038 STCH < - LDCD 158 061 2.603 009 KTTT < - LDCD 172 067 2.558 011 TTTT < - LDGD 100 NLCD < - LDGD 109 022 4.935 *** NLBD < - LDGD 147 028 5.241 *** YDNV < - LDCD -.211 099 -2.142 032 YDNV < - LDGD -.061 019 -3.238 001 YDNV < - LDTD 111 039 2.805 005 YDNV < - TMCV -.316 117 -2.695 007 HDPC1 < - PCHV 1.000 HDPC4 < - PCHV 1.069 050 21.512 *** HDHV2 < - PCHV 942 045 20.730 *** HDHV1 < - PCHV 849 042 20.448 *** HDHV3 < - PCHV 1.000 049 20.304 *** HDPC2 < - PCHV 1.030 052 19.864 *** TMCV2 < - TMCV 1.000 TMCV5 < - TMCV 838 060 13.879 *** Estimate S.E C.R P Label TMCV1 < - TMCV 1.004 063 15.958 *** TMCV4 < - TMCV 1.082 065 16.666 *** TMCV3 < - TMCV 1.012 063 16.120 *** TTTT4 < - TTTT 1.000 TTTT2 < - TTTT 1.049 056 18.854 *** TTTT1 < - TTTT 1.050 057 18.525 *** TTTT3 < - TTTT 982 058 16.999 *** LDTD2 < - LDTD 1.000 LDTD4 < - LDTD 1.024 059 17.381 *** LDTD1 < - LDTD 1.073 061 17.591 *** LDTD3 < - LDTD 982 059 16.671 *** STCH3 < - STCH 1.000 STCH1 < - STCH 1.013 057 17.698 *** STCH2 < - STCH 933 055 17.106 *** STCH4 < - STCH 832 052 15.872 *** NLCD2 < - NLCD 1.000 NLCD1 < - NLCD 1.046 060 17.422 *** NLCD3 < - NLCD 1.001 057 17.423 *** NLCD4 < - NLCD 848 055 15.317 *** QTNV4 < - QTNV 1.000 QTNV3 < - QTNV 969 059 16.379 *** QTNV1 < - QTNV 1.021 065 15.647 *** QTNV2 < - QTNV 1.018 069 14.862 *** KTTT3 < - KTTT 1.000 KTTT2 < - KTTT 1.038 069 14.971 *** KTTT1 < - KTTT 1.002 069 14.543 *** KTTT4 < - KTTT 935 068 13.714 *** NLBD1 < - NLBD 1.000 NLBD2 < - NLBD 830 049 17.055 *** NLBD4 < - NLBD 762 044 17.418 *** YDNV1 < - YDNV 1.000 YDNV2 < - YDNV 982 057 17.314 *** YDNV3 < - YDNV 962 055 17.433 *** Model Fit Summary CMIN Model NPAR Default model 95 Saturated model 861 Independence model 41 RMR, GFI CMIN DF P CMIN/DF 1015.217 766 000 1.325 000 10263.288 820 000 12.516 Model RMR GFI AGFI PGFI Default model 119 908 896 808 Saturated model 000 1.000 Independence model 390 359 327 342 Baseline Comparisons NFI RFI IFI TLI CFI Delta1 rho1 Delta2 rho2 Default model 901 894 974 972 974 Saturated model 1.000 1.000 1.000 Independence model 000 000 000 000 000 Model Parsimony-Adjusted Measures Model PRATIO Default model 934 Saturated model 000 Independence model 1.000 PNFI PCFI 842 909 000 000 000 000 NCP Model NCP LO 90 HI 90 Default model 249.217 170.521 336.003 Saturated model 000 000 000 Independence model 9443.288 9119.976 9773.056 FMIN Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 2.155 529 362 713 Saturated model 000 000 000 000 Independence model 21.790 20.049 19.363 20.750 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model 026 022 031 1.000 Independence model 156 154 159 000 ... động phong cách lãnh đạo nhà quản lý đến ý định nghỉ việc người lao động ngành bán lẻ Việt Nam, bao gồm tác động trực tiếp phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc người lao động tác động gián... NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN Ý ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 Các nghiên cứu ý định nghỉ việc người lao động ngành bán lẻ Ý định nghỉ việc người lao động chủ đề nhà... CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO, TÁC ĐỘNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN Ý ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH BÁN LẺ 22 2.1 Ngành bán lẻ lao động ngành bán lẻ 22 2.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động ngành bán lẻ Việt Nam., Tác động của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động ngành bán lẻ Việt Nam.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm