0

123doc tieu luan co so hinh thanh tu tuong ho chi minh va phan tich co so quyet dinh ban chat cach mang va khoa hoc cua tu tuong ho chi minh đã chuyển đổi

15 31 0
  • 123doc   tieu luan co so hinh thanh tu tuong ho chi minh va phan tich co so quyet dinh ban chat cach mang va khoa hoc cua tu tuong ho chi minh đã chuyển đổi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 16:20

Vân dé Co sâ hinh thânh Tu: tu:âng Ho Chi Minh Trong câc ccr sâ dâ ccr sâ nao quyét dinh bân chat câch mang vâ khoa hoc cua To twâng Ho Chi Minh? Tai sao? LCiI MCi DAU Dat nusc ta, ngusi Viet Nam ta dang dupc song dusi mai nha binh yen, dupc doc lap tq do, tñ dau ma chung ta cñ dupc dieu dfi day? Dfi chinh la nhs csng lao to lsn ciia Chii tich Ho Chi Minh-vi lanh tu vi dai cña dan toc Viet Nam ta, NguSi da vach dusng cuu nusc dung dan, NguSi khsng chi khai thsng be tac dusng Hi giai phsng dan toc, ma cñn giai quyét dung dan, sang tao va lanh dao thirc hien thang loi cac van de yéu nhat cua cach mang nusc ta Chinh duñng Hi cach mang doc lap dan toc gan lien vsi chu nghia xa hoi cña Nguñi da tao nén sic manh tsng hpp va phat huy tac dog, dna tsi nhung thang loi c re cña cach mang nusc ta Duñi anh sang Tu tuñng Ho Chi Minh, Dang va nhan dan ta da hoan sq nghiep cach mang dan toc dan chu Sau 25 nñm doi mii, nuñc ta da chuyén sang thñi ky phat trién mii, the va luc duoc nang cao Tuy nhién, nhung tiru dat duoc van chua tuong xung vñi tiém nang Chinh vi the toan Dang, toan dan can tiép tuc nghién cñu va quan triet sau sac, van dog mñt cach dung dan va sang tao Tu tuñng Ho Chi Minh, luñn kién dinh muc tiéu doc lap dan toc va CNXH, nam vung quy let doc lap dan toc gan lien dung nuñc va gin nuñc, thuc hien chinh sach doi ngoai hoa binh, chu, hpp tac va phat trién, gop phan hinh mot trat the giñi mii cong bang va binh dang De cS the van dog dung dan Tu tusng Ho Chi Minh vao csng cuoc doi msi va phat trién thi chñng ta can phai hiéu ro Tu tusng Ho Chi Minh la gi va nguon gsc co sS hinh TTHCM nhu the nao? NOI DUNG I Khai niem tu tuñng Ho Chi Minh TruSc di vao tim hiéu co sS hinh tu tusng Ho Chi Minh chung ta cung tim hiéu khai niem tu tusng Hñ Chi Minh la gi? “Tu tuong Ho Chi Minh la he thong quan diem toan dien va sau sac ve nhiing van de co ban ciia cach mang Viet Nam, tii cach mang dan toc dan chu nhan dean den cach mang xa hpi chii nghia, la két qua ciia su van dung sang tao va phat trien chii nghia Mac-Lenin vao dieu kien cu the ciia nusc ta, dsng thsi la su ket hpp tinh hoa cña dan tpc, tri tue ciia thsi dai nham giai phñng dan toc, giai phong giai cap.” De di den duoc khai niem ve tu tuñng Ho Chi Minh dfi thi chung ta da phai trai qua qua trinh nhan thrtc that lau dai va da co hon 60 dinh nghia ve Tu tuñng Ho Chi Minh bñi Ho Chi Minh la mpt nguñi da nhan cach va co nhñng pham chat dang quy khong phai cfing cñ va hiéu duoc Va khong nhñng the de co dupc khai niem tren thi chung ta khong the bo qua co st hinh nen tu tuñng Ho Chi Minh II Co st hinh tu tuñng Ho Chi Minh 1.Co st khach quan a.B oi canh lich su hinh tu tuñng Ho Chi Minh a.1.Boi canh lich su Viet Nam cuoi the ki XIX dau the ki XX Chu tich Ho Chi Minh sinh va lsn hoan canh dat nusc va the gisi co nhiéu bién dong + ThSi ki dat nuoc ta dang roi vao tinh trang bat on ve chinh tri va gi}ac cS xam luoc - Chinh quyén nha Nguyen da thi hanh chinh sach doi ngoai, bao thu, phan dong khñng cho Viet Nam co hoi tép xuc va bat nhip vsi sq phat trién cña the gisi Khñng phat huy duoc the manh cua dan toc va dat nusc, chong lai am muu xam luoc cua chu nghia thuc dan phuong Tay - Khi thuc dan Phap xam luoc Viet Nam(1858), xa hoi Viet Nam trñ xa hoi thuc dan nua phong kién, xuat hien mâu thuân co ban: Toan the dan toc Viet Nam >< Thyc dan Phap va tay sai phong kién (mau thuân dan toc) Toan dan Viet Nam(nong dan) >< Dia chu phong kién (mau thuan giai cap) - Nhiéu phong trao yéu nusc ciia nhan dan VN da noi day nhung deu bi that bai nhu sq that bai ciia ptrao Can Vuong theo he tu tusng PK, p.trao DSng Du, DSng Kinh nghia thuc theo he tu tusng TS da giup NAQ nhan ro chs han che cña p.trao chua biét to chrtc, chua cñ to chrtc G Thuc day Nguyen Ai Quoc di tim duñng cñu nuñc cho dan toc Viet Nam a.2.Boi canh thoi dai (quoc te) - CNTB trs CNDQ, CNTB xac lap su thong tri tren pham vi the gisi Luc khong chi doing lai S sq ap brtc g/c chinh quoc ma da mS rong su ap bfic dsi vsi cac d.tpc khac Vi the cupc dau tranh g.phfing d.toc khsng chi cfin la hanh dong riéng lé niia ma trs cupc dau tranh chung cña d.toc thupc dia chong DQ - Cuoc dau tranh giai phsng dan toc gan lien vsi cuoc dau tranh g.phong g/c Cuoc dau tranh g.phSng d.toc trs cuoc dau tranh g.phong g/v VS tren TG - Su thang loi cua CMT 10 Nga, CNXH trñ hien thyc tren TG, danh dau buñc chuyén bién lñn chuyén bién lñn cua thñi dai Thñi dai quâ CNXH va giup HCM nhan mot chan ly cua thñi dai " Chi co CNXH, CNCS mii giai phong duoc cac DT bi ap buc va nhung nguñi LD tren TG khoi ach no ie." b Nhung tién de tu tusng - ly luan b.1.Gia tri truyén thong dan toc - Trai qua may ngan nam lich su ding nusc va gis nusc da hun duc va tao lap cho dan ta mot nén van hsa phong phu, da dang va thong nhat bén vung vsi nhung gia tri truyén thong tot dep, cao quy, chu nghia yéu nusc Viet Nam la nac thang cao nhat cua van hoa Viet Nam - Ho Chi Minh cho rang, chii nghia yeu nusc va chii nghia anh la mot nhiing biéu hien rñ nhat ciia pham chat cach mang Viet Nam - Chii nghia yéu nusc la mpt tinh cam rat thieng lieng, nfi an sau barn re lñng dan toc Viet Nam qua hang nghin nñm lich st Lfing yeu nusc cña msi ngusi Viet Nam tao chii nghia yeu nusc Viet Nam - Moi trusng kinh té, xa hpi, chinh tri, vñn hoa thay doi theo lich st, cho nen chii nghia yéu nusc S moi thsi dai khac cung cfi noi dung khac nhau, no dupc quy dinh bsi nhiing dieu hien kinh té - xa hoi Mot dan toc tran day chii nghia yeu nusc la mpt dan tpc manh Mpt dan tpc thiéu chii nghia yeu nusc la mot dan toc yeu - Ho Chi Minh nhan dinh chii nghia yeu nusc Viet Nam cfi y nghia d}ac biet cupc dau tranh giai phñng dan toc va nfi cung giii nguyen gia tri thsi ky xay dqng lai dat nusc NguSi nhan dinh, nhan dan lao dong la nhiing ngusi yeu nusc chan chinh, nhiing ngusi biéu hien loi ich dan toc that su Vi vay, nhiem vp cña chñng ta la phai chuyén chu nghia yéu nusc tu“ thñi chién sang chu nghia yéu nusc thsi binh - Chu nghia yéu nusc thsi binh duoc the hien bang sq phat trién kinh té, vñn hoa, xa hoi, dan giau, nusc manh, dat nhiéu t tren huh c kinh té, vñn hoa, xa hoi, ve loi song xa hoi chu nghia, nhung gia tri dao doc va nhung y tusng msi No phat sinh hang ngay, hang gis msi nguñi chan chinh, phong trao thi dua cua nhung ngusi lao dong tién tién, cuoc dau tranh cho sq cong bñng va tién bo xa hoi, cho su to chuc cñng viec mot cach khoa hpc No biéu hien sq khsng khoan nhuong dñi vsi nhung khuyét diem, thiéu sot - Ho Chi Minh khñng phai la ngusi Viet Nam dau tién yéu nusc, nhung csng lao chinh cua NguSi la da nang chu nghia yéu nusc Viet Nam tarn cao msi nhung van de msi cua thsi dai tac dong vao dan toc Viet Nam va nhung van de ma dan toc Viet Nam dñi hñi - Day la mot truyén thong quy bau cña dan tsc Viet Nam.Truyén thong duoc the hien cai ten NguSi di tim duñng cñu nusc :Nguyén Tat Thanh , tic la NguSi yéu nusc - nhién khñng phai la tinh yéu nusc hep hoi va thién can, bang chung la Ho Chi Minh la mot nhung vién sang lap Dang Cong san Phap va luc dS NguSi da rat duoc quan tarn bsi bai phat biéu cña minh ve so phan cac dan toc thuoc dia - Dñ la truyén thong yéu nusc kién cusng bat kh t, la tinh than tuong than tuong ai, long nhan nghia, y thrtc co két cpng dong, la y chi vuon len vu‹yt qua mpi khfi khan, thu thach, la chi thong minh, tai sang tao trpng hien tai, khiem tsn tiep thu tinh hoa van hoa nhan loai de lam giau cho vñn hoa dan toc - Chinh tii thqc tién dñ, Ho Chi Minh da duc ket chan 1y: “Dan ta cfi mot lfing nong nan yéu nusc Dñ la mpt truyén thong quy bau clay ta Ter xua tsi nay, msi TS quoc bi xam lang, thi tinh than ay lai ssi nsi, nfi ket mot Ian song vS cung manh me, to lsn, no lust qua mpi sq nguy hiem khfi khñn, no nhan chim tat ca lu ban nusc va cuñp nusc” - Day la tai san quy gia nhat hang trang cña Chii tich Ho Chi Minh, la co sS xuat phat , la soi chi xuyén suot cuoc dsi hoat dong cach mang cña NguSi, la dong lqc giup NguSi vupt qua mpi gian nan the thach, hiem nguy GDay la nguon goc, la mot co sS quan trpng de hinh nén tu tusng Ho Chi Minh b.2 Tinh hoa van hoa nhan loai - Van hoa phuong Dñng: +VSi nhung hiéu biét uyén bac ve Han hpc, Ho Chi Minh da biét chat lpc lay nhung gi tinh nhat cac hoc thuyét triet hpc, hoiac tu tusng cña Lao Tir, Miac Tu, Quan Tu, +Nho giao: NguSi da tiép thu ngung meat tich cfc cña Nho giao, la cac triet 1y hanh dong , tu tusng nhap the, hah dao, giup dñi, la usc vpng ve mot xa hoi binh tri, hña muc, hña dñng, la triet ly nhan sinh, tu than duong tinh,dé cao vñn hoa ie giao, tao truyén thong hiéu hoc Dong thsi , NguSi cung phé phan nhung yéu to tarn , lac hau , phan dong nhu tu tusng dang cap,khinh lao dong chan tay , noi chung la khinh thuñng thyc nghiep, danh loi cua dao Nho.NguSi nhan ro duoc vai tro cña nguñi phu nu Viet Nam cfing binh dang vsi bac nam nhan va Nguñi da trao trang cho phu nu Viet Nam chu vang la “ anh hñng , bat khuat ,trung hau , dam dang” NguSi dan lsi cua Lenin: “chi cS nhung nguñi cach man chan chinh msi thu hai duoc nhung hiéu biét quy bau cua cac dñi trusc de lai” +Phat giao:NguSi da tiép thu va anh husng mot cach sau sac nhiing van de cña phat giao Do la lñng vi tha,tñ bi bac ai, cñu khs cpu nan,thuong ngusi nhu the thuong than, la nép song cñ dao drtc sach, gian di chñm lo lam viec thien, la tinh than binh dang dan chii, chong phan biet dang cap, la viec de cao lao dsng, chong lusi biéng, Ngoai NguSi cñn tiép tuc tim hieu chii nghia Tann dan cña TSn Trung Son, vi thay “nhiing dieu thich hpp vsi dieu kien cña nusc ta” dfi la “dan toc dupc dpc lap, dan quyén duoc do, dan sinh dupc hanh phuc.” Van hña Phuong Tay: +NguSi tic tiép dpc va tiép thu cac tu tusng ve do, binh dang qua cac tac pham ciia cac nha khai sang nhu Vonte(Voltaire), Rutsxoo(Rousso), Mongtétxkio(montésquieu), +NguSi da trai qua nhung nam busn baS nusc ngoai va tñ nguñi da hpc hsi duoc rat nhiéu kinh nghiem quy bau va ca nhung diac sac cña vñn hoa Phuong Tay +ThSi gian song noi dat khach que nguñi ay, Nguñi da song va lam viec hét minh voi nhung gian kho khñng the ké xiét, nhung Nguñi lai cam thay chinh la nhung thang vui suong va hanh phuc cña Nguñi vi Nguoi da duoc song va trai nghiem mñt cach tinh té cuoc dñi minh Va hon hét la tu“ day Nguñi da tim toi dusng de dna dat nusc ta thoat khsi ach nS ie va di tsi doc lap dan chu +Ngoai Nguñi cñn tiép thu cac gia tri cña ban Tuyén ngân nhân quyén vâ dân quyén cua Dai cach mang Phap, cac gia tri ve quyén song, quyén tir do, quyén muu cau hanh phuc cua Tuyén ngân doc lap ’a My nñm 1976 GTrén hanh trinh cuu nusc, Ho Chi Minh da biét lam giau tri tue cña minh bang vñn tri tue cua thsi dai, dñng va tay, visa tiép thu, visa gan lpc de tu“ tarn cao tri thñc nhan loai ma suy nghi, lua chon, ké thña dsi msi, van dung va phat trién b.3 Chu nghia Mac-Lenin - Chu nghia Mac-Lenin la co sS the gisi quan va phuong phap lan cña tu tusng Ho Chi Minh - Ban linh tri tue dS da nang cao kha nang tu doc lap, chu va sang taoS Nguñi van dog nhung ly luan cach mang cña thñi dai vao hoan canh, dieu kien cu the cua Viet Nam - Trong bai Con du:âng dan toi dén chu nghia Mac-Lénin Nguñi co viet: “Luc bay gif toi ring hp Cach mang Thang Muñi chi la theo cam tinh tu nhien Toi kinh yeu Leenin vi Leenin la mpt nguñi yéu nuñc v1 dai da giai phfing dong bao minh Toi tham gia Dang Xa hpi Phap chang qua la vi cac “Sng ba” ay-(hoi dfi tsi gpi cac dong chi ciia toi nhu the) — da tfi dong tinh vsi tsi, vsi cupc dau tranh cña cac dan toc bi ap brtc Cñn nhu Dang la gi, cong doan la gi, chii nghia xa hoi va chii nghia cong san la gi, thi toi chua hiéu”i - NguSi da bat g}ap chii nghia Mac-Lenin va trs ngusi Cong san Ter dfi NguSi da rat két luan: Muon cuu nusc va giai phfing dan toc khsng co dusng nao khac dusng cach mang vo san Do la dusng cach mang dan chu tu san kieu msi Dang tién phong cua giai cap csng nhan lanh dao nham danh de qusc va phong kién tay sai, gianh dpc lap dan toc, thuc hien ngusi cay co ruong, sau tien lam cach mang xa hpi chii nghia, thuc hien chii nghia xa hoi va chii nghia Cong san S Viet Nam Dñ la dusng loi giuong cao ngpn cS doc lap dan toc va chii nghia xa hpi, két hpp chii nghia yéu nusc va chii nghia qusc te cña giai cap cong nhan, ket hpp suc manh dan toc va suc manh thsi dai nham di tsi muc tiéu cao ca la giai phong dan toc, giai phsng xa hoi va giai phong nguñi - Qua trinh tusng chung nhu don gian va tu nhién do, thirc “la ch}ang duñng chién thang biét bao khs khan vsi su lua chpn vung chac, tranh duoc nhung sai lam tsi ngo cut”2 - Tu tusng “Khñng cS gi quy hon doc lap tir do” la diem xuât phat cña Tu tusng Ho Chi Minh DuSi anh sang Luan cuong ve van de dan toc va van de thuoc dia cña Lenin va tarn guong cach mang Thang Muñi Nga, Nguñi da khang dinh: Chi co chu nghia xa hoi va chu nghia Cong san msi giai phong duoc cac dan toc bi ap bñc va giai cap cñng nhan toan the gisi Cach mang giai phong dan toc muon thang loi phai thuc hien duoc su lien minh chién dau giua vo sanS thupc dia vsi vS sanS chinh quoc nhip nhang nhu hai canh cua mot chim Cach mangS thupc dia khsng chi trñng chs vao két qua cua cach mang vS sanS chinh quoc ma phai tién hanh song song vsi cach mang S chinh quoc, hon nua no can phai chu dong va co the gianh thang loi trusc, va bang thang loi cña minh no co the dong gop vao sq nghiep giai phsng anh em vo san S phuong Tay - DS la mñt luan diem sang tao ma Chu tich Ho Chi Minh da cong hien vao su phat trién ly luan cua chu nghia Mac-Lenin ve cach mang giai phong dan tscS thusc dia NguSi cung da cñng vsi Dang de va giai quyét dung dan nhiéu van de ve chién’ luoc va sach luoc, dan den thang loi lich sir cña cach mang Thang Tann -Tu tusng Ho Chi Minh ve giai phsng dan toc gan bo thong nhat vsi tu tusng cña NguSi ve chu nghia xa hpi NguSi khang dinh: Cach mang giai phfing dan toc phai phat trién cach mang xa hpi chii nghia thi msi gianh dupc thang 1‹yi hoan toan 2 Co st chii quan a.Kha nang tu va tri tue Ho Chi Minh Ho Chi Minh sau nhiing nam buon ba hpc hfii tren duong tim dusng cñu nuoc S xrr ngusi da cñ duoc nhiing nhan thfic sau sac ve giai phong dan toc ve doc lap tu Dieu dñ duoc the hien qua nhiing lan diem sau: - Muon cuu nusc, giai phñng dan toc, phai theo hpc thuyet cña Mac, mot hpc thuyet cach mang nham giai phong dan tpc, giai phfing xa hoi, giai phfing ngusi, dem lai cho mpi ngusi, khong phan biet chiing tsc va ngusn gsc quyen tu do, binh dang, bac ai, doan két, am no, viec lam, niem vui, hfia binh va hanh phuc - Cach mang giai phsng dan toc S cac nusc thuoc dia co quan he mat thiét vsi cach mang vñ san S "chinh quoc" song khsng phu thupc cach mang "chinh quoc", mâ no cS kha nang gianh thang loi trusc bang sic ma.nh va tri tue cña dan toc - Cach mang giai phsng la lau dai, gian kho, trusc hét la phai tién hanh cach mang giai phong dan toc, gianh quyén doc lap, do; thyc hien cach mang dan chu nhan dan, tao tién de de qua giai phong xa hoi, giai phong nguñi Tir cña msi ngusi la dieu kien cho su phat trién cña tat ca mpi nguñi; mpi nusc déu doc lap, dan tu do, moi ngusi cung co com an, ao rriñ.c, cfing duoc hpc hanh, mpi xa hoi thñng thai va dao duc - Cach mang la su nghiep cua quan chung Sq nghiep dai doan két toan dan toc phai Dang lanh dao va to chuc cheat che de dau tranh gianh quyén doc lap tir do, xay dung nha nusc cua dan, dan va vi dan de quân ly xa hoi va phat trién dat nusc - Cach mang giai phsng dan toc phai chinh dang cña giai cap csng nhan, cña nhan dan lao dong, cua dan toc, duoc vñ trang bñng 1y lan cña chu nghia Mac Le- nin, co dusng loi chinh tri ding dan va to chic cheat che, co doi ngñ dang vién tién phong, guong mau, trung vsi loi ich cña giai cap va dan toc Nhiéu nha nghién cuu va chinh khach tren the gisi da danh gia tarn vi dai cña tu tusng Hñ Chi Minh, nhan quan sang suot nhin xa thay rpng cña Nguñi bat nguon tu“ nhan thuc sau sac ve nhung luc luong thuc day sq bién dsi co tinh chat bung nS nhat cua lich su S nhung busc ngo}at cS tinh chat cach mang nhat Dong chi GSt HSn Tñng Bi thu Dang Cong san My viét: "HS Chi Minh la nguñi can thiét xuât hien dung luc, dung yéu cau ciia lich su, vsi nhiing tu tusng va y kien dung Chinh vay ma dong chi da lam lich srt" b Pham chat dao drtc va nang lqc hoat dong thuc tien La ngusi luon song vi Dang vi dan chii tich Ho Chi Minh lusn mang minh nhung pham chat dao drtc tot dep nhat cña dan toc Viet Nam ta va cña ca nhan loai - Pham chat tai nang dñ duoc the hien trusc het S tu doc lap , chii, sang tao, cpng vsi dau ñc phé phan tinh tusng , sang sust nhan xét , danh gia cac su vat va sq viec chung - Pham chat , tai nang dñ cfing duoc bieu hien S ban linh kien dinh, lusn tin vao dan; khiem ton , binh di, ham hpc hfii; nhay bén vsi cai msi, cfi phuong phap bien chung , cñ dau ñc thqc tién - Pham chat ca nhan ciia Ho Chi Minh cfin bieu hien S su kho csng hpc tap de chiém linh dinh cao tri thuc nhan loai, la tarn hon cña mot nha yéu nusc chan chinh, mot chién si cong san nhiet cach mang, mst tri tim yéu nusc thuong dan, san sang chiu dung hy sinh vi doc lap cña TS qusc, hanh phuc cña dsng bao NguSi luñn nhac nhs va thuc day nhan dan ta - Ve y thuc ren luyen, tu duong dao doc thuñng xuyén : la can bo phu trach nhan ho so mñt cua, hang luñn tiép xuc va giai quyét cong viec cho nhan dan, tsi lusn luñn guong mau ren luyen pham chat tu cach cña mot dang vién, lam tron nhiem vp duoc Dang va chinh quyén giao phs Song can, kiem, liém, chinh, chi cong vS tu, hoa nha than vsi dong nghiep, hét long vi nhan dan phuc vp Tir ren luyen trau doi pham chat dao duc, lñi sñng, tac phong cña mot dang vién KhSgn ngirng hpc tap nang cao trinh ve chuyén mñn nghiep vp de hoan tot mpi nhiem vp duoc giao - Ve y thuc trach nhiem tarn huyét vsi csng viec + Tich cuc lao dong, hoc tap, cñng tac vsi tinh than lao dong sang tao, co nang suât, chat luong, hieu qua cao; Biét quy csng sic lao dong va tai san tap the, cña nhan dan; Khñng xa hoa, lang phi khsng phs truong hinh thñc + Kién quyét chong chu nghia ca nhan, Hi song thyc dung; Thang than, trung thirc bao ve cñng ly, bao ve dusng lñi, quan diem cña Dang, bao ve nguñi tst; Chan thanh, khiem ton, khñng chay theo chu nghia thaan tich, khsng bao che, giau khuyét diem + Kién quyét chong benh lusi biéng, Hi song husng thu, nfii khsng di dsi vsi lam, noñ nhiéu lam it + Luon cñ y thrtc gin gin doan két Dang, co quan - Ve y thrtc to chrtc, ky luat, thqc hien phe binh va phe binh + Ban than toi tq luon d}at minh to chic, tap the, phai tsn trpng nguyen tac, phap luat, khong kéo be kéo canh de lam roi loan ky cuong + Luon cñ y thrtc coi trpng phé binh va phe binh LuSn phe phan nhiing bieu hien xuat phat tii nhiing dpng co ca nhan LuSn dong vien nhiing ngusi than gia dinh giii gin dao drtc, loi song, xay dqng gia dinh vñn hoa O Tñm lai, tu tusng Ho Chi Minh la san pham tong hfia cña nhiing dieu kien khach quan, ciia truyén thong van hoa dan pc va tinh hoa vñn hfia nhan loai Cung vsi thuc tién dan tñc va thsi dai Ho Chi Minh tong két, chyén hoa sac sao, tinh té vsi mot phuong phap khoa hoc, bien chñng, tu tusng Ho Chi Minh da trs tu tusng Viet Nam hien dai Moi quan he giua nhan to chu quan va nhan to khach quan co sS hinh tu tusng Hñ Chi Minh Co sS quyét dinh ban chat cach mang va khoa hpc cña tu tusng Ho Chi Minh III Tu tusng Ho Chi Minh duoc hinh tu“ co sS thirc tién va co sS 1y lan tuong ung voi nhan tñ chu quan va nhan tñ khach quan Ho Chi Minh ding nhiéu cach dien dat khac nhau: "Ly lan di doi vñi thyc tién", "Ly luan két hop vñi thuc hanh", "Ly lan va thyc hanh phai luon luon di doi vñi nhau", "Ly luan phai lien he vñi thuc té (Ho Chi Minh, 1995, tap 9, tr 292) Du noi "di dñi", "gan lien", "két hpp" nhung dieu cot loi nhat ma Nguñi muon nhan manh la: "Thñng nhat giua ly luan va thuc tién la mot nguyén tac cñn ban cña chu nghia Mac - Lenin Thuc tién khñng cd ly luan huñng dan thi thyc tién mu quang Ly luan ma khñng cd lien he vñi thuc tién la ly luan suong" (Ho Chi Minh, 1995, tap 8, tr 496) Chinh vi the ma mñi quan he giua nhan to chu quan va nhan to khach tu tuñng Hñ Chi Minh la su thong nhat vñi Khong the thiéu mot nhan to cv st hinh nén tu tuñng Ho Chi Minh Nhung nhan to quan quyét dinh ban chat cach mang va khoa hpc cña tu tuñng Ho Chi Minh chinh la nhan to khach quan(cv st ly luan) Vi nhan to khach quan lai quyét dinh ban chat cach mang va khoa hpc cña tu tuñng Ho Chi Minh? *Vi tu tuñng va ban chat nguñi Ho Chi Minh la su anh huñng cña Nguñi gia tri truyén thong dan tpc va sq tiép thu tinh hoa vñn hfia nhan loai - Dan tpc va ban sac van hña dan tpc cfi moi quan he cheat che vsi D}ac trung tiéu biéu, phach va tarn hon dan toc du c the hien ro nhat qua ban sac vñn hña dan tpc Dan tpc, quoc gia nao néu khsng biet ke thira, tiep thu tinh hoa vñn hfia nhan loai, lam giam di san van hña dan toc minh thi chac chan se bi tut hau, bsi vñn hña khong chi la muc tiéu, ma cñn la dpng luc cña su phat trien xa hoi Nhung tiep thu nén van hña tién tién, mang tinh thsi dai phai tren co sS ke thira, bao ton va khai thac truyén thong dao drtc, tap quan, lñng tu hao dan toc Nen vñn hfia dan toc la nguon von quy bau, thieng lieng ciia mpt dan toc - Ho Chi Minh, nha van hña kiet xuat - danh nhan vñn hfia the giñi, Nguñi da cong hien trpn dñi minh cho nhan dan Viet Nam va cho nhan loai, la diem hoi tu nhung gia tri cao dep nhat lich srt hang ngan nñm vñn hien - vñn minh cña dan tpc Viet Nam; la biéu tuong cao dep nhat cña vñn hfia Viet Nam thñi dai mii, la dien hinh cua su két hpp hai hña giua dao 1y cña dan toc vñi tinh hoa cña nhiéu dong van hoa Dñng - Tay Da nhan thuc rat rñ moi quan he giua dan toc va ban sac dan toc Nguñi chi rñ: "mñi dan toc phai cham lo diac tinh cña minh nghe that", phai "chu y phat huy cot cach dan toc" Va Nguñi nhac nhñ can phai tranh thai do: tiép thu mñt cach may moc hoiac phu dinh hoan toan "von cii, Hon hét, Ho Chi Minh la nguñi luñn gan duc khai trong tiép thu truyén thong vñn hoa, xay dung thuan phong my tuc cua dan toc - NguSi hiéu rat rñ S Viet Nam dinh, chña, miéu mao thuñng thñ phung cac bac hien nhan, anh hñng dan toc cS cñng vsi dan vsi nusc va noi da trs vñng dat thieng lieng, tñn nghiem lñng msi nguñi dan Viet Nam DSng thñi cfing la nhung danh lam thang canh, di tich lich sir vñn hoa, la diem tira tinh than lau bén khñng gi thay the duoc S cac lang que Viet Nam - Ngay tu nam 1945, du be bon vñi viec chong thu gi}ac ngoai, xay ding chinh quyén non tré, Nguñi cung da nhanh chong ban hanh sac lenh ve viec "Bao ton co tich tren toan cñi Viet Nam"; roi chi dao khoi phuc "von cii" Tuy nhién khoi phuc von cu Nguñi can doan ky luong: "noi la khoi phuc "von cii", thi nén khoi phuc cai gi tñt, cai gi khñng tñt thi phai loai dan ra", "can xay ding va phat trién thin phong mi tuc", chñng "dñng bdng, ruñc xach than thanh" - VSi Ho Chi Minh, viec bao ve, gin gis ban sac vñn hoa dan tsc la rat can thiét, la viec phai lam, nén lam, nhung quan hon lai la viec biét van dung va phat trién nhung ban sac ay vao cuoc song DS chinh la cach tot nhat de bao ve va gin gis ban sac van hña dan toc Ci Ho Chi Minh luon cfi su gan bfi cheat che giiia truyen thong va hien dai Theo NguSi, mpi hien dai, tién tien deu bñt nguon ter truyen thsng tet dep Tai tarn nhin ciia mpt nha van hña lsn NguSi lusn nhac nhs mpi ngusi, nhat la can bp, dang vién phai biét quy trpng von co dan toc, "dan ta phai biet st ta, cho tusng goc tich nusc nha Viet Nam" - Van hña phuong Dong la tién de co st thuc tien cña tu tuñng Ho Chi Minh + Ho Chi Minh hpc duoc tñ Nho giao cach lam nguñi vñi triet 1y hânh dao, giup ngu:âi, tu thân du:eng tinh,dé cao vân hoa Ie giâo, tao truyen thong hieu hoc + NguSi hpc tñ Phat giao tu tusng vi tha ter bi bac ai, cñu kho cñu nan, thuong ngusi nhu the thuong than , la nép song dao doc , sach, gian di, chñm lo lam viec thien, la tinh than binh dang, dan chu, chsng phan biet dang cap; la viec de cao lao dpng, chong lusi biéng, “nhat nhat bat tac, nhat nhat bat thuc”, la chii truong ssng khñng xa lanh viec dsi ma gan bo vsi dan, vsi nusc, tich cfc tham gia vao cuoc dau tranh cua nhan dan chong ké thu dan toc - Van hoa phuong Tay la tién de 1y lan cho chu nghia Mac — Lenin + Chu nghia Mac — Lenin la co sS khach quan va phuong phap lan cña tu tusng Ho Chi Minh + La ngon den soi loi tren duñng giai phong dan toc OChinh nhung dieu dS da dna Ho Chi Minh trs nguñi cña thñi dai, la vi lanh tu vi dai cua dan toc ta Va dna Tu tusng HS Chi Minh trs mot tac pham dñ so cua van hoc Viet Nam va cña ca the gisi Tinh khoa hoc va tinh cach mang sang tao cña Tu tusng Ho Chi Minh da duoc lich su kiem chung Trai qua nhung bién dong cña thñi cuoc, Tu tusng HS Chi Minh cang chung tñ gia tri va suc song manh liet cña no Tu tusng HS Chi Minh la tinh hoa cña dan toc Viet Nam, la niem tu hao cua Dang ta va nhan dan ta DuSi anh sang cña chu nghia Mac-Lenin va Tu tusng Ho Chi Minh, toan Dang, toan dan cang vung tin vao thang loi cua su nghiep doi msi Dang lanh dao Ngay nay, su nghiep doi msi S nusc ta cang di vao chiéu sau, nhung bién chuyén tren the gisi cang lsn, nhung van de msi d}at dñi song xa hoi cang nhiéu, dñi hfii phai lam sang tfi, thi viec nghien cñu, hpc tap, bao ve, van dung va phat trién Tu tusng Ho Chi Minh vao thuc te cuoc ssng, trs nhiem vp quan trpng, cap bach cong tac chinh tri, tu tusng, ly luan cña toan Dang, toan dan ta MUC LUC NOI DUNG TRANG A LCiI MCi DAU B NOI DUNG I KHAI NIEM TO THCiNG HO CHI MINH II CD SCi HAH THANH TO THCiNG HO CHI MINH Co sS khach quan a.Boi canh lich sir hinh tu tusng Ho Chi Minh a.1 Boi canh lich sir Viet Nam cuoi the ki XIX dau the ki XX a.2 Boi canh thñi dai (quoc té) b Nhung tién de tu tusng - 1y lan b.1 Gia tri truyén thong dan toc b.2 Tinh hoa vñn hoa nhan loai b.3 Chu nghia Mac-Lenin Co st chu quan a.Kha nang tu va tri tue Ho Chi Minh b Pham chat dao doc va nang lirc hoat dong thyc tién III Moi quan he giua nhan to chu quan va nhan to khach quan co sS hinh tu tusng Ho Chi Minh Co sS quyét dinh ban chat cach mang va khoa hpc cña tu tusng Ho Chi Minh 10 C KET LU{AN 12 SACH THAM KHAO Giao trinh tu tuñng Ho Chi Minh cña NXB Chinh tri Quoc Gia Ho Chi Minh toan tap (l2tap ho}ac dia CD), NXB Chinh tri Quoc gia,Ha Npi, 2000 3.Website : www CPV.ORG.VN 4.Hoi dong chi dao bien soan giao trinh Quoc gia cac mon khoa hpc Chii nghia MacLeenin, Tu tuñng Ho Chi Minh: Giao trinh Tu tuñng Ho Chi Minh, NXB chinh tri Quoc gia, 2003 ... dsi msi, van dung va phat trién b.3 Chu nghia Mac-Lenin - Chu nghia Mac-Lenin la co sS the gisi quan va phuong phap lan cña tu tusng Ho Chi Minh - Ban linh tri tue dS da nang cao kha nang tu doc... ap buc va nhung nguñi LD tren TG khoi ach no ie." b Nhung tién de tu tusng - ly luan b.1.Gia tri truyén thong dan toc - Trai qua may ngan nam lich su ding nusc va gis nusc da hun duc va tao lap... thang cao nhat cua van hoa Viet Nam - Ho Chi Minh cho rang, chii nghia yeu nusc va chii nghia anh la mot nhiing biéu hien rñ nhat ciia pham chat cach mang Viet Nam - Chii nghia yéu nusc la mpt tinh
- Xem thêm -

Xem thêm: 123doc tieu luan co so hinh thanh tu tuong ho chi minh va phan tich co so quyet dinh ban chat cach mang va khoa hoc cua tu tuong ho chi minh đã chuyển đổi, 123doc tieu luan co so hinh thanh tu tuong ho chi minh va phan tich co so quyet dinh ban chat cach mang va khoa hoc cua tu tuong ho chi minh đã chuyển đổi