0

Luận văn pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo thương mại ngoài trời thực tiễn tại tỉnh bình dương​

78 15 0
  • Luận văn pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo thương mại ngoài trời   thực tiễn tại tỉnh bình dương​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 17:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN ĐÌNH LY PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI NGỒI TRỜI – THỰC TIỄN TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬT VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Bình Dương – Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN ĐÌNH LY PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI NGOÀI TRỜI – THỰC TIỄN TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ MÃ SỐ: 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRẦN VÂN LONG Bình Dương – Năm 2020 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢNG TÓM TẮT LUẬN VĂN ABSTRACT LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI NGOÀI TRỜI 1.1 Khái niệm, đặc điểm loại hành vi vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại ngồi trời .8 1.1.1 Khái niệm vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại trời .8 1.1.1.1 Khái niệm quảng cáo thương mại trời 1.1.1.2 Khái niệm vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại trời 1.1.2 Đặc điểm vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại trời 11 1.1.3 Các yếu tố cấu thành vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại trời 12 1.1.4 Phân loại vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại trời 16 1.2 Xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại trời 17 1.2.1 Khái niệm xử phạt vi phạm hành xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại trời 17 1.2.2 Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại trời 19 1.2.3 Thẩm quyền thủ tục xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại ngồi trời 21 1.2.3.1 Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại trời 21 1.2.3.2 Thủ tục xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại trời 22 1.2.4 Các hình thức xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại ngồi trời 23 1.2.4.1 Hình thức xử phạt 23 1.2.4.2 Biện pháp khắc phục hậu 25 1.3 Các yếu tố tác động đến hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại trời 25 1.3.1 Yếu tố nhận thức 25 1.3.2 Yếu tố kinh tế - xã hội 26 1.4 Vai trị xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo trời 27 TIỂU KẾT CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ THỰC TRẠNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI NGỒI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG 30 2.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội có tác động tới tình hình xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại trời tỉnh Bình Dương 30 2.2 Thực trạng xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo ngồi trời tỉnh Bình Dương 32 2.2.1 Những hành vi vi phạm hành phổ biến lĩnh vực quảng cáo thương mại trời 32 2.2.1.1 Quảng cáo không vị trí quy hoạch vị trí quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận 32 2.2.1.2 Không thông báo thực quảng cáo 34 2.2.1.3 Quảng cáo treo, đặt, dán cột điện, xanh nơi công cộng 36 2.3 Những khó khăn bất cập hoạt động xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại ngồi trời địa bàn tỉnh Bình Dương 43 2.3.1 Bất cập quy định pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại ngồi trời 43 2.3.2 Bất cập công tác quản lý, lực lượng quan chức làm công tác quản lý xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại trời 46 2.3.3 Một số khó khăn, bất cập khác 47 TIỂU KẾT CHƯƠNG 49 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI NGỒI TRỜI TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG .50 3.1 Dự báo tình hình vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại ngồi trời Bình Dương .50 3.2 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại ngồi trời 51 3.2.1 Kiến nghị sửa đổi quy định lập biên vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại trời 52 3.2.2 Kiến nghị tăng mức tiền xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại trời 53 3.2.3 Kiến nghị bổ sung thêm số biện pháp khắc phục hậu 54 3.2.4 Kiến nghị hoàn thiện quy định địa điểm, khu vực hạn chế cấm quảng cáo thương mại trời 56 3.2.5 Kiến nghị sửa đổi quy hoạch quảng cáo trời 57 3.2.6 Hoàn thiện quy định đối tượng quảng cáo thương mại trời 57 3.3 Các giải pháp nâng cao hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại trời 58 3.3.1 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo thương mại trời 59 3.3.2 Tăng cường công tác phối hợp quan cấp, ngành 60 3.3.3 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán chuyên trách việc xử phạt hành vi vi phạm pháp luật quảng cáo thương mại 61 3.3.4 Nâng cao công tác tuyên truyền quy định pháp luật quảng cáo thương mại trời 62 TIỂU KẾT CHƯƠNG 65 KẾT LUẬN CHUNG 66 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Đình Ly – học viên lớp Cao học Khóa 28 –BD chuyên ngành Luật kinh tế, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, tác giả Luận văn thạc sĩ luật học với đề tài “Pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại ngồi trời – Thực tiễn tỉnh Bình Dương” (Sau gọi tắt “Luận văn”) Tôi xin cam đoan tất nội dung trình bày Luận văn kết nghiên cứu độc lập cá nhân hướng dẫn người hướng dẫn khoa học Trong Luận văn có sử dụng, trích dẫn số ý kiến, quan điểm khoa học số tác giả Các thơng tin trích dẫn nguồn cụ thể, xác kiểm chứng Các số liệu, thông tin sử dụng Luận văn hoàn toàn khách quan trung thực Bình Dương, ngày tháng năm 2020 TÁC GIẢ LUẬN VĂN NGUYỄN ĐÌNH LY QC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Quảng cáo Luật xử lý VPHC Luật xử lý vi phạm hành VPHC Vi phạm hành XPVPHC Xử phạt vi phạm hành HVVP Hành vi vi phạm QCTM Quảng cáo thương mại HĐQC Hoạt động quảng cáo VHTT Văn hóa Thơng tin VHTTDL Văn hóa, Thể thao Du lịch QLNN Quản lý nhà nước UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢNG Tên hình, bảng Hình 2.1 Nội dung hình bảng Trang Băng rơn treo sai vị trí đường Hùng Vương, 33 TP.Thủ Dầu Một Hình 2.2 Những bảng quảng cáo khơng thơng báo thực 35 quảng cáo Đồn viên niên phường Hiệp An dùng dung Hình 2.3 dịch pha màu, có khả chống thấm lên trụ 38 điện Bảng 2.1 Bảng 2.2 Số liệu kiểm tra hoạt động quảng cáo Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Số liệu kiểm tra hoạt động quảng cáo cấp huyện 39 41 TÓM TẮT LUẬN VĂN Pháp luật xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại ngồi trời – Thực tiễn tỉnh Bình Dương Tóm tắt: Xử phạt vi phạm lĩnh vực quảng cáo thương mại ngồi trời địa bàn tỉnh Bình Dương góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước chấn chỉnh hoạt động quảng cáo cá nhân, tổ chức thực nghiêm minh theo quy định pháp luật theo quy hoạch tỉnh Bình Dương Bên cạnh kết đạt hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại ngồi trời cịn có khó khăn, bấp cập quy định pháp luật, biện pháp áp dụng xử phạt vi phạm hành hoạt động quảng cáo thương mại trời lập biên chưa kịp thời, chế tài xử lý vi phạm chưa nghiêm thực tiễn xử phạt vi phạm hành địa bàn tỉnh Bình Dương lĩnh vực quảng cáo thương mại ngồi trời cịn chưa quan tâm, xử lý nghiêm TỪ KHÓA Xử lý vi phạm hành chính, quảng cáo thương mại ngồi trời ABSTRACT SUMMARY The law on handling of administrative violations for outdoor commercial advertising in Binh Duong province Summary: The law on handling of administrative violations for outdoor commercial advertising in Binh Duong province has contributed to improving the effectiveness and efficiency of state management as well as reorganized the advertising activities of individuals and organizations to strictly comply with the law Besides the achieved results of inspection activities, the law on handling of administrative violations for outdoor commercial advertising in Binh Duong province has faced so many difficulties and inadequacies about the law stipulations, Administrative handling measures to the outdoor commercial advertising such as making record is not timely, sanctions for violation is not strictly and practically action of sanctioning administrative violations for outdoor commercial advertising have not been paid attention and dealt with strictly in Binh Duong province KEY WORD Handling of administrative violations for outdoor commercial advertising 54 - Phạt tiền từ - triệu đồng hành vi “Phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội” “treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thơng xanh nơi công cộng” hai hành vi tương đồng tính chất vi phạm làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị - Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng hành vi “Không tự tháo dỡ bảng QC hết hạn ghi thông báo” “không thông báo nội dung QC bảng đến quan QLNN có thẩm quyền nơi thực QC” Tác giả kiến nghị tách hành vi thực QC phương tiện bảng, biển để có mức phạt phù hợp với “quy mô” phương tiện QC - Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng hành vi “người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thơng xanh nơi công cộng” để đủ sức hạn chế việc người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuê người phát, dán QC tờ rơi, tờ gấp ảnh hưởng đến mỹ quan, trât tự giao thông 3.2.3 Kiến nghị bổ sung thêm số biện pháp khắc phục hậu Bên cạnh tăng mức phạt tiền cao cần áp dụng hình thức khắc phục hậu cắt số điện thoại liên lạc có thời hạn vô thời hạn tái phạm nhằm tăng cường tính răn đe vi phạm, tạo chế thực thi hiệu định xử phạt Do đó, tác giả đề xuất cần tiếp tục nghiên cứu thực tiễn để áp dụng hình thức khắc phục hậu mạnh nhằm đảm bảo trình thực thi pháp luật XPVPHC lĩnh vực QCTM hành vi QC phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an tồn giao thơng, xã hội (khoản 49 Điều Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/03/2017) treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thơng xanh nơi cơng cộng người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (khoản 42 Điều Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/03/2017) Bổ sung thêm biện pháp khắc phục hậu phù hợp với HVVP, đối tượng, quy mơ, hình thức thực QC cho áp dụng biện pháp khắc phục hậu mà chủ thể muốn thực HVVP không dám Việc áp dụng hình thức khắc phục hậu mạnh nhằm tăng cường 55 tính răn đe với đối tượng vi phạm thực tiễn hạn chế tình trạng mức phạt tiền “khơng cịn phù hợp” với tình hình kinh tế xã hội ngày thay đổi phát triển Hiện nay, địa bàn tỉnh Bình Dương cột điện, xanh nơi cơng cộng hay đèn tín hiệu giao thơng dày đặc tờ giấy dán QC việc phát tờ rơi nhiều gây vẽ đẹp thị Bình Dương có định hướng xây dựng thành phố thông minh ảnh hưởng đến an tồn giao thơng Mặc dù có quy định hình thức phạt tiền biện pháp khắc phục hậu (tháo dỡ, xóa) quan quản lý nhà nước khó thực thi định xử phạt tiền hành vi cơng tìm chủ thể phạm, gỡ bỏ QC tốn nhiều thời gian cơng sức quan chức Vì vậy, tác giả đề xuất bổ sung thêm biện pháp khắc phục hậu Nghị định số 158/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung Nghị định 28/2017/NĐ-CP) Bổ sung điểm d đ vào khoản Điều 51 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP sau: Cắt liên lạc điện thoại tháng hành vi quy định điểm a khoản Điều (người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thơng xanh nơi công cộng) cắt liên lạc điện thoại 12 tháng điểm b khoản Điều (người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thơng xanh nơi công cộng) Sửa đổi bổ sung điểm b, c vào khoản Điều 61 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP (được sửa đổi khoản 49 Điều Nghị định số 28/2017/NĐ-CP) sau: a) Buộc tháo dỡ xóa QC hành vi quy định khoản Điều b) Cắt liên lạc điện thoại tháng hành vi quy định khoản Điều (phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an tồn giao thơng, xã hội) 56 c) Cắt liên lạc điện thoại 12 tháng hành vi quy định khoản Điều (người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an tồn giao thơng, xã hội) Việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu mạnh tránh việc QC “nhếch nhác” nay, bảo đảm mỹ quan đô thị xanh đẹp an tồn giao thơng 3.2.4 Kiến nghị hoàn thiện quy định địa điểm, khu vực hạn chế cấm quảng cáo thương mại trời Luật QC năm 2012 không quy định cụ thể địa điểm, khu vực hạn chế cấm thực hành vi QC Tuy nhiên, Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định HĐQC ngồi trời địa bàn tỉnh Bình Dương có quy định cụ thể khu vực, địa điểm cấm hạn chế QC trời Đây coi điểm tiến quy định địa phương Luật QC không quy định cụ thể có nhiều địa điểm, khu vực khơng thể thực hành vi QCTM ngồi trời gây ảnh hưởng mỹ quan thị, an tồn thị, chí gây nguy hiểm cho người dân khu vực Mặc dù có quy định cụ thể địa điểm, khu vực cấm hạn chế thực hành vi QC ngồi trời định lại khơng quy định rõ việc hạn chế đồng thời chế tài xử phạt có HVVP địa điểm, khu vực hạn chế Cần có văn hướng dẫn cụ thể đối tượng, chủ thể thực QC trời địa điểm, khu vực hạn chế mà Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016, đồng thời kiến nghị bổ sung quy định XPVPHC HVVP quy định Nếu nêu chung chung khơng có văn hướng dẫn cụ thể chế tài xử phạt quy định khó để thực thi “quy định giấy” Tác giả đề xuất bổ sung khoản vào Điều Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 UBND tỉnh Bình Dương sau: c) Địa điểm, khu vực hạn chế QC quy định khoản Điều phải chấp thuận Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn kích thước, vị trí đặt quảng cáo 57 Đồng thời tác giả kiến nghị bổ sung chế tài xử phạt HVVP địa điểm, khu vực cấm QC hạn chế QC Nghị định số 158/2013/NĐ-CP thành điều luật cụ thể Hiện nay, Nghị định số 158/2013/NĐ-CP Nghị định số28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung chưa có quy định hình thức xử phạt XPVPHC trường hợp vi phạm địa điểm, khu vực cấm QC hạn chế QC 3.2.5 Kiến nghị sửa đổi quy hoạch quảng cáo trời Về quy hoạch QCTM trời tỉnh Bình Dương phê duyệt từ năm Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 UBND tỉnh Bình Dương, với Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định HĐQC ngồi trời địa bàn tỉnh Bình Dương Hiện HĐQC trời ngày phát triển với phát triển sở hạ tầng kinh tế-xã hội tỉnh để đảm bảo HĐQC không ảnh hưởng đến mỹ quan thị, an tồn giao thơng, lưới điện, tuyên truyền trị Tác giả đề xuất quan chun mơn văn hóa cần có tổng kết, đánh giá qua thời gian năm triển khai áp dụng quy hoạch QC trời địa bàn tỉnh để điều chỉnh quy hoạch nhằm phù hợp tuyến đường, địa điểm, khu vực, thời gian phương tiện phép QC nhằm tạo điều kiện phát triển hoạt động QCTM trời; quy hoạch cần quy định bảng, biển QC đứng độc lập vi phạm an toàn đường bộ, lưới điện cần quy định thời gian khắc phục phải tháo dỡ để đảm bảo công tham gia HĐQC đơn vị Bên cạnh đó, quy hoạch QC trời sửa đổi, bổ sung cần tách mục III phần III Quy hoạch phục vụ tuyên truyền cổ động trực quan, trị quy hoạch riêng áp dụng cho Quy hoạch phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền trị, sách xã hội để phù hợp với khoản Điều Luật QC năm 2012 “Các thơng tin, tun truyền trị không thuộc phạm vi điều chỉnh Luật này.” 3.2.6 Hoàn thiện quy định đối tượng quảng cáo thương mại trời Hiện hoạt động QCTM trời điều chỉnh Luật Thương mại năm 2005 Luật QC năm 2012 Như phân tích Chương bấp cập quy định pháp luật đối tượng điều chỉnh lĩnh vực QCTM chưa có 58 tương thích hai văn Một phần Luật Thương mại năm 2005 ban hành có hiệu lực trước lâu so với Luật QC năm 2012 Mỗi văn ban hành thời điểm khác có cách giải thích khác phụ thuộc vào tình hình thực tiễn thời điểm Chính cần điều chỉnh Luật Thương mại 2005 đối tượng QCTM cho phù hợp với tình hình thực tiễn pháp luật QC Theo điều 102 Luật Thương mại 2005 quy định “QC thương mại hoạt động xúc tiến thương mại thương nhân để giới thiệu với khách hàng hoạt động kinh doanh hàng hố, dịch vụ mình.” Như vậy, theo quy định dường đối tượng hoạt động QCTM bao gồm hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh hàng hóa cung ứng dịch vụ không nêu cụ thể hàng hóa, dịch vụ Để thống tránh gây hiểu lầm đối tượng hoạt động QCTM cần điều chỉnh điều 102 Luật thương mại 2005 theo hướng liệt kê rõ đối tượng QCTM bao gồm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Đồng thời hoạt động QCTM trời ngày phát triển đóng vai trị vơ quan trọng hệ thống pháp luật QC chưa có khái niệm thống hoạt động Tác giả đề xuất giải pháp bổ sung thêm khái niệm QCTM trời cụ thể Luật QC sửa đổi, bổ sung thời gian tới để làm sở nghiên cứu xây dựng quy định pháp luật có quy định XPVPHC lĩnh vực QCTM ngồi trời Có thể bổ sung khái niệm hoạt động “QCTM trời” Điều Luật QC giải thích từ ngữ sau: “QCTM trời hoạt động xúc tiến thương mại chủ thể bao gồm cá nhân, tổ chức thực thông qua phương tiện QC ngồi trời nhằm mục đích giới thiệu hàng hóa, dịch vụ hoạt động kinh doanh đến với người tiêu dùng với mục đích sinh lợi.” 3.3 Các giải pháp nâng cao hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại ngồi trời 59 3.3.1 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo thương mại ngồi trời Thứ nhất, tăng cường cơng tác đạo, thực quy hoạch, kế hoạch QCTM trời địa phương Để tăng cường công tác quản lý thực pháp luật QCTM trời quy định pháp luật, quy hoạch địa phương ban hành, UBND tỉnh Bình Dương cần đạo Sở VHTTDL quan, đồn thể, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội địa phương thời gian tới cần tập trung, hồn thành tốt cơng việc sau: - Tiếp tục hoàn thiện pháp luật đảm bảo đồng với quy định Luật QC; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xây dựng lắp đặt phương tiện QC trời QCVN 17:2013/BXD văn quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành; quy định pháp luật khác có liên quan đồng thời đảm bảo phù hợp với quy hoạch QC ngồi trời tỉnh Bình Dương - Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra để khắc phục tình trạng QC trái quy hoạch quan thẩm quyền phê quyệt, xây dựng điểm QC, hệ thống cột treo băng rơn phù hợp vị trí quy hoạch - Tăng cường thanh, kiểm tra xử phạt hành vi treo dán QC cột điện, xanh nơi cơng cộng, đèn tín hiệu giao thơng, phát tờ rơi QC Đối với hành vi cần có biện pháp cụ thể như: Trực tiếp liên hệ số điện thoại tờ dán, tờ rơi QC để xử phạt, yêu cầu chủ thể áp dụng biện pháp khắc phục hậu tháo gỡ, xóa HVVP tổng hợp số điện thoại QC trái phép đề xuất quan có thẩm quyền xử lý Hiện địa bàn phát động nhiều đoàn thể tháo gỡ, sơn sửa QC khiến phận nhân Nhà nước Chính hành vi VPHC QC cần nghiêm khắc áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ HVVP vừa đảm bảo tính răn đe vừa đảm bảo mỹ quan thị địa phương - Bố trí hợp lý nguồn nhân sự, cấu lại nhân để đảm bảo đủ số lượng tra, khơng để tình trạng thiếu nhân chuyên trách Thực tế địa bàn tỉnh Bình Dương lực lượng tra chuyên ngành văn hóa Sở VHTTDL 60 có cán bộ42 vừa làm công tác quản lý vừa trực tiếp việc kiểm tra, tra chuyên ngành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch QC Với số lượng nhân lại lúc đảm nhiệm nhiều lĩnh vực có QCTM ngồi trời nên khó đảm bảo thực xử lý tốt HVVP QCTM trời Chính vậy, theo tác giả cần bố trí, cấu lại lực lượng tra chuyên ngành, trường hợp cần thiết Giám đốc Sở huy động cán để phối hợp kiểm tra xử lý để bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, trung thực, bảo vệ quyền lợi ích người tiếp nhận QC, tạo điều kiện cho chủ thể tham gia HĐQC cạnh tranh lành mạnh 3.3.2 Tăng cường công tác phối hợp quan cấp, ngành Công tác quản lý Nhà nước hoạt động QCTM trời chủ yếu quan quản lý văn hóa Sở VHTTTDL, phịng VHTT cấp huyện thực Cơng tác quản lý Nhà nước lĩnh vực QCTM trời cần có phối hợp chặt chẽ, đồng quan quản lý, quan chuyên môn trực tiếp thực Do để đảm bảo thực thi pháp luật XPVPHC lĩnh vực QCTM trời cần có giải pháp tăng cường hiệu cơng tác phối hợp - Xây dựng quy chế ban hành quy trình phối hợp, tích cực triển khai cơng tác phối hợp quan chuyên môn quan khác có liên quan lĩnh vực QCTM trời Đặc biệt, thẩm quyền XPVPHC lĩnh vực QCTM trời giao cho nhiều quan cụ thể như: UBND cấp; Cơ quan Thanh tra, Cảnh sát nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Quản lý thị trường Thanh tra43 Chính vậy, cơng tác XPVPHC hành vi VPHC QCTM trời cần có phối hợp quan, đảm bảo chế, quy trình xử phạt đồng thống - Tăng cường công tác hậu kiểm quan tham mưu, phối hợp với quan ban ngành để đề xuất cho UBND quy định, sách hồn thiện xây dựng pháp luật biện pháp áp dụng thực thi pháp luật XPVPHC lĩnh vực QCTM trời đạt hiệu cao 42 Tác giả thu thập số liệu thực tế Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương Chương Nghị định số 158/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/2017/NĐ-CP) Chính phủ quy định XPVPHC lĩnh vực VHTTDL QC 43 61 - Thực phối hợp đồng quản lý Sở VHTTDL UBND cấp huyện, cấp xã, xây dựng kế hoạch, phân cấp phối hợp thực chức tra, xử lý vi phạm lĩnh QCTM trời địa bàn cụ thể Công tác phối hợp tốt phân định rõ thẩm quyền kiểm tra xử lý góp phần chấn chỉnh HĐQC dần vào nề nếp, quy định pháp luật, đảm bảo mỹ quan, trật tự xã hội 3.3.3 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán chuyên trách việc xử phạt hành vi vi phạm pháp luật quảng cáo thương mại Hiện nay, hành vi VPHC lĩnh vực QCTM trời ngày phát triển mạnh, biến tướng nhiều hình thức khác Vấn đề xử phạt HVVP lĩnh vực vấn đề phức tạp, đòi hỏi cán tiến hành xử phạt phải có kiến thức chun sâu khơng pháp lý mà bao gồm kiến thức kinh tế Phân tích kinh tế đóng vai trị quan trọng, khơng thể thiếu áp dụng q trình XPVPHC lĩnh vực QCTM trời vụ việc cụ thể Để xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên viên, UBND tỉnh Bình Dương cần phải thường xuyên nâng cao lực, trình độ chun mơn, kinh nghiệm cán Nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, người thi hành công vụ việc thi hành áp dụng pháp luật xử lý VPHC44, yêu cầu cấp thiết quan nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế nay, yếu tố người định tất Bên cạnh tình hình nhân ngày tinh giảm cán bộ, cán phải đa năng, người làm nhiều nhiệm vụ kinh phí hoạt động quan chuyên môn nước ta nhiều vướng mắc đòi hỏi nỗ lực giải Nguồn nhân vừa thiếu, vừa thừa công tác đào tạo đội ngũ cán chuyên môn am hiểu pháp luật, xử lý VPHC lĩnh vực QCTM trời chưa quan tâm, đầu tư XPVPHC lĩnh vực cơng tác có phạm vi điều chỉnh rộng liên quan đến nhiều ngành nghề, hệ thống pháp luật ngày hoàn thiện, chặt chẽ, việc xử phạt người vi phạm khơng ảnh hưởng đến quyền, lợi ích họ, mà qua xử phạt nhằm mục đích răn đe, giáo dục, 44 Báo cáo số 09/BC-BTP ngày 08/01/2018 Bộ Tư pháp tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành 62 tạo cơng HĐQC vấn đề cốt lõi phải làm thay đổi nhận thức họ để họ không vi phạm Muốn làm điều yêu cầu người thực thi cơng vụ phải có kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm, thái độ làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo thực tế chứng minh vụ việc với cán giải tốt với cán khác xảy khó khăn Do cần tập huấn chuyên sâu để nâng cao trình độ chun mơn cho cán bộ, cơng chức có thẩm quyền sử phạt VPHC lĩnh vực QCTM trời Nội dung tập huấn cần chuyên sâu công tác xử lý VPHC, tập trung vào quy định chế tài VPHC, biện pháp xử lý, biện pháp khắc phục hậu quả, HVVP, chủ thể; bồi dưỡng kỹ năng, văn hoá ứng xử, xử lý tình cho cán bộ, cơng chức trực tiếp làm nhiệm vụ để áp dụng thống nhất, đồng quy định pháp luật, góp phần thực tốt nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa, giải tốt tình xảy trình thực thi nhiệm vụ 3.3.4 Nâng cao công tác tuyên truyền quy định pháp luật quảng cáo thương mại ngồi trời Cơng tác tun truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có vai trị quan trọng, xác định nhiệm vụ thường xuyên, liên tục quan nhà nước trao quyền nhằm đưa chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước vào sống, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật người dân, giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển Điều Luật phổ biến, giáo dục pháp luật nêu “Phổ biến, giáo dục pháp luật trách nhiệm toàn hệ thống trị, Nhà nước giữ vai trò nòng cốt.”; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 12/10/2017 tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật địa bàn tỉnh Bình Dương nêu rõ “tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu công tác phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức ý thức tôn trọng pháp luật cán nhân dân, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm giao quan tâm đạo, tổ chức triển khai nghiêm túc, tồn diện cơng tác phổ 63 biến giáo dục pháp luật” phân tích chương mục đích vi phạm pháp luật lợi ích cá nhân, nhiều người thực HVVP không nhận thức đầy đủ hậu pháp lý hành vi gây ra, chế tài pháp luật xử lý hành vi họ Vì cần đẩy mạnh cơng tác thường xun, liên tục địi hỏi phải có nỗ lực, phối hợp tất cấp, ngành Tuy nhiên nay, công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật chưa quan tâm cách mức xã hội phận lớn người tiêu dùng chủ thể kinh doanh, chủ thể đối tượng áp dụng Luật Do để nâng cao hiểu biết người tiêu dùng, cộng đồng doanh nghiệp hiệp hội ngành nghề QC có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thực thi tốt Luật QC thực tế Khi chủ thể kinh doanh cạnh tranh có kiến thức họ nhận biết hành vi để từ có điều chỉnh, vi phạm theo giảm thiểu ứng xử kinh doanh có định hướng pháp luật Đẩy mạnh tuyên truyền chiều rộng, lẫn chiều sâu, xác định tuyên truyền, giáo dục pháp luật giải pháp vừa cấp bách, vừa lâu dài lực lượng chức hệ thống trị, cần phân cơng trách nhiệm cụ thể cho cấp quyền, ban, ngành, đồn thể nhằm làm cho người có “ý định” vi phạm không dám vi phạm, người tiêu dùng trở thành “người tiêu dùng thông minh.” Từ kinh nghiệm thực tiễn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm qua: - Thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo tìm hiểu kiến thức pháp luật nói chung, kiến thức pháp luật HVVP QC nói riêng, phải xác định đối tượng người tiêu dùng doanh nghiệp - Phổ biến, tuyên truyền nội dung Luật QC năm 2012 hình thức thi, tìm hiểu Luật QC, diễn đàn đối thoại trực tiếp mời chuyên gia nghiên cứu, phổ biến pháp luật truyền hình, đài phát thanh, sách, báo chuyên ngành - Khuyến khích chủ thể kinh doanh, người tiêu dùng phối hợp với quan quản lý nhà nước QC việc phát xử phạt vi phạm phát sinh lĩnh vực QC 64 - Giáo dục đạo đức kinh doanh cho thương nhân, cá nhân phải cho họ hiểu hậu xấu chế tài xử phạt việc QC bất chín, khơng đắn, cạnh tranh không lành mạnh, không công Khi doanh nghiệp nhận thức hành vi hiểu biết pháp luật HVVP pháp luật QC giảm bớt, môi trường kinh doanh đảm bảo tính cơng nghiêm minh Bên cạnh đó, phổ biến pháp luật QC địi hỏi phải có phối hợp nhiều cấp, nhiều ngành liên quan sử dụng nhiều phương tiện, cách thức khác Đặc biệt, cần phát huy vai trò tổ chức, hiệp hội, có phối hợp đồng tích cực nhiều ban, ngành, đồn thể đảm bảo tun truyền pháp luật sâu rộng cộng đồng doanh nghiệp xã hội 65 TIỂU KẾT CHƯƠNG Hoàn thiện quy định pháp luật XPVPHC lĩnh vực QCTM trời cần đảm bảo mục tiêu pháp luật QC, đồng văn pháp luật khác có liên quan Hồn thiện pháp luật phải đảm bảo chế quản lý, đảm bảo tính linh hoạt pháp luật bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ thể tham gia Đồng thời, phải tạo lập sở pháp lý cho việc xây dựng chế, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật vướng mắc bất cập đảm bảo hiệu q trình thực thi Bên cạnh đó, phải đảm bảo nguyên tắc chế áp dụng pháp luật để xử phạt hiệu HĐQC trời Qua đề tài, tác giả đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu XPVPHC lĩnh vực QCTM ngồi trời địa bàn tỉnh Bình Dương Trong tập trung kiến nghị sửa đổi lập biên VPHC, biện pháp khắc phục hậu quả, tăng mức xử phạt, bổ sung khái niệm để áp dụng thống giải pháp tuyên truyền pháp luật, nâng cao trách nhiệm quan quản lý nhà nước Qua đó, tác giả mong muốn hạn chế, khó khăn việc áp dụng pháp luật XPVPHC lĩnh vực QCTM trời tháo gỡ thực cách đồng bộ, linh hoạt Việc thực thi pháp luật QC nói chung pháp luật XPVPHC lĩnh vực QCTM trời nói riêng địa bàn tỉnh Bình Dương ngày nâng cao, hoàn thiện hơn, sâu vào đời sống, giúp chủ thể tham gia đảm bảo quyền lợi, nâng cao hiệu thực thi pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực QCTM trời Chắc chắn giải pháp tác giả đưa chưa thật toàn diện, đầy đủ góp phần hồn thiện pháp luật nói chung xử lý VPHC lĩnh vực QC nói riêng 66 KẾT LUẬN CHUNG Trong thời buổi kinh tế thị trường nay, QC đóng vai trị quan trọng, góp phần tăng trưởng kinh tế doanh nghiệp nước Ngày nay, để sản phẩm tới tay người tiêu dùng khơng thể thiếu QC với nhiều hình thức, phương tiện đa dạng, phong phú Trong QCTM ngồi trời hình thức QC lâu đời đóng vai trị quan trọng quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm cá nhân, tổ chức hoạt động, sản xuất, kinh doanh Tuy nhiên, với phát triển kéo theo nhiều QC vi phạm pháp luật ngày biến tướng nhiều hình thức khác ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, ảnh hưởng văn hóa, mỹ quan thị, trật tự xã hội an tồn giao thông Tuy nhiên quy định pháp luật cịn chưa đồng bộ, thống nhất, nhiều HVVP có chế tài chưa đủ sức răn đe, q trình thực thi pháp luật cịn có khó khăn định, từ bất cập quy định pháp luật, khó khăn thực tiễn áp dụng, người, quy hoạch…làm giảm hiệu xử lý VPHC lĩnh vực QCTM trời Luận văn Cơ sở pháp lý XPVPHC lĩnh vực QCTM trời, từ thực tiễn áp dụng tỉnh Bình Dương, nhằm nghiên cứu bất cập, hạn chế để có giải pháp hồn thiện quy định pháp luật, Luận văn gồm chương: Chương nghiên cứu lý luận VPHC, XPVPHC, VPHC lĩnh vực QCTM ngồi trời, sở phân tích quy định pháp luật, đề tài nghiên cứu xây dựng khái niệm đặc điểm VPHC, XPVPHC lĩnh vực QCTM ngồi trời Trong tập trung nghiên cứu, làm rõ, đưa khái niệm QCTM trời, phân tích quy định pháp luật thẩm quyền, thủ tục quy định liên quan đến việc XPVPHC….Chương tác giả tập trung nghiên cứu thực trạng XPVPHC lĩnh vực QCTM trời; HVVP phổ biến lĩnh vực QCTM trời,; thẩm quyền, thủ tục xử phạt từ làm rõ bất cập, khó khăn lập biên bản, thực thi pháp luật hạn chế nguyên nhân làm hạn chế hiệu XPVPHC lĩnh vực QCTM trời, để làm sở cho việc đề xuất giải pháp kiến nghị tác giả chương Trong chương sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội 67 tỉnh Bình Dương, tác giả dự báo tình hình VPHC lĩnh vực QCTM trời thời gian tới, định hướng hoàn thiện quy định pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực QCTM ngồi trời; luận văn đưa giải pháp, nhóm giải pháp tập trung kiến nghị sửa đổi lập biên VPHC, biện pháp khắc phục hậu quả, tăng mức xử phạt, bổ sung khái niệm để áp dụng thống giải pháp tuyên truyền pháp luật, nâng cao trách nhiệm quan quản lý nhà nước Sau nghiên cứu Cơ sở pháp lý XPVPHC lĩnh vực QCTM trời, từ thực tiễn áp dụng tỉnh Bình Dương, tác giả làm rõ nội dung sau: (1) Cơ sở pháp lý xử lý VPHC lĩnh vực QCTM trời chưa thật hoàn thiện chưa đưa khái niệm QCTM trời từ nghiên cứu tác giả đưa khái niệm QCTM ngồi trời (2) Thực tế XPVPHC cịn có khó khăn bất cập từ quy định pháp luật; chưa thống văn quy phạm pháp luật Luật xử lý VPHC năm 2012 lập biên vi phạm; thẩm quyền, thủ tục xử phạt; việc “buộc” chủ thể vi phạm thực định XPVPHC; việc biên vi phạm lĩnh vực QC chưa phù hợp với tính “kịp thời”; chưa đồng bộ, thống nhất, phối hợp chưa đồng quan có thẩm quyền việc xử lý VPHC lĩnh vực QCTM trời (3) Hoàn thiện quy định pháp luật XPVPHC nói chung, XPVPHC lĩnh vực QC nói riêng quy định như: quy định lập biên vi phạm quy định pháp luật; đưa khái niệm QCTM trời; đưa giải pháp thực thi định XPVPHC QCTM trời đặc biệt biện pháp khắc phục hậu hành vi QC làm ảnh hưởng mỹ quan thị, an tồn giao thơng; hồn thiện quy hoạch quy định hoạt động QCTM ngoài; đồng thời nâng cao tính tự giác chấp hành pháp luật cá nhân, tổ chức; trách nhiệm các quan QLNN xử lý VPHC lĩnh vực QCTM ngồi trời Nâng cao vai trị xử lý VPHC lĩnh vực QCTM trời nhằm lập lại trật tự QC góp phần đảm bảo nghiêm minh pháp luật, công xã hội, đảm bảo quyền 68 lợi cho chủ thể tham gia QC; bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, trung thực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp QC cạnh tranh lành mạnh Do vậy, với giải pháp đề nhằm nâng cao hiệu XPVPHC lĩnh vực QCTM ngồi trời góp phần giải đồng bộ, vừa phát huy ưu điểm kết đạt được, đồng thời khắc phục hạn chế, bất cập tạo điều kiện cho HĐQC phát triển với phát triển kinh tế - xã hội văn hóa Việt Nam ... thiện pháp luật nâng cao hiệu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại trời tỉnh Bình Dương 8 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI NGOÀI... THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI NGOÀI TRỜI TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG .50 3.1 Dự báo tình hình vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại. .. lĩnh vực quảng cáo thương mại ngồi trời 17 1.2.2 Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quảng cáo thương mại trời 19 1.2.3 Thẩm quyền thủ tục xử phạt vi phạm hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo thương mại ngoài trời thực tiễn tại tỉnh bình dương​ , Luận văn pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo thương mại ngoài trời thực tiễn tại tỉnh bình dương​

Từ khóa liên quan