0

De KSCL THPT Yen Dinh II Thanh Hoa Lan 1 File word co loi giai chi tiet

14 4 0
  • De KSCL THPT Yen Dinh II Thanh Hoa Lan 1 File word co loi giai chi tiet

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2021, 00:13

Câu 24: Đáp án C Trong các bệnh trên: 1 Ung thư máu do mất đoạn đầu mút NST số 21 gây nên → Đây là dạng đột biến cấu trúc NST 2 Bệnh máu khó đông do đột biến gen lặn trên NST giới tính X[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: De KSCL THPT Yen Dinh II Thanh Hoa Lan 1 File word co loi giai chi tiet