0

Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Góc

18 1 0
  • Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Góc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 10:29

Với mong muốn giúp các bạn đạt kết quả cao trong kì kiểm tra sắp tới, TaiLieu.VN đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn tài liệu Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Góc. Mời các bạn cùng tham khảo! CHUN ĐỀ GĨC A TĨM TẮT LÝ THUYẾT Góc 1.1 Định nghĩa Góc hình gồm hai tia chung gốc Gốc chung tia đỉnh góc Hai tia hai cạnh góc ;  ; O  -Góc xOy , kí hiệu xOy yOx  AOB ; BOA - Điểm O đỉnh góc Hai tia Ox ; Oy cạnh góc - Đặc biệt, Ox ; Oy hai tia đối nhau, ta có góc bẹt xOy Chú ý viết tên góc: Dùng chữ để viết góc, chữ đỉnh góc; hai chữ hai bên với chữ tên hai tia chung gốc tạo thành hai cạnh góc Trên ba chữ tên góc có kí hiệu “  ” 1.2 Vẽ góc - Vẽ đỉnh hai cạnh góc 1.3 Điểm góc - Điểm M nằm góc xOy gọi điểm góc xOy - Điểm N điểm nằm cạnh góc xOy khơng phải điểm góc xOy THCS.TOANMATH.com Trang Nâng cao: Cơng thức tính số góc biết n tia chung gốc: n ( n  1) B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Các dạng toán thường gặp Dạng 1: Nhận biết góc Phương pháp giải: Để đọc tên viết kí hiệu góc, ta làm sau: Bước 1: Xác định đỉnh cạnh góc; Bước 2: Kí hiệu góc đọc tên Lưu ý: Một góc gọi nhiều cách I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu Điền từ thiếu để khẳng định sau :“Hình gồm hai tia chung gốc Ox ; Oy …… Điểm O là… Hai tia Ox ; Oy là…” Câu A hai cạnh; góc xOy ; đỉnh B đỉnh; góc xOy ; hai cạnh C góc xOy ; hai cạnh; đỉnh D góc xOy ; đỉnh; hai cạnh Điền từ thiếu để khẳng định sau đúng: :“Góc MNP có đỉnh là… cạnh là… Kí hiệu là…”  A N ; NM , NP ; NMP  C N ; NM , NP ; MPN Câu Kí hiệu góc ABC sai A  ABC  C B Câu  B N ; NM , NP ; MNP  D M ; NM , NP ; MNP  B CBA  D BAC Số cách đọc tên góc hình vẽ B A D C II – MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu Hai đường thẳng AB ; CD cắt O Các góc khác góc bẹt A  AOD ;  C AOD ; Câu ; DOB ; DOB ; BOC ; BOC  AOB  COA B  AOD ; D  AOD ; ; DOB ; DOB ; BOC  AOB ;  COD  COD Cho tam giác BDN , cạnh BN lấy điểm M khác hai điểm B , N Các góc có đỉnh M  ; NMB   ; BMD A NMD   ; NMB B BMD   ; BMD C NMD  ; NMB   ; BMD D MND THCS.TOANMATH.com Trang Câu Cho tam giác BDN , cạnh BN lấy điểm M khác hai điểm B , N Các góc nhận tia DB làm cạnh Câu   ; BDN A BMD   ; BDN B BDM   ; BDN C DBM   ; DBN D BDM Cho hình chữ nhật ABD C , nối A C ; BD Các góc có đỉnh C  ; DCB  A  ACD ; BCA  ; ; DCB  B  ADC ; BCA  ; DBC  C  ACD ; BCA  ; DCB  D  ACD ; BAC Dạng 2: Xác định điểm góc cho trước Phương pháp giải: - Điểm M nằm góc xOy gọi điểm góc xOy - Điểm N điểm nằm cạnh góc xOy khơng phải điểm góc xOy I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu Cho hình vẽ Số điểm góc xOy A B C D Câu 10 Cho hình vẽ Số điểm khơng phải điểm góc xOy A THCS.TOANMATH.com B C D Trang Câu 11 Cho hình vẽ Khẳng định A M điểm góc xOz B M điểm góc yOz C M điểm góc xOy D M khơng nằm đoạn thẳng AB II – MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu 12 Quan sát mặt đồng hồ Số vạch số mặt đồng hồ nằm góc tạo kim kim phút A B C D Câu 13 Quan sát mặt đồng hồ Số vạch số mặt đồng hồ nằm góc tạo kim dây kim phút A B C D Dạng 3: Đếm góc, tính số góc biết số tia ngược lại Phương pháp giải: Để đếm góc tạo thành từ n tia chung gốc cho trước, ta thường làm theo cách sau: Cách 1: Vẽ hình đếm góc tao tất tia cho trước n ( n  1) Cách 2: Sử dụng cơng thức tính số góc biết n tia THCS.TOANMATH.com Trang I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu 14 Cho hình vẽ Số góc tạo thành A B C D Câu 15 Cho đường thẳng xy Vẽ hai điểm B ; C khác nằm xy Số góc bẹt tạo thành A B C D Câu 16 Hai đường thẳng nm ; xt cắt A Số góc tạo thành đỉnh A A B C D II – MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu 17 Cho ba tia chung gốc khác nhau: On ; Om ; Oy , có hai tia Om ; Oy đối Số góc tạo thành A B C D B 12 C D Câu 18 Số góc hình vẽ A Câu 19 Cho hình chữ nhật ABD C , nối A C ; BD Tổng góc có đỉnh A ; B ; D ; C THCS.TOANMATH.com Trang A B C D Câu 20 Cho hình vẽ Số cặp góc có chung cạnh, hai cạnh cịn lại góc nằm hai nửa mặt phẳng đối có bờ đường thẳng chứa cạnh chung A B C D III – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 21 Cho năm tia chung gốc Ox ; Om ; Oy ; On ; Ot Số góc tạo hai năm tia A 10 B C D Câu 22 Cho bốn tia chung gốc Ox ; Om ; Oy ; On hai tia Oy ; On đối Số góc tạo hai bốn tia khơng kể góc bẹt A B 12 C D Câu 23 Cho n tia chung gốc Biết chúng tạo thành tất 21 góc Giá trị n A 42 B C D 21 Câu 24 Cho n tia chung gốc Biết chúng tạo thành tất 120 góc Giá trị n A 15 B 16 C 17 D 18 Câu 25 Cho ba đường thẳng nm ; xt ; ab cắt O Số góc tạo thành có đỉnh O A 21 B 12 C 30 D 15 Câu 26 Cho bốn đường thẳng nm ; xt ; ab ; cd cắt O Số góc tạo thành có đỉnh O khơng kể góc bẹt A 36 THCS.TOANMATH.com B 26 C 28 D 24 Trang IV MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Câu 27 Cho n tia chung gốc O Sau vẽ thêm tia qua gốc O số góc tăng thêm Giá trị n A 12 Câu 28 B C D 21 Cho n tia chung gốc O Sau xóa tia qua gốc O số góc giảm 10 Giá trị n A 10 B 11 C D 21 Câu 29 Cho 2020 tia chung gốc O Sau vẽ thêm hai tia qua gốc O Số góc tăng thêm đỉnh O A 4041 B 2022 C 2020 D 4014 Câu 30 Cho 2001 tia chung gốc O Sau xóa tia qua gốc O Số góc giảm đỉnh O A 9909 B 1996 C 2001 D 9990 - HẾT - THCS.TOANMATH.com Trang GÓC BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 D B D C C A B A B B C C B C B 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C C B C A A C C B D D B B A A HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Dạng 1: Nhận biết góc I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu Chọn từ thiếu để khẳng định sau : “Hình gồm hai tia chung gốc Ox ; Oy …… Điểm O … Hai tia Ox ; Oy là… A hai cạnh; góc xOy ; đỉnh B đỉnh; góc xOy ; hai cạnh C góc xOy ; hai cạnh; đỉnh D góc xOy ; đỉnh; hai cạnh Lời giải Chọn D Đối chiếu với định nghĩa chọn D Câu Điền từ thiếu để khẳng định : “Góc MNP có đỉnh là… cạnh là… Kí hiệu là…”  A N ; NM , NP ; NMP  C N ; NM , NP ; MPN  B N ; NM , NP ; MNP  D M ; NM , NP ; MNP Lời giải Chọn B  Từ thiếu để khẳng định là: N ; NM , NP ; MNP Câu Kí hiệu góc ABC sai A  ABC  C B  B CBA  D BAC Lời giải Chọn D  sai Góc ABC kí hiệu BAC THCS.TOANMATH.com Trang Câu Số cách đọc tên góc hình vẽ B A D C Lời giải Chọn C ;  ;   Có năm cách đọc tên góc hình : xOy yOx ; xOA AOx ; O II – MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu Hai đường thẳng AB ; CD cắt O Các góc khác góc bẹt là: A  AOD ;  C AOD ; ; DOB ; DOB ; BOC ; BOC  AOB  COA B  AOD ; D  AOD ; ; DOB ; DOB ; BOC  AOB ;  COD  COD Lời giải Chọn C  ; BOC  ; COA  Các góc khác góc bẹt hình :  AOD ; DOB Câu Cho tam giác BDN , cạnh BN lấy điểm M khác hai điểm B N Các góc có đỉnh M là:  ; NMB   ; BMD A NMD   ; NMB B BMD   ; BMD C NMD  ; NMB   ; BMD D MND Lời giải Chọn A   ; NMB  ; BMD Các góc có đỉnh M là: NMD THCS.TOANMATH.com Trang Câu Cho tam giác BDN , cạnh BN lấy điểm M khác hai điểm B N Các góc nhận tia DB làm cạnh là:   ; BDN A BMD   ; BDN B BDM   ; BDN C DBM   ; DBN D BDM Lời giải Chọn B   ; BDN Các góc nhận tia DB làm cạnh là: BDM Câu Cho hình chữ nhật ABD C , nối A C ; BD Các góc có đỉnh C  ; DCB  A  ACD ; BCA  ; ; DCB  B  ADC ; BCA  ; DBC  C  ACD ; BCA  ; DCB  D  ACD ; BAC Lời giải Chọn A  ; DCB   ; BCA Các góc có đỉnh C là: ACD Dạng 2: Xác định điểm góc cho trước Phương pháp giải: - Điểm M nằm góc xOy gọi điểm góc xOy - Điểm N điểm nằm cạnh góc xOy khơng phải điểm góc xOy I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu Cho hình vẽ Số điểm góc xOy A B C D Lời giải THCS.TOANMATH.com Trang 10 Chọn B Trên hình vẽ có hai điểm M ; Z nằm góc xOy nên M ; Z hai điểm góc xOy Câu 10 Cho hình vẽ Số điểm khơng phải điểm góc xOy A B C D Lời giải Chọn B Trên hình vẽ có hai điểm N ; A khơng nằm góc xOy nên N ; A khơng hai điểm góc xOy Câu 11 Cho hình vẽ Chọn khẳng định A M điểm góc xOz B M điểm góc yOz C M điểm góc xOy D M khơng nằm bên đoạn thẳng AB Lời giải Chọn C Vì M nằm góc xOy nên M điểm góc xOy II – MỨC ĐỘ THƠNG HIỂU Câu 12 Quan sát mặt đồng hồ Số vạch số mặt đồng hồ nằm góc tạo kim kim phút THCS.TOANMATH.com Trang 11 A B C D Lời giải Chọn C Có ba vạch số mặt đồng hồ nằm góc tạo kim kim phút là: vạch số 12, vạch số 1; vạch số Câu 13 Quan sát mặt đồng hồ Số vạch số mặt đồng hồ nằm góc tạo kim giây kim phút A B C D Lời giải Chọn D Có vạch số mặt đồng hồ nằm góc tạo kim giây kim phút là: vạch số 3, vạch số 4; vạch số vạch số Dạng 3: Đếm góc, tính số góc biết số tia ngược lại Phương pháp giải: Để đếm góc tạo thành từ n tia chung gốc cho trước, ta thường làm theo cách sau: Cách 1: Vẽ hình đếm góc tao tất tia cho trước n ( n  1) Cách 2: Sử dụng cơng thức tính số góc biết n tia THCS.TOANMATH.com Trang 12 I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu 14 Cho hình vẽ Số góc tạo thành A B C D Lời giải Chọn C  ; xOz   ; zOy Trên hình có góc là: xOy Câu 15 Cho đường thẳng xy Vẽ hai điểm B ; C khác nằm xy Số góc bẹt tạo thành A B C D Lời giải Chọn B  ; xCy  Trên hình có hai góc bẹt : xBy Câu 16 Hai đường thẳng nm ; xt cắt A Số góc tạo thành đỉnh A A B C D Lời giải Chọn C  ; tAn  ; tAm  ; xAm  ; mAn  ; xAt  Có góc tạo thành đỉnh A là: xAn THCS.TOANMATH.com Trang 13 II – MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu 17 Cho ba tia chung gốc khác nhau: On ; Om ; Oy , có hai tia Om ; Oy đối Số góc hình A B C D Lời giải Chọn C ;  Trong hình vẽ có ba góc :  yOn ; mOn yOm Câu 18 Cho hình vẽ Số góc tạo thành A B 12 C D Lời giải Chọn B  ; BAC  ; CAO  Có ba góc đỉnh A là: BAO Tương tự đỉnh B ; C ; O có ba góc Vậy số góc hình vẽ là: 4.3  12 (góc) Câu 19 Cho hình chữ nhật ABD C , nối A C ; BD Tổng góc có đỉnh A ; B ; D ; C A B C 12 D Lời giải Chọn C  ; BAC  ; CAD  Có ba góc đỉnh A là: BAD Tương tự đỉnh B ; C ; D có ba góc Tổng góc có đỉnh A B ; C ; D là: 4.3  12 (góc) THCS.TOANMATH.com Trang 14 Câu 20 Số cặp góc có chung cạnh, hai cạnh cịn lại góc nằm hai nửa mặt phẳng đối có bờ đường thẳng chứa cạnh chung hình vẽ A B C D Lời giải Chọn A Có bốn cặp góc có chung cạnh, hai cạnh cịn lại nằm hai nửa mặt phẳng đối có bờ  ; bSx  bSR  ; bSR   đường thẳng chứa cạnh chung hình vẽ là:  ySx bSx ySR ;  ySR  ySx III – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 21 Cho năm tia chung gốc Ox ; Om ; Oy ; On ; Ot Số góc tạo hai năm tia A 10 B D C Lời giải Chọn A Năm tia chung gốc Ox ; Om ; Oy ; On số góc tạo thành là: 5.(5  1)  10 (góc) Câu 22 Cho bốn tia chung gốc Ox ; Om ; Oy ; On hai tia Oy ; On đối Số góc tạo hai bốn tia khơng kể góc bẹt A B 12 C D Lời giải Chọn C Bốn tia chung gốc Ox ; Om ; Oy ; On hai tia Oy ; On đối số góc tạo thành 4.(4  1)  (góc) Vì có hai tia Oy ; On đối nên số góc bẹt tạo thành góc là: Vậy số góc tạo hai bốn tia khơng kể góc bẹt là:   (góc) Câu 23 Cho n tia chung gốc Biết chúng tạo thành tất 21 góc Giá trị n A 42 B C D 21 Lời giải THCS.TOANMATH.com Trang 15 Chọn C Có n số tia chung gốc tạo thành 21 góc, ta có: n ( n  1)  21 suy n( n  1)  42  7.6 Vậy n  nên số tia Câu 24 Cho n tia chung gốc Biết chúng tạo thành tất 120 góc Số tia A 15 B 16 C 17 D 18 Lời giải Chọn B Có n số tia chung gốc tạo thành 120 góc, ta có: n ( n  1)  120 suy n ( n  1)  240  16.15 Vậy n  16 Câu 25 Cho ba đường thẳng nm ; xt ; ab cắt O Số góc tạo thành có đỉnh O A 21 B 12 C 30 D 15 Lời giải Chọn D Ba đường thẳng nm ; xt ; ab cắt O tạo thành sáu tia chung gốc O 6.(6  1)  15 (góc) Số góc tạo thành từ sáu tia chung gốc O là: Số góc tạo thành có đỉnh O 15 ( góc) Câu 26 Cho bốn đường thẳng nm ; xt ; ab ; cd cắt O Số góc tạo thành có đỉnh O khơng kể góc bẹt A 36 B 26 C 28 D 24 Lời giải Chọn D Bốn đường thẳng nm ; xt ; ab ; cd cắt O tạo thành tám tia chung gốc O THCS.TOANMATH.com Trang 16 8.(8  1)  28 (góc) Trong tám tia có bốn cặp tia đối chung gốc O số góc bẹt góc Vậy số góc tạo thành có đỉnh O khơng kể góc bẹt : 28   24 ( góc) Số góc tạo thành từ tám tia chung gốc O là: IV MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Câu 27 Cho n tia chung gốc O Sau vẽ thêm tia qua gốc O số góc tăng thêm Giá trị n A 12 B C D 21 Lời giải Chọn B Mỗi tia ban đầu tạo với tia vẽ góc Số góc tăng thêm Vậy ban đầu có tia Câu 31 Cho n tia chung gốc O Sau xóa tia qua gốc O số góc giảm 10 Giá trị n A 10 B 11 C D 21 Lời giải Chọn B Mỗi tia ban đầu tạo với tia bị xóa góc Số góc giảm 10 góc Vậy ban đầu : 10   11 (tia) Câu 28 Cho 2020 tia chung gốc O Sau vẽ thêm hai tia qua gốc O Số góc tăng thêm đỉnh O A 4041 B 2022 C 2020 D 4014 Lời giải Chọn A Có 2020 tia chung gốc O tạo thành là: 2020.(2020  1)  2039190 (góc) Sau vẽ thêm tia số tia : 2020   2022 (tia) Có 2022 tia chung gốc O tạo thành là: 2022.(2022  1)  2043231 (góc) Số góc tăng thêm đỉnh O là: 2043231  2039190  4041 (góc) Câu 29 Cho 2001 tia chung gốc O Sau xóa tia qua gốc O Số góc giảm đỉnh O A 9909 B 1996 C 2001 D 9990 Lời giải Chọn A THCS.TOANMATH.com Trang 17 Số góc 2001 tia chung gốc O tạo thành là: 2001.(2001  1)  2001000 (góc) Sau xóa tia số tia : 2001   1996 (tia) Số góc 1996 tia chung gốc O tạo thành là: 1996.(1996  1)  1991010 (góc) Số góc giảm đỉnh O là: 2001000  1991010  9990 (góc) THCS.TOANMATH.com THCS.TOANMATH.com Trang 18 ... cao: Cơng thức tính số góc biết n tia chung gốc: n ( n  1) B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Các dạng toán thường gặp Dạng 1: Nhận biết góc Phương pháp giải: Để đọc tên viết kí hiệu góc, ta làm sau: Bước... THCS.TOANMATH.com Trang 16 8.(8  1)  28 (góc) Trong tám tia có bốn cặp tia đối chung gốc O số góc bẹt góc Vậy số góc tạo thành có đỉnh O khơng kể góc bẹt : 28   24 ( góc) Số góc tạo thành từ tám tia chung... góc xOy nên N ; A khơng hai điểm góc xOy Câu 11 Cho hình vẽ Chọn khẳng định A M điểm góc xOz B M điểm góc yOz C M điểm góc xOy D M khơng nằm bên đoạn thẳng AB Lời giải Chọn C Vì M nằm góc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Góc, Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Góc