0

Luận văn ban hành văn bản quy phạm pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp của chính quyền địa phương lý luận và thực tiễn tại tỉnh tây ninh​

103 5 0
  • Luận văn ban hành văn bản quy phạm pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp của chính quyền địa phương lý luận và thực tiễn tại tỉnh tây ninh​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 17:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM TRẦN TRỌNG PHƯƠNG LOAN BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Bình Dương – Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM TRẦN TRỌNG PHƯƠNG LOAN BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI TỈNH TÂY NINH Chuyên ngành: Luật kinh tế Hướng đào tạo: Hướng ứng dụng Mã số: 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VIÊN THẾ GIANG Bình Dương – Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Trần Trọng Phương Loan – học viên lớp Cao học Khóa K282-DC-Luật-BD chuyên ngành Luật kinh tế, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, tác giả Luận văn thạc sĩ luật kinh tế với đề tài “Ban hành văn quy phạm pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp quyền địa phương - Lý luận thực tiễn tỉnh Tây Ninh” (Sau gọi tắt “Luận văn”) Tôi xin cam đoan tất nội dung trình bày Luận văn kết nghiên cứu độc lập cá nhân hướng dẫn người hướng dẫn khoa học Trong Luận văn có sử dụng, trích dẫn số ý kiến, quan điểm khoa học số tác giả Các thông tin trích dẫn nguồn cụ thể, xác kiểm chứng Các số liệu, thông tin sử dụng Luận văn hoàn toàn khách quan trung thực Học viên thực Chữ ký TRẦN TRỌNG PHƯƠNG LOAN MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG TÓM TẮT LUẬN VĂN ABSTRACT LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm văn quy phạm pháp luật quyền địa phương cấp tỉnh 1.1.2 Thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật quyền địa phương cấp tỉnh 13 1.1.3 Vai trò việc ban hành văn quy phạm pháp luật với việc thực chức quản lý nhà nước quyền địa phương cấp tỉnh 19 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 22 1.2.1 Sự cần thiết việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật quyền địa phương cấp tỉnh 22 1.2.2 Một số nội dung hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định pháp luật hành 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG 28 THỰC TIỄN BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH TÂY NINH 28 2.1 TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TỈNH TÂY NINH 28 2.1.1 Kết ban hành thực thi sách hỗ trợ doanh nghiệp 28 2.1.2 Tác động sách hỗ trợ doanh nghiệp doanh nghiệp địa bàn tỉnh Tây Ninh 31 2.1.3 Đánh giá tình hình ban hành văn quy phạm pháp luật quyền địa phương tỉnh Tây Ninh lĩnh vực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 33 2.2 NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT CẬP TRONG THỂ CHẾ HÓA NỘI DUNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN CHỨC NĂNG BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH TÂY NINH 39 2.2.1 Những hạn chế, bất cập xuất phát từ quy định pháp luật 39 2.2.2 Những hạn chế, bất cập xuất phát từ tình hình thực tế tỉnh Tây Ninh 44 KẾT LUẬN CHƯƠNG 49 CHƯƠNG 50 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 50 3.1 ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỂ CHẾ HÓA NỘI DUNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TRONG BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH TÂY NINH 50 3.1.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo hướng rõ ràng, cụ thể 50 3.1.2 Bảo đảm chất lượng hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật quyền địa phương cấp tỉnh 51 3.1.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chịu trách nhiệm tham mưu, tư vấn, soạn thảo văn quy phạm pháp luật 52 3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TỈNH TÂY NINH 52 3.2.1 Kiến nghị Trung ương 52 3.2.2 Kiến nghị quyền địa phương tỉnh Tây Ninh 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 KẾT LUẬN 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT VIẾT ĐẦY ĐỦ VIẾT TẮT QPPL Quy phạm pháp luật HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy Ban nhân dân CQĐP Chính quyền địa phương Luật năm 2004 Luật năm 2015 Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân năm 2004 Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng năm Nghị định số 2018 Chính phủ chế, sách khuyến 57/2018/NĐ-CP khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 Nghị định số Chính phủ Quy định chi tiết số điều biện pháp 34/2016/NĐ-CP thi hành Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Nghị số 25/2017/NQ-HĐND ngày 27/9/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh sách Nghị số 25/2017/NQ-HĐND hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao đổi công nghệ; phát triển thị trường cơng nghệ, tài sản trí tuệ địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020 Nghị số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 10 Nghị số Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh sách 01/2019/NQ-HĐND hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông STT VIẾT ĐẦY ĐỦ VIẾT TẮT nghiệp hữu địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025 Nghị số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 11 Nghị số 02/2019/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh việc phê duyệt sách hỗ trợ liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025 Nghị số 15/2019/NQ-HĐND ngày 20/11/2019 12 Nghị số 15/2019/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025 Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 13 Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao đổi công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ địa bàn tỉnh Tây Ninh Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định 14 Quyết định số mức hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất 21/2019/QĐ-UBND nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025 15 Quyết định số Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 23/2019/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định STT VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ hỗ trợ liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025 DANH MỤC CÁC BẢNG TÊN BẢNG NỘI DUNG BẢNG Trang Bảng 1.1 Số dư nợ cho doanh nghiệp vay tăng từ năm 2016 đến 2018 27 Bảng 2.1 Tình hình đăng ký doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp 29 PHỤ LỤC CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIẾP CẬN TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH STT NỘI DUNG Quy mô MỨC HỖ TRỢ Các dự án đầu tư phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt gồm: 1.1 Sản xuất sản phẩm nơng nghiệp có chất lượng, an toàn hiệu cao, đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP như: Các loại rau, củ, quả, ăn trái Diện tích tối thiểu 05 (nhà đầu tư hợp tác, liên kết để đạt diện tích 05 ha) có giá trị đầu tư tối thiểu từ 01 tỷ đồng/Dự án trở lên; Hỗ trợ lãi vay 5%/năm số vốn vay không vượt 20 tỷ 1.2 Chăn ni bị thịt, bị sữa; thủy sản nuôi tôm xanh, loại cá địa mà địa phương mạnh áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAHP, GlobalGAP) Dự án chăn ni bị thịt 150 con/năm trở lên, bị sữa có quy mô đàn 10 trở lên đạt tiêu chuẩn VietGAHP; Dự án ni thủy sản diện tích mặt nước từ 02 trở lên Dự án có giá trị đầu tư tối thiểu 01 tỷ đồng/Dự án trở lên; Hỗ trợ lãi vay 5%/năm số vốn vay không vượt 20 tỷ Các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gồm: * Nhóm dự án cơng nghệ sinh học: 2.1 - Sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất nơng nghiệp: Phân bón hữu cơ, phân Dự án có giá trị đầu tư tối bón vi sinh; thuốc bảo thiểu 01 tỷ đồng/Dự án vệ thực vật, thuốc điều trở lên; hòa sinh trưởng, chế phẩm xử lý mơi trường có nguồn gốc sinh học; - Lai tạo giống trồng, vật nuôi, giống thủy sản Hỗ trợ lãi vay 5%/năm số vốn vay không vượt 20 tỷ GHI CHÚ STT NỘI DUNG có ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử để tạo giống cây, có đặc tính ưu việt (năng suất cao, chất lượng tốt, có khả kháng bệnh thích ứng với biến đổi khí hậu); - Ứng dụng công nghệ nhân giống nuôi cấy mơ tế bào, đột biến phóng xạ trồng, vật nuôi công nghệ tế bào động vật đông lạnh tinh, phôi cấy chuyển hợp tử, phân biệt giới tính, thụ tinh ống nghiệm sản xuất giống vật nuôi phù hợp điều kiện tỉnh; - Sản xuất vắc-xin thú y để phòng bệnh cho vật nuôi; - Sản xuất giống trồng (sản xuất hạt giống lai giống cấy mô chiết, ghép, giâm cành nhân nhanh giống) có suất, chất lượng cao phù hợp nhu cầu phát triển nông nghiệp địa phương, đạt tiêu chuẩn theo quy định; - Ứng dụng công nghệ vi sinh, enzym protein ứng dụng sản xuất quy mô công nghiệp chế phẩm sinh học dùng Quy mô MỨC HỖ TRỢ GHI CHÚ STT NỘI DUNG Quy mô MỨC HỖ TRỢ dinh dưỡng, bảo vệ trồng, vật nuôi; - Công nghệ sinh học (nghiên cứu thiên địch) quản lý phòng trừ dịch sâu, bệnh hại trồng nông lâm nghiệp; sinh học phân tử miễn dịch học, vi sinh vật học phòng, trị số loại dịch bệnh nguy hiểm thủy sản * Nhóm dự án cơng nghệ tự động hóa, giới hố: 2.2 - Cơ giới hóa đồng sản xuất, thu hoạch, chế biến bảo quản sau thu hoạch loại rau, củ, quả, ăn Dự án có giá trị đầu tư tối trái; thiểu 01 tỷ đồng/Dự án trở - Tự động hóa tưới lên tiêu, kết hợp dinh dưỡng canh tác rau quả, hoa, nấm ăn, nấm dược liệu nhà kính, nhà màng; Hỗ trợ lãi vay 5%/năm số vốn vay không vượt 20 tỷ - Tự động hóa, bán tự động q trình ni thủy sản, trồng trọt * Nhóm dự án kỹ thuật canh tác, nuôi trồng: 2.3 - Ứng dụng kỹ thuật canh tác (không dùng đất): Thủy canh, khí canh, trồng giá thể, màng dinh dưỡng; công nghệ tưới phun, Hỗ trợ lãi vay Dự án có giá trị đầu tư tối 5%/năm số thiểu 01 tỷ đồng/dự án vốn vay trở lên; không vượt 20 tỷ GHI CHÚ STT NỘI DUNG Quy mơ MỨC HỖ TRỢ tưới nhỏ giọt có hệ thống điều khiển tự động, bán tự động; công nghệ nhà kính, nhà lưới, nhà màng có hệ thống điều khiển tự động bán tự động; công nghệ nuôi thâm canh, nuôi siêu thâm canh thủy sản; - Nhân giống sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu nhà màng, nhà kính có hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm ánh sáng thích hợp; Sản xuất loại rau, quả, hoa lan, nhà lưới, nhà màng, nhà kính áp dụng cơng nghệ thủy canh tưới nước tiết kiệm, điều tiết tự động dinh dưỡng, ánh sáng; - Chuyển đổi trồng hiệu sang sản xuất ăn trái; - Chăn ni bị thịt, bị sữa; thủy sản ni tơm xanh, loại cá địa mà địa phương mạnh đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo quy định 2.4 * Nhóm dự án lĩnh vực sơ chế, bảo quản Dự án có giá trị đầu tư tối chế biến: thiểu 01 tỷ đồng/Dự án Sơ chế, bảo quản chế trở lên; biến loại rau, củ, Hỗ trợ lãi vay 5%/năm số vốn vay không vượt 20 tỷ GHI CHÚ STT NỘI DUNG Quy mô MỨC HỖ TRỢ quả; ăn trái bảo đảm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo quy định hành Các dự án nông nghiệp hữu 3.1 * Nhóm Dự án lĩnh vực trồng trọt: Dự án nông nghiệp hữu Sản xuất nông sản diện tích từ 01 trở nơng nghiệp hữu đạt lên có giá trị đầu tư tiêu chuẩn Việt Nam 01 tỷ đồng trở lên/Dự án; quốc tế Hỗ trợ 100% lãi vay số vốn khơng vượt q 20 tỷ 3.2 * Nhóm Dự án lĩnh Dự án chăn nuôi heo thịt vực chăn ni thủy 250 con/năm trở lên; bị sản: thịt 50 con/năm trở lên; Khuyến khích phát bị sữa có quy mơ đàn 10 triển chăn ni bị thịt, trở lên; gà thịt lơng bị sữa, heo, gia cầm màu 5.000 con/lứa trở (gà thịt lông màu); thủy lên; Dự án nuôi trồng sản nuôi tôm thủy sản diện tích mặt xanh, loại cá nước từ 01 trở lên địa mà địa phương có Dự án mạnh đạt tiêu chuẩn giá trị đầu tư tối thiểu 01 tỷ đồng/Dự án trở lên; hữu Hỗ trợ 100% lãi vay số vốn không vượt 20 tỷ Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thôn vào lĩnh vực Dự án trồng trọt, chăn khơng giới hạn diện tích Hỗ trợ phần ni đạt tiêu chuẩn hữu chênh lệch lãi tối thiểu theo quy định suất cho vay ngân hàng Dự án sản xuất thương mại so 4.2 trồng với lãi suất tín dụng đầu tư - Đạt tiêu chuẩn Nhà nước GlobalGAP: từ 05 đất số dự nợ thực tế canh tác trở lên; thời điểm 4.2.1 Dự án trồng ăn - Đạt tiêu chuẩn xem xét hồ sơ VietGAP: từ 10 đất sau dự án canh tác trở lên hoàn thành 4.1 GHI CHÚ STT NỘI DUNG Quy mô MỨC HỖ TRỢ Rau ăn đạt tiêu chuẩn doanh nghiệp có dự án - Dự án sản xuất rau - GlobalGAP: từ 02 đất củ - thực phẩm có canh tác trở lên; đạt tiêu quy mơ diện tích tập chuẩn VietGAP: từ 05 đất canh tác trở lên; trung sau: 4.2.2 + Rau ăn đạt tiêu chuẩn GlobalGAP: từ 05 đất canh tác trở lên; đạt tiêu chuẩn VietGAP: từ 10 đất canh tác trở lên 4.3 - Đạt tiêu chuẩn GlobalGAP: Dự án chăn ni bị thịt 200 con/năm trở lên, bị sữa có quy mơ 100 trở lên; Dự án Dự án hỗ trợ chăn nuôi nuôi thủy sản diện tích mặt nước từ 04 trở lên; - Đạt tiêu chuẩn VietGAHP: Dự án chăn ni bị thịt 300 con/năm trở lên, bị sữa có quy mơ 200 trở lên; Dự án nuôi thủy sản diện tích mặt nước từ 06 trở lên - Dự án nhân giống công nghệ nuôi cấy mô với quy mô tối thiểu từ 500.000 cây/năm trở lên; 4.4 4.5 Dự án đầu tư phát triển - Dự án sản xuất giống giống trồng, vật trồng giống vật nuôi giống thủy sản nuôi, thủy sản có giá trị kinh tế cao với quy mơ tối thiểu 50.000 giống/năm; 200-400 bò giống/năm; 3,5 triệu giống thủy sản/năm Dự án trồng dược Từ 05 trở lên liệu GHI CHÚ PHỤ LỤC CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỀ CƠNG NGHỆ I HỖ TRỢ ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ Các lĩnh vực đổi công nghệ hỗ trợ - Chế biến nông, lâm, thủy, sản; công nghệ thực phẩm; dược phẩm - Vật liệu mới, vật liệu Composit, vật liệu nhẹ, vật liệu tái chế - Cơ khí chế tạo - Công nghiệp hỗ trợ phục vụ ngành: dệt may, da giày, cao su, bao bì; cơng nghiệp hỗ trợ phát triển công nghệ cao - Công nghiệp hóa chất - Xử lý mơi trường - Cơng nghệ thông tin, sinh học, môi trường; phương pháp gia cơng đại Các loại hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hỗ trợ - Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ để tạo sản phẩm mới, sản phẩm công nghệ cao - Nghiên cứu, đổi thiết bị công nghệ nhằm nâng giá trị gia tăng, nâng cao chất lượng sản phẩm - Nghiên cứu, đổi công nghệ doanh nghiệp tự cải tiến để tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm chi phí sản xuất, tăng suất lao động - Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường, tiết kiệm lượng sản xuất - Nghiên cứu, ứng dụng dạng lượng không gây ô nhiễm môi trường, lượng mới, lượng tái tạo sản xuất - Nghiên cứu phát triển, chuyển giao, ứng dụng công cụ, thiết bị mới, cải tiến thay nhập khẩu, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương phục vụ chế biến nông lâm thủy sản, chế biến thực phẩm, sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ sản phẩm tiêu dùng khác - Ứng dụng công nghệ sinh học lĩnh vực y - dược để tạo sản phẩm mới, hiệu chữa bệnh cao, dịch vụ y học công nghệ cao Nghiên cứu thử nghiệm chất có hoạt tính sinh học từ động vật, thực vật vi sinh vật để sản xuất loại thuốc, mỹ phẩm thực phẩm chức - Ứng dụng công nghệ sinh học để tạo sản phẩm thân thiện với môi trường, sản xuất nhiên liệu sinh học - Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ công nghệ sinh học để xử lý chất thải gây ô nhiễm, phục hồi phát triển hệ sinh thái tự nhiên, bảo vệ môi trường, lưu giữ, bảo tồn sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học, đất đai, nước, không khí mục tiêu phát triển bền vững - Ứng dụng công nghệ mới, tiến khoa học cơng nghệ q trình canh tác chế biến sản phẩm nông nghiệp, thủy sản địa phương nhằm tạo sản phẩm mới, sản phẩm đạt chất lượng, sản phẩm đạt giá trị gia tăng cao, hiệu kinh tế đáp ứng yêu cầu thị trường, an toàn vệ sinh thực phẩm thân thiện với môi trường - Ứng dụng công nghệ thông tin trình sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp nhằm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp, tạo sản phẩm đạt chất lượng, nâng cao hiệu q trình sản xuất, giảm thất thốt, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, lượng Nội dung hỗ trợ - Hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ, tiến khoa học công nghệ (trong ngồi nước), th chun gia, tư vấn, tìm kiếm thơng tin - Chuyển giao công nghệ, tiến khoa học công nghệ (Hợp đồng chuyển giao công nghệ); mua bí cơng nghệ, quy trình cơng nghệ, giải pháp kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật theo quy định pháp luật chuyển giao công nghệ phải thực đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền - Hoạt động triển khai nghiên cứu ứng dụng, nguyên vật liệu, lượng, công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu; hoạt động đào tạo, nhân công, dịch vụ liên quan kỹ thuật Sở hữu trí tuệ - Mua sắm, thiết kế, chế tạo máy móc, thiết bị chính, chi tiết, cụm chi tiết máy móc, thiết bị thuộc dây chuyền cơng nghệ sản xuất (mới 100% có hiệu suất lượng cao) - Phần mềm, giao diện nhằm tối ưu, tự động hóa thiết bị máy móc, kiểm sốt quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm Mức hỗ trợ - Hỗ trợ 30% tổng kinh phí đầu tư cần thiết để thực đề tài, dự án tối đa không 01 tỷ đồng/đề tài, dự án - Hỗ trợ đến 50% tổng kinh phí đầu tư cần thiết để thực đề tài, dự án tối đa không 01 tỷ đồng/đề tài, dự án cho đề tài, dự án sau: + Phục vụ cho xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 theo quy định Chính phủ; + Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao đổi công nghệ nhằm tạo sản phẩm hàng hóa Chứng nhận Doanh nghiệp khoa học công nghệ; + Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao đổi công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, lực sản xuất sản phẩm làng nghề tỉnh; + Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu xây không nung; đổi thiết bị công nghệ sản xuất vật liệu xây không nung; sản xuất thiết bị cho vật liệu xây không nung; + Xây dựng mơ hình, cơng nghệ sử dụng lượng tiết kiệm có hiệu áp dụng, nhân rộng địa bàn tỉnh - Hỗ trợ đến 70% tổng kinh phí đầu tư cần thiết để thực đề tài, dự án tối đa không 01 tỷ đồng/đề tài, dự án cho đề tài, dự án sau: + Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao đổi công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, lực sản xuất nông sản; nhằm nâng cao chất lượng, lực sơ chế, chế biến bảo quản hàng hóa nơng sản, đặc biệt ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao; + Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao đổi công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, lực sản xuất sản phẩm đặc thù mang địa danh tỉnh II HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ - Hỗ trợ hồ sơ, thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động khoa học công nghệ; chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ - Hỗ trợ 100% phí lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ - Hỗ trợ 50% phí lệ phí đào tạo, cấp chứng chỉ, chứng nhận thị trường công nghệ như: tư vấn môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ; đánh giá, định giá công nghệ; đổi sáng tạo, quản trị tài sản trí tuệ; ươm tạo, quản lý ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ, tư vấn đầu tư, tư vấn tài - Hỗ trợ 30% kinh phí tối đa không 100 triệu đồng/đề tài, dự án xây dựng sở liệu chuyển giao quyền sử dụng sở liệu tư vấn môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ; đánh giá, định giá công nghệ; đổi sáng tạo, quản trị tài sản trí tuệ; ươm tạo, quản lý ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ, tư vấn đầu tư, tư vấn tài III HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp - Nội dung hỗ trợ + Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp: đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng cơng nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa nước; + Hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ngồi nước; + Hỗ trợ nhận chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trí tuệ - Mức hỗ trợ + Hỗ trợ 100% phí qua đại diện sở hữu trí tuệ; phí lệ phí theo quy định pháp luật hành sở hữu công nghiệp; Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn tra cứu thơng tin, viết mơ tả sáng chế/giải pháp hữu ích tối đa khơng 15 triệu đồng/hợp đồng; Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn nghiên cứu thiết kế kiểu dáng công nghiệp tối đa không 15 triệu đồng/hợp đồng; Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn nghiên cứu thiết kế, xây dựng quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận tối đa không 08 triệu đồng/hợp đồng; + Hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng cho nhãn hiệu đăng ký quốc gia (đăng ký nước) Trong trường hợp nhãn hiệu đăng ký theo hệ thống cộng đồng (một đơn đăng ký nhiều quốc gia) hỗ trợ theo số lượng đơn, tối đa 20 triệu đồng/đơn; + Hỗ trợ 100% phí qua đại diện sở hữu trí tuệ; phí lệ phí theo quy định pháp luật hành chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trí tuệ Hỗ trợ doanh nghiệp đạt giải thưởng thương hiệu Hỗ trợ 30 triệu đồng/doanh nghiệp đạt giải thưởng thương hiệu tham gia Hội chợ quốc tế thương hiệu tiếng Việt Nam bộ, ngành có chức phối hợp tổ chức Hỗ trợ sản phẩm đặc thù, sản phẩm làng nghề mang địa danh tỉnh - Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ chi phí in ấn tem, logo mang dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm; chi phí đóng gói, cước phí vận chuyển sản phẩm tiêu thụ nước, nước - Mức hỗ trợ + Hỗ trợ 30% chi phí in ấn tem, logo tối đa không 05 triệu đồng/năm cho sản phẩm tiêu thụ tỉnh Tây Ninh; + Hỗ trợ 50% chi phí in ấn tem, logo tối đa không 10 triệu đồng/năm; hỗ trợ 30% chi phí đóng gói, cước phí vận chuyển sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ tối đa không 30 triệu đồng/năm cho sản phẩm tiêu thụ hệ thống siêu thị, địa điểm lịch sử, du lịch-văn hóa ngồi tỉnh Tây Ninh; + Hỗ trợ 100% chi phí in ấn tem, logo tối đa không 20 triệu đồng/năm; 100% chi phí đóng gói, cước phí vận chuyển sản phẩm từ nơi sản xuất đến Cảng, Cửa Quốc tế (nơi xuất khẩu) tối đa không 50 triệu đồng/năm PHỤ LỤC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THAM GIA LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM I Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết Chủ trì liên kết: Chủ trì, phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng liên kết ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí, bao gồm: Tư vấn, điều tra trạng, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, lập dự án liên kết kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường phục vụ liên kết Mức hỗ trợ: 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết tối đa không 300 triệu đồng (chỉ áp dụng xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị mới), phân cấp cụ thể: a) Dự án liên kết phạm vi thực địa bàn huyện, thành phố (sau gọi chung cấp huyện): Hỗ trợ tối đa không 200 triệu đồng/dự án (ngân sách cấp huyện); b) Dự án liên kết phạm vi thực địa bàn tỉnh (từ hai huyện trở lên) dự án liên kết với doanh nghiệp, tổ chức tỉnh (sau gọi chung cấp tỉnh): Hỗ trợ tối đa không 300 triệu đồng/dự án (ngân sách cấp tỉnh); c) Chủ trì liên kết tổ chức, đơn vị giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết, cụ thể: - Kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết phạm vị cấp huyện phê duyệt hỗ trợ tối đa không 50 triệu đồng/kế hoạch (ngân sách cấp huyện); - Kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết phạm vi cấp tỉnh phê duyệt hỗ trợ tối đa không 100 triệu đồng/kế hoạch (ngân sách cấp tỉnh) II Hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ xây dựng liên kết Dự án liên kết ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng cơng trình hạ tầng phục vụ liên kết, bao gồm: Nhà xưởng, bến bãi, nhà kho phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Mức hỗ trợ 30% vốn đầu tư sở hạ tầng dự án liên kết, phân cấp cụ thể: a) UBND cấp huyện phê duyệt dự án liên kết phạm vi thực cấp huyện: Tổng mức hỗ trợ tối đa không 05 tỷ đồng/dự án, trường hợp dự án liên kết cấp huyện có mức hỗ trợ 05 tỷ đồng UBND cấp huyện thẩm định trình hồ sơ UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; b) UBND tỉnh phê duyệt dự án liên kết phạm vi thực cấp tỉnh: Tổng mức hỗ trợ tối đa không 10 tỷ đồng/dự án III Hỗ trợ khuyến nông, đào tạo, tập huấn giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm Ngoài phần hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng phục vụ liên kết nêu phần II, bên tham gia liên kết ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực nội dung sau: a) Xây dựng mơ hình khuyến nơng: Mức hỗ trợ áp dụng theo định mức chi hoạt động kỹ thuật khuyến nông hành; b) Đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi phát triển thị trường: Mức hỗ trợ áp dụng theo quy định hành công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, công tác khuyến nông quy định hành khác; c) Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm thơng qua dịch vụ tập trung hợp tác xã: Mức hỗ trợ 30% chi phí mua giống, vật tư thiết yếu lĩnh vực: Trồng trọt (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật), chăn nuôi thủy sản (thức ăn, thuốc thú y) phục vụ xây dựng chuỗi liên kết tối đa 100% chi phí bao bì, nhãn mác sản phẩm, thời gian hỗ trợ cụ thể: - Sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ ni, trồng, khai thác 01 năm hỗ trợ tối đa không 03 vụ 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thời gian liên kết tối thiểu 03 năm; - Sản phẩm nơng nghiệp có chu kỳ ni, trồng, khai thác từ 01 năm trở lên hỗ trợ tối đa không 03 vụ 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thời gian liên kết tối thiểu 05 năm d) Ngân sách hỗ trợ tối đa 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật quản lý chất lượng đồng theo chuỗi Việc hỗ trợ áp dụng theo quy định hành Đối với trường hợp Chủ trì liên kết khơng đề xuất nội dung hỗ trợ theo quy định Chủ trì liên kết tổ chức, đơn vị giao nhiệm vụ cần lập kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết cho đối tượng tham gia liên kết trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt kế hoạch hỗ trợ liên kết, phân cấp cụ thể: a) UBND cấp huyện phê duyệt Kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết phạm vi thực cấp huyện; b) UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết phạm vi thực cấp tỉnh ... CHƯƠNG THỰC TIỄN BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CỦA CHÍNH QUY? ??N TỈNH TÂY NINH 2.1 TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CỦA CHÍNH QUY? ??N... tác ban hành văn quy phạm pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp quy? ??n địa phương CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CỦA CHÍNH QUY? ??N ĐỊA PHƯƠNG... LÝ LUẬN CHUNG VỀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CỦA CHÍNH QUY? ??N ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUY? ??N ĐỊA
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn ban hành văn bản quy phạm pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp của chính quyền địa phương lý luận và thực tiễn tại tỉnh tây ninh​ , Luận văn ban hành văn bản quy phạm pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp của chính quyền địa phương lý luận và thực tiễn tại tỉnh tây ninh​