0

Thi Thu THPT QG Mon Hoa

14 3 0
  • Thi Thu THPT QG Mon Hoa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 12:13

CH3COOCH2CH2OOCH + NaOH→ CH3COONa + HCOONa + OHCH2CH2OH Câu 8: Đáp án C Phân tích : Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp XFe,Cu, Ag mà không làm thay đổi khối lượng các chất cần dùng hóa chất tác [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi Thu THPT QG Mon Hoa