0

Luận án Tiến sĩ Nghiên cứu ứng dụng thống kê Bayes phân tích việc sẵn lòng tham gia bảo hiểm cây cà phê theo chỉ số năng suất của hộ nông dân tỉnh Đắk Lắk

247 0 0
  • Luận án Tiến sĩ Nghiên cứu ứng dụng thống kê Bayes phân tích việc sẵn lòng tham gia bảo hiểm cây cà phê theo chỉ số năng suất của hộ nông dân tỉnh Đắk Lắk

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 13:44

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Lê Đình Thắng NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THỐNG KÊ BAYES PHÂN TÍCH VIỆC SẴN LỊNG THAM GIA BẢO HIỂM CÂY CÀ PHÊ THEO CHỈ SỐ NĂNG SUẤT CỦA HỘ NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Lê Đình Thắng NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THỐNG KÊ BAYES PHÂN TÍCH VIỆC SẴN LỊNG THAM GIA BẢO HIỂM CÂY CÀ PHÊ THEO CHỈ SỐ NĂNG SUẤT CỦA HỘ NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Thống kê Mã số: 9460201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN VĂN SĨ TS NGUYỄN THANH VÂN Tp Hồ Chí Minh - Năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ thống kê “Nghiên cứu ứng dụng thống kê Bayes phân tích việc sẵn lịng tham gia bảo hiểm cà phê theo số suất hộ nông dân tỉnh Đắk Lắk” công trình nghiên cứu tơi thực Nghiên cứu sinh Lê Đình Thắng ii LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, tơi xin chân thành cảm ơn thầy, Khoa Tốn - Thống kê, trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy đóng góp ý kiến q báu để giúp tơi có đƣợc kiến thức, kinh nghiệm cần thiết để thực luận án Bên cạnh đó, tơi chân thành cám ơn lãnh đạo, anh chị em Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk cung cấp số liệu cho thực luận án Đặc biệt, xin kính gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc đến thầy PGS.TS Nguyễn Văn Sĩ thầy TS Nguyễn Thanh Vân Trong năm qua, Thầy tận tình hƣớng dẫn nghiên cứu khoa học cho tơi, có nhiều gợi mở giải vấn đề khó khăn suốt q trình nghiên cứu Tơi xin cảm ơn nhà khoa học có ý kiến phản biện giúp tơi hồn thiện luận án Cuối cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo, đồng nghiệp Trƣờng Đại học Sài Gịn gia đình ln quan tâm, động viên tạo điều kiện thuận lợi để hồn thành luận án TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng năm 2021 iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU x DANH MỤC HÌNH VẼ xii DANH MỤC SƠ ĐỒ xiii TÓM TẮT xiv CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .1 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu .6 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu .6 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu .6 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .7 1.3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5 Những đóng góp đề tài 1.5.1 Đóng góp mặt lý thuyết 1.5.2 Đóng góp mặt thực tiễn 1.6 Kết cấu luận án .9 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN .11 2.1 Thống kê Bayes 11 2.1.1 Định lý Bayes 12 2.1.2 Suy luận Bayes 12 2.2 Hồi quy với biến phụ thuộc nhị phân 13 iv 2.2.1 Biến phụ thuộc nhị phân mơ hình xác suất tuyến tính 13 2.2.2 Mơ hình probit mơ hình logistic 14 2.2.3 Hồi quy logistic Bayesian hồi quy probit Bayesian .15 2.3 Lựa chọn mô hình phƣơng pháp mơ hình trung bình Bayesian (BMA) 16 2.4 Các nghiên cứu phƣơng pháp mơ hình trung bình Bayes ứng dụng kinh tế 22 2.5 Tóm tắt số lý thuyết hành vi ngƣời 24 2.5.1 Lý thuyết hành động hợp lý 24 2.5.2 Lý thuyết hành vi sẵn lòng 24 2.5.3 Lý thuyết nhận thức rủi ro 25 2.6 Lý thuyết bảo hiểm trồng 26 2.6.1 Bảo hiểm trồng .26 2.6.2 Bảo hiểm trồng nƣớc phát triển 29 2.6.3 Bảo hiểm theo số suất cho cà phê tỉnh Đắk Lắk 30 2.7 Các nghiên cứu nƣớc liên quan đến bảo hiểm trồng 38 2.8 Khoảng trống nghiên cứu trƣớc liên quan đến đề tài luận án .57 2.9 Kết luận chƣơng 58 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 59 3.1 Khu vực nghiên cứu 59 3.2 Khung phân tích 60 3.3 Nghiên cứu định tính 62 3.4 Nghiên cứu định lƣợng .66 3.4.1 Dữ liệu 66 3.4.2 Các yếu tố dự kiến đƣa vào mơ hình 66 3.4.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất .78 3.4.4 Tiêu chuẩn lựa chọn mô hình .79 3.4.5 Các bƣớc phát triển mơ hình .80 3.4.6 Kiểm định mô hình hồi quy logistic 81 3.4.7 Xây dựng toán đồ 87 v 3.5 Kết luận chƣơng 88 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 89 4.1 Thực trạng sản xuất cà phê địa bàn tỉnh Đắk Lắk 89 4.1.1 Lịch sử phát triển cà phê tỉnh Đắk Lắk 89 4.1.2 Thực trạng sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ cà phê tỉnh Đắk Lắk 89 4.2 Thực trạng bảo hiểm trồng Việt Nam 92 4.3 Kết nghiên cứu 95 4.3.1 Thống kê mô tả 95 4.3.2 Chọn lựa mô hình hộ nơng dân sẵn lịng tham gia bảo hiểm cà phê theo số suất phƣơng pháp BMA 98 4.3.3 Kết ƣớc lƣợng tham số khả dự đốn xác mơ hình .103 4.3.4 Một số kiểm định nhóm mơ hình sử dụng tồn liệu nhóm mơ hình sử dụng phần liệu 117 4.3.5 So sánh mơ hình hồi quy logistic tần số hồi quy logistic Bayesian .122 4.4 Xây dựng toán đồ .124 4.5 Kết luận chƣơng 126 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 127 5.1 Những kết nghiên cứu .127 5.2 Đóng góp đề tài 129 5.2.1 Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu .129 5.2.2 Ý nghĩa lý thuyết nghiên cứu .130 5.3 Hàm ý sách .131 5.3.1 Đối với hộ nông dân sản xuất cà phê 131 5.3.2 Đối với Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột 132 5.3.3 Đối với ngân hàng thƣơng mại 132 5.3.4 Đối với công ty bảo hiểm 133 5.3.5 Đối với quan sở ngành tỉnh Đắk Lắk 134 5.3.6 Đối với quan quản lý cấp Nhà nƣớc 134 vi 5.4 Hạn chế luận án hƣớng nghiên cứu .136 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 137 T I LIỆU THAM KHẢO .138 Danh mục tiếng Việt .138 Danh mục tiếng Anh .141 PHỤ LỤC 158 Phụ lục 1: Bảo hiểm nông nghiệp quốc gia lãnh thổ giới 158 Phụ lục 2: Danh sách đối tƣợng nghiên cứu phƣơng pháp định tính 166 Phụ lục 3: Hội thảo khoa học 168 Phụ lục 4: Bảng câu hỏi nghiên cứu 175 Phụ lục 5: Danh sách hộ nông dân trồng cà phê đƣợc khảo sát nghiên cứu định lƣợng thức .177 Phụ lục 6: Danh mục sách Bảo hiểm nơng nghiệp Việt Nam .192 Phụ lục 7: Kết nghiên cứu định lƣợng 195 Phụ lục 8: Bảo hiểm rủi ro hạn hán cho hộ nông dân trồng cà phê Đắk Lắk 224 Phụ lục 9: Biểu thống kê xuất cà phê sang nƣớc giới niên vụ gần 227 Phụ lục 10: Thống kê doanh nghiệp xuất cà phê tỉnh Đắk Lắk niên vụ 2016 – 2017 .230 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ gốc Common Code for the Coffee Community Nghĩa tiếng việt Bộ nguyên tắc chung cho cộng đồng cà phê AIC Akaike Information Criterion Tiêu chuẩn thông tin Akaike AUC Area under the curve Diện tích dƣới đƣờng cong AYII Area yield index insurance Bảo hiểm theo số suất khu vực BMA Bayesian Model Averageing Phƣơng pháp trung bình Bayesian BIC Bayesian information criterion Tiêu chuẩn tiêu chí thơng tin Bayesian Từ viết tắt 4C BPTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thơn BTC Bộ Tài C&C Coffee and climate Đối tác tồn cầu mở cơng ty cà phê đối tác công cộng CADA Compagne Argicole D‟Asie Công ty Nông nghiệp Á Châu CI Confidence interval Khoảng tin cậy CP Chính phủ FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations Tổ chức Lƣơng thực Nông nghiệp Liên Hợp Quốc GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GSO General Statistics Office Tổng Cục thống kê Hectare Héc-ta ICO International Coffee Organisation Tổ chức cà phê quốc tế IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Ủy ban liên phủ biến đổi khí hậu Kg Kilogramme Ki-lô-gam KSL LR MCMC Likelihood Ratio statistic Markov chain Monte Carlo Khơng sẵn lịng Thống kê tỷ lệ khả Chu i Markov Monte Carlo viii MLE Maximum Likelihood Estimation Ƣớc lƣợng hợp lí cực đại Mm Millimetre Mi-li-mét MPCI Multi peril crop insurance Bảo hiểm mùa màng nhiều rủi ro NAIPP National Agricultural Insurance Programme Pilot Chƣơng trình thí điểm bảo hiểm nơng nghiệp quốc gia NAIS National Agricultural Insurance Scheme Chƣơng trình Bảo hiểm Nơng nghiệp Quốc gia Ấn Độ NĐ Nghị định NDVI Normalized Difference Vegetation Index Chỉ số thực vật khác biệt bình thƣờng hóa NDVI/SI NDVI/satellite insurance Bảo hiểm theo số NDVI/vệ tinh NGO Non-Governmental Organisation Tổ chức phi phủ NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng Thƣơng mại NPCI Named peril crop insurance Bảo hiểm trồng theo tên gọi thiệt hại OLS Ordinary least squares Phƣơng pháp bình phƣơng nhỏ OR Tỷ lệ Odds Pctl(25) Odds ratio Percentile (25) Pctl(75) Percentile (75) Giá trị phân vị 75% PPP Public Private Partnerships Quan hệ đối tác công tƣ QĐ Giá trị phân vị 25% Quyết định RFA Rainforest Alliance Tổ chức Rừng mƣa nhiệt đới ROC Receiver operating characteristic Đặc trƣng hoạt động thu nhận SAR Synthetic-aperture radar Radar độ tổng hợp Standard deviation Sẵn lịng Độ lệch chuẩn SL St.Dev TT Thơng tƣ TTg Thủ tƣớng UBDT Ủy ban dân tộc 216 Phụ lục 7.45: Kết mơ hình BMAL5_Split hồi quy logistic Bayesian Ngu n: Kết qu tính tốn tác gi 217 Phụ lục 7.46: Kết chu i MCMC từ mơ hình BMAL5_Split Ngu n: Kết qu tính toán tác gi 218 Phụ lục 7.47: Kết lựa chọn mơ hình phƣơng pháp BMA theo hồi quy logistic Mơ hình BMA chọn lựa 219 220 Xác suất hậu nghiệm mơ hình BIC mơ hình Xác suất biến độc lập tác động lên biến phụ thuộc Ngu n: Kết qu tính tốn tác gi 221 Phụ lục 7.48: Kết lựa chọn mô hình phƣơng pháp BMA theo hồi quy probit Mơ hình BMA chọn lựa 222 223 Xác suất hậu nghiệm mơ hình BIC mơ hình Xác suất biến độc lập tác động lên biến phụ thuộc Ngu n: Kết qu tính tốn tác gi 224 Phụ lục 8: Bảo hiể rủi r hạn h n ch hộ nông d n trồng cà phê Đắ Lắ ụ ủ : Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh nông nghiệp theo số hạn hán cho ngƣời trồng cà phê sản phẩm bảo hiểm bồi thƣờng cho ngƣời đƣợc bảo hiểm xảy kiện hạn hán đƣợc bảo hiểm gây thiệt hại mặt tài thiệt hại khơng tác động nghiêm trọng đến công việc làm ăn, ni dƣỡng chăm sóc mà c n ảnh hƣởng đến việc chi tiêu cho sống hàng ngày ngƣời trồng cà phê N ợ : Ngƣời đƣợc bảo hiểm cá nhân trồng cà phê Thửa đất đƣợc bảo hiểm có quyền lợi cà phê trồng đất đƣợc bảo hiểm : Thời hạn tham gia bảo hiểm đóng phí bảo hiểm: trƣớc 19 ngày 07 tháng 03 hàng năm Thời hạn bảo hiểm: từ 19 ngày 31 tháng 03 đến 19 ngày 10 tháng 05 hàng năm Rủ ợ : Rủi ro đƣợc bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm xảy Sự kiện Hạn hán đƣợc bảo hiểm khu vực đƣợc bảo hiểm (V ng bảo hiểm) suốt Thời hạn Bảo hiểm Sự kiện Hạn hán đƣợc bảo hiểm xảy Tổng lƣợng nƣớc mƣa tích lũy suốt Thời hạn bảo hiểm đo đƣợc Trạm khí tƣợng định thấp Điểm Ngƣỡng áp dụng V ng bảo hiểm ấ Đ Khi xảy kiện bảo hiểm, Số tiền bồi thƣờng tổn thất gián đoạn kinh doanh đƣợc tính tốn nhƣ sau: Số tiền bồi thƣờng SI x Tỉ lệ Bồi Thƣờng Trong đó: (a) SI Số Tiền Bảo Hiểm; (b) PR tỷ lệ bồi thƣờng, đƣợc xác định theo Bảng tỷ lệ bồi thƣờng 225 Tỷ lệ bồi thƣờng : V ng đƣợc bảo hiểm I II III IV V Tổng lƣợng mƣa tích lũy thời hạn bảo hiểm (mm) 0% > 51,00 > 35,00 > 42,50 > 71,50 > 56,00 10% 46,0 – 51,0 31,6 – 35,0 38,3 - 42,5 64,4 - 71,5 50,5 – 56,0 20% 40,9 - 45,9 28,1 - 31,5 34,0 - 38,2 57,3 - 64,3 44,9 - 50,4 30% 35,8 - 40,8 24,6- 28,0 29,8 – 33,9 50,1 - 57,2 39,3 - 44,8 40% 30,7 - 35,7 21,1 - 24,5 25,6 - 29,7 43,0 - 50,0 33,7 - 39,2 50% 25,6 - 30,6 17,6 – 21,0 21,3 - 25,5 35,8 - 42,9 28,1 - 33,6 60% 20,5 - 25,5 14,1- 17,5 17,1 - 21,2 28,7 - 35,7 22,5 – 28,0 70% 15,4 - 20,4 10,6 – 14,0 12,8 – 17,0 21,5 - 28,6 16,9 - 22,4 80% 10,3 - 15,3 07,1 - 10,5 08,6 - 12,7 14,4 - 21,4 11,3 - 16,8 90% 05,2 - 10,2 03,6 – 07,0 04,3 - 08,5 07,2 - 14,3 05,7 - 11,2 100% 00,0 - 05,1 00,0 - 03,5 00,0 - 04,2 00,0 - 07,1 00,0 - 05,6 Ngƣời Bảo hiểm: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH – CÔNG TY BẢO MINH ĐẮK LẮK 226 Bìa quảng cáo tổng cơng ty cổ phần Bảo Minh năm 2011 227 Phụ lục 9: Biểu thống kê xuất c sang c c nước giới niên vụ gần đ (Kèm theo báo cáo số 293/BC– N 23 ă UBND tỉnh Đắk Lắk) Đ : ợng Giá tr : 1.000 USD Thị trường STT Niên vụ 2014- 2015 Lượng Giá trị Niên vụ 2015- 2016 Lượng Niên vụ 2016-2017 Giá trị Lượng Giá trị 19 45 Ả Rập Xê Út Algeria 1.395 2.736 2.434 4.253 556 1.058 Australia 1.294 2.623 245 554 1.471 3.265 Ai Cập 117 231 2.340 3.724 1.669 3.211 Ấn Độ 6.947 13.814 7.513 15.664 8.381 20.273 Anh 3.468 6.555 3.649 6.287 2.776 6.373 Albania 729 1.556 479 928 863 1.907 Armenia 38 106 245 442 34 Argentina 849 1.446 1.473 3.131 10 Ba Lan 1.328 4.597 1.157 4.095 1.217 5.091 11 Bỉ 4.963 10.754 5.394 9.912 4.739 10.130 12 Bồ Đào Nha 1.025 2.153 724 1.277 430 798 13 Bulgary 1.010 2.026 934 1.666 130 271 14 Brazil 38 77 15 Campuchia 16 Canada 17 35 69 30 77 400 792 285 503 181 414 Chile 75 157 263 438 545 1.654 18 Croatia 99 212 159 313 354 754 19 Đan Mạch 22 49 20 Đài Loan 21 Đức 22 Ecuador 152 273 123 316 19.724 38.966 22.085 37.551 15.266 34.104 592 1.182 1.600 2.621 3.714 7.394 228 23 Estonia 46 182 38 61 24 Georgia 19 26 38 64 25 Genoa 22 40 26 Genova 57 84 27 Gruzia 58 106 28 Guatemala 356 504 29 Hà Lan 4.666 9.643 3.723 30 Hàn Quốc 4.921 9.659 5.425 31 Hồng Kông 10 20 32 Hy Lạp 1.925 3.583 2.065 33 Indonesia 2.828 9.328 34 Iran 35 Israel 36 Italy 37 38 77 77 151 6.896 3.343 7.498 9.267 8.030 17.286 10 21 3.434 1.421 3.087 2.890 5.583 3.233 7.215 775 1.449 427 986 878 2.658 1.675 8.285 1.800 11.223 12.992 26.759 12.789 21.682 13.254 28.865 Kuwait 690 1.545 96 184 75 176 38 Lebanon 134 261 115 201 230 526 39 Libang 58 103 40 Latvia 40 78 40 67 176 416 41 Litva 19 32 115 245 79 176 42 Malaysia 358 711 1.704 3.068 3.366 7.175 43 Mexico 1.167 2.132 3.330 5.227 6.935 14.422 44 Morocco 164 339 399 647 19 41 45 Myanmar 19 40 46 Montenegro 47 Mỹ 15.125 31.173 48 New Zealand 19 43 49 Nhật Bản 34.022 73.511 50 Nicaragua 51 Nga 52 Nam Phi 53 Panama 19 33 19 30 5.283 10.128 13.818 23.040 34.047 64.392 32.249 56.598 173 272 4.222 7.950 6.013 10.709 4.400 9.014 500 937 836 1.356 130 265 77 130 229 54 Philippines 2.666 5.178 55 Phần Lan 56 865 22 41 Pháp 3.129 6.101 4.691 57 Rumani 2.651 6.856 58 Romania 59 Serbia 60 1.387 3.549 7.730 77 147 7.671 3.634 7.535 2.348 5.498 2.294 6.334 485 903 15 97 Singapore 460 907 544 1.485 599 1.267 61 Slovenia 498 963 19 31 173 382 62 Syria 38 83 775 1.429 956 2.143 63 Sverige 42 82 64 Tây Ban Nha 9.970 19.263 5.425 11.255 11.412 24.464 65 Thái Lan 1.218 2.241 136 296 2.185 4.789 66 Thổ Nhĩ Kỳ 333 685 503 912 497 1.126 67 Thụy Điển 329 614 336 575 6.797 14.138 68 Thụy Sĩ 16.110 31.193 23.180 41.043 9.465 20.112 69 Trung Quốc 1.357 2.448 8.733 15.373 2.372 5.464 70 U.A.E 65 147 114 214 60 152 71 Ukraine 131 271 287 512 77 160 72 Kho Ngoại Quan 1.562 3.053 5.954 9.475 13.308 28.192 73 Thị trƣờng khác 18.286 44.853 2.501 7.072 3.568 7.476 74 Tổng 177.097 364.139 196.391 356.479 201.162 445.258 230 Phụ lục 10: Thống kê doanh nghiệp xuất cà phê tỉnh Đắk Lắk niên vụ 2016 – 2017 (Kèm theo báo cáo số 293/BC- N 23 ă UBND tỉnh Đắk Lắk) STT Tên doanh nghiệp xuất Công ty TNHH MTV XNL 2-9 Số ượng (Tấn) Kim nghạch (1.000 USD) 102.028 217.897 Công ty TNHH Cà phê Hà Lan – Việt Nam 33.361 69.063 Công ty TNHH Dakman Việt Nam 28.239 61.940 Chi nhánh Công ty CP XNK Intimex -BMT 26.982 54.980 Công ty TNHH Cà phê Ngon 4.745 28.550 Công ty TNHH MTV Cà phê Phƣớc An 2.982 6.033 Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi 1.643 3.534 Công ty CP XNK Cà phê Đức Nguyên 591 1.180 Công ty CP Đầu tƣ &Phát triển An Thái 225 1.301 10 Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk 345 739 11 Công ty CP Đầu tƣ XNK Đắk Lắk 21 41 201.162 445.258 Tổng ... NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THỐNG KÊ BAYES PHÂN TÍCH VIỆC SẴN LỊNG THAM GIA BẢO HIỂM CÂY CÀ PHÊ THEO CHỈ SỐ NĂNG SUẤT CỦA HỘ NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Thống kê Mã số: 9460201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ... đến việc sẵn l ng tham gia bảo hiểm cà phê theo số suất hộ nông dân tỉnh Đắk Lắk Nghiên cứu sử dụng liệu 480 hộ nông dân Cục thống kê tỉnh Đắk Lắk khảo sát Kết mơ hình nghiên cứu hộ nơng dân sẵn. .. tuyến mơ hình nghiên cứu hộ nông dân sẵn l ng tham gia bảo hiểm cà phê theo số suất nhằm cung cấp khả dự đốn việc sẵn lịng tham gia bảo hiểm cà phê theo số suất hộ nơng dân tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Tiến sĩ Nghiên cứu ứng dụng thống kê Bayes phân tích việc sẵn lòng tham gia bảo hiểm cây cà phê theo chỉ số năng suất của hộ nông dân tỉnh Đắk Lắk, Luận án Tiến sĩ Nghiên cứu ứng dụng thống kê Bayes phân tích việc sẵn lòng tham gia bảo hiểm cây cà phê theo chỉ số năng suất của hộ nông dân tỉnh Đắk Lắk