0

Luận văn tổ chức bồi dưỡng năng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học huyện lương tài, tỉnh bắc ninh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới”

122 3 0
  • Luận văn tổ chức bồi dưỡng năng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học huyện lương tài, tỉnh bắc ninh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới”

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 14:37

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN CHO HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THƠNG MỚI 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Các nghiên cứu giới 1.1.2 Các nghiên cứu Việt Nam 1.2 Một số khái niệm liên quan đến đề tài 12 1.2.1 Hiệu trưởng trường tiểu học 12 1.2.2 Năng lực quản lý chuyên môn 12 1.2.3 Tổ chức, bồi dưỡng, tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng 14 1.3 Định hướng đổi chương trình giáo dục tiểu học yêu cầu lực quản lý chuyên môn hiệu trưởng trường tiểu học 17 iii 1.3.1 Định hướng đổi chương trình giáo dục tiểu học 17 1.3.2 Yêu cầu lực quản lý chuyên môn hiệu trưởng trường tiểu học 18 1.4 Hoạt động bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 22 1.4.1 Mục tiêu bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 22 1.4.2 Nội dung bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 23 1.4.3 Phương pháp hình thức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 24 1.5 Tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 25 1.5.1 Chủ thể tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 25 1.5.2 Nội dung tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 26 1.6 Các yếu tổ ảnh hưởng đến tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thơng 31 1.6.1 Các yếu tố khách quan 31 1.6.2 Các yếu tố chủ quan 34 Kết luận chương 35 Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN CHO HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI 37 2.1 Đặc điểm giáo dục tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 37 iv 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 37 2.1.2 Đặc điểm giáo dục tiểu học huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh 38 2.2 Tổ chức khảo sát 40 2.2.1 Mục tiêu khảo sát 40 2.2.4 Phương pháp khảo sát xử lý số liệu 41 2.3 Kết khảo sát 42 2.3.1 Thực trạng lực quản lý chuyên môn hiệu trưởng 42 2.3.2 Thực trạng bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng 46 2.3.3 Thực trạng tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 50 2.3.4 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng 66 2.4 Đánh giá thực trạng 67 2.4.1 Những ưu điểm 67 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 68 Kết luận chương 70 Chương 3: BIỆN PHÁP TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN CHO HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN LƯƠNG TÀI TỈNH BẮC NINH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THƠNG MỚI 72 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thơng 72 3.2 Đề xuất biện pháp tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thơng 74 v 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh lực quản lý chuyên môn đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thơng 74 3.2.2 Tạo môi trường điều kiện thuận lợi tổ chức hoạt động bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thơng 78 3.2.3 Đổi hình thức tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng u cầu chương trình giáo dục phổ thơng 82 3.2.4 Thành lập đội ngũ cốt cán, nhóm hiệu trưởng giỏi để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ phương pháp quản lý chuyên môn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thơng 85 3.3 Mối quan hệ biện pháp tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thơng 87 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp đề xuất 88 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp đề xuất 88 3.4.2 Nội dung cách tiến hành khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp đề xuất 88 3.4.3 Kết khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp đề xuất 89 Kết luận chương 94 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC 105 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt Cán quản lý CBQL Cán quản lý giáo dục CBQLGD Công nghệ thông tin CNTT Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNH,HĐH Giáo dục phổ thông GDPT Giáo dục đào tạo GD&ĐT Kinh tế - xã hội KT-XH Quản lý giáo dục QLGD Trung học sở THCS Uỷ ban nhân dân UBND vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Quy mô sĩ số học sinh tiểu học năm gần 39 Bảng 2.2: Tình hình Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 40 Bảng 2.3 Kết điều tra phẩm chất Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 42 Bảng 2.4 Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh (Khảo sát 37 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) 50 Bảng 2.5 Thực trạng công tác đạo thực nội dung, phương pháp hình thức tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 52 Bảng 2.6 Thực trạng công tác tổ chức việc thực nội dung tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 56 Bảng 2.7 Đánh giá cán quản lý, giáo viên quản lý hoạt động chủ thể tổ chức bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học 59 Bảng 2.8 Thực trạng đạo hoạt động tự bồi dưỡng hiệu trưởng 61 Bảng 2.9 Thực trạng quản lý điều kiện bảo đảm cho tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 63 Bảng 2.10 Thực trạng tổ chức kiểm tra, đánh giá kết tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 64 viii Bảng 2.11 Những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng 66 Bảng 3.1: Kết khảo nghiệm tính cấp thiết biện pháp 89 Bảng 3.2: Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 91 ix MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán gốc việc”, “Công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém” [53, tr.269 273] Chính cho dù khó khăn đến đâu Đảng ta thường xuyên quan tâm đặc biệt đến cán công tác cán Muốn vậy, vấn đề hàng đầu phải chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán Khi đến thăm trường Nguyễn Ái Quốc trung ương (nay Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Người nhắc nhở cán học viên: “Học để làm việc, làm người, làm cán để phụng Tổ quốc, phụng Nhân dân” Do việc tổ chức hoạt động bồi dưỡng cán đặc biệt bồi dưỡng cán quản lý giáo dục nhiệm vụ quan trọng để nâng cao phẩm chất, lực đội ngũ cán quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu nghiệp đổi giáo dục đào tạo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng tiếp tục khẳng định: “Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo” [27, tr.117] Quán triệt quan điểm, tư tưởng Đảng, ngày 29/3/2007 Đảng ủy quân Trung ương (nay Quân ủy Trung ương) Nghị số 86-NQ/ĐUQSTW xác định rõ giải pháp chủ yếu để phát triển giáo dục đào tạo tình hình là: “Kiện tồn phát triển đội ngũ nhà giáo, cán quản lý giáo dục” Đây vấn đề cấp thiết đổi quản lý giáo dục đào tạo nói chung xây dựng, phát triển, hoàn thiện phẩm chất, lực cho cán quản lý giáo dục nhà trường qn đội nói riêng Xuất phát từ vị trí, vai trò, tầm quan trọng cán quản lý giáo dục, tổ chức tốt hoạt động bồi dưỡng tất yếu tạo tảng để giáo dục đào tạo phát triển bền vững tương lai Đội ngũ cán quản lý giáo dục trường tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh phận quan trọng trực tiếp lãnh đạo, huy tổ chức nhiệm vụ giáo dục đào tạo, bồi dưỡng đối tượng học sinh nhà trường Mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục đào tạo trường tiểu học giai đoạn quan trọng đặt yêu cầu ngày cao phẩm chất, lực đội ngũ cán quản lý giáo dục Trong năm qua, nhận thức đắn vai trị, vị trí đội ngũ cán quản lý giáo dục, lãnh đạo ban ngành địa phương huyện Lương Tài thường xuyên chăm lo xây dựng, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất lực toàn diện cho đội ngũ hiệu trưởng Do vậy, trình độ, lực hiệu trưởng có nhiều chuyển biến tích cực Tuy nhiên, so với u cầu nhiệm vụ cịn bất cập, hạn chế định quản lý, tổ chức hoạt động bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng Hơn tính chủ động, nhạy bén sáng tạo hiệu trưởng chưa cao, ảnh hưởng trực tiếp đến hoàn thành nhiệm vụ nhà trường Trong nguyên nhân dẫn đến hạn chế tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học chưa thực kịp thời, chặt chẽ vào trì theo nếp Đặc biệt giai đoạn nay, với việc thực thay sách giáo khoa, đổi hình thức đánh giá học sinh trắc nghiệm khách quan, đổi phương pháp dạy học, sử dụng phương tiện đại giảng dạy, kỹ cập nhật thông tin internet, yêu cầu việc thực thành cơng chương trình giáo dục phổ thơng việc tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức trị, trình độ chuyên môn kỹ lãnh đạo quản lý trở lên cấp bách Chính lý đó, tác giả lựa chọn đề tài “Tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho Hiệu trưởng Trường tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng u cầu chương trình giáo dục phổ thơng mới” làm đề tài luận văn thạc sỹ Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận, thực tiễn đề xuất biện pháp tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, đáp ứng u cầu chương trình giáo dục phổ thơng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ hiệu trưởng, qua góp phần nâng cao chất lượng thực chương trình giáo dục phổ thơng Đối tượng khách thể nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: Hoạt động bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông - Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định sở lý luận tổ chức bồi dưỡng lực chuyên môn cho Hiệu trưởng trường Tiểu học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông - Khảo sát đánh giá thực trạng tổ chức bồi dưỡng lực chuyên môn cho Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng u cầu chương trình giáo dục phổ thơng - Đề xuất biện pháp tổ chức bồi dưỡng lực quản lý cho Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thơng Phạm vi nghiên cứu Khách thể khảo sát: Cán quản lý giáo dục, giáo viên trường Tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh Thời gian khảo sát: Giai đoạn từ năm 2019-2020 Giả thuyết khoa học Chất lượng đội ngũ chất lượng hoạt động bồi dưỡng lực cho đội ngũ cán quản lý có mối quan hệ chặt chẽ với Nếu đề xuất biện pháp khoa học, đảm bảo tính cần thiết khả thi tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học huyện 26 Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Chỉ thị 40/CT-TW ngày 15/6/2004 Ban bí thư khố IX xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo CBQL 27 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016 28 Nguyễn Tiến Đạt (2009), Giáo dục so sánh, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 29 Nguyễn Trọng Điều (2002), Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 30 Trần Khánh Đức (2009), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI, Nxb Giáo dục Việt Nam 31 Trần Khánh Đức (2009), Sự phát triển quan điểm giáo dục từ truyền thống đến đại, tập giảng, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 32 Nguyễn Minh Đường (1995) Vấn đề bồi dưỡng đào tạo lại loại hình lao động nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội Đề tài KX-07-14 (Thuộc Chương trình cấp Nhà nước KX-07) 33 Edgar Morin (2004), Thách đố kỷ tri thức, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 34 F.F.Anapu (1994), Quản lý gì?, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 35 Phạm Hồng Giang (2016),“Biện pháp quản lý cơng tác bồi dưỡng đội ngũ Hiệu trưởng trường tiểu học giai đoạn 2010 - 2015”, Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục, Đại học Quốc gia, Hà Nội 36 Phạm Minh Hạc (2002), Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa kỷ XXI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 37 Phạm Minh Hạc (1996), Mười năm đổi giáo dục đào tạo, Nxb Giáo dục, Hà Nội 38 Phạm Minh Hạc (1984), Tâm lý học giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội 39 Phạm Minh Hạc (1980), Nhập môn tâm lý học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 101 40 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2005), “Một số suy nghĩ công tác đào tạo bồi dưỡng CBQL giáo dục đáp ứng yêu cầu kinh tế tri thức”, Tạp chí Giáo dục, 27, tr.11-14 41 Trần Minh Hằng (2004), “Phẩm chất, nhân cách CBQL giáo dục trước yêu cầu đổi giáo dục”, Tạp chí Giáo dục, 87, tr.12 42 Henry Mintzberg (2009), Nghề quản lý - tư tưởng hàng đầu quản lý, Nxb Thế giới, Hà Nội 43 Henry Mintzbeg (2015), Giáo dục năm đầu kỷ 21, Nxb Giáo dục, Hà Nội 44 Bùi Minh Hiền, Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo (2006), Quản lý giáo dục, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội 45 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2004), Giáo trình Tâm lý học lãnh đạo, quản lý, Nxb Lý luận Chính trị 46 Jena Valérien (2009),Quản lý hành sư phạm nhà trường tiểu học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 47 Trần Kiểm (2002), Khoa học quản lý nhà trường phổ thông, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 48 Trần Kiểm (2007), Tiếp cận đại quản lý giáo dục, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội 49 Trần Kiểm (2004), Khoa học quản lý giáo dục - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Giáo dục 50 Trần Kiểm (2009), Những vấn đề khoa học quản lý giáo dục, Nxb Đại Học sư phạm, Hà Nội 51 Đặng Bá Lãm (1998), Các quan điểm phát triển giáo dục thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hoá nước ta, Nxb Giáo dục, Hà Nội 52 Luật Giáo dục năm 2019 53 Hồ Chí Minh, tồn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996 54 Hồ Chí Minh (1930-1945), “Giữ xây dựng quyền Việt Nam dân chủ cộng hịa, sửa đổi lối làm việc” Hồ Chí Minh Tồn tập, tập 5, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000 102 55 M.I.Kônđakôp (1984), Quản lý vấn đề quốc dân địa bàn huyện, Trường CBQLGD Viện Khoa học giáo dục Hà Nội 56 Kiều Nam (2010), Những vấn đề công tác quản lý trường trung cấp chuyên nghiệp, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 57 Lê Khả Phiêu, Học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức cách mạng, thực thắng lợi vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Báo Nhân dân ngày 19/5/1999 58 P.V Zimin (2000), Những vấn đề quản lý trường học, Nxb Gáo dục, Hà Nội 59 Nguyễn Ngọc Quang (1998), Những khái niệm lí luận quản lý giáo dục, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 60 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật giáo dục 2005 61 Nguyễn Thị Nguyệt Quế (2010), “Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên hiệu trưởng trường trung học sở Thành phố Hạ Long”, Đại học Thái Nguyên, năm 2010 62 Savin N.V (1983), Giáo dục học (tập 1, 2), Nxb Giáo dục, Hà Nội 63 Từ điển tiếng Việt (1992),Viện KHXH Việt Nam,Viện Ngơn ngữ học 64 Nguyễn Thị Hồng Trâm (2010), “Các giải pháp tăng cường NLQL hiệu trưởng trường THPT số tỉnh phía Nam”, Tạp chí Khoa học ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh, 19, tr.51-57 65 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTGQ Hà Nội, 2006, tr.78 66 Viện ngôn ngữ học (1992), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Từ điển tiếng Việt, Trung tâm Từ điển ngôn ngữ, Hà Nội 67 Viện Khoa học xã hội Việt Nam (1994), Từ điển tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 68 V.A Xukhomlinxki (1998), Những vấn đề cốt yếu quản lí, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 103 69 Vena Valérien, “Quản lý hành sư phạm nhà trường tiểu học” UNESCO xuất năm 1991 70 V.I Lênin (1902), “Làm gì” V.I Lênin tồn tập, tập 6, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, 2005 71 V.I Lênin (1902), “Làm gì” V.I Lênin tồn tập, tập 6, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 2005 72 V.I Lênin (1920), “Chống chủ nghĩa tả khuynh, giáo điều, chủ nghĩa bè phái” V.I Lênin tồn tập, tập 41, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 2005 73 Nguyễn Thành Vinh (2012), “Bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo tiếp cận lực thực hiện”, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 81, tr 17-19 104 PHỤ LỤC Phụ lục Để góp phần nâng cao hiệu công tác tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, đồng chí vui lòng trả lời số câu hỏi sau cách đánh dấu “X” vào đồng chí cho với quan điểm Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! Câu 1: Đồng chí đánh mức độ thực trạng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh? Mức độ TT Năng lực Tốt Khá Bình thường Khơng tốt Về phẩm chất Hiệu trưởng trường Tiểu học 1.1 Lập trường tư tưởng 1.2 Đạo đức lối sống 1.3 Tác phong cơng tác 1.4 Về uy tín tập thể Hiệu trưởng trường Tiểu học Thực trạng lực quản trị hoạt động dạy học trường tiểu học 2.1 Quản lý hoạt động dạy học 2.2 Về công tác quản lý học học sinh Thực trạng lực quản trị nhân trường tiểu học Thực trạng lực quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học Thực trạng lực xây dựng văn hóa nhà trường trường tiểu học 105 Câu 2: Đồng chí cho ý kiến đánh giá thực trạng bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh a Thực trạng thực mục tiêu bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh b Thực trạng thực nội dung bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh - Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức: - Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, - Bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn - Bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin c Thực trạng sử dụng phương pháp hình thức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 106 Câu 3: Đồng chí đánh tần suất thực hình thức tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh? Mức độ TT Các hình thức bồi dưỡng Bồi dưỡng tập trung (chương trình tập huấn…) Bồi dưỡng chỗ (dự giờ, sinh hoạt tổ chuyên môn ) Bồi dưỡng qua tự học Bồi dưỡng từ xa (học online) 107 Thường Thỉnh Hiếm xuyên thoảng Câu 4: Đồng chí đánh mức độ quản lý lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh? Mức độ Nội dung TT Tốt Phòng GD&ĐT huyện Lương Tài thống với hiệu trưởng mục tiêu tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chun mơn hàng năm Phịng GD&ĐT huyện Lương Tài thống quan điểm, nội dung, biện pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng Phòng GD&ĐT huyện Lương Tài thường xuyên nâng cao nhận thức cho hiệu trưởng ý nghĩa, vai trò việc tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chun mơn Phịng GD&ĐT huyện Lương Tài rõ cách thức kiểm tra, đánh giá hiệu tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên mơn 108 Khá Trung bình Yếu Câu Thực trạng công tác đạo thực nội dung, phương pháp hình thức tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục? Mức độ % Nội dung TT Tốt Hướng dẫn, dẫn, điều hành hoạt động triể khai công tác bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học Giám sát hoạt động tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học bảo đảm hoạt động thực mục tiêu, phận thực phân công, cách thức thực hoạt động hướng Tuyên truyền, động viên, khuyến khích hỗ trợ để cá nhân, phận nhận thức tầm quan trọng việc học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp Tăng cường ý thức tự giác, phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, sáng tạo cho cá nhân, phận hiệu trưởng việc học tập, bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm vận dụng vào thực tiễn nghề nghiệp 109 Khá Trung bình Yếu Mức độ % Nội dung TT Tốt Làm gương, khích lệ động viên hiệu trưởng, cá nhân, phận huyện Lương Tài sáng tạo, đổi học tập, bồi dưỡng để ngày nhiệt huyết với nghề, chuyên tâm phát triển nghề nghiệp Kịp thời phát vấn đề xử lý vấn đề nhằm đảm bảo mục tiêu bồi dưỡng đề Tạo điều kiện thuận lợi, thu hút trì mối quan hệ huyện đảm bảo phục vụ công tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng hiệu trưởng 110 Khá Trung bình Yếu Câu 6: Đồng chí đánh cơng tác tổ chức việc thực nội dung tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng u cầu chương trình giáo dục phổ thơng mới? Mức độ % Nội dung TT Tốt Xác định chế, phân cấp quản lý hoạt động bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học Có chế rõ ràng quy định mối quan hệ tham mưu, tư vấn, hợp tác chặt chẽ cá nhân, phận, tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng Phân cơng, xếp, bố trí hiệu trưởng giỏi, hiệu trưởng cốt cán giàu kinh nghiệm thực tiễn, nhiệt huyết kèm cặp, dẫn hiệu trưởng mới, hiệu trưởng hạn chế, yếu kinh nghiệm lực Chuẩn bị điều kiện vật chất cần thiết cho hoạt động bồi dưỡng phòng học, thư viện, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, tài liệu chuyên môn phục vụ công tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng hiệu trưởng Sắp xếp, bố trí thời gian, không gian, địa điểm tổ chức bồi dưỡng cách thuận lợi khoa học nhằm thu hút hiệu trưởng tham gia đầy đủ, tích cực vào hoạt động bồi dưỡng 111 Khá Trung bình Yếu Câu 7: Đồng chí đánh mức độ đạo hoạt động tự bồi dưỡng hiệu trưởng? Mức độ Nội dung TT Tốt Xây dựng kế hoạch phấn đấu học tập, rèn luyện phẩm chất trị, đạo đức, lực thực hành tổ chức quản lý Xác định nhu cầu cần thiết kiến thức thiếu hụt hệ thống công tác quản lý, điều hành đơn vị Xác định nội dung, phương thức thực kế hoạch tự bồi dưỡng theo yêu cầu mục tiêu xây dựng đội ngũ cán QLGD Chỉ đạo công tác kiểm tra, đôn đốc thực kế hoạch phấn đấu cá nhân 112 Khá Trung bình Yếu Câu 8: Đồng chí đánh điều kiện bảo đảm cho tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục? Mức độ TT Nội dung Tổ chức phối hợp nguồn lực tổ chức hoạt động bồi dưỡng Nguồn lực sở vật chất, hệ thống giảng đường chuyên dùng phục vụ cho tổ chức hoạt động tập huấn, bồi dưỡng Kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm công tác quản lý, khai thác, sử dụng sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật Tốt Trung bình Khá Yếu Câu 9: Đồng chí đánh mức độ kiểm tra, đánh giá tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh? Mức độ TT Nội dung Xác lập cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá Xác định nội dung kiểm tra, đánh giá Xác định hình thức kiểm tra, đánh giá Phản hồi thơng tin sau đánh giá Tốt 113 Khá Trung bình Yếu Câu 10: Đồng chí đánh mức độ ảnh hưởng đến tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh? Mức độ % Nội dung TT Không ảnh hưởng hưởng Chủ trương Đảng Nhà nước đổi công tác giáo dục đào tạo Yêu cầu xu phát triển giới Việt Nam Tác động từ điều kiện bảo đảm cho hoạt động tổ chức bồi dưỡng Năng lực hiệu trưởng Năng lực báo cáo viên Có ảnh Năng lực chủ thể tổ chức bồi dưỡng Xin chân thành cảm ơn hợp tác đồng chí! 114 Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT TÍNH CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT Ơng (bà) vui lịng cho biết ý kiến đánh giá tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất? Nội dung biện pháp Tính cần thiết % RCT Nâng cao nhận thức cho hiệu trưởng trường tiểu học lực quản lý chun mơn đáp ứng u cầu chương trình giáo dục phổ thông Tạo môi trường điều kiện thuận lợi tổ chức hoạt động bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thơng Đổi hình thức tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thơng Thành lập đội ngũ cốt cán, nhóm hiệu trưởng giỏi để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ phương pháp quản lý chuyên môn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thơng 115 Tính khả thi % CT KCT RKT KT KKT ... pháp tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thổng Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG... 1.5 Tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 1.5.1 Chủ thể tổ chức bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học đáp. .. động bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 1.4.1 Mục tiêu bồi dưỡng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tổ chức bồi dưỡng năng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học huyện lương tài, tỉnh bắc ninh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới” , Luận văn tổ chức bồi dưỡng năng lực quản lý chuyên môn cho hiệu trưởng trường tiểu học huyện lương tài, tỉnh bắc ninh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới”