0

Luận văn pháp luật vể cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập và thực tiễn tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ ninh thuận​

100 6 0
  • Luận văn pháp luật vể cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập và thực tiễn tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ ninh thuận​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 17:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN HẢI TRIỀU PHÁP LUẬT VỂ CỔ PHẦN HĨA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP VÀ THỰC TIỄN TẠI TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI ĐƢỜNG BỘ NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ninh Thuận, tháng năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN HẢI TRIỀU PHÁP LUẬT VỂ CỔ PHẦN HĨA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP VÀ THỰC TIỄN TẠI TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI ĐƢỜNG BỘ NINH THUẬN Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã ngành: 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS VÕ TRÍ HẢO Ninh Thuận, tháng năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận văn “Pháp luật cổ phần hóa đơn vị nghiệp cơng lập thực tiễn Trung tâm Đăng kiểm xe giới đƣờng Ninh Thuận” cơng trình nghiên cứu khoa học tơi thực Số liệu trung thực, có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng kết nghiên cứu chưa công bố trước Ninh Thuận, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận văn Nguyễn Hải Triều MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TĨM TẮT ABSTRACT MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài luận văn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn Phƣơng pháp nghiên cứu luận văn Câu hỏi nghiên cứu 7 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 8 Kết cấu luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ CỔ PHẦN HĨA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP 1.1 Khái niệm, phân loại, đặc điểm đơn vị nghiệp công lập 1.1.1 Khái niệm đơn vị nghiệp công lập 1.1.2 Phân loại đơn vị nghiệp công lập: 1.1.3 Đặc điểm đơn vị nghiệp công lập 10 1.2 Khái niệm cổ phần hóa cổ phần hóa đơn vị nghiệp cơng lập, chất q trình cổ phần hóa đơn vị nghiệp cơng lập 10 1.2.1 Khái niệm cổ phần hóa 10 1.2.2 Khái niệm cổ phần hóa đơn vị nghiệp công lập 11 1.2.3 Bản chất cơng tác cổ phần hóa đơn vị nghiệp công lập 11 1.3 Tính tất yếu khách quan tác động cổ phần hóa đơn vị nghiệp cơng lập 11 1.3.1 Tính tất yếu khách quan cổ phần hóa đơn vị nghiệp cơng lập 12 1.3.2 Các tác động cổ phần hóa đơn vị nghiệp công lập 14 1.4 Nội dung pháp luật cổ phần hóa đơn vị nghiệp công lập 16 1.4.1 Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng 16 1.4.2 Điều kiện, trình tự thủ tục chuyển đơn vị nghiệp công lập thành công ty cổ phần 17 1.4.3 Hình thức chuyển đổi, phương thức bán cổ phần, đối tượng điều kiện mua cổ phần 19 1.4.4 Quy trình chuyển đơn vị nghiệp cơng lập thành công ty cổ phần 21 1.4.5 Xác định giá trị doanh nghiệp 21 1.4.6 Những phương pháp xây dựng giá trị doanh nghiệp điều kiện, ý nghĩa việc xác định xác giá trị doanh nghiệp 22 1.5 Các nhân tố khác ảnh hƣởng đến cổ phần hóa đơn vị nghiệp công lập 25 1.5.1 Nhân tố Quản lý Nhà nước ngành chủ quản 25 1.5.2 Nhân tố Người lãnh đạo nguồn lực sản xuất đơn vị nghiệp công lập 28 1.5.3 Nhân tố môi trường kinh tế - xã hội 29 1.5.4 Nhân tố Trình độ phát triển đời sống xã hội quy mô đơn vị nghiệp công lập 30 1.5.5 Nhân tố đặc điểm ngành nghề đơn vị nghiệp công lập 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1: 32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CỔ PHẦN HĨA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP TẠI TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI ĐƢỜNG BỘ NINH THUẬN 33 2.1 Thực trạng pháp luật cổ phần hóa đơn vị nghiệp cơng lập Việt Nam tồn tại, hạn chế, bất cập 33 2.1.1 Thực trạng 33 2.1.2 Những tồn tại, hạn chế, bất cập 34 2.2 Tổng quan đối tƣợng nghiên cứu cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe giới đƣờng Ninh Thuận 35 2.2.1 Quá trình hình thành chủ sở hữu Trung tâm Đăng kiểm xe giới đường Ninh Thuận 35 2.2.2 Chức nhiệm vụ cấu tổ chức 36 - Thực nhiệm vụ khác UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao 37 2.3 Cơ sở thực cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe giới đƣờng Ninh Thuận 38 2.3.1 Cơ sở pháp lý 38 2.3.2 Cơ sở kinh tế - thương mại 40 2.4 Thực trạng cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe giới đƣờng Ninh Thuận 45 2.4.1 Hình thức cổ phần hóa ngành nghề kinh doanh dự kiến 45 2.4.2 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 45 2.4.3 Đối tượng mua cổ phần, sách bán cổ phần giá ưu đãi việc phát hành cổ phần qua đấu giá 46 2.5 Trật tự quản trị doanh nghiệp sau cổ phần hoá Trung tâm Đăng kiểm xe giới đƣờng Ninh Thuận 49 2.5.1 Tổ chức quản lý điều hành 49 2.5.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến đơn vị sau cổ phần hoá 51 2.5.3 Các giải pháp đề xuất sau cổ phần hoá 54 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2: 57 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CỔ PHẦN HÓA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN TỪ THỰC TIỄN CỔ PHẦN HÓA TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI ĐƢỜNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 58 3.1 Mục tiêu, quan điểm quyền địa phƣơng cơng tác cổ phần hố đơn vị nghiệp công lập qua thực tiễn tỉnh Ninh Thuận 58 3.1.1 Mục tiêu 58 3.1.2 Quan điểm 59 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật cổ phần hoá đơn vị nghiệp cơng lập 59 3.2.1 Giải pháp hồn thiện pháp luật 59 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu tổ chức thực pháp luật 62 3.3 Kiến nghị 64 3.3.1 Kiến nghị pháp luật cổ phần hố đơn vị nghiệp cơng lập 64 3.3.2 Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải Cục Đăng kiểm Việt Nam 64 3.3.3 Kiến nghị địa phương Ninh Thuận 65 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3: 66 KẾT LUẬN CHUNG 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN PHỤ LỤC 12 Trần Đình Cường, 2010, “Hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp CPH Việt Nam” Luận án tiến sĩ 13 Trịnh Văn Súy, 2015, “Những vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh trình CPH DNNN Thanh Hóa” Luận án tiến sĩ 14 Trung tâm Đăng kiểm xe giới đường Ninh Thuận, 2017, “Báo cáo công tác kiểm định năm 2017” DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 15/09/2015 Chính phủ quy định sách người lao động dôi dư xếp lại công ty TNHH MTV nhà nước làm chủ sở hữu; Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 Chính phủ việc chuyển DNNN công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 Chính phủ quy định kinh doanh dịch vụ kiểm định xe giới Quyết định 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 Thủ tướng Chính phủ việc chuyển đơn vị nghiệp thành công ty cổ phần Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 Thủ tướng phủ tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực chuyển ĐVSNCL thành CTCP Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 Bộ Tài việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ CPH DNNN công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần; Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 Bộ Tài việc hướng dẫn số nội dung xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp chuyển DNNN công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên DNNN 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Thông tư số 35/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 Bộ Lao động Thương binh Xã hội việc hướng dẫn thực sách người lao động chuyển ĐVSNCL thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg 22/06/2015 Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 3771/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 10 năm 2014 Bộ trưởng Giao thông Vận tải việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể Trung tâm Đăng kiểm dây chuyền kiểm định xe giới đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 10 Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 22/08/2018 UBND tỉnh Ninh Thuận việc thành lập Ban đạo CPH Trung tâm Đăng kiểm XCGĐB tỉnh Ninh Thuận; 11 Quyết định số 76/QĐ-BCĐCPH ngày 11/10/2018 việc thành lập Tổ Giúp việc Ban đạo CPH Trung tâm Đăng kiểm XCGĐB Ninh Thuận; 12 Kế hoạch số 5553/KH-UBND ngày 26/12/2018 UBND tỉnh thực CPH Trung tâm Đăng kiểm XCGĐB Ninh Thuận; 13 Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 UBND tỉnh Ninh Thuận việc phê duyệt Kế hoạch tiến độ chuyển đổi Trung tâm Đăng kiểm XCGĐB tỉnh Ninh Thuận thành công ty cổ phần; 14 Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 UBND tỉnh Ninh Thuận việc phê duyệt Phương án sử dụng đất CPH Trung tâm Đăng kiểm XCGĐB tỉnh Ninh Thuận thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước; PHỤ LỤC CÁC BƢỚC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HĨA Bƣớc Xây dựng Phƣơng án cổ phần hóa 1.1 Thành lập Ban Chỉ đạo Tổ giúp việc a) Căn vào kế hoạch CPH Danh mục xếp DNNN Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quan đại diện chủ sở hữu định CPH định thành lập Ban Chỉ đạo kế hoạch, lộ trình triển khai cơng tác CPH b) Trưởng Ban Chỉ đạo lựa chọn định thành lập Tổ giúp việc CPH thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày có định thành lập Ban Chỉ đạo 1.2 Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu Ban Chỉ đạo đạo Tổ giúp việc phối hợp với doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan bao gồm: - Các Hồ sơ pháp lý thành lập doanh nghiệp - Các Hồ sơ pháp lý tài sản, nguồn vốn, công nợ doanh nghiệp - Báo cáo tài chính, báo cáo tốn thuế cơng ty đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp - Lập dự tốn chi phí CPH theo chế độ quy định - Phương án sử dụng đất doanh nghiệp quản lý phù hợp với quy định pháp luật đất đai, pháp luật xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thời kỳ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt - Lập danh sách phương án sử dụng lao động quản lý - Lựa chọn phương pháp, hình thức xác định giá trị doanh nghiệp, lựa chọn thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp phù hợp với điều kiện doanh nghiệp văn hướng dẫn có liên quan đến CPH 1.3 Ban Chỉ đạo đạo Tổ giúp việc phối hợp với doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan trình quan đại diện chủ sở hữu định phê duyệt dự tốn chi phí CPH, định lựa chọn tư vấn CPH theo chế độ quy định 1.4 Tổ chức kiểm kê, xử lý vấn đề tài tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp Doanh nghiệp phối hợp với tổ chức tư vấn tiến hành: a) Kiểm kê, phân loại tài sản toán tài chính, tốn thuế, phối hợp với quan có liên quan xử lý vấn đề tài đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp b) Gửi phương án sử dụng đất duyệt tồn hồ sơ có liên quan đến UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương địa bàn để xin ý kiến giá đất làm để xác định giá trị doanh nghiệp c) Tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp Ban Chỉ đạo đạo Tổ giúp việc phối hợp với doanh nghiệp tổ chức tư vấn tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định Trường hợp Tổ chức tư vấn có chức định giá thuê trọn gói lập phương án CPH, xác định giá trị doanh nghiệp, tổ chức bán cổ phần 1.5 Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp Ban Chỉ đạo thẩm tra kết kiểm kê, phân loại tài sản kết xác định giá trị doanh nghiệp, báo cáo quan đại diện chủ sở hữu định công bố giá trị doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi thực kiểm toán quy định khoản 1, Điều 26 Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 Chính phủ, Ban Chỉ đạo trình quan đại diện chủ sở hữu định giá trị doanh nghiệp gửi văn hồ sơ đề nghị quan kiểm toán nhà nước thực kiểm toán kết tư vấn định giá xử lý vấn đề tài trước thức cơng bố giá trị doanh nghiệp CPH Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp phải ghi rõ khoản công nợ tài sản loại trừ xác định giá trị doanh nghiệp để bàn giao sang Công ty Mua bán nợ Việt Nam quy định khoản 2, Điều 14; khoản khoản Điều 15 Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 Chính phủ 1.6 Hồn tất Phương án CPH trình cấp có thẩm quyền phê duyệt a) Căn định công bố giá trị doanh nghiệp CPH tình hình thực tế doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo đạo Tổ giúp việc phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức tư vấn xây dựng Phương án CPH doanh nghiệp Phương án CPH phải bao gồm nội dung như: - Thực trạng công ty thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp - Kết xác định giá trị doanh nghiệp vấn đề cần tiếp tục xử lý - Hình thức CPH vốn điều lệ theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh CTCP - Cơ cấu vốn điều lệ, giá khởi điểm phương thức phát hành cổ phiếu theo quy định - Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP theo quy định Luật doanh nghiệp văn pháp luật hành - Phương án xếp lại lao động quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt - Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh - năm - Phương án sử dụng đất cấp có thẩm quyền phê duyệt b) Ban Chỉ đạo đạo Tổ giúp việc với doanh nghiệp phối hợp với tổ chức tư vấn tổ chức công khai Phương án CPH gửi tới phận công ty để nghiên cứu trước tổ chức Hội nghị người lao động (bất thường) Sau Hội nghị người lao động, Tổ giúp việc, doanh nghiệp phối hợp với tổ chức tư vấn hoàn thiện Phương án CPH để trình quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt c) Ban Chỉ đạo thẩm định phương án CPH báo cáo quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt phương án CPH phê duyệt Đối với doanh nghiệp có giá trị thực tế doanh nghiệp thấp khoản phải trả quy định khoản 2, Điều Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 Chính phủ, quan đại diện chủ sở hữu đạo Ban Chỉ đạo doanh nghiệp phối hợp với Công ty Mua bán nợ Việt Nam chủ nợ doanh nghiệp xây dựng phương án tái cấu doanh nghiệp Căn tính hiệu khả thi phương án tái cấu doanh nghiệp, quan đại diện chủ sở hữu định phê duyệt phương án tái cấu để chuyển doanh nghiệp thành CTCP theo quy định Bƣớc Tổ chức thực phƣơng án cổ phần hóa 2.1 Ban Chỉ đạo đạo doanh nghiệp phối hợp với tổ chức tư vấn trung gian tổ chức bán cổ phần theo phương án CPH duyệt quy định Nghị định 2.2 Ban Chỉ đạo đạo doanh nghiệp bán cổ phần ưu đãi cho người lao động tổ chức cơng đồn doanh nghiệp (nếu có) theo phương án duyệt 2.3 Căn vào kết tổng hợp bán cổ phần cho đối tượng theo quy định phương án CPH, Ban Chỉ đạo đạo doanh nghiệp chuyển tiền thu từ CPH Quỹ theo quy định Trường hợp không bán hết cổ phần cho đối tượng theo phương án CPH duyệt, Ban Chỉ đạo báo cáo quan đại diện chủ sở hữu định phê duyệt phương án CPH định điều chỉnh quy mô, cấu cổ phần doanh nghiệp CPH 2.4 Ban Chỉ đạo báo cáo quan đại diện chủ sở hữu định cử người làm đại diện phần vốn doanh nghiệp CPH có vốn nhà nước tiếp tục tham gia CTCP chịu trách nhiệm thực quyền nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước theo quy định pháp luật Bƣớc Hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần 3.1 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ đăng ký doanh nghiệp a) Ban Chỉ đạo đạo Tổ giúp việc, người đại diện phần vốn nhà nước (nếu có) doanh nghiệp tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ để thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh, bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát máy điều hành CTCP b) Căn vào kết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Hội đồng quản trị CTCP thực đăng ký doanh nghiệp theo quy định 3.2 Tổ chức toán, bàn giao doanh nghiệp CTCP a) Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, Ban Chỉ đạo đạo Tổ giúp việc doanh nghiệp lập báo cáo tài thời điểm CTCP cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu, thực toán thuế, kiểm tốn báo cáo tài chính, tốn chi phí CPH, báo cáo quan đại diện chủ sở hữu b) Căn kết xác định lại giá trị phần vốn nhà nước thời điểm đăng ký doanh nghiệp quan đại diện chủ sở hữu, Ban Chỉ đạo đạo Tổ giúp việc doanh nghiệp tổ chức bàn giao doanh nghiệp CTCP c) Tổ chức mắt CTCP thực bố cáo phương tiện thông tin đại chúng theo quy định Trong trình thực hiện, quan định CPH, Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc doanh nghiệp tiến hành đồng thời nhiều bước để đẩy nhanh tiến độ CPH doanh nghiệp PHỤ LỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Các thiết bị dây chuyền kiểm định Nơi sản Năm sản xuất xuất TT Tên thiết bị kiểm tra Nhãn hiệu, số loại Thiết bị kiểm tra phanh MB 8000 Đức BEISSBARTH Đức Thiết bị đo độ trượt ngang bánh xe Thiết bị cân khối lượng Thiết bị phân tích khí xả Thiết bị đo độ khói Thiết bị kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước Thiết bị đo độ ồn 2019 Đức MHC-222 DO-285 LUMINOSCOPE20 SPM 1000 Đức Đức 2019 Thiết bị hỗ trợ kiểm tra Hệ thống gầm rung lắc Thiết bị nâng (cần nâng) Sử dụng xe giới gầm đội kiểm tra thủy lực Thiết bị gia tải động (đối với trường hợp 10 Ghi thực quy trình kiểm tra khí thải xe giới phương pháp có gia tải) Nguồn: Trung tâm Đăng kiểm XCGĐB Ninh Thuận Bảng 2.2: Dự kiến ngành nghề kinh doanh sau CPH Tên Ngành Kiểm tra phân tích kỹ thuật Mã Ngành 7120 - Kiểm định để cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe giới lưu hành; thiết bị chuyên dùng lắp xe giới; xe, máy chuyên dùng theo quy định - Nghiệm thu, cấp Giấy chứng nhận chất lượng an tồn kỹ thuật bảo vệ mơi trường xe giới cải tạo theo quy định Bộ GTVT - Đánh giá tình trạng kỹ thuật xe giới theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị chủ phương tiện - Các dịch vụ tư vấn kỹ thuật theo quy định; triển khai đề tài nghiên cứu khoa học tham gia hoạt động liên quan có yêu cầu quan QLNN Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô xe có động khác 4520 - Dịch vụ tư vấn thiết kế cải tạo, thiết kế cải tạo, đóng phương tiện xe giới lưu hành - Dịch vụ tư vấn sửa chữa, mua bán ô tô, xe máy chuyên dùng, thiết bị nâng Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110 Chi tiết: - Thiết kế phác thảo cơng trình; lập kế hoạch phát triển thị kiến trúc cảnh quan - Dịch vụ tư vấn thiết kế nhà xưởng Bán bn tơ xe có động khác 4511 Chi tiết: - Bán buôn ô tô (loại chỗ ngồi trở xuống) - Bán bn xe có động khác Bán lẻ tơ (loại chỗ ngồi trở xuống) 4512 Đại lý ô tô xe có động khác 4513 Chi tiết: - Đại lý ô tô (loại chỗ ngồi trở xuống) Tên Ngành Mã Ngành - Đại lý xe có động khác - Mua bán tơ, xe máy chuyên dùng, thiết bị nâng Giáo dục khác chưa phân vào đâu 8559 Chi tiết: - Dạy lái xe cho người không hành nghề lái xe - Tổ chức đào tạo lái xe mô tô hạng (hạng A1, A2) Nguồn: Trung tâm Đăng kiểm XCGĐB Ninh Thuận Bảng 2.3: Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến sau CPH đơn vị Cổ đông TT Số lƣợng Giá trị cổ phần cổ phần (đồng) Tỷ lệ Nhà nước 372.400 3.724.000.000 49% CBCNV mua ưu đãi 134.200 1.342.000.000 17,66% 17.400 174.000.000 2,29% 7.200 72.000.000 0,95% 109.600 1.096.000.000 14,42% - - - 253.400 2.534.000.000 33,34% 760.000 7.600.000.000 100% 2.1 2.2 2.3 Mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước Mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài CTCP Chuyên gia giỏi mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài CTCP Cơng đồn Cơng ty Nhà đầu tư chiến lược (dự kiến) Nhà đầu tư bên ngồi mua cổ phần thơng qua đấu giá Tổng cộng Nguồn: Trung tâm Đăng kiểm XCGĐB Ninh Thuận Bảng 2.4: Chi phí cổ phần hóa HẠNG MỤC CHI PHÍ Stt Số tiền (đồng) I Các khoản chi trực tiếp doanh nghiệp Chi kiểm kê, xác định giá trị tài sản 5.000.000 Chi phí tổ chức Hội nghị CBCNV-NLĐ để triển khai CPH 5.000.000 Chi phí cơng bố thơng tin doanh nghiệp, đăng báo 5.000.000 Chi phí tổ chức Đại hội cổ đơng lần đầu 5.000.000 II Chi thuê đơn vị tƣ vấn (đã bao gồm VAT) Chi phí thuê tư vấn kiểm tốn 30.800.000 Chi phí th tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp 88.000.000 Chi phí thuê tư vấn lập phương án CPH 88.000.000 III Thù lao cho Ban đạo Tổ giúp việc Thù lao cho Ban đạo CPH (9 thành viên x 500.000 đồng x 12 tháng) 20.000.000 206.800.000 120.000.000 54.000.000 Thù lao cho Tổ giúp việc (11 thành viên x 500.000 đồng x 12tháng) 66.000.000 IV Chi phí bán cổ phần lần đầu 37.550.000 Chi phí đăng báo, công bố thông tin doanh nghiệp để bán đấu giá cổ phần Chi phí tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu Tổng cộng Nguồn: Trung tâm Đăng kiểm XCGĐB Ninh Thuận 17.550.000 20.000.000 384.350.000 PHỤ LỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1: Biểu đồ phát triển Trung tâm Đăng kiểm XCGĐB Ninh Thuận Nguồn: Trung tâm đăng kiểm XCGĐB Ninh Thuận Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức Trung tâm Đăng kiểm XCGĐB Ninh Thuận GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHĨ GIÁM ĐỐC Phịng Kỹ thuật Phịng Hành - Tổng hợp Nguồn: Trung tâm Đăng kiểm XCGĐB Ninh Thuận Hình 2.3: Biểu đồ tốc độ tăng trƣởng GDP Việt Nam Nguồn: Tổng Cục Thống kê Việt Nam Hình 2.4: Biểu đồ tăng trƣởng GRDP tỉnh Ninh Thuận từ năm 2015 - 2018 Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận Hình 2.5: Biểu đồ tốc độ tăng trƣởng vận tải hàng khách hàng hóa Nguồn: Cục thống kê tỉnh Ninh Thuận Hình 2.6: Sơ đồ tổ chức dự kiến Công ty CP Đăng kiểm XCGĐB Ninh Thuận ĐẠI HỘI CỔĐỒNG ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC PHĨ GIÁM ĐỐC Phịng Kỹ thuật đăng kiểm PHĨ GIÁM ĐỐC Phịng Hành Tổng hợp Nguồn: Trung tâm Đăng kiểm XCGĐB Ninh Thuận Hình 2.7: Biểu đồ lạm phát Việt Nam từ năm 2008 - 2018 Nguồn: Tổng Cục thống kê Việt Nam ... PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CỔ PHẦN HÓA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TẠI TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI ĐƢỜNG BỘ NINH THUẬN 2.1 Thực trạng pháp luật cổ phần hóa đơn vị nghiệp công. .. PHÁP LUẬT VỀ CỔ PHẦN HÓA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TẠI TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI ĐƢỜNG BỘ NINH THUẬN 33 2.1 Thực trạng pháp luật cổ phần hóa đơn vị nghiệp công lập Việt Nam tồn tại, hạn chế,... mắc q trình thực hiện, bổ sung, hồn thiện pháp luật cổ phần hóa đơn vị nghiệp cơng lập Việt Nam Từ khóa: Cổ phần hóa, Cổ phần hóa đơn vị nghiệp cơng lập, Cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm ABSTRACT
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn pháp luật vể cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập và thực tiễn tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ ninh thuận​ , Luận văn pháp luật vể cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập và thực tiễn tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ ninh thuận​