0

Luận văn kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại của viện kiểm sát nhân dân lý luận và thực tiễn tại​

67 0 0
  • Luận văn kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại của viện kiểm sát nhân dân   lý luận và thực tiễn tại​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 17:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM ĐẶNG NGUYÊN KHOA KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN – LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Bình Dương – Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM ĐẶNG NGUYÊN KHOA KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN – LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI TỈNH TÂY NINH Chuyên ngành: Luật Kinh tế Hướng đào tạo: Hướng ứng dụng Mã số: 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VIÊN THẾ GIANG Bình Dương – Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Đặng Nguyên Khoa – học viên lớp Cao học Khóa K29-1 chuyên ngành Luật kinh tế, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, tác giả Luận văn thạc sĩ luật học với đề tài “Kiểm sát việc tuân theo pháp luật xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại Viện kiểm sát nhân dân – Lý luận thực tiễn tỉnh Tây Ninh” (Sau gọi tắt “Luận văn”) Tôi xin cam đoan tất nội dung trình bày Luận văn kết nghiên cứu độc lập cá nhân hướng dẫn người hướng dẫn khoa học Trong Luận văn có sử dụng, trích dẫn số ý kiến, quan điểm khoa học số tác giả Các thơng tin trích dẫn nguồn cụ thể, xác kiểm chứng Các số liệu, thông tin sử dụng Luận văn hoàn toàn khách quan trung thực Học viên thực Chữ ký ĐẶNG NGUYÊN KHOA MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG TÓM TẮT LUẬN VĂN ABSTRACT LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KIỂM SÁT KINH DOANH THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm công tác kiểm sát kinh doanh thương mại 1.1.2 Mục đích, ý nghĩa hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại 1.2 NỘI DUNG PHÁP LUẬT VỀ CHỨC NĂNG KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 1.2.1 Kiểm sát kinh doanh thương mại trước phiên tòa sơ thẩm 1.2.1.1 Kiểm sát việc thụ lý vụ án 1.2.1.2 Kiểm sát trả lại đơn khởi kiện, kiểm sát giải kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện 10 1.2.1.3 Kiểm sát việc xác minh, thu thập tài liệu, chứng Tòa án nhân dân 12 1.2.1.4 Kiểm sát việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời Tòa án 13 1.2.1.5 Kiểm sát việc định có liên quan đến giải vụ án kinh doanh thương mại 13 1.2.2 Kiểm sát việc tuân theo pháp luật phiên tòa xét xử vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm 15 1.2.2.1 Kiểm sát việc tuân theo pháp luật phiên tòa 15 1.2.2.2 Kiểm sát việc tranh tụng phiên tòa 16 1.2.2.3 Phát biểu Kiểm sát viên phiên tòa, phiên họp 16 1.2.3 Kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật sau phiên tòa 17 KẾT LUẬN CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 20 THỰC TIỄN KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI CỦA VIỆN KIỂM SÁT TỈNH TÂY NINH 20 2.1 Đặc điểm địa lý, dân cư, tình hình kinh tế-xã hội 20 2.2 Tình hình kiểm sát việc giải vụ án kinh doanh thương mại theo quy định pháp luật địa bàn tỉnh Tây Ninh 22 2.3 Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc thực chức kiểm sát việc tuân theo pháp luật xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh 28 2.3.1 Thuận lợi thực chức kiểm sát việc tuân theo pháp luật xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh 28 2.3.2 Vướng mắc, bất cập thực chức kiểm sát việc tuân theo pháp luật xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh 29 2.3.2.1 Xác định quan hệ pháp luật mà đương tranh chấp 29 2.3.2.2 Kiểm sát trả lại đơn khởi kiện 30 2.3.2.3 Kiểm sát việc thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan 32 2.3.2.4 Kiểm sát định tạm đình giải vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm 35 2.3.2.5 Kiểm sát chủ thể ban hành hình thức định đình giải vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm 35 2.3.2.6 Kiểm sát định, án kháng nghị 37 2.3.2.7 Kiểm sát trình tự, thủ tục tố tụng giải vụ án kinh doanh thương mại 43 KẾT LUẬN CHƯƠNG 45 CHƯƠNG 46 KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN46 TỈNH TÂY NINH 46 3.1 Kiến nghị Quốc hội 46 3.2 Kiến nghị Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh 47 3.3 Kiến nghị lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh 48 3.4 Kiến nghị Kiểm sát viên, Kiểm tra viên cán ngành Kiểm sát 49 KẾT LUẬN CHƯƠNG 51 KẾT LUẬN 52 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ĐCSVN Đảng Cộng sản Việt Nam XHCN Xã hội chủ nghĩa KDTM Kinh doanh, thương mại BLTTDS Bộ luật Tố tụng dân TTDS TTDS VKSND Viện kiểm sát nhân dân TCKDTM Tranh chấp kinh doanh thương mại KSV Kiểm sát viên KTV Kiểm tra viên THTT Tiến hành tố tụng TAND Tòa án nhân dân HĐXX Hội đồng xét xử Kiểm sát KDTM Kiểm sát việc tuân theo pháp luật giải vụ án KDTM Quyết định 364/QĐ-VKSTC số Quyết định số 364/QĐ-VKSTC ngày 02 tháng 10 năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân tối cao việc ban hành quy chế công tác kiểm sát việc giải vụ việc dân Quyết định số 458/QĐ-VKSNDTC ngày 04 tháng 10 năm Quyết định số 2019 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quy định 458/QĐ-VKSNDTC hướng dẫn hoạt động Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sơ thẩm Nghị 49/NQ- Nghị 49/NQ-TW ngày 02 tháng 06 năm 2005 Bộ TW Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Thông tư liên tịch số Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT- VKSNDTC02/2016/TTLTTANDTC ngày 31 tháng năm 2016 Viện kiểm sát VKSNDTCTANDTC nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao quy định việc phối hợp Viện kiểm sát nhân dân Tòa án nhân dân việc thi hành số quy định Bộ luật Tố tụng dân Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC Thông tư liên tịch ngày tháng năm 2012 Viện kiểm sát nhân dân tối 04/2012/TTLTcao - Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số VKSNDTCquy định Bộ luật Tố tụng dân kiểm sát việc tuân TANDTC theo pháp luật tố tụng dân Quyết định 399/QĐ-VKSNDTC ngày 06 tháng năm 2019 Quyết định 399/QĐ- Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quy định VKSNDTC quy trình, kỹ kiểm sát án, định giải vụ án dân Tòa án Nghị số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 Hội đồng Thẩm phán Nghị số Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy 03/2012/NQ-HĐTP định phần thứ “những quy định chung” Bộ luật Tố tụng dân sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Tố tụng dân Báo cáo số 216/BC-VKS ngày 05/12/2017 báo cáo tổng kết Báo cáo số 216/BCcông tác năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây VKS năm 2017 Ninh Báo cáo số 266/BC-VKS ngày 05/12/2018 báo cáo tổng kết Báo cáo số 266/BCcông tác năm 2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây VKS năm 2018 Ninh Báo cáo số 108/BC-VKS ngày 06/06/2019 báo cáo sơ kết Báo cáo số 108/BCcông tác năm 2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây VKS năm 2019 Ninh DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU TÊN NỘI DUNG BẢNG BẢNG Biểu 2.1 Bảng 2.1 Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tây Ninh Số lượng vụ án KDTM tỉnh Tây Ninh thụ lý kiểm sát năm 2017, năm 2018, tháng đầu năm TRANG 21 21 2019 Bảng 2.2 Bảng 2.3 VKSND tỉnh Tây Ninh ban hành kháng nghị năm 2017 đến tháng đầu năm 2019 Số lượng vụ án bị hủy, sửa có trách nhiệm VKSND tỉnh Tây Ninh 23 24 Bảng 2.4 Nhiệm vụ đột phá giai đoạn 2017 - tháng đầu năm 2019 24-25 Bảng 2.5 Thống kê số tiêu công tác năm 2017, 2018 25-26 41 nhuận dự kiến hưởng nhận hàng hóa xuất bán cho đối tác nước ngồi) Tổng số tiền Công ty Thuận Lợi yêu cầu trả bồi thường 29.309.326.000 đồng Đình thực phần cịn lại 11 hợp đồng ký trước - Trình bày bị đơn: Việc Cơng ty Nước Trong chưa giao hàng cho Công ty Thuận Lợi do: mưa kéo dài tháng 12/ 2016 nên không khai thác mủ cao su được, nguyên liệu đầu vào thiếu hụt, không đủ nguyên liệu sản xuất; biến động giá thị trường; thương lái không thực hợp đồng với công ty làm sản lượng công ty Nước Trong sụt giảm 1.059 Do đó, cơng ty Nước Trong chủ động liên hệ với công ty Thuận Lợi để gia hạn thời gian giao hàng, khắc phục thiệt hại, bồi thường hợp đồng Tuy nhiên, hai công ty không thống việc đền bù + Công ty Nước Trong trả lại số tiền công ty Thuận Lợi toán trước 5.452.188.000 đồng với điều kiện chấm dứt phần lại 11 hợp đồng ký Không đồng ý trả lãi khoản tiền công ty Nước Trong giữ công ty Thuận Lợi khoản tiền toán hàng hóa, khơng phải khoản tiền nợ Đối với số tiền nguyên đơn yêu cầu bồi thường, công ty Nước Trong đồng ý bồi thường 8% giá trị (không tính thuế giá trị gia tăng 5%) lượng hàng hóa chưa giao 11 hợp đồng ký kết Cấp xét xử sơ thẩm nhận định yêu cầu tính lãi số tiền 5.452.188.000 đồng mà công ty Nước Trong giữ, TAND cấp sơ thẩm áp dụng Điều 306 Luật Thương mại năm 2005 Khoản Điều 438 Bộ luật Dân 2005, nhận định: Điều luật áp dụng trường hợp bên mua hàng vi phạm nghĩa vụ trả tiền cho bên bán hàng (nhận hàng khơng tốn) nên không chấp nhận yêu cầu Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại, TAND sơ thẩm nhận định áp dụng Điều 303 Luật Thương mại năm 2005, có chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại công ty Thuận Lợi với công ty Nước Trong, nhiên không chấp nhận yêu cầu bồi thường thực tế, thỏa thuận “phải chịu bồi thường 8% tổng giá trị hợp đồng” Tại Bản án sơ thẩm TAND huyện Tân Châu tuyên xử: Đình thực phần lại Hợp đồng mua bán hàng hóa ; 42 Chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện công ty Thuận Lợi công ty Nước Trong; Buộc công ty Nước Trong có nghĩa vụ trả bồi thường cho cơng ty Thuận Lợi 8.409.287.040 đồng (5.452.188.000 đồng tiền giữ bồi thường 2.967.099.040 đồng) Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn với bị đơn số tiền lại 327.131.280 đồng tiền bồi thường 15.523.678.680 đồng Khi nhận án trên, VKSND tỉnh Tây Ninh kháng nghị sửa án sơ thẩm với lý sau: - Bản án cấp sơ thẩm điều 34 Luật Thương mại năm 2005, xác định công ty Nước Trong vi phạm nghĩa vụ giao hàng; nhiên lại Điều 306 Luật Thương mại năm 2005, Khoản Điều 438 Bộ luật Dân 2005, bác yêu cầu tính lãi hạn chậm hoàn trả số tiền giữ Cụ thể, Điều 306 Luật Thương mại 2005 quy định: “Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm toán tiền hàng hay chậm toán thù lao dịch vụ chi phí hợp lý khác bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi số tiền chậm trả theo lãi suất nợ hạn trung bình thị trường thời điểm tốn tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác pháp luật có quy định khác” Như vậy, khơng có hàng để giao cơng ty Nước Trong khơng hồn trả số tiền giữ, chiếm dụng vốn công ty Thuận Lợi nên phải chịu lãi suất hạn - Cấp sơ thẩm nhận định áp dụng Điều 303 Luật Thương mại năm 2005 có cứ, nhiên, không chấp nhận yêu cầu bồi thường thiệt hại thực tế mà bồi thường thiệt hại 8% tổng giá trị hợp đồng không quy định theo Điều 302 Luật Thương mại năm 2005: “Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị thổn thất thực tế, tổn thất trực tiếp khoản lợi khác mà bên bị vi phạm hưởng ” Có nghĩa là, mức bồi thường thiệt hại xác định sau có vi phạm hợp đồng, xác định bên có lỗi thiệt hại thực tế bên bị thiệt hại, xác định bên có lỗi thiệt hại thực tế bên bị thiệt hại, xác định bên có lỗi thiệt hại thực tế bên bị vi phạm nên biết trước để thỏa thuận hợp đồng Do đó, TAND cấp phúc thẩm chấp nhận toàn kháng nghị 43 theo hướng chấp nhận yêu cầu tính lãi số tiền bị đơn toán bị chiếm dụng vi phạm thời hạn giao hàng; chấp nhận yêu cầu bồi thường thực tế Theo quan điểm tác giả, vấn đề khác thỏa thuận hiểu mức phạt vi phạm hợp đồng theo Điều 301 Luật Thương mại năm 2005, hợp đồng ghi bồi thường gây nhần lẫn, không cụ thể, thỏa thuận vơ hiệu Do đó, xác định công ty Thuận Lợi không yêu cầu phạt vi phạm hợp đồng Ngoài ra, việc xem xét thỏa thuận vi phạm hợp đồng Điều 301 Luật Thương mại năm 2005 để xét thỏa thuận có quy định pháp luật khơng? Bên soạn thảo hợp đồng? Nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên bị vi phạm Cụ thể, điều 301 Luật Thương mại năm 2005 quy định mức phạt bên thỏa thuận hợp đồng không 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm Nhưng thỏa thuận 8% tổng giá trị hợp đồng không quy định Do đó, VKSND kháng nghị có vững chắc, phù hợp với quy định pháp luật 2.3.2.7 Kiểm sát trình tự, thủ tục tố tụng giải vụ án kinh doanh thương mại Về thực tiễn thực quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm thư ký Tòa án Thực tiễn xét xử cho thấy Thư ký không thực nhiệm vụ, quyền hạn tố tụng ảnh hưởng đến việc thực quyền tố tụng khác đương Cụ thể: Bản án số 69/2018/KDTM-PT “tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” TAND tỉnh Tây Ninh xét xử phúc thẩm ngày 26/3/2018 phần nhận định TAND cấp tỉnh xác định sai phạm Thư ký Tòa án việc ghi biên phiên tịa: “Tịa án cấp sơ thẩm có vi phạm khác mặt tố tụng như: Biên phiên tòa khai mạc lúc 7h40 phút ngày 27/10/2017 (bút lục số 401 – 409) HĐXX tạm dừng phiên tòa lúc 12h20 phút ngày 27/10/2017 đồng thời ấn định HĐXX tuyên án lúc 14h ngày 31/10/2017” Trong trường hợp lẽ tun án Thư ký phiên tịa phải tiếp tục ghi biên phiên tòa (đề ngày 27/10/2017) lại ban hành thêm biên phiên tịa vào ngày 31/10/2017 khơng quy định Trong vụ án thư ký Tòa án không nắm vững thủ tục ghi biên phiên tòa dẫn đến vụ án xét xử có hai biên phiên tịa với ngày, tháng khác Vì vậy, án bị VKSND tỉnh Tây Ninh kháng nghị, 44 Tòa án cấp xử hủy, việc xét xử lại vụ án kéo dài q trình tố tụng nên khơng bảo đảm quyền xét xử thời hạn hợp lý đương 45 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ việc nghiên cứu thực tiễn kiểm sát giải vụ án KDTM tỉnh Tây Ninh, tác giả nghiên cứu đặc điểm, tình hình KDTM địa phương thơng qua số liệu thực tế địa phương từ năm 2017 đến 06 tháng đầu năm 2019 Từ đó, tác giả có phân tích tình hình kiểm sát việc giải vụ án kinh doanh thương mại theo quy định pháp luật địa bàn tỉnh Tây Ninh mà cụ thể số lượng vụ án KDTM thụ lý có giảm số lượng vi phạm TAND lại không thay đổi qua năm Từ thực tiễn cơng tác kiểm sát, tác giả phân tích đánh giá khó khăn, vướng mắc quy định pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật kiểm sát việc tuân theo pháp luật giải vụ án KDTM VKSND tỉnh Tây Ninh 46 CHƯƠNG KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 3.1 Kiến nghị Quốc hội Hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo lập sở pháp lý minh bạch, rõ ràng để thực chức kiểm sát việc tuân theo pháp luật xét xử sơ thẩm vụ án KDTM BLTTDS năm 2015 đời quy định đầy đủ quy định liên quan đến kiểm sát việc tuân theo pháp luật giải vụ án KDTM Tuy nhiên, trình triển khai thực cịn nhiều khó khăn, bất cập Do đó, nhiệm vụ cấp thiết phải hoàn thiện pháp luật nhiệm vụ, quyền hạn VKSND giải vụ án KDTM; trình tự, thủ tục tố tụng dân sự; sửa đổi, bổ sung, thay hướng dẫn khơng cịn phù hợp với quy định BLTTDS năm 2015 Qua 04 năm triển khai thực hiện, số quy định kiểm sát KDTM BLTTDS năm 2015 bộc lộ nhiều hạn chế cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp (như phân tích phần thực trạng) Để tạo điều kiện tốt cho công tác kiểm sát để thực quyền kiến nghị VKSND, để nghị Quốc hội xem xét sửa đổi số nội dung sau: Một là, sửa đổi khoản Điều 192 BLTTDS năm 2015 theo hướng bổ sung thêm quy định cụ thể thời hạn TAND gửi thông báo việc trả lại đơn khởi kiện cho VKSND 03 ngày, kể từ ngày định văn trả lại đơn khởi kiện cho đương Đồng thời bổ sung quy định Thẩm phán gửi thông báo trả lại đơn khởi kiện cho VKSND cấp để kiểm sát phải gửi tồn chụp Đơn khởi kiện chứng cứ, tài liệu có liên quan 47 Hai là, bổ sung khoản 3, Điều 194 BLTTDS năm 2015 theo hướng quy định trường hợp đại diện VKSND vắng mặt phiên họp xem xét, giải khiếu nại, kiến nghị Thẩm phán phải hỗn phiên họp Ba là, bổ sung thời hạn định đình giải vụ án KDTM xuất đình giải vụ án Dẫn đến áp dụng thực tiễn có trường hợp Tịa án chậm định đình làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp đương Bốn là, bổ sung quy định trách nhiệm, biện pháp xử lí cá nhân, quan, tổ chức lưu giữ chứng cố tình khơng cung cấp chứng cho đương tham gia TTDS trường hợp thu thập chứng TAND, VKSND Đây bảo đảm cần thiết cho đương tham gia TTDS thực nghĩa vụ chứng minh mình, bổ sung chứng cứ, tài liệu liên quan qua giảm bớt gánh nặng cho hoạt động kiểm sát VKSND - Bổ sung thêm quy định với chứng điện tử bổ sung quy định thu thập chứng điện tử để đảm bảo tính xác thực, tính hợp pháp để chứng minh cho yêu cầu đương trình giải tranh chấp 3.2 Kiến nghị Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh TAND tỉnh Tây Ninh VKSND cấp cần tăng cường mối quan hệ phối hợp nâng cao tinh trần, trách nhiệm tính trung thực KSV, Thẩm phán công tác giải vụ án KDTM bảo đảm thực nghiêm quy định BLTTDS năm 2015, Thông tư hướng dẫn Quy chế phối hợp công tác Từ Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT- VKSNDTC-TANDTC ban hành, vi phạm trình tự, thủ tục TTDS vi phạm áp dụng pháp luật hạn chế tối đa nhờ mối quan hệ phối hợp quan THTT tăng cường Tuy nhiên, số vi phạm lỗi chủ quan người THTT làm cho pháp luật khơng áp dụng thống Do đó, VKSND tỉnh Tây Ninh cần thiết lập chặt chẽ, thông suốt khơng nội mà cịn TAND cấp quan quyền địa phương Đảm bảo chế phối hợp việc cung cấp chứng cứ, tài liệu khách quan, có giá trị chứng minh không để xảy trường hợp thiếu chứng cứ, tài liệu phiên họp giao nộp chứng cứ, bổ sung chứng lỗi chủ quan quan hữu quan 48 Theo phân tích hướng dẫn Nghị số 03/2012/NQ-HĐTP không phù hợp với quy định BLTTDS 2015 xác định quan hệ pháp luật mà đương tranh chấp Do vậy, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cần có hướng dẫn để phù hợp với quy định Điều 30 BLTTDS 2015 Theo hướng, quy định TCKDTM tranh chấp phát sinh hoạt động KDTM cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với có mục đích lợi nhuận Trường hợp cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh có tranh chấp khơng mục đích lợi nhuận khơng xem tranh chấp KDTM 3.3 Kiến nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh Từ thực tiễn nêu trên, tác giả kiến nghị VKSND tỉnh Tây Ninh số nội dung sau: Một là, quan tâm, đạo sát cơng tác kiểm sát KDTM Theo đó, phải gắn trách nhiệm công chức với chất lượng, hiệu công tác đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, tra, hướng dẫn, thông báo rút kinh nghiệm Hằng năm, phải xác định nội dung trọng tâm, đề giải pháp cụ thể, đồng thời cấp kiểm sát cần chọn điểm hạn chế, làm chưa tốt để để thực khâu đột phá năm để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát KDTM Hai là, VKSND tỉnh cần phải chủ động cơng tác tự đào tạo: Có thể tự phối hợp với VKSND cấp khu vực tổ chức buổi trao đổi thảo luận thông qua chuyên đề vụ án; xếp, bố trí cơng chức đủ số lượng đảm bảo chất lượng, đặc biệt trọng đến lực sở trường công tác công chức, đảm bảo có độ tuổi để kế thừa; cấp huyện phải có KSV chun trách Ba là, VKSND tỉnh Tây Ninh Tòa án cấp cần tăng cường công tác phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm song hành với hội nghị trực tuyến để vừa tiết kiệm chi phí di chuyển, tiết kiệm thời gian vừa nâng cao lực cho đội ngũ KSV, KTV, cán Ngành Bốn là, VKSND tỉnh Tây Ninh cần thường xuyên tổng hợp vi phạm Tòa án, kịp thời ban hành thông báo rút kinh nghiệm án, định bị hủy, sửa vi phạm tố tụng, vi phạm việc đánh giá chứng cứ, tài liệu; vi phạm việc thu thập tài liệu, chứng vụ án; đánh giá 49 chất lượng kháng nghị để kịp thời khắc phục nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải vụ việc 3.4 Kiến nghị Kiểm sát viên, Kiểm tra viên cán ngành Kiểm sát Từ thực tiễn nêu trên, tác giả kiến nghị KSV, KTV cán ngành Kiểm sát số nội dung sau: Một là, KSV phân công thụ lý giải án, nghiên cứu hồ sơ phải tự nâng cao trách nhiệm trình thực nghiệp vụ; thường xuyên cập nhật quy định nội dung lĩnh vực lý nhà nước, hướng dẫn ngành, Tịa án ngành khác có liên quan lĩnh vực KDTM, áp dụng biện pháp hành tịa; thơng báo rút kinh nghiệm Hai là, công chức phải thường xuyên tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo tự học hỏi để nâng cao trình độ Đồng thời, tích cực, chủ động tham gia đầy đủ phiên tòa, phiên họp vụ án KDTM Nhằm kịp thời kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục tố tụng nhiệm vụ, quyền hạn người THTT, người tham gia tố tụng Bên cạnh đó, nhanh chóng nắm bắt nội dung vụ án, tham gia hỏi để làm rõ vụ án, xác định người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Từ đó, có biện pháp phù hợp quan hữu quan để có quan điểm giải đắn đảm chất lượng phát biểu có cứ, tồn diện, thuyết phục Nhất vụ án KDTM dư luận xã hội quan tâm Ba là, trình kiểm sát cần nghiên cứu, lập hồ sơ kiểm sát theo quy định, hướng dẫn Ngành; kết hợp chặt chẽ kiểm sát việc tuân theo pháp luật phiên tịa, phiên họp; tích cực kiểm sát án, định TAND kịp thời phát vi phạm để thực quyền kiến nghị, kháng nghị báo cáo Viện kiểm sát cấp có thẩm quyền để kháng nghị, hạn chế đến mức thấp trường hợp án bị hủy, sửa có trách nhiệm KSV định TAND cấp sơ thẩm cần ý để TAND định tạm đình đồng thời gắn với việc theo dõi việc phục hồi giải vụ án khơng để việc Tịa án kéo dài thời hạn tạm đình mà VKSND cấp bỏ qn kiểm sát, đình có bảo đảm quy định pháp luật tố tụng dân hay không; đặc biệt việc thỏa thuận đương phù hợp với quy định pháp luật chưa? gây thiệt hại đến quyền lợi người thứ ba hay không? 50 Bốn là, kiên thực quyền kiến nghị, kháng nghị vi phạm pháp luật tố tụng dân định, án giải vụ án KDTM Nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị chấp nhận theo Nghị số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 Quốc hội cơng tác phịng, chống tội phạm vi phạm pháp luật, công tác VKSND, TAND cơng tác thi hành án Ngồi ra, việc lập định kháng nghị phải mẫu quy định; lập luận phải vững chắc, có đầy đủ pháp luật; đối chiếu pháp luật cho phù hợp Nội dung kháng nghị phải nêu cho vi phạm pháp luật cụ thể Tòa án án, định, nêu vi phạm tố tụng hay luật nội dung 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG Hoàn thiện pháp luật công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật giải vụ án KDTM yêu cầu cấp thiết đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp giai đoạn Để thực yêu cầu cần thực nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực đồng Ngành Dựa sở lý luận, quy định pháp luật khó khăn, vướng mắc, tác giả đưa số kiến nghị để nâng cao hiệu kiểm sát việc tuân theo pháp luật giải vụ án KDTM (i) Kiến nghị Quốc Hội nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo lập sở pháp lý minh bạch, rõ ràng để thực chức kiểm sát việc tuân theo pháp luật xét xử sơ thẩm vụ án KDTM; (ii) Kiến nghị TAND tỉnh Tây Ninh cần tăng cường phối hợp VKSND cấp nâng cao tinh trần, trách nhiệm tính trung thực Thẩm phán, thư ký tịa án cơng tác giải vụ án KDTM bảo đảm thực nghiêm quy định BLTTDS năm 2015, Thông tư hướng dẫn Quy chế phối hợp công tác (iii) Kiến nghị VKSND tỉnh Tây Ninh quan tâm, đạo sát công tác kiểm sát KDTM; chủ động công tác tự đào tạo chỗ kịp thời ban hành thông báo rút kinh nghiệm toàn Ngành Tây Ninh (iv) Kiến nghị KSV, KTV, cán ngành Kiểm sát cần tự nâng cao trách nhiệm trình thực nghiệp vụ; tự học hỏi để nâng cao trình độ Các kiến nghị cần thiết phải tiến hành đồng bộ, hiệu liên tục để hướng đến mục tiêu cuối đảm bảo pháp luật thực thi thống nhất, nghiêm chỉnh, nâng cao vị Ngành hệ thống tư pháp 52 KẾT LUẬN Trong điều kiện vụ án KDTM ngày phức tạp, việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật đánh giá vô quan trọng công tác quản lý Nhà nước Theo đạo Đồng chí Trần Cơng Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Hội nghị triển khai công tác năm 2020 công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật giải vụ án KDTM xác định: “Cái đích qua giải cơng việc đóng góp cho cơng tác quản lý Nhà nước để qua khẳng định chức năng, nhiệm vụ ngành Kiểm sát” Qua nhận thấy tầm quan trọng công tác kiểm sát quan tâm nhà nước, xã hội Qua năm, công tác kiểm sát địa phương ngày nâng cao, việc chấp hành quy định pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh Tuy nhiên, đánh giá thực trạng thực địa phương nhận thấy nhiều hạn chế thực thi pháp luật kiểm sát Luận văn đưa giải pháp hoàn thiện pháp luật việc áp dụng pháp luật cách tồn diện, khách quan có tính khả thi cao nhẳm bảo vệ tốt lợi ích hợp pháp bên tham gia tố tụng Trên sở lý luận, tác giả trình bày số lý luận công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật giải vụ án KDTM để làm rõ mục đích, ý nghĩa hoạt động kiểm sát nhân dân, xã hội Về thực trạng, tác giả nghiên cứu đưa thực trạng, thực tiễn tỉnh Tây Ninh công tác kiểm sát giải vụ án KDTM Trong thời gian qua, với cố gắng nỗ lực không ngừng VKSND tỉnh Tây Ninh, vướng mắc, khó khăn việc thực nhiệm vụ, quyền hạn VKSND dần khắc phục nhờ vào thực tốt giải pháp ngành đạo lãnh đạo VKSND tỉnh Tây Ninh Tuy nhiên, trước yêu cầu cải cách tư pháp, việc xây dựng hệ thống pháp luật TTDS hoàn chỉnh, hợp lý để ngành Kiểm sát tỉnh Tây Ninh tiếp tục thực có hiệu quả, tiếp nối thành công năm qua Luận văn tác giả nghiên cứu tâm huyết chân thành với nghề Tuy nhiên thời gian nghiên cứu hạn hẹp, tác giả tiếp cận kiến thức hạn chế nên Luận văn tránh khỏi hạn chế định Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến thầy, giáo bạn đồng nghiệp để hồn thiện cơng trình nghiên cứu mình./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (Chỉ bao gồm tài liệu trích dẫn Luận Văn này) I Báo cáo, thông báo rút kinh nghiệm Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, năm 2020, Báo cáo số 21/BCUBND ngày 22/01/2020 kết 05 năm thực Nghị số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 Chính phủ chủ trương, sách lớn để kinh tế phát triển nhanh bền vững Việt Nam thành viên Tổ chức thương mại giới Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, năm 2020, Thông báo rút kinh nghiệm số 12/TB-VC3-V4 ngày 05/3/2020 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, năm 2017, Báo cáo số 216/BC-VKS ngày 05/12/2017 báo cáo tổng kết công tác năm 2017 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, năm 2018, Báo cáo số 266/BC-VKS ngày 05/12/2018 báo cáo tổng kết công tác năm 2018 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, năm 2019, Báo cáo số 108/BC-VKS ngày 06/6/2019 báo cáo sơ kết công tác năm 2019 VKSND tỉnh Tây Ninh, năm 2018, Thông báo rút kinh nghiệm số 17/TB-VKS-P10 ngày 06/02/2018 II Internet Từ điển Tiếng Việt,, [ Truy cập ngày 13/02/2020] http://pci2018.pcivietnam.vn/?opt=compare, [ Truy cập ngày 14/3/2020 ] DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (Chỉ bao gồm văn sử dụng Luận Văn này) I Văn Đảng Nghị 49/NQ-TW ngày 02 tháng 06 năm 2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Nghị số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 Quốc hội cơng tác phịng, chống tội phạm vi phạm pháp luật, công tác Viện kiểm sát nhân dân, Tịa án nhân dân cơng tác thi hành án Chỉ thị 26-CT/TW ngày 09/11/2018 Bộ Chính trị tăng cường lãnh đạo Đảng quan bảo vệ pháp luật công tác xử lý vụ án II Văn pháp luật Bộ luật Dân 2005 Luật Thương mại năm 2005 Luật Hiến pháp năm 2013 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 Quyết định 131/2002/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày tháng năm 2012 Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định Bộ luật Tố tụng dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng dân Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT- VKSNDTC-TANDTC ngày 31 tháng năm 2016 Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao quy định việc phối hợp Viện kiểm sát nhân dân Tòa án nhân dân việc thi hành số quy định Bộ luật Tố tụng dân 10 Quyết định số 364/QĐ-VKSTC ngày 02 tháng 10 năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân tối cao việc ban hành quy chế công tác kiểm sát việc giải vụ việc dân 11 Quyết định số 399/QĐ-VKSTC ngày 06 tháng năm 2019 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quy định quy trình, kỹ kiểm sát án, định giải vụ án dân Tòa án 12 Quyết định số 458/QĐ-VKSNDTC ngày 04 tháng 10 năm 2019 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quy định hướng dẫn hoạt động Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sơ thẩm 13 Nghị số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành số quy định phần thứ “những quy định chung” Bộ luật Tố tụng dân sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Tố tụng dân 14 Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03 tháng năm 2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc sửa đổi, bổ sung số điều quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng ban hành theo định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ... pháp luật xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại Viện kiểm sát nhân dân Chương 2: Thực tiễn kiểm sát việc tuân theo pháp luật xét xử sơ thẩm vụ án án kinh doanh thương mại Viện kiểm sát tỉnh... KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 1.2.1 Kiểm sát kinh doanh thương mại trước phiên tòa sơ thẩm 1.2.1.1 Kiểm sát. .. sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh 28 2.3.1 Thuận lợi thực chức kiểm sát việc tuân theo pháp luật xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại Viện Kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại của viện kiểm sát nhân dân lý luận và thực tiễn tại​ , Luận văn kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại của viện kiểm sát nhân dân lý luận và thực tiễn tại​