0

CHUYÊN ĐỀ HÒA NHẬP VĂN HÓA TDTU

56 10 0
  • CHUYÊN ĐỀ HÒA NHẬP VĂN HÓA TDTU

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 20:59

CHUN ĐỀ HỊA NHẬP VĂN HĨA TDTU TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - THÁNG 10/2021 PRESENTATION TITLE MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HỌC VỤ PHÒNG ĐẠI HỌC TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - THÁNG 10/2021 CHUYÊN ĐỀ HỊA NHẬP VĂN HĨA TDTU Những kỹ thiết yếu cho phát triển bền vững Tham gia chuyên đề Bài kiểm tra trực tuyến Phòng Đại học giới thiệu phần Học vụ Tham gia buổi trao đổi trực tiếp Thực kiểm tra kết thúc môn NỘI DUNG VỀ HỌC VỤ KẾ HOẠCH NĂM HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐĂNG KÝ MƠN HỌC ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC XÉT MIỄN TIẾNG ANH VÀ MÔN CƠ SỞ TIN HỌC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP KẾ HOẠCH NĂM HỌC THỜI GIAN: Bắt đầu học kỳ Thi kỳ & cuối kỳ Đăng ký Kế hoạch học tập & Đăng ký mơn học Đóng tiền học phí dự kiến Nghỉ lễ năm Lên kế hoạch học tập cá nhân Tải từ Cổng thông tin sinh viên → Đào tạo https://stdportal.tdtu.edu.vn CT ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Sơ đồ đào tạo Sơ đồ tích lũy - Số tín tích lũy ngành; - Số lượng mơn học/tín học kỳ; - Ràng buộc môn học; - Nội dung môn học; - Nhóm tự chọn - Học phí mơn học - Điểm trung bình (học kỳ, tích lũy) - Số tín tích lũy; - Ký hiệu mơn hồn thành, chưa hoàn thành; - Lịch sử học ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ KHHT ĐĂNG KÝ MƠN HỌC KIỂM TRA VÀ ĐĨNG HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH HỌC TẬP (KHHT) - Theo dõi & đọc thông báo P Đại học Cổng thông tin sinh viên; - Nhà trường đăng ký kế hoạch học tập mơn lộ trình; - Sinh viên đăng ký Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng, Kỹ phát triển bền vững, môn học lại, cải thiện, học vượt; - Đăng ký dựa MÃ MÔN khơng dựa vào TÊN MƠN; ĐĂNG KÝ MƠN HỌC ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH HỌC TẬP (tt) - Kiểm tra số lượng môn học sau Sv Nhà trường đăng ký kế hoạch học tập điều chỉnh: + Trong thời gian đăng ký kế hoạch học tập; + Thời gian Giảng viên cố vấn hỗ trợ; + Sau Nhà trường đăng ký Kế hoạch học tập (đối với môn Nhà trường đăng ký) - Xem kỹ chương trình đào tạo, sơ đồ tích lũy → Xác định môn cần đăng ký → Tránh đăng ký lại mơn học đạt (trừ trường hợp có nhu cầu cải thiện điểm); KHÔNG ĐƯỢC HỦY MÔN ĐÃ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH HỌC TẬP ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ KHHT ĐĂNG KÝ MÔN HỌC KIỂM TRA VÀ ĐĨNG HỌC PHÍ ĐĂNG KÝ MƠN HỌC - Theo dõi & đọc thông báo đăng ký mơn học; - Sinh viên kiểm tra Thời khóa biểu dự kiến để lịch học trước đăng ký; - Đăng ký theo thời gian xếp theo Khoa/Khóa; - Sinh viên đăng ký ĐỦ môn học theo Kế hoạch học tập, trừ trường hợp: + Trùng thời khóa biểu + Môn học chưa thỏa điều kiện (Tiên quyết, học trước); → Loại bỏ bớt môn; ĐĂNG KÝ MÔN HỌC ĐĂNG KÝ MÔN HỌC (tt) - Kiểm tra mơn học sau ĐĂNG KÝ MƠN HỌC và: + Điều chỉnh lịch học (chỉ điều chỉnh mơn đợt đăng ký đó); + Đăng ký lại môn bị hủy không đủ số lượng; - Sinh viên chưa xây dựng kế hoạch học tập đăng ký thêm mơn ngồi kế hoạch học tập: + Đợt dành cho sv chưa xây dựng Kế hoạch học tập; + Đợt dành cho sinh viên bị hủy nhóm đăng ký lại; → Mất quyền ưu tiên: nhóm đầy (đăng ký đợi Nhà trường xem xét), nhóm học ưa thích, 10 TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP ▪ Nhập học lại sau nghỉ học tạm thời: ✓ Nhập học lại theo thời gian ghi định nghỉ học tạm thời ✓ Sinh viên không nhập học hạn, xem sinh viên tự ý bỏ học → Nhà trường xử lý học vụ sinh viên theo quy định (xử lý buộc học) 42 TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP ▪ Thủ tục học: ✓Nộp đơn trước học kỳ bắt đầu 02 tuần → xem xét giải hủy môn học học kỳ sinh viên nghỉ ✓Nộp đơn sau thời gian trên: sinh viên phải thực nghĩa vụ học phí mơn học theo quy định nhà trường + rút môn học (không hồn lại học phí) Điều 16 - Quy chế tổ chức quản lý đào tạo trình độ Đại học 43 TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP ▪ Điều kiện để chuyển ngành, chuyển hình thức học chuyển trường: - Khơng sinh viên trình độ năm thứ năm cuối khóa, khơng thuộc diện bị xem xét buộc thơi học cịn đủ thời gian học tập theo quy định; - Ngoài ra, sinh viên phải đạt đủ điều kiện quy định Điều 18 – Quy chế tổ chức quản lý đào tạo trình độ Đại học Nhà trường (Sinh viên tham khảo Quy chế cổng thông tin sinh viên → Quy định – quy chế → Phòng Đại học) 44 TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP - Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp theo kế hoạch Tốt nghiệp - Điều kiện xét tốt nghiệp • Được công nhận sinh viên ngành đào tạo; • Khơng bị kỷ luật đình học tập, truy cứu trách nhiệm hình (đến thời điểm xét); • Hồn thành mơn chương trình đào tạo, tích lũy đủ số tín (hoặc mơn học) theo chương trình đào tạo điểm trung bình tích lũy ≥ 5.0 ; • Có chứng Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phịng; • Đạt đầu Tiếng Anh, MOS; • Đạt điều kiện điểm rèn luyện • Hồn thành nghĩa vụ học phí nghĩa vụ khác với Trường Điều 31 Quy chế tổ chức quản lý đào tạo trình độ Đại học 45 TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP Thứ hạng tốt nghiệp sinh viên có kết học tập tồn khóa giỏi xuất sắc bị giảm 01 mức thuộc trường hợp sau: • Khối lượng môn học phải học lại vượt 5% so với tổng số tín quy định cho tồn chương trình; • Sinh viên bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên thời gian học Hiệu trưởng vào kết rèn luyện, định kỷ luật sinh viên để xem xét định việc giảm mức xếp loại tốt nghiệp Điều 31 Quy chế tổ chức quản lý đào tạo trình độ Đại học 46 TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP ▪ Điều kiện để học lúc hai chương trình: - Ngành đào tạo chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chương trình thứ nhất; Một số ngành đặc thù phải đảm bảo tiêu chí đầu vào Khoa chuyên môn - Sinh kết thúc năm thứ chương trình thứ có số tín tích lũy lớn số tín trung bình năm học theo chương trình đào tạo chuẩn; 47 TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP ▪ Điều kiện để học lúc hai chương trình (tt): - Tại thời điểm đăng ký, sinh viên phải đáp ứng điều kiện: + Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trở lên đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng chương trình thứ hai năm tuyển sinh; + Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình đáp ứng điều kiện trúng tuyển chương trình thứ hai năm tuyển sinh - Sinh viên khơng thuộc diện có điểm đánh giá rèn luyện yếu chương trình thứ nhất; 48 TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP - Thời gian tối đa phép học sinh viên học lúc hai chương trình thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ - Chỉ xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, có đủ điều kiện tốt nghiệp chương trình thứ đăng kí học chương trình thứ hai từ 02 năm trở lên - Nếu điểm trung bình tích luỹ chương trình thứ đạt < 5.0 thuộc diện cảnh báo kết học tập → dừng học chương trình thứ hai học kỳ tiếp theo; sinh viên bị loại khỏi danh sách đăng ký học chương trình thứ hai 49 TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP - Chỉ xét học lúc hai chương trình 01 lần suốt khóa học - Được bảo lưu điểm học phần có nội dung khối lượng kiến thức tương đương có chương trình thứ ➔ giảm bớt số mơn học ngành - SV học hai chương trình hưởng chế độ quyền lợi chương trình thứ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP • Cách thức đăng ký: - Sinh viên đăng ký học chương trình thứ hai cách nộp đơn trực tuyến Cổng thông tin sinh viên theo thông báo Phòng Đại học Điều 20 - Quy chế tổ chức quản lý đào tạo trình độ Đại học 51 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN VÀ EMAIL SINH VIÊN Cổng thông tin sinh viên: stdportal.tdtu.edu.vn Email sinh viên: mail.student.tdtu.edu.vn 52 NHẮC NHỞ - Kênh thống thơng báo: Cổng thơng tin sinh viên → Phân hệ thông báo/email sinh viên; - Đọc thông báo/kiểm tra email sinh viên lần/ngày; - Đọc kỹ/hiểu quy định; - Có thắc mắc /khó khăn → Liên hệ có phát sinh vấn đề - Kiểm tra kết trả lời đơn thực theo hướng dẫn (nếu có nộp đơn); - Phân biệt chức nhiệm vụ phòng ban/khoa → tránh nhầm lẫn q trình liên hệ; - Khơng tư vấn vấn đề thân không nắm rõ 53 GIỚI THIỆU Các quy định quy chế mà Sinh viên cần đọc tìm hiểu kỹ: Quy chế tổ chức đào tạo trình độ đại học; Quy định tiếng Anh dành cho sinh viên theo khóa; Quy định học Cơ sở tin học; Quy định phòng thi (Nội quy phòng thi quy định tạm thời nội quy thi trực tuyến) Phịng khảo thí kiểm định chất lượng; Tìm hiểu Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo; Về ứng dụng cơng nghệ tổ chức quản lý hoạt động giáo dục ; *Những quy định sinh viên đọc Cổng thông tin sinh viên → Quy định - quy chế→ Phịng Đại học 54 GIỚI THIỆU Ngồi ra, sinh viên theo dõi thông báo Kế hoạch triển khai học vụ: Kế hoạch đăng ký Kế hoạch học tập, đăng ký môn học, xét học vụ, … → Theo dõi/đọc thông báo kiểm tra Email sinh viên thường xuyên, ngày/1 lần ĐỌC CÁC QUY ĐỊNH - QUY CHẾ Ở ĐÂU ? Sinh viên vào Cổng thông tin SV: https://stdportal.tdtu.edu.vn Vào mục Quy định - Quy chế → Chọn Phòng Đại học/ chọn quy định - quy chế theo khóa tuyển sinh 55 Kênh liên hệ Tư vấn học vụ: • Phịng Đại học (A.0005) • Văn phòng Tư vấn hỗ trợ (E.0001) - Email: phongdaihoc@tdtu.edu.vn - Email: tuvanhocduong@tdtu.edu.vn - Số điện thoại: 028.37755051 - Số điện thoại: 028.22477215 028.37755052 56 ... ĐẠI HỌC TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - THÁNG 10/2021 CHUN ĐỀ HỊA NHẬP VĂN HĨA TDTU Những kỹ thiết yếu cho phát triển bền vững Tham gia chuyên đề Bài kiểm tra trực tuyến Phòng Đại học giới thiệu phần... tra Thời khóa biểu dự kiến để lịch học trước đăng ký; - Đăng ký theo thời gian xếp theo Khoa/Khóa; - Sinh viên đăng ký ĐỦ mơn học theo Kế hoạch học tập, trừ trường hợp: + Trùng thời khóa biểu... thời hạn khóa học: + Có tổng số tín đạt học kỳ 50% khối lượng tín tối thiểu (trừ học kỳ cuối khóa học sinh viên khơng đạt trình độ tiếng Anh) + Trung bình học kỳ < 2.00 (học kỳ đầu khóa học);
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ HÒA NHẬP VĂN HÓA TDTU, CHUYÊN ĐỀ HÒA NHẬP VĂN HÓA TDTU