0

hinh hoc 8

15 0 0
  • hinh hoc 8

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2021, 10:29

Baøi taäp 2 Sgk – 115: Cho ví duï veà ña giaùc khoâng đều trong mỗi trường hợp sau: a Coù taát caû caùc caïnh baèng nhau: b Coù taát caû caùc goùc baèng nhau: Trả lời:.. Hình chữ nhật..[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: hinh hoc 8