0

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN: CÔNG NGHỆ

15 1 0
  • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN: CÔNG NGHỆ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 12:14

Là công trình được xây dựng với mục đích để ở, bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình Câu 2: Đặc điểm nào s[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN: CÔNG NGHỆ