0

Luận văn pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thực tiễn tại huyện bắc tân uyên, tỉnh bình dương và một số kiến nghị​

88 13 0
  • Luận văn pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thực tiễn tại huyện bắc tân uyên, tỉnh bình dương và một số kiến nghị​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 17:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN NGÔ THỊ AN TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THỰC TIỄN TẠI HUYỆN BẮC TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC TP HồLỜI Chí CAM Minh ĐOAN – Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGƠ THỊ AN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THỰC TIỄN TẠI HUYỆN BẮC TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Chuyên ngành: Luật kinh tế Hướng đào tạo: Hướng ứng dụng Mã số: 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ ANH TP Hồ Chí Minh – Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Ngô Thị An, mã số học viên: học viên lớp Cao học Luật khóa 28 Bình Dương, chun ngành Luật Kinh tế, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, tác giả Luận văn Thạc sĩ Luật học với đề tài “Pháp luật giải tranh chấp đất đai - thực tiễn huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương số kiến nghị” Tơi xin cam đoan tất nội dung trình bày Luận văn kết nghiên cứu độc lập cá nhân hướng dẫn người hướng dẫn khoa học Trong Luận văn có sử dụng, trích dẫn số ý kiến, quan điểm khoa học số tác giả Các thông tin trích nguồn cụ thể, xác kiểm chứng Các số liệu, thông tin sử dụng Luận văn hoàn toàn khách quan trung thực Học viên thực MỤC LỤC TRANG BÌA PHỤ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT LUẬN VĂN ABSTRACT LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI 1.1 Khái quát chung giải tranh chấp đất đai 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm tranh chấp đất đai 1.1.1.1 Khái niệm tranh chấp đất đai 1.1.1.2 Các dạng tranh chấp đất đai 1.1.1.3 Đặc điểm tranh chấp đất đai 10 1.1.1.4 Nguyên nhân tranh chấp đất đai 12 1.1.2 Khái niệm, nguyên tắc giải tranh chấp đất đai 15 1.1.2.1 Khái niệm giải tranh chấp đất đai 15 1.1.2.2 Ý nghĩa giải tranh chấp đất đai 16 1.2 Trình tự, thủ tục thẩm quyền giải tranh chấp đất đai 19 1.2.1 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai 19 1.2.1.1 Các bên tranh chấp tự thương lượng, hòa giải 19 1.2.1.2 Hòa giải sở 20 1.2.1.3 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã nơi có đất 21 1.2.2 Thẩm quyền giải tranh chấp đất đai 27 1.2.2.1 Thẩm quyền giải tranh chấp đất đai UBND 27 1.2.2.2 Thẩm quyền giải tranh chấp đất đai TAND 31 1.2.3 Thủ tục giải tranh chấp đất đai 33 1.2.3.1 Thủ tục hành UBND 33 1.2.3.2 Thủ tục tố tụng TAND 35 CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN BẮC TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 43 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Bắc Tân Uyên 43 2.2 Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tranh chấp đất đai huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 44 2.3 Thực tiễn giải tranh chấp đất đai huyện Bắc Tân Uyên) 46 2.3.1 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND cấp xã 46 2.3.2 Thực tiễn giải tranh chấp đất đai UBND huyện Bắc Tân Uyên 48 2.3.3 Thực tiễn giải tranh chấp đất đai TAND huyện Bắc Tân Uyên 49 2.3.4 Đánh giá chung việc giải tranh chấp đất đai huyện Bắc Tân Uyên 53 2.4 Những bất cập, hạn chế pháp luật giải tranh chấp đất đai 56 2.4.1 Những bất cập, hạn chế pháp luật hòa giải UBND cấp xã 56 2.4.2 Những bất cập, hạn chế pháp luật giải tranh chấp đất đai UBND cấp huyện 58 2.4.3 Những bất cập, hạn chế pháp luật giải tranh chấp đất đai TAND cấp huyện 61 2.5 Một số kiến nghị nâng cao hiệu giải tranh chấp đất đai 64 2.5.1 Tiếp tục hoàn thiện pháp luật giải tranh chấp đất đai 64 2.5.2 Các giải pháp nâng cao hiệu giải tranh chấp đất đai huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Thống kê số liệu hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã địa bàn huyện Bắc Tân Uyên 46 Bảng 2.2 Thống kê số liệu hòa giải tranh chấp đất đai địa bàn tỉnh Bình Dương 47 Bảng 2.3 Thống kê tình hình thụ lý, giải loại vụ việc (Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/11/2019) 50 Bảng 2.4 Thống kê số lượng án hủy, sửa lỗi chủ quan Thẩm phán TAND huyện Bắc Tân Uyên (Từ 01/10/2015 đến 30/11/2019) 51 Bảng 2.5 Thống kê hòa giải thành giải tranh chấp đất đai 54b DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT BLTTDS Bộ luật Tố tụng dân GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TAND Tòa án nhân dân UBND Uỷ ban nhân dân TÓM TẮT LUẬN VĂN Tranh chấp đất đai tượng phổ biến có xu hướng ngày gia tăng số lượng mức độ phức tạp Tranh chấp đất đai tranh chấp quyền, nghĩa vụ người sử dụng đất việc xác định người có quyền sử dụng đất Việc xác định khái niệm, phạm vi tranh chấp đất đai chìa khóa để xác định thẩm quyền trình tự, thủ tục giải tranh chấp phù hợp Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp phân tích theo hình thức giải tranh chấp cá nhân với cá nhân từ thực tiễn huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tác giả số bất cập, hạn chế quy định pháp luật giải tranh chấp đất đai Trên sở đó, đề xuất số kiến nghị, điển hình kiến nghị bỏ quy định thành phần bắt buộc Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai UBND cấp xã đại diện số hộ dân sinh sống lâu đời khu vực có đất tranh chấp; bổ sung quy định thẩm quyền kiến nghị, cứ, thủ tục xem xét lại định giải tranh chấp theo thủ tục hành phát sai thi hành bổ sung quy định để xác định số tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản, tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định chỗ giải tranh chấp theo thủ tục tố tụng Ý kiến kiến nghị tác giả hướng tới xây dựng hệ thống pháp luật giải tranh chấp đất đai ngày hoàn thiện, việc giải kịp thời, triệt để Từ khóa: Tranh chấp đất đai; giải tranh chấp đất đai; TAND huyện Bắc Tân Uyên; tỉnh Bình Dương ABSTRACT Land disputes are a common phenomenon today and tend to increase both in number and complexity Land dispute means a dispute over rights and obligations of land users in determining who is a land user Determining the concept and scope of land disputes is the key to determining the competence as well as the order and procedures for settling appropriate disputes By using the methods of analyzing, comparing, comparing, summarizing and analyzing each form of dispute resolution between individuals and individuals from reality in Bac Tan Uyen district, Binh Duong province, the author has point out some inadequacies and limitations in the law on land dispute resolution On that basis, proposed some recommendations, in particular, the proposal to remove regulations on compulsory components of the Land Dispute Reconciliation Council at the communal People's Committee is representative of some households who have lived for a long time in disputed areas; supplementing provisions on the competence to propose, grounds and procedures for reviewing dispute settlement decisions according to administrative procedures when detecting wrong or impossible to implement and supplementing regulations on grounds for determination amount of money advanced for property valuation, on-spot examination and evaluation expense when settling disputes according to procedural procedures The author's recommendations towards building a legal system for resolving land disputes are increasingly completed, the settlement is timely, thorough Key words: Land disputes; land dispute resolution; People's Court of Bac Tan Uyen district; Binh Duong Province LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt khơng thay nơng nghiệp, lâm nghiệp, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng Trong xã hội đất đai ln có vai trị vị trí vơ quan trọng người, góp phần định phát triển phồn thịnh quốc gia Cùng với phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu sử dụng đất người ngày phong phú đa dạng Trong trình sử dụng việc phát sinh tranh chấp tượng xảy phổ biến xã hội ngày có xu hướng gia tăng số lượng mức độ phức tạp Tình trạng tranh chấp đất đai phát sinh gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến mặt đời sống xã hội ảnh hưởng đến mối quan hệ cộng đồng dân cư, đến phong tục, tập quán tốt đẹp người Việt Nam, … “Thực tiễn cho thấy khơng vụ việc tranh chấp đất đai, dân không thụ lý, giải đắn, triệt để dẫn đến vụ án đau lòng”1 số vụ án “thảm sát” thời gian gần người hàng xóm vụ án xảy huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ, … hay người thân gia đình vụ án xảy Đan Phượng, Hà Nội làm 04 người tử vong có nguyên nhân xuất phát từ tranh chấp đất đai Vì vậy, việc giải tranh chấp đất đai pháp luật giải tranh chấp đất đai cần thiết Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm Hệ thống văn pháp luật đất đai ngày sửa đổi, bổ sung đến hoàn thiện nhằm mục đích hạn chế giải tranh chấp đất đai phát Đình Việt, 2019 Từ vụ thảm sát Đan Phượng, nghĩ đến nguồn mâu thuẫn , đăng ngày 02/9/2019 [truy cập ngày 01/3/2020] 65 tranh chấp đất đai UBND cấp xã thực cơng việc “Thẩm tra, xác minh tìm hiểu ngun nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan bên cung cấp nguồn gốc đất, trình sử dụng đất trạng sử dụng đất” bổ sung việc xác minh số hộ dân sinh sống lâu đời khu vực có đất tranh chấp biết rõ nguồn gốc, trình sử dụng đất Như mặt đảm bảo có ý kiến người dân sống lâu năm địa phương nguồn gốc, trình sử dụng đất, mặt tiến hành xác minh đảm bảo khách quan tránh việc e ngại gặp bên tranh chấp buổi hòa giải, đại diện hộ dân bỏ thời gian, cơng việc để tham gia hịa giải Đồng thời, đảm bảo buổi hịa giải diễn mà khơng phải hỗn lý thiếu thành phần Thứ hai, cần sửa đổi quy định Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Chính phủ:“Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên hòa giải thành mà bên tranh chấp có ý kiến văn khác với nội dung thống biên hịa giải thành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại họp Hội đồng hòa giải để xem xét giải ý kiến bổ sung phải lập biên hịa giải thành khơng thành” thành “Trong thời hạn 10 lập biên hòa giải thành mà bên tranh chấp có ý kiến văn khác với nội dung thống biên hịa giải thành UBND cấp xã hướng dẫn bên tranh chấp gửi đơn đến quan có thẩm quyền giải tranh chấp tiếp theo” Bỏ quy định việc mở lại hòa giải khơng cần thiết bên khơng có thiện chí hịa giải trở lại Thứ ba, bổ sung quy định thời hạn thực xác định tình trạng bất động sản khơng tranh chấp trường hợp tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai UBND cấp xã mà không thành Theo ý kiến cá nhân tác giả việc quy định thời hạn cần thiết, tháo gỡ khó khăn thực tiễn phải “tiến thoái lưỡng nan” UBND xã thời gian qua Điều không làm hạn chế quyền khởi kiện bên nên khơng làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp người dân mà quy định để hạn chế tình trạng lý có mâu thuẫn đời 66 sống mà làm đơn kiện thực chất khơng phải tranh chấp đất đai, ví dụ trường hợp hàng xóm thấy chủ sử dụng đất liền kề chuẩn bị chuyển nhượng đất với giá cao nên làm đơn tranh chấp ranh đất, sau UBND cấp xã hịa giải khơng thành người lại khơng làm đơn tranh chấp quan có thẩm quyền Về thời hạn cụ thể đề xuất thời hạn sau 01 tháng kể từ ngày UBND cấp xã lập biên hịa giải khơng thành mà khơng có đơn tranh chấp gửi quan có thẩm quyền giải xem tình trạng bất động sản không tranh chấp Thời hạn đủ để bên tranh chấp có đủ thời gian để thực việc tranh chấp quan có thẩm quyền đồng thời không làm quyền khởi kiện bên - Đối với giải tranh chấp đất đai UBND cấp huyện Thứ nhất, cần bổ sung quy định công khai minh bạch tài liệu, chứng bên thu thập quan giải thu thập để việc giải đảm bảo khách quan, bên tranh chấp tiếp cận tài liệu, chứng để có ý kiến bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đồng thời theo dõi tiến độ giải tranh chấp quan giải Thứ hai, cần bổ sung quy định thẩm quyền kiến nghị, cứ, thủ tục xem xét lại định giải tranh chấp, định công nhận hòa giải thành trường hợp phát định giải trước có vi phạm pháp luật trường hợp định giải quyết, định công nhận hịa giải thành có hiệu lực pháp luật không thi hành Thứ ba, cần bổ sung quy định thời hạn giải tranh chấp đất đai không bao gồm thời gian trưng cầu đo đạc, thẩm định tài sản Và để việc xác định rõ ràng, xác thời hạn khấu trừ vào thời hạn giải tranh chấp đất đai cần bổ sung quy định việc tạm đình giải tranh chấp có lý do: Thực nghĩa vụ tài người sử dụng đất, vụ việc xem xét xử lý trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định, đo đạc, thẩm định tài sản; lý tạm đình khơng cịn chủ thể giải ban 67 hành định tiếp tục giải Thời hạn giải tranh chấp tính tiếp kể từ ngày phục hồi giải Thứ tư, cần bổ sung quy định việc ban hành định đình giải tranh chấp hậu việc đình giải bên tranh chấp có đơn rút đơn tranh chấp Việc bổ sung quy định cần thiết, khắc phục lỗ hổng pháp luật giải tranh chấp đất đai theo thủ tục hành - Đối với giải tranh chấp đất đai TAND cấp huyện Thứ nhất, cần bổ sung quy định BLTTDS loại tranh chấp giao dịch dân phát sinh người sử dụng đất thực quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, chấp, góp vốn quyền sử dụng đất bất động sản thẩm quyền giải tranh chấp Tịa án nơi có bất động sản Việc quy định xem ngoại lệ, lẽ tranh chấp đất đai tức tranh chấp xác định chủ sử dụng đất thẩm quyền giải Tịa án nơi có bất động sản tranh chấp giao dịch dân liên quan đến quyền sử dụng đất chất giao dịch dân để đánh giá tính chất vụ việc phải liên quan đến sách đất đai nơi có đất, vị trí, diện tích đất tranh chấp qua tìm hiểu ngun nhân phát sinh tranh chấp đánh giá lỗi bên tham gia giao dịch Do đó, việc quy định thẩm quyền giải khắc phục bất cập, “đùn đẩy trách nhiệm” Tòa án có cách xác định thẩm quyền khác Thứ hai, cần bổ sung quy định để xác định số tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản, tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định chỗ việc xác định tiền tạm ứng làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp bên đương mà trường hợp bên có yêu cầu xem xét, thẩm định chỗ định giá tài sản Trên thực tế, để tạm tính chi phí xem xét, thẩm định chỗ Tịa án thường vào Bảng đơn giá đo đạc đồ địa UBND tỉnh ban hành tương ứng với diện tích, vị trí đất tranh chấp để tính Việc tạm ứng chi phí tố 68 tụng mang tính tương đối phải đảm bảo khơng q cao so với chi phí thực tế để người dân có khả thực nộp Thứ ba, cần xác định việc thực hồ sơ ủy thác tư pháp Tòa án khác tương đương với việc giải vụ án cho Thẩm phán phân công, loại án giải xác định theo nội dung quan hệ tranh chấp ủy thác đưa vào mục riêng để chấm điểm thi đua cuối năm cho Tịa án nhận ủy thác Có vậy, việc thực ủy thác tư pháp có hiệu đảm bảo mặt thời gian góp phần đẩy nhanh việc giải tranh chấp Ví dụ trường hợp tranh chấp tài sản chung vợ chồng, bà A bị đơn huyện X cịn đất tranh chấp huyện K TAND huyện X thụ lý vụ án ủy thác cho TAND huyện K tiến hành đo đạc, thẩm định định giá tài sản việc thực cơng việc ủy thác chất giống vụ việc thụ lý, để xác định cơng sức người tiến hành tố tụng phân công TAND Huyện K tính vào số lượng giải theo mục riêng Thẩm phán phân công TAND huyện K đánh giá hiệu thực nhiệm vụ cần thiết 2.5.2 Các giải pháp nâng cao hiệu giải tranh chấp đất đai huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Thứ nhất, nâng cao hiệu công tác phối hợp giải tranh chấp đất đai Từ thực tiễn giải tranh chấp đất đai cho thấy bất cập, hạn chế cơng tác phối hợp Tịa án với quan hành Nhà nước quan chun mơn Phịng Tài ngun Mơi trường huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện,… Trong quan thường nắm giữ tài liệu, chứng liên quan đến vụ án, đặc biệt trình quản lý, sử dụng đất Khoản Điều 106 BLTTDS năm 2015 quy định xử lý quan, tổ chức, cá nhân quản lý, lưu trữ tài liệu chứng mà không cung cấp Tuy nhiên, thực tiễn nay, việc xử lý chưa áp dụng chưa có hướng dẫn cụ thể Vì vậy, cần có chế xử lý thích hợp trường hợp cá nhân, 69 quan, tổ chức nắm giữ tài liệu mà thiếu hợp tác không cung cấp tài liệu, chứng vụ án Trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên nay, cần thành lập Hội đồng tư vấn cho UBND huyện việc cung cấp giấy tờ, hồ sơ chứng minh liên quan cho Tòa án để làm rõ nội dung vụ tranh chấp đất đai Đồng thời có phân cơng cho cụ thể cán bộ, cơng chức có trách nhiệm cung cấp để từ có xác định trách nhiệm cá nhân hay quan, tổ chức việc chậm không cung cấp chứng Đồng thời, Tòa án huyện, UBND huyện quan chuyên môn ký quy chế phối hợp việc thực nhiệm vụ Tuy nhiên, cần có báo cáo đánh giá thường xuyên việc thực quy chế phối hợp từ khó khăn, vướng mắc q trình phối hợp để hồn thiện, nâng cao hiệu cơng tác phấn đấu nhiệm vụ trị chung Thứ hai, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ cán làm công tác tham mưu giải tranh chấp đội ngũ Thư ký, Thẩm phán TAND tối cao TAND tỉnh thường xuyên tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ, có bồi dưỡng nghiệp vụ giải tranh chấp đất đai, vậy, toàn cán công chức làm việc TAND huyện Bắc Tân Uyên thường xuyên cập nhật kiến thức kỹ giải theo hướng dẫn Tòa án cấp Bên cạnh đó, đơn vị cần thường xuyên trao đổi nghiệp vụ chuyên môn nêu rõ khó khăn, vướng mắc q trình giải án lồng ghép họp giao ban để kịp thời giải đáp Trường hợp khơng có thống ý kiến có văn gửi Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh TAND tối cao để hướng dẫn Thực song song nhiều giải pháp góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hạn chế án hủy sửa lỗi chủ quan Thẩm phán Đối với cán phân công nhiệm vụ tham mưu giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải Chủ tịch UBND huyện cần xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán làm công tác tham mưu theo hướng chun nghiệp, có chun mơn luật, đồng thời tổ chức buổi tập 70 huấn nghiệp vụ kỹ giải tranh chấp đất đai theo thủ tục hành để cao trình độ hiệu công tác tham mưu Thứ ba, cần nâng cao lực quản lý nhà nước đất đai UBND huyện Tiếp tục rà soát cấp GCNQSDĐ đất chưa cấp GCNQSDĐ; đẩy nhanh tiến độ xử lý đất Nông lâm trường chiến khu Đ, tập trung hồn thành công nhận quyền sử dụng đất trường hợp UBND tỉnh phê duyệt trường hợp thuộc quy hoạch đất theo Quyết định 6072, 6073; đồng thời đẩy mạnh việc thực đo đạc thực tế lại đất cấp theo diện cấp đại tràtrước Khi hoàn thiện việc cấp GCNQSDĐthì khắc phục nguyên nhân hạn chế tình trạng tranh chấp đất đai địa phương Thứ tư, cần tăng cường công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đất đai Những tranh chấp đất đai kéo dài thực tế phần xuất phát từ thiếu hiểu biết pháp luật đất đai người dân Do đó, TAND huyện cần phối hợp với UBND huyện có hình thức tun truyền pháp luật đất đai cách sâu rộng phương tiện thông tin đại chúng buổi tuyên truyền, trợ giúp pháp luật cho người dân Trong đó, người tuyên truyền Thẩm phán, cán Tòa án người làm công tác thực tiễn trực tiếp giải thích, hướng dẫn để người dân biết hiểu quy định pháp luật đất đai từ có cách xử lý tham gia vào quan hệ đất đai cách phù hợp, pháp luật góp phần hạn chế tình trạng tranh chấp mà khơng có 71 Tiểu kết luận chương Chương Luận văn làm rõ tình hình giải tranh chấp đất đai cá nhân với cá nhân địa bàn huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo hệ thống từ hòa giải tranh chấp UBND cấp xã đến việc giải tranh chấp ttheo thủ tục hành thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện Bắc Tân Uyên giải tranh chấp theo thủ tục tố tụng dân TAND huyện Bắc Tân Uyên Qua thực tiễn thụ lý, giải tranh chấp huyện Bắc Tân Uyên, tác giả phân tích nguyên nhân chủ yếu, mang tính chất điển hình dẫn đến tranh chấp đất đai địa bàn huyện Bắc Tân Uyên Đó việc cấp GCNQSDĐ đại trà, khơng qua đo đạc thực tế mà sử dụng đo không ảnh dẫn đến việc cấp GCNQSDĐ khơng diện tích sử dụng, sai lệch vị trí đất, cấp sai đối tượng dẫn đến tranh chấp với việc xuất phát từ nhu cầu xây dựng sở hạ tầng huyện thành lập đẩy giá đất địa phương tăng cao nguyên nhân phát sinh tranh chấp giao dịch dân tranh chấp hợp đồng đặt cọc, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất,… Trên sở thực tiễn thụ lý, giải tranh chấp đất đai huyện Bắc Tân Un, tác giả có phân tích, đánh giá mặt đạt tồn tại, hạn chế hình thức giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Bắc Tân Uyên, song song với phân tích hạn chế, thiếu sót quy định pháp luật giải tranh chấp đất đai để đưa số kiến nghị, hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu giải tranh chấp đất đai 72 73 KẾT LUẬN Trước tình hình tranh chấp đất đai diễn biến phức tạp gây nên tác động xấu đến nhiều lĩnh vực xã hội việc nghiên cứu cách có hệ thống pháp luật giải tranh đất đai cần thiết Luận văn phân tích khái niệm, nguyên nhân tranh chấp đất đai để có cách hiểu phân biệt tranh chấp đất đai Việc nhận dạng tranh chấp đất đai chìa khóa then chốt việc giải tranh chấp đất đai, có phân biệt xác định thẩm quyền giải quyết, điều luật áp dụng Trong phạm vi nghiên cứu Luận văn, tác giả giới hạn việc tìm hiểu, phân tích giải tranh chấp đất đai cá nhân với cá nhân quan cấp huyện Từ đó, phân loại dạng, đặc điểm tranh chấp đất đai nguyên tắc tảng xuyên suốt giải tranh chấp đất đai Phân tích quy định pháp luật giải tranh chấp đất đai theo hình thức giải tranh chấp: Hịa giải (Tự hòa giải, hòa giải sở, hòa giải UBND cấp xã), giải theo thủ tục hành thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp huyện giải tranh chấp đất đai theo thủ tục tố tụng dân TAND cấp huyện Trên sở phân tích tình hình giải tranh chấp đất đai huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương huyện thành lập tỉnh Bình Dương cho thấy kết tích cực đạt công tác giải tranh chấp đất đai địa phương tồn hạn chế định, đặc biệt vấn đề quản lý Nhà nước lĩnh vực đất đai nhiều tồn nhiều sai sót Muốn giải tranh chấp đất đai cách triệt để hết cần tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp để từ có giải pháp giải phù hợp Một nguyên nhân nguyên nhân mang tính chất điển hình phát sinh tranh chấp đất đai huyện Bắc Tân Uyên xuất phát từ hậu lịch sử để lại cấp GCNQSDĐ đại trà năm 1999 – 2000 không tiến hành đo đạc thực tế mà đo khơng ảnh nên số liệu sai sót, nhiều trường hợp cấp sai vị trí, sai diện tích, người quản lý, sử dụng đất lại cấp GCNQSDĐ cho người khác nên đất đai trở nên có giá phát sinh tranh chấp ranh đất, tranh chấp 74 người có quyền sử dụng đất gia tăng theo năm, năm sau số lượng tranh chấp cao năm trước Từ hạn chế công tác quản lý Nhà nước đất đai dẫn đến khó khăn định việc thu thập tài liệu, chứng chứng minh tranh chấp xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian giải tranh chấp Bên cạnh thiếu sót cơng tác quản lý yếu tố người người giao nhiệm vụ giải tranh chấp nhiều hạn chế, đội ngũ cán tham gia hòa giải tranh chấp cấp xã Từ phân tích, dẫn chứng, đánh giá tình hình giải tranh chấp đất đai qua thực tiễn huyện Bắc Tân Uyên bất cập, thiếu sót quy định pháp luật giải tranh chấp đất đai làm tảng để tác giả đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu giải tranh chấp đất đai cá nhân với cá nhân Trước hết, cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật giải tranh chấp đất đai, song song với giải pháp nâng cao hiệu giải tranh chấp đất đai Chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ, trau đồi chuyên môn nghiệp vụ lẫn phẩm chất đạo đức, tăng cường phối hợp Tòa án với quan hành Nhà nước việc cung cấp thông tin, tài liệu, chứng để thực nhiệm vụ trị chung Đặc biệt cần tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật đất đai cho người dân để họ hiểu có cách xử phù hợp tham gia vào quan hệ đất đai Tuy nhiên, Luận văn đưa số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu giải tranh chấp đất đai sở kết công tác thực tiễn trình nghiên cứu thân với mục đích chung bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Văn pháp luật Hiến pháp năm 1980; Hiến pháp năm 2013; BLTTDS năm 2015; BLDS năm 2015; Luật Đất đai năm 1987; Luật Đất đai năm 1993; Luật Đất đai năm 2003; Luật Đất đai năm 2013; Luật hòa giải sở năm 2013; 10 Quyết định số 201/CP ngày 01/7/1980 Hội đồng Chính phủ việc thống quản lý ruộng đất tăng cường công tác quản lý ruộng đất nước 11 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; 12 Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 06/01/2019 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 13 Nghị số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn thi hành số quy định phần thứ “Những quy định chung” BLTTDS sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều BLTTDS; 14 Nghị số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/5/2017 Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn số quy định khoản khoản Điều 192 BLTTDS số 92/2015/QH13 trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án; 15 Bộ thủ tục hành ban hành kèm theo Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 UBND tỉnh Bình Dương việc cơng bố Bộ thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải Sở Tài nguyện Môi trường, UBND cấp huyện UBND cấp xã II Tài liệu tham khảo 16 Mai Thị Tú Oanh, 2013 Tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai Tòa án nước ta Luận văn Tiến sĩ Luật học, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam 17 Huỳnh Văn Vui, 2017 Pháp luật giải tranh chấp đất đai qua thực tiễn Cà Mau Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 18 Nguyễn Thị Hải Thanh, 2016 Giải tranh chấp đất đai Tòa án từ thực tiễn quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng Luận văn Thạc sĩ Luật học, Học viện Khoa học xã hội Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam 19 Hoàng Liên Sơn, 2015 Hoạt động áp dụng pháp luật TAND giải tranh chấp đất đai địa bàn Hà Nội Luận văn Thạc sĩ Luật học, Khoa Luật Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 20 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2016 Giáo trình Luật đất đai Nhà xuất Hồng Đức, tr.376 21 Trường Đại học Luật Hà Nội, 1999 Từ điển giải thích thuật ngữ luật học Nxb Cơng an nhân dân, tr.74 22 Trường Đại học Luật Hà Nội, 1999 Từ điển giải thích thuật ngữ luật học (Phần Luật Đất đai, Lao động, Tư pháp quốc tế) Nxb Công an nhân dân 23 Viện Nghiên cứu sách, Pháp luật Phát triển Việt Nam, 2013 Hòa giải tranh chấp đất đai Việt Nam, phân tích pháp luật hành, thực tiễn khuyến nghị cho cải cách, tr.22 24 Viện khoa học pháp lý Bộ Tư pháp, Từ điển Luật học, tr.287 25 Th.s Lưu Quốc Thái, 2006 Bàn khái niệm “Tranh chấp đất đai” Luật đất đai năm 2003 Tạp chí Khoa học pháp lý, số 26 Lê Thị Bích Chi, 2017 Khái niệm tranh chấp đất đai Luật đất đai năm 2013 Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, tập 7, số 27 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2016 số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 UBND huyện Bắc Tân Uyên 28 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017 số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 UBND huyện Bắc Tân Uyên 29 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 UBND huyện Bắc Tân Uyên 30 Báo cáo tình hình tiếp cơng dân giải khiếu nại, tố cáo năm 2019 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Bắc Tân Uyên 31 Công văn số 2154/UBND-KTTH ngày 14/8/2019 cung cấp số liệu hòa giải tranh chấp đất đai địa phương UBND huyện Bắc Tân Un, tỉnh Bình Dương 32 Cơng văn số 5403/STNMT-TTr ngày 06/11/2019 việc cung cấp số liệu hòa giải tranh chấp đất đai UBND cấp xã địa bàn tỉnh Bình Dương Sở Tài nguyên Mơi trường tỉnh Bình Dương 33 Đình Việt, 2019 Từ vụ thảm sát Đan Phượng, nghĩa đến nguồn mâu thuẫn., đăng ngày 02/9/2019 [truy cập ngày 01/3/2020] 34 Tin nhanh Việt Nam (Vnexpress) – Trung Sơn, Hà An, https://vnexpress.net/ong-nguyen-thien-nhan-sai-pham-o-thu-thiem-la-bai-hoc-sausac-4039602.html, đăng tải ngày 09/01/2020 [truy cập ngày 04/3/2020] 35.Minh Tuấn, 2019 Vướng mắc, bất cập, kiến nghị hoàn thiện pháp luật thẩm quyền giải tranh chấp đất đai theo thủ tục tố tụng dân Tạp chí Tịa án nhân dân., đăng tải ngày 08/11/2019 [truy cập ngày 12/4/2020] 36 Dương Tấn Thanh Trần Kim Yến, 2019 Pháp luật hòa giải tranh chấp đất đai UBND cấp xã số kiến nghị Tạp chí Tịa án nhân dân., đăng tải ngày 01/11/2019, [truy cập ngày 17/4/2020] 37 Tưởng Duy Lượng, 2020 Những khó khăn, vướng mắc giải tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất số kiến nghị Tạp chí Tịa án nhân dân , đăng tải ngày 05/02/2020, [truy cập ngày 25/3/2020] 38 Thế Phong, 2020 Bình Dương: “Chóng mặt” Tịa liên tiếp chuyển đơn khởi kiện , đăng ngày 18/5/2020, [truy cập ngày 23/5/2020] PHỤ LỤC STT 01 TÊN PHỤ LỤC Công văn số 2154/UBND-KTTH ngày 14/8/2019 cung cấp số liệu hòa giải tranh chấp đất đai địa phương UBND huyện Bắc Tân Un, tỉnh Bình Dương 02 Cơng văn số 5403/STNMT-TTr ngày 06/11/2019 việc cung cấp số liệu hòa giải tranh chấp đất đai UBND cấp xã địa bàn tỉnh Bình Dương Sở Tài ngun Mơi trường tỉnh Bình Dương 03 Bảng thống kê số liệu tranh chấp đất đai TAND huyện Bắc Tân Uyên (Từ ngày 01/10/2015 đến 30/11/2019) Nguồn: Sổ thụ lý, giải vụ án dân sự, hôn nhân gia đình TAND huyện Bắc Tân Uyên 04 Quyết định giám đốc thẩm số 20/2017/DS-GĐT ngày 28/11/2017 TAND cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh 05 Mảnh trích lục địa có đo đạc ngày 29/12/2015 vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất ông Nguyễn Thiện Dân bà Trần Thị Tuyết Nhung Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bắc Tân Uyên 06 Biên hòa giải thành vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất bà Nguyễn Thị Hai bà Huỳnh Thị My 07 Báo cáo số 1031/BC-PTN&MT ngày 22/8/2019 Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Bắc Tân Uyên kết thẩm tra, xác minh đơn tranh chấp quyền sử dụng đất bà Nguyễn Thị Chín; địa chỉ: Tổ 4, ấp 1, xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ... đất đai Chương Thực tiễn giải tranh chấp đất đai huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương số kiến nghị 6 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH. .. sung pháp luật giải tranh chấp đất đai nhằm nâng cao chất lượng giải tranh chấp đất đai Từ lý đó, tác giả lựa chọn đề tài "Pháp luật giải tranh chấp đất đai - thực tiễn huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình. .. Bình Dương 44 2.3 Thực tiễn giải tranh chấp đất đai huyện Bắc Tân Uyên) 46 2.3.1 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND cấp xã 46 2.3.2 Thực tiễn giải tranh chấp đất đai UBND huyện Bắc Tân
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thực tiễn tại huyện bắc tân uyên, tỉnh bình dương và một số kiến nghị​ , Luận văn pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thực tiễn tại huyện bắc tân uyên, tỉnh bình dương và một số kiến nghị​

Từ khóa liên quan