0

Các thành tựu của trí tuệ nhân

1 7 0
  • Các thành tựu của trí tuệ nhân

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 20:05

Các thành tựu của trí tuệ nhânTrí tuệ nhân tạo có thể đọc môi con ngườiĐọc môi là kỹ thuật giúp máy móc có thể hiểu được bạn đang nói gì chỉ bằng cách nhìn vào chuyển động môi, mặt và lưỡi khi không nghe được âm thanh. Khi đọc, nó cũng dựa vào những thông tin được cung cấp về bối cảnh, ngôn ngữ và ngữ cảnh được nhắc tới. Đọc môi là một kỹ năng đặc biệt của các đặc vụ FBI trong các bộ phim phá án của Mỹ. Các thành t ự u c trí tu ệnhân Trí tu ệnhân t ạo có th ểđ ọ c môi ng ời Đọc môi k ỹthu ật giúp máy móc có th ểhi ểu b ạn đa ng nói ch ỉ b ằng cách nhìn vào chuy ển đ ộ n g mơi, m ặt l ỡ i không nghe đ ợ c âm Khi đ ọ c , c ũng d ựa vào nh ữ ng thơng tin đ ợ c cung c ấp v ềb ối c ảnh, ngôn ng ữvà ng ữc ảnh đ ợ c nh ắc t ới Đ ọ c môi m ột k ỹn ăng đ ặ c bi ệt c đ ặ c v ụFBI b ộphim phá án c M ỹ Chép tranh b ằng trí tu ệnhân t ạo Cơng ngh ệc trí tu ệnhân t ạo có th ểnghiên c ứ u chi ti ết đ n g nét, màu s ắc ánh sáng c m ột b ứ c tranh T ừđó có th ểsao chép m ột tác ph ẩm ngh ệthu ật thành m ột phiên b ản m ới Công ngh ệnày đ ợ c ngh ệs ĩ, l ập trình viên Gene Kogan áp d ụng đ ể t ạo b ứ c tranh n ổi ti ếng “Nàng Mona Lisa” d ự a thu ật tốn c trí tu ệ nhân t ạo Trí tu ệnhân t ạo có th ểlàm gi ảclip Kh ản ăng t ạo video gi ảlà m ột thành t ự u c trí tu ệnhân t ạo AI có th ểphân tích video,hình ản h t ạo đ ợ c m ột video m i b ằng cách thay th ếkhuôn m ặt c m ột ng i b ằng m ột ng i khác Đâ y đ ợ c xem m ột ch ứ c n ăng v ợ t xa so v i trí tu ệc ng ời Trí tu ệnhân t ạo có th ểd ựđo án t ừhình ản h Đâ y xem m ột thành t ự u v ượt tr ội c trí tu ệnhân t ạo đối v i ng ười Nhà nghiên c ứ u Stanford – Timnit Gebu ch ụp l ại 50 tri ệu hình ản h Google Street View đ ể xem AI có th ểlàm v ới nh ữ ng hình ản h K ết qu ảlà máy tính có th ểnh ận bi ết t ất c ảcác ph ươn g ti ện giao thông m ột cách chi ti ết đến khó tin H n 22 tri ệu chi ếc xe đ ợ c phát hi ện, thông tin v ềki ểu dáng, ch ủng lo ại, th n g hi ệu n ăm s ản xu ất c ũng đ ợ c làm đ ọ c rõ C ờvà Trò ch i ện t D ựa vào thành công c vi ệc s ửd ụng thu ật toán đ ể d ạy m ột máy tính ch i trị ch i, chun gia b đ ầ u nghiên c ứ u ch n g trình đà o t ạo máy tính Các trị ch i t ạo để đá nh b ại ng ười nh ưSpace Invaders, Pong, Doom World of Warcraft Các máy tính ch ỉ đ ợ c d ạy cách ch i K ết qu ảlà g ần nh ưt ất c ảcác trò ch , trí tu ệnhân t ạo đá nh b ại đ ợ c nhi ều ng i ch i có kinh nghi ệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Các thành tựu của trí tuệ nhân, Các thành tựu của trí tuệ nhân