0

BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 6

11 1 0
  • BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 21:05

BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 MƠN: ĐỊA LÍ LỚP Thời gian làm bài: 45 phút MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Mức độ nhận thức Nhận biết TNKQ TL Thông hiểu TNKQ TL Vận dụng TNKQ TL Cộng Chủ đề biết Đặc điểm hình dạng riêng trái đất cách biểu bề mặt trái đất đồ Số câu Số điểm 1.6 Tỉ lệ 16% Biết Chuyển đặc điểm động chuyển trái đất động hệ chuyển động trái đất Số câu Số điểm 1,2 Tỉ lệ 12% Các TPTN trái đất 1.6 16% Biết cách tính xác định dộ dài ngày dêm vĩ độ trái đất Biết vận dụng kiến thức học để giải thích tượng địa lí xảy thực tế 1,2 12% Trình bày cấu tạo vỏ trái đất nhận dạng 20% 4.4 44% Số câu Số điểm Tỉ lệ TS câu TS điểm Tổng TL độ cao núi 40% 2.8 28% 5,2 52% 40% 13 10 100% 20% ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 MƠN: ĐỊA LÍ - Đề Thời gian làm bài: 45 phút A Phần TNKQ (4đ) Khoanh tròn chữ đầu câu ý em cho Câu1: Trái đất có hình dạng gì? a.Hình trịn b.Hình vng c.Hình cầu dục Câu 2:Theo qui ước bên kinh tuyến hướng nào: a Nam b Đông c Bắc Câu 3: Điền dấu > < vào trống cho hợp lí: a 100.000 900.000 b 150.000 d Hình bầu d Tây 100.000 Câu Trên đồ kí hiệu thành phố thuộc loại kí hiệu ? a Đường b điểm c diện tích d Hình học Câu 5: Việt Nam nằm khu vực số mấy: a Số 5,6 b số 7,8 c số 8,9 d số 6,7 Câu 6: Khi Luân Đôn khu vực số 12 Hà Nội khu vực số giờ: a 16 b 17 c 18 d 19 Câu 7: Mọi vật chuyển động bán cầu Bắc thường lệch phía: a Trái b Phải c d Câu 8:Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo quỹ đạo sau đây: a Gần trịn b Trịn c Vng d Thoi Câu 9: Vào ngày 21 tháng 23 tháng tia sáng mặt trời chiếu vng góc vào vĩ tuyến nào? a Chí tuyến bắc b Chí tuyến nam c Xích đạo Câu 10 Nối ý cột A cho phù hợp với ý cột B: Độ dài ngày đêm vào ngày 22 tháng : Vĩ tuyến 1.Chí tuyến bắc 2.Chí tuyến nam Vịng cực bắc 4.Vịng cực nam Xích đạo Độ dài ngày đêm a Ngày ngắn đêm dài b Ngày đêm c Đêm dài 24 d Ngày dài đêm ngắn e Ngày dài 24 B Phần Tự luận: ( điểm) Câu 1(2đ): Dựa vào kiến thức học tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa em giải thích câu ca dao sau: “ Đêm tháng năm chưa nằm sáng Ngày tháng mười chưa cười tối” Câu 2(2đ): Trình bày cấu tạo lớp vỏ trái đất? Nêu vai trò lớp vỏ trái đất? Câu (2đ): Dựa vào hình vẽ sau : a.Trình bày khái niệm độ cao tuyệt dối độ cao tương đối núi? b Nhận xét độ cao tương đối sơ đồ? giải thích? HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 MƠN: ĐỊA LÍ A.Phần Trắc nghiệm khách quan ( 4điểm) : Mỗi câu chọn 0.4 đ Câu Đáp án c c a>; b< b B d b c a 10 1d, 2a, 3e,4c, 5b Câu 10: 1d ; 2a ; 3e; 4c; 5b B Phần Tự luận: Câu 1: ( 2điểm) - Câu ca dao Việt Nam, nước ta nằm bán cầu Bắc (BCB) nên tháng năm mùa hè BCB lúc BCB chúc gần mặt trời nên có tượng ngày dài đêm ngắn (Đêm tháng năm chưanằm sáng)(1đ) - Tháng mười mùa đông bán cầu Bắc lúc BCB ngả xa mặt trời nên có tượng ngày ngắn đêm dài ( ngày tháng mười chưa cười tối) (1đ) Câu (2đ) - Vai trò vỏ trái đất: Là nơi tồn thành phần tự nhiên địa hình, đất, sinh vật, nước nơi sinh sống xã hội loài người (1đ) - Cấu tạo vỏ trái đất: Là lớp vỏ đá cứng gồm nhiều địa mảng liền kề tạo thành (1đ) Câu 3(2đ) a Trình bày khái niệm:(1.đ) - Độ cao tuyệt đối: Là khoảng cách tính từ đỉnh núi đến ngang mực nước biển trung bình độ cao 0m.(0.5) - Độ cao tương đối: Là khoảng cách tính từ đỉnh núi đến ngang chân núi(0.5) b Nhận xét giải thích (1 đ) - Độ cao tương đối lớn độ cao tương đối (0.5) - Do chân núi vị trí thấp chân núi có độ cao lớn độ cao (0.5) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 MƠN: ĐỊA LÍ - Đề Thời gian làm bài: 45 phút Đề bài: I.Trắc nghiệm( điểm) Khoanh tròn vào đáp án ý 0,5 đ Câu 1: Trái Đất nằm vị trí thứ hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời? A Vị trí thứ B Vị trí thứ C Vị trí thứ D Vị trí thứ Câu 2: Nguyên nhân sinh núi lửa động đất là: A Do ngoại lực B Do hai địa mảng xô vào C Do nội lực D Cả A C Câu 3:Điền từ thích hợp vào chổ trống ( 1đ ) a Những đường nối liền từ cực Bắc xuống cực Nam gọi … (1 )…… Đường kinh tuyến qua đài thiên văn Grinuýt ngoại ô Ln Đơn nước Anh gọi là…( )…đường có số độ 00 b Những vịng trịn vng góc với kinh tuyến gọi …(3 )…… Đường xích đạo cịn gọi là…(4 )…….đường có số độ 00 II: Tự Luận( điểm) Câu (2 điểm): Trình bày chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời Câu (2 điểm): Tại nói nội lưc ngoại lực hai lực đối nghịch nhau? Câu (4 điểm): So sánh khác núi già núi trẻ ? HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2020-2021 MƠN: ĐỊA LÍ I.Trắc nghiệm khách quan: (2đ) *Mỗi ý 0,5 đ Câu Ý A Câu C Kinh tuyến Kinh tuyến gốc Vĩ tuyến Vĩ tuyến gốc ( Xích đạo ) II.Tự luận: ( 8đ) Nội dung Biểu điểm Câu 1:(2 điểm) - Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ tây sang đơng (1điểm) quỹ đạo hình elip gần trịn hết 365 ngày - Trong chuyển động quỹ đạo, Trái đất lúc giữ nguyên độ nghiêng hướng nghiêng trục không đổi Sự chuyển động gọi chuyển động tịnh tiến (1 điểm) Câu (2 điểm) Nội lực ngoại lực hai lực đối nghịch vì: + Nội lực lực sinh bên Trái Đất, có tác động làm cho bề mặt Trái Đất thêm gồ ghề + Ngoại lực lực sinh bên ngồi bề mặt Trái Đất, có tác động làm san bằng, hạ thấp địa hình (1 điểm) Câu (4 điểm) (1 điểm) Dạng địa hình Đặc điểm Núi trẻ Núi già Thời gian hình thành Cách vài chục triệu Cách hang trăm triệu năm năm Hình thái - Đỉnh Nhọn Tròn - Sườn Dốc Thoai thoải - Thung lũng Hẹp sâu Rộng nông 1điểm Lực tác động chủ yếu Nội lực Ngoại lực hiên 2điểm 1điểm ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN: ĐỊA LÍ - LỚP - Đề NĂM HỌC: 2020 -2021 Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề) I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM) Câu 1: Trong hành tinh, theo thứ tự xa dần Mặt Trời, Trái Đất nằm vị trí thứ mấy? A B C D Câu 2: Kinh tuyến qua đài thiên văn Grin-uyt ngoại ô thành phố luân Đôn nước Anh là: A Vĩ tuyến gốc B Kinh tuyến Đông C Kinh tuyến tây D Kinh tuyến gốc Câu 3: Nhiệt độ lớp trung gian Trái Đất : A Tối đa 1000 º C B 4000 º C C Từ 1500-4700 º C D.Khoảng 5000 º C Câu 4: Quanh vùng núi lửa tắt dân cư thường tập trung đơng đúc vì: A Khí hậu ấm áp B Nhiều hồ nước C Đất đai màu mỡ D Giàu thủy sản Câu 5: Tỉ lệ đồ cho biết: A Độ thu nhỏ đồ so với thực địa B Độ lớn đồ so với thực địa C Độ chuẩn xác đồ so với thực địa D Cả A,B,C Câu 6: Trên địa cầu có tất cả: A 360 kinh tuyến B 720 kinh tuyến C 181 kinh tuyến D Vô số kinh tuyến Câu 7: Trên đồ kí hiệu thành phố thuộc loại kí hiệu ? A Đường B Điểm C Diện tích D Hình học Câu 8: Bán kính Trái Đất bao nhiêu? A 6073 km B.6037 km C 6370 km D.6307 km Câu 9: Bề mặt Trái Đất phân chia thành khu vực giờ? A 24 B.25 C.26 D.27 Câu 10: Nội lực sinh tượng nào? A Núi lửa, xói mịn, phong hóa B Xâm thực, động đất, xói mịn C Sóng thần, động đất, núi lửa D Núi lửa, xói mịn, phong hóa Câu 11: Núi dạng địa hình thường có độ cao tuyệt đối so với mực nước biển là: A Trên 200m; B Dưới 200m; C Trên 500m; D Dưới 5000m Câu 12: Nội lực có xu hướng: A Nâng cao địa hình B Phong hóa địa hình C San bằng, hạ thấp địa hình D Cả trình II PHẦN TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM) Câu 1: Nêu chuyển động Trái Đất quanh mặt trời? (2 điểm) Câu 2: Cấu tạo Trái đất gồm lớp? Nêu đặc điểm lớp vỏ Trái Đất vai trị nó? (2 điểm) Câu 3: So sánh điểm khác núi già núi trẻ? (2 điểm) Câu 4: Khoảng cách từ Đà Nẵng đến Huế 100km Trên đồ khoảng cách hai thành phố đo 20cm Vậy đồ có tỷ lệ bao nhiêu? (1 điểm) ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN: ĐỊA LÍ - LỚP I CÂU ĐÁP ÁN Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề) PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM) 10 11 12 B D C C A A B C A C C A II PHẦN TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM) Câu 1: Nêu chuyển động Trái Đất quanh mặt trời? (2 điểm) -Trái Đất chuyển động quanh mặt trời theo quỹ đạo có hình elip gần trịn - Hướng chuyển động: từ Tây sang Đông - Thời gian: 365 ngày - Trong chuyển động quỹ đạo quanh mặt trời, trục Trái Đất lúc giữ nguyên độ nghiêng 66033/ mặt phẳng quỹ đạo hướng nghiêng trục Trái Đất khơng đổi Đó chuyển động tịnh tuyến - Hệ quả: + Hiện tượng mùa + Hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác theo mùa theo vĩ độ Câu 2: Cấu tạo Trái đất gồm lớp? Nêu đặc điểm lớp vỏ Trái Đất vai trị nó? (2 điểm) - Cấu tạo Trái đất gồm lớp: lớp vỏ, lớp trung gian lõi +Lớp vỏ: Có độ dày từ 5km đến 70km rắn , nhiệt độ 10000C +Lớp trung gian: có độ dày khoảng 3.000km có trạng thái dẻo, quánh, lỏng, nhiệt độ 15000C - 47000C +Lớp lõi: nằm độ dày 3.000km, ngồi lỏng, bên rắn nhiệt độ 50000C - Vỏ Trái Đất lớp đá rắn Trái Đất Được cấu tạo số địa mảng nằm kề Lớp mỏng chiếm 1% thể tích 0,5% khối lượng Trái Đất Có vai trị quan trọng nơi tồn thành phần khác Trái Đất : khơng khí,nước,các sinh vật ….và xã hội loài người Câu 3: So sánh điểm khác núi già núi trẻ? (2 điểm) - Núi già: Thời gian hình thành: cách hàng trăm triệu năm, đỉnh tròn, sườn thoải, thung lũng cạn rộng - Núi trẻ: Thời gian hình thành: cách vài chục triệu năm, đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng sâu hẹp Câu 4: Khoảng cách từ Đà Nẵng đến Huế 100km Trên đồ khoảng cách hai thành phố đo 20cm Vậy đồ có tỷ lệ bao nhiêu? (1 điểm) 100km = 10000000 cm 10000000 : 20 = 5000000 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN: ĐỊA LÍ - LỚP - Đề NĂM HỌC: 2020 -2021 I Trắc nghiệm :(4,0đ) A Khoanh tròn vào chữ trước phương án em cho (2,0 điểm) Câu 1: Trong ngày 22-6 (hạ chí ) nửa cầu ngả nhiều phía Mặt Trời: A Nửa cầu Nam B Nửa cầu Bắc C Bằng D Xích đạo Câu 2: Độ cao tuyệt đối núi A 1500m Nó thuộc loại núi nào? A Núi thấp B Núi cao C Núi trung bình D Tất Câu 3: Điểm giống Bình nguyên Cao nguyên gì? A Có độ cao tuyệt đối 500m B Địa hình thuận lợi cho việc trồng công nghiệp lương thực C Có bề mặt tương đối phẳng gợn sóng D Cả B C Câu 4: Lớp vỏ Trái đất có độ dày km? A Từ 5km – 70km B Trên 3000km C Gần 3000km D Trên 5000km B Điền vào chổ trống: (1,0 điểm) Hoàn thành khái niệm sau đây: - Nội lực lực………………………………………………………… - Ngoại lực lực……………………………………………………… C Nối cột A với B cho phù hợp: (1,0 điểm) A B 1.Động đất A Là hình thức phun trào mắc ma từ sâu lên mặt đất 2.Núi lửa B Là tượng lớp đất đá gần mặt đất rung chuyển B Tự luận:(6,0đ) Câu 1:(3,0đ) Hãy trình bày chuyển động nêu hệ chuyển động tự quay quanh trục Trái Đất? Câu 2:(3,0đ) Hãy nêu đặc điểm núi già núi trẻ? Ở Việt Nam núi cao nhất? Thuộc núi già hay núi trẻ? HẾT XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Câu I Trắc nghiệm ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM A Mỗi câu 0,5 điểm Câu Đáp án B C D A B Điền: - Nội lực lực sinh bên Trái Đất: 0,5 đ - Ngoại lực lực sinh bên ngoài, bề mặt Trái Đất: 0,5đ C Nối: B - 0,5 đ A - 0,5 đ II Tự luận (3,0 đ) * Sự chuyển động tự quay quanh trục Trái Đất - Trái Đất tự quay quanh trục tưởng tượng nối liền cực bắc ,nam nghiêng 66033’ mặt phẳng quỹ đạo - Hướng tự quay: từ Tây sang Đông - Trái Đất tự quay vòng quanh trục 24 - Bề mặt Trái Đất chia thành 24 khu vực giờ,mỗi khu vực có riêng *Hệ quả: -Do trái đất tự quay quanh trục từ Tây sang đông nên khắp nơi trái đất có ngày đêm -Sự chuyển động trái đất quanh trục làm cho vật chuyển động bề mặt trái đất bị lệch hướng Nếu nhìn xi theo chiều chuyển động nửa cầu Bắc vật chuyển động lệch bên phải nửa cầu Nam vật chuyển động lệch bên trái (3,0 đ) BIỂU ĐIỂM 4,0 điểm (Mỗi câu 0,5 đ) 6,0 điểm 1,0 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm * Cấu tạo Trái Đất: Có lớp: Lớp vỏ, lớp trung gian lớp nhân Đặc điểm Núi già Núi trẻ Thời gian hình Cách hàng trăm Cách vài chục triệu thành triệu năm năm Đỉnh Tròn Nhọn Sườn Thoải Dốc 1,0 điểm 1,0 điểm Thung lũng Cạn, rộng Sâu, hẹp  Ở Việt Nam núi cao đỉnh núi Phanxi păng cao 3143m Thuộc núi trẻ 1,0 điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 6, BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 6