0

Nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các đơn vị cơ sở hành chính, sự nghiệp của thành phố hà nội

199 5 0
  • Nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các đơn vị cơ sở hành chính, sự nghiệp của thành phố hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 08:08

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH - BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2009 MÃ SỐ: B.09-28 NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG CÁC ĐƠN VỊ CƠ SỞ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI Cơ quan chủ trì : Học viện Báo chí Tuyên truyền Chủ nhiệm đề tài : TS Trƣơng Ngọc Nam Thư ký đề tài : ThS Bùi Anh Tuấn HÀ NỘI, 2009 CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI : TS Trương Ngọc Nam THƢ KÝ ĐỀ TÀI : ThS Bùi Anh Tuấn CÁC CỘNG TÁC VIÊN: TS Nguyễn Đức Ái (HVBC TT) TS Đặng Khắc Ánh (HV Hành chính) ThS Đinh Ngọc Giang (HVCT-HCQG HCM) CN Nguyễn Thị Hiền (HV Thanh thiếu niên) ThS Nguyễn Quang Huy (Thành uỷ Hà Nội) PGS, TS Nguyễn Chí Mỳ (Thành uỷ Hà Nội) GS, TS Phạm Ngọc Quang (HVBC TT) ThS Nguyễn Thị Thu Thủy (HVBC TT) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNXH Chủ nghĩa xã hội CHXHCN Cộng hoà xã hội chủ nghĩa UBND Uỷ ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa TCCSĐ Tổ chức sở đảng MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT 17 LƢỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1.1 Chi sinh hoạt chi 17 1.2 Cơ quan hành chính, đơn vị nghiệp tổ chức đảng 37 quan hành chính, đơn vị nghiệp nƣớc ta Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG SINH HOẠT CHI 58 BỘ TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Các nhân tố tác động đến chất lƣợng sinh hoạt chi quan hành chính, đơn vị nghiệp thành phố Hà Nội 2.2 Chất lƣợng sinh hoạt chi quan hành chính, đơn vị nghiệp thành phố Hà Nội – thực trạng nguyên nhân 58 75 Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY 3.1 Phƣơng hƣớng nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi quan hành chính, đơn vị nghiệp thành phố Hà Nội 3.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi quan hành chính, đơn vị nghiệp thành phố Hà Nội 107 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 142 145 153 107 115 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chi đơn vị chiến đấu Đảng, hạt nhân lãnh đạo hệ thống trị sở, chi cầu nối trực tiếp Đảng với nhân dân Chi đảng sở lãnh đạo đơn vị thực thắng lợi đƣờng lối, chủ trƣơng, sách Đảng, pháp luật Nhà nƣớc nhiệm vụ trị đơn vị; xây dựng tổ chức đảng phát triển đảng viên; làm công tác vận động quần chúng Chi bộ, đảng sở có mạnh tảng Đảng vững Sinh hoạt chi có vai trò, tác dụng to lớn việc xây dựng nội Đảng sạch, vững mạnh, nâng cao lực lãnh đạo toàn diện sức chiến đấu tổ chức đảng; khâu cuối đảm bảo thực thắng lợi nhiệm vụ trị đề Cho nên, sinh hoạt chi bị buông lỏng, rời rạc, thiếu nội dung trị tƣ tƣởng cụ thể, thiết thực, vai trị lãnh đạo tổ chức đảng có nguy suy yếu, vai trị tiên phong gƣơng mẫu cán đảng viên không đƣợc phát huy, kỷ luật lỏng lẻo, tƣợng tiêu cực nảy sinh phát triển, gắn bó Đảng quần chúng bị suy yếu Trong năm qua, Đảng ta có nhiều chủ trƣơng, giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở đảng, chất lƣợng đội ngũ cán bộ, đảng viên Thực đạo Trung ƣơng, cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, tạo đƣợc chuyển biến tích cực mặt cơng tác xây dựng Đảng Tuy nhiên, cịn khơng chi tổ chức sở đảng bộc lộ khuyết điểm, yếu Một nguyên nhân dẫn đến tình trạng chất lƣợng sinh hoạt đảng chi bộ, đảng sở chƣa đạt yêu cầu Đại hội X Đảng nhận định: “Khơng sở đảng yếu kém, lực lãnh đạo sức chiến đấu thấp, sinh hoạt đảng quản lý đảng viên lỏng lẻo, nội dung sinh hoạt nghèo nàn; tự phê bình phê bình yếu” [28, tr 271] Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 Ban Bí thƣ Trung ƣơng rõ “Vẫn cịn khơng tổ chức sở đảng chi yếu kém; phận cán đảng viên, có đảng viên cán lãnh đạo, quản lý cấp suy thoái phẩm chất trị đạo đức, lối sống; nhiều cấp uỷ, chi chƣa thực nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, buông lỏng công tác quản lý, giáo dục đảng viên; nội dung sinh hoạt chi cịn nghèo nàn, thiếu nội dung trị tƣ tƣởng cụ thể; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình phê bình, ý thức tổ chức, kỷ luật yếu kém; tinh thần đồn kết tình u thƣơng đồng chí bị giảm sút; chi chƣa thực nơi sinh hoạt tƣ tƣởng để cấp uỷ nắm hiểu tâm tƣ, nguyện vọng đảng viên; chi chƣa thể tốt vai trò nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát rèn luyện đội ngũ đảng viên Tình hình làm suy giảm lịng tin nhân dân Đảng, giảm lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng từ chi bộ.” [3] Hội nghị Trung ƣơng khoá X thiếu sót hoạt động chi bộ, đảng sở nói chung sinh hoạt đảng nói riêng, đồng thời yêu cầu cấp uỷ đảng phải có biện pháp thật hiệu để nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi Các quan hành chính, đơn vị nghiệp Thủ giữ vị trí, vai trị trọng yếu Đảng Nhà nƣớc, chỗ dựa nhân dân Hoạt động tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên quan hành chính, đơn vị nghiệp khơng có tác động phạm vi quan, đơn vị, mà vai trò ảnh hƣởng chúng có sức lan tỏa đến lĩnh vực đời sống xã hội Các quan hành chính, đơn vị nghiệp nơi nhạy cảm, nơi tập trung quyền lực nguồn lực xã hội, dễ xảy quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…, dễ nảy sinh “xung đột” xã hội Hoạt động quan tốt hay chƣa tốt, hiệu cao hay thấp ảnh hƣởng đến uy tín lãnh đạo Đảng, lực quản lý điều hành Nhà nƣớc, đến đời sống nhân dân, lại nằm địa bàn Thủ đô Vì vậy, nâng vai trị lãnh đạo Đảng, mà trƣớc hết nâng cao chất lƣợng sinh hoạt đảng quan hành chính, đơn vị nghiệp Hà Nội yêu cầu khách quan vừa thiết, vừa lâu dài… Thực nghị quyết, thị Trung ƣơng việc nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu chi tổ chức sở đảng, Thành uỷ Hà Nội có chủ trƣơng, biện pháp tích cực lãnh đạo đạo tổ chức đảng địa phƣơng, quan, đơn vị, đẩy mạnh hoạt động nhằm nâng cao chất lƣợng sinh hoạt đảng Thực nhiệm vụ xây dựng Đảng Đại hội Đảng Thành phố lần thứ XIV, Thành uỷ triển khai Chƣơng trình 02-CTr/TU cho cơng tác tồn khố với nội dung nâng cao vai trị lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức sở đảng Hà Nội, thẳng thắn đánh giá: “Khơng nơi, lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức đảng đảng viên chƣa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, vai trò lãnh đạo mờ nhạt, chất lƣợng sinh hoạt tự phê bình phê bình yếu, kỷ cƣơng, kỷ luật chƣa nghiêm” [59, tr 2] Trên thực tế, chất lƣợng sinh hoạt chi quan hành chính, đơn vị nghiệp thành phố Hà Nội nhiều mặt chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu; nhiều khuyết điểm, hạn chế sinh hoạt đảng chƣa đƣợc khắc phục Chính vậy, việc đánh giá thực trạng, xác định rõ nguyên nhân đề xuất giải pháp nhằm khắc phục cách có hiệu khuyết điểm, yếu kém, nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi bộ, sở để nâng cao chất lƣợng lãnh đạo chi vấn đề mang tính cấp bách Với lý đó, việc lựa chọn đề tài: “Nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi đơn vị sở hành chính, nghiệp thành phố Hà Nội" để nghiên cứu nhằm thiết thực góp phần Đảng bộ, Chính quyền nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng Đảng ngày sạch, vững mạnh, xây dựng Thủ đô ngày văn minh, đại Tình hình nghiên cứu đề tài Những vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến đề tài đƣợc quan lãnh đạo Đảng, Nhà nƣớc, đồn thể trị - xã hội, quan tham mƣu, quan nghiên cứu khoa học, đồng chí lãnh đạo Đảng nhiều nhà khoa học nƣớc ta nỗ lực nghiên cứu, nhờ vậy, quan lãnh đạo Đảng ban hành nhiều nghị quyết, thị, quy định; quan nghiên cứu, nhà khoa học có nhiều quan điểm, nhiều ý kiến đƣợc thể sách, báo, tạp chí, phƣơng tiện thông tin đại chúng Sau cơng trình nghiên cứu tiêu biểu: 2.1 Các nghị quyết, thị, hướng dẫn Đảng Đẩy mạnh vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, quan lãnh đạo Đảng ta ban hành nhiều nghị quyết, thị, qui định, nguyên tắc lãnh đạo, đạo, hƣớng dẫn kiểm tra công tác xây dựng tổ chức sở đảng nâng cao chất lƣợng sinh hoạt đảng chi bộ: - Tiếp tục triển khai cụ thể hóa việc thực Nghị đại hội lần thứ VIII, IX X Đảng công tác xây dựng Đảng, Đảng ta ban hành nhiều nghị quan trọng, Nghị Hội nghị Trung ƣơng 6, khoá X việc “Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức sở đảng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, rõ thực trạng chất lƣợng sở đảng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đề cập đến hạn chế sinh hoạt đảng nguyên nhân yếu kém, khuyết điểm tổ chức đảng, đồng thời giải pháp nâng cao chất lƣợng sinh hoạt đảng, góp phần nâng cao chất lƣợng lãnh đạo chi bộ, đảng sở - Thực Nghị lần thứ khóa X, Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 Ban Bí thƣ Trung ƣơng nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi bộ, kèm theo Hƣớng dẫn số 05-HD/BTCTW Ban Tổ chức Trung ƣơng nội dung sinh hoạt loại hình tổ chức sở đảng, nêu lên yếu sở đảng, chi đội ngũ cán bộ, đảng viên, hạn chế, khuyết điểm việc thực nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; từ đề nội dung, biện pháp nâng cao chất lƣợng sinh hoạt đảng chi tổ chức sở đảng - Ban Tổ chức Trung ƣơng: Hƣớng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 25/5/2007 “Nội dung sinh hoạt chi loại hình tổ chức sở đảng”là tiếp tục thực Hƣớng dẫn số 57-HD/BTCTW ngày 16/3/2006 Ban Tổ chức Trung ƣơng, hƣớng dẫn số vấn đề nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi - Trên tinh thần đó, Ban Tổ chức Trung ƣơng có Hƣớng dẫn số 3731-CV/BTCTW ngày 16/4/2008, bổ sung số nội dung sinh hoạt chi gắn với việc thực Cuộc vận động “Học tập làm theo gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” - Ban Tuyên giáo Trung ƣơng: có Hƣớng dẫn số 34-HD/BTGTW ngày 12/3/2008 nội dung sinh hoạt chi kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh Lời kêu gọi thi đua quốc kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thực Nghị Đảng Đại hội Đảng Thành phố khóa XIV, Thành ủy Hà Nội xây dựng triển khai Chƣơng trình 02-CTr/TU cho cơng tác tồn khố, tập trung đạo khắc phục khuyết điểm yếu công tác xây dựng Đảng, coi việc cải tiến, nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi khâu đột phá để nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức sở đảng Trên tinh thần cấp uỷ đảng triển khai đề án công tác lãnh đạo đạo đổi nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi loại hình tổ chức sở đảng Thành phố - Quán triệt tinh thần này, cấp ủy đảng, ban, ngành Thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, hƣớng dẫn tổ chức sở đảng quan, đơn vị, địa phƣơng, đẩy mạnh hoạt động nhằm đổi nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi 2.2 Các sách, đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án: Trong nhiều năm qua, có nhiều cơng trình bàn vấn đề liên quan đến hƣớng nghiên cứu đề tài, tiêu biểu cơng trình sau đây: - Ban Tổ chức Trung ƣơng Đảng: Nâng cao chất lƣợng tổ chức sở đảng đảng viên, Tập I, Tạp chí Xây dựng Đảng, Hà Nội, 2004 - Ban Tổ chức Trung ƣơng Đảng: Nâng cao chất lƣợng tổ chức sở đảng đảng viên, Tập II, Tạp chí Xây dựng Đảng, Hà Nội, 2006 - Ban Tổ chức Trung ƣơng, Nâng cao chất lƣợng tự phê bình phê bình sinh hoạt Đảng, Nxb Sự thật, 1986 - Ban Tổ chức Trung ƣơng, Nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi Đảng, Nxb Sự thật, 1986 - Ban Tƣ tƣởng - Văn hóa Trung ƣơng: Tài liệu bồi dƣỡng cơng tác Đảng cho bí thƣ chi cấp uỷ viên sở - Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Xây dựng Đảng: Tập giảng Hệ thống trị nghiệp vụ cơng tác tổ chức, tập 2, Hà Nội, 2007 - Đức Lƣợng (Chủ biên), Về đổi nâng cao chất lƣợng sinh hoạt Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007 - Ngơ Đức Tính: Chất lƣợng sinh hoạt chi thơn, Đề tài nghiên cứu cấp sở trọng điểm năm 2006 - Ngơ Đức Tính: Hƣớng dẫn nghiệp vụ cơng tác đảng, tập I, II, Nxb Tƣ tƣởng - Văn hoá năm 1992 - Cao Duy Tiến: Nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi khối nghiên cứu, giảng dạy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ, ngành Xây dựng Đảng, Hà Nội, 2001 - Huỳnh Ngọc Thanh: Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu chi huyện Hóc Mơn, thành phố Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ, ngành Xây dựng Đảng, Hà Nội, 2005 - Lê Hồng Sơn: Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu chi trƣờng phổ thơng cơng lập thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn Luận văn thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng, Hà Nội, 2005 Số lƣợng Tỉ lệ (%) Có 474 58,5 Khơng 336 41,5 Tổng 810 100,0 Câu 17: Công việc cần thực để nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi bộ: đạo, kiểm tra cấp Số lƣợng Tỉ lệ (%) Có 519 64,1 Khơng 291 35,9 Tổng 810 100,0 184 THƠNG TIN CHUNG VỀ NGƢỜI TRẢ LỜI Giới tính ngƣời trả lời Số lƣợng Tỉ lệ (%) Nam 450 55,6 Nữ 360 44,4 Tổng 810 100,0 Trình độ lý luận trị Số lƣợng Tỉ lệ (%) Sơ cấp 117 14,4 Trung cấp 447 55,2 Cao cấp 246 30,4 Tổng 810 100,0 Trình độ học vấn ngƣời trả lời Số lƣợng Tỉ lệ (%) 0,4 THPT 120 14,8 Cao đẳng, đại học 612 75,6 Thạc sỹ 75 9,3 Tổng 810 100,0 Dƣới THPT Chức vụ ngƣời trả lời Số lƣợng Tỉ lệ (%) Đảng 102 12,6 Chính quyền 249 30,7 Đồn thể 186 23,0 185 Đảng quyền 84 10,4 Đảng đồn thể 0,4 Chính quyền đồn thể 15 1,9 Đảng, quyền đồn thể 12 1,5 Khơng thích hợp 159 19,6 Tổng 810 100,0 Nghề nghiệp, lĩnh vực công tác Số lƣợng Tỉ lệ (%) Hƣu trí 33 4,1 Làm việc quan phƣờng/xã, 522 64,4 Làm công tác giảng dạy 51 6,3 Làm công tác nghiên cứu khoa 36 4,4 Làm việc sở y tế, bệnh viện 27 3,3 Nghề khác 141 17,4 Tổng 810 100,0 quận/huyện học Nghề nghiệp khác ngƣời trả lời Số lƣợng Tỉ lệ (%) 795 98,1 Doanh nghiệp 15 1,9 Tổng 810 100,0 Tuổi ngƣời trả lời Dƣới 30 Số lƣợng Tỉ lệ (%) 255 31,5 186 Từ 41-50 tuổi 435 53,7 Từ 51-60 tuổi 108 13,3 Trên 60 tuổi 12 1,5 Tổng 810 100,0 Tuổi Đảng ngƣời trả lời Số lƣợng Tỉ lệ (%) Dƣới năm 114 14,1 5-10 năm 225 27,8 11-20 năm 270 33,3 21-30 năm 177 21,9 Trên 30 năm 24 3,0 Tổng 810 100,0 187 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH - BẢN KIẾN NGHỊ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2009 MÃ SỐ: B.09-28 NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG CÁC ĐƠN VỊ CƠ SỞ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI Cơ quan chủ trì : Học viện Báo chí Tuyên truyền Chủ nhiệm đề tài : TS Trƣơng Ngọc Nam Thư ký đề tài : ThS Bùi Anh Tuấn HÀ NỘI, 2009 188 hi đơn vị chiến đấu Đảng, hạt nhân lãnh C đạo hệ thống trị sở, chi cầu nối trực tiếp Đảng với nhân dân Chi đảng sở lãnh đạo đơn vị thực thắng lợi đƣờng lối, chủ trƣơng, sách Đảng, pháp luật Nhà nƣớc nhiệm vụ trị đơn vị; xây dựng tổ chức đảng phát triển đảng viên; làm công tác vận động quần chúng Chi bộ, đảng có mạnh tảng Đảng vững Sinh hoạt chi có vai trị, tác dụng to lớn việc xây dựng nội Đảng sạch, vững mạnh, nâng cao lực lãnh đạo toàn diện sức chiến đấu tổ chức đảng; khâu cuối đảm bảo thực thắng lợi nhiệm vụ trị đề Các quan hành chính, đơn vị nghiệp Thủ giữ vị trí, vai trị trụ cột Đảng Nhà nƣớc, chỗ dựa nhân dân Hoạt động tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên quan hành chính, đơn vị nghiệp khơng có tác động phạm vi quan, đơn vị, mà vai trị ảnh hƣởng cịn có sức lan tỏa đến lĩnh vực đời sống xã hội Các quan hành chính, đơn vị nghiệp nơi nhạy cảm, nơi tập trung quyền lực nguồn lực xã hội, dễ xảy quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…, dễ nảy sinh “xung đột” xã hội Hoạt động quan, đơn vị tốt hay chƣa tốt, hiệu cao hay thấp ảnh hƣởng đến uy tín lãnh đạo Đảng, lực quản lý điều hành Nhà nƣớc, đến đời sống nhân dân, quan, đơn vị nằm địa bàn Thủ Vì vậy, nâng vai trò lãnh đạo Đảng sở nâng cao chất lƣợng sinh hoạt đảng quan, đơn vị yêu cầu khách quan vừa thiết, vừa lâu dài Sau gần bốn năm thực Nghị Đại hội lần thứ XIV Đảng thành phố Hà Nội, gần năm thực Chỉ thị số 10-CT/TW Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng Hƣớng dẫn 05-HD/BTCTW Ban Tổ chức Trung ƣơng, chất lƣợng sinh hoạt chi nói chung quan hành chính, đơn vị nghiệp Đảng Hà Nội nói riêng có nhiều chuyển biến tích 189 cực: cấp ủy đảng quan tâm trì nếp sinh hoạt; đảng viên tham gia sinh hoạt chi đạt tỷ lệ cao hơn; nội dung hình thức sinh hoạt đƣợc nhiều chi quan tâm cải tiến, góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn quan, đơn vị; công tác lãnh đạo, đạo, hƣớng dẫn kiểm tra hoạt động sinh hoạt chi cấp ủy có nhiều chuyển biến tích cực; cấp ủy cấp có chƣơng trình, kế hoạch lãnh đạo đạo, hƣớng dẫn kiểm tra chi sinh hoạt đạt chất lƣợng cao Nhờ đó, nhiều chi thực đƣợc vai trò hạt nhân lãnh đạo quan, đơn vị Sinh hoạt chi quan hành chính, đơn vị nghiệp thành phố Hà Nội thời gian gần có nhiều tiến bộ, nhƣng nhìn chung tình hình sinh hoạt nhiều chi hạn chế, bất cập Qua báo cáo đánh giá Thành ủy, số huyện ủy, quận ủy, thị ủy đảng ủy trực thuộc Thành ủy, nhƣ kết điều tra, khảo sát độc lập nhóm nghiên cứu, cho thấy sinh hoạt chi quan hành chính, đơn vị nghiệp chƣa đều, số chi sinh hoạt 12 kỳ/năm đạt dƣới 78%, cá biệt có chi sinh hoạt kỳ/năm Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt cịn thấp, bình qn dƣới 82% Cịn tồn tình trạng sinh hoạt khơng đảm bảo qui trình, nhiều chi trƣớc sinh hoạt chi bộ, chi ủy không họp để lựa chọn nội dung, hình thức, biện pháp sinh hoạt Nội dung sinh hoạt nghèo nàn, hình thức đơn điệu, mang tính vụ, chủ yếu giải công việc nội bộ; nhiều sinh hoạt đảng bàn chuyên môn túy, chƣa tập trung vào khâu cốt yếu theo u cầu cơng tác đảng Chƣa có nhiều nghị chuyên đề để giải vƣớng mắc, xúc nội chi bộ, công tác lãnh đạo quyền, đồn thể, cơng tác chun mơn Việc thực nguyên tắc tập trung dân chủ chƣa thật tốt, tự phê bình phê bình cịn yếu, nhiều vấn đề trọng tâm, xức chƣa đƣợc bàn bạc kỹ, kết luận chƣa rõ, phân công nhiệm vụ đảng viên chƣa chặt chẽ Quá trình tổ chức thực nghị chi thiếu kiểm tra, đôn đốc để có hiệu cao Tính lãnh đạo, tính chiến đấu tính giáo dục sinh hoạt đảng chƣa thể rõ nét 190 Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm phận cấp ủy, đảng viên nhận thức sinh hoạt chi chƣa đầy đủ; lực trình độ công tác đảng phận cấp ủy hạn chế, chƣa tâm đổi nội dung, hình thức sinh hoạt; cơng tác đạo cấp ủy chƣa tập trung, kiên dứt điểm chi bộ, đảng sở hoạt động yếu Để khắc phục có hiệu tồn tại, hạn chế trên, nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi quan hành chính, đơn vị nghiệp, theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30-3-2007 Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng Chƣơng trình 02-CTr/TU Thành ủy Hà Nội, chúng tơi xin kiến nghị với cấp ủy Thành phố số giải pháp sau đây: Giải pháp chung: Nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi quan hành chính, đơn vị nghiệp thành phố Hà Nội phải đẩy mạnh việc thực Chƣơng trình số 02-CTr/TU “Tạo bƣớc chuyển biến mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn 2006-2010” kế hoạch đạo cấp ủy cấp việc nâng cao chất lƣợng sinh hoạt đảng loại hình chi Thành phố gắn với thực Nghị Hội nghị Trung ƣơng lần thứ sáu (khóa X) Đảng “Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức sở đảng chất lƣợng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; tập trung lãnh đạo, đạo thực thắng lợi hai nhiệm vụ trung tâm, có tính đột phá cơng tác cán cải cách hành nhà nƣớc theo hƣớng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực hiệu quả; nâng cao chất lƣợng giáo dục - đào tạo, phát huy y đức, nâng cao chất lƣợng khám chữa bệnh cho nhân dân; nghiên cứu nhiều đề tài khoa học phục vụ nghiệp cơng hóa, đại hóa thắng lợi, đẩy mạnh hội nhập toàn cầu Nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi quan hành chính, đơn vị nghiệp Hà Nội gắn với đổi mạnh mẽ nội dung, phƣơng thức hoạt động tổ chức sở đảng theo hƣớng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cƣờng kỷ cƣơng, kỷ luật, khắc phục bệnh hình thức, đơn điệu sinh hoạt, 191 bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu Nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi quan hành chính, đơn vị nghiệp Hà Nội phải kết hợp chủ động, sáng tạo chi sở đảng với lãnh đạo, đạo cấp ủy cấp trên; tổ chức đảng với chun mơn đồn thể quần chúng quan, đơn vị Các giải pháp cụ thể: 2.1 Đổi cơng tác trị, tư tưởng nhằm giáo dục, tuyên truyền, hướng dẫn thực nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Chất lƣợng sinh hoạt chi phụ thuộc nhiều vào nhận thức, thái độ trách nhiệm, trình độ hoạt động cán bộ, đảng viên Trƣớc hết phải tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên vai trò, ý nghĩa sinh hoạt chi Sinh hoạt chi có vai trị định đến việc nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức sở đảng, chất lƣợng đội ngũ cán bộ, đảng viên Phải coi sinh hoạt chi thƣờng xuyên nhƣ hoạt động đảm bảo sinh tồn phát triển thể sống Các cấp ủy phải cung cấp đầy đủ nghị quyết, thị, tài liệu hƣớng dẫn sinh hoạt chi bộ, phải phát đầy đủ tài liệu hƣớng dẫn cho đảng viên, cấp ủy nắm vững tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng “Nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi loại hình sở đảng”, Hƣớng dẫn 05-HD/BTCTW; Hƣớng dẫn 57-HD/BTCTW Ban Tổ chức Trung ƣơng kế hoạch đạo sinh hoạt chi cấp ủy Thành phố Để đổi cơng tác trị, tƣ tƣởng, cấp ủy ban đảng cấp Thành phố cần thƣờng xuyên cung cấp đầy đủ tài liệu học tập, thơng tin tình hình kinh tế, xã hội, thơng tin thời sách để làm phong phú nội dung định hƣớng tƣ tƣởng kịp thời cho buổi sinh hoạt chi Kinh nghiệm Tỉnh ủy Đồng Nai toàn tỉnh tổ chức sinh hoạt chi thống vào ngày, thƣờng từ ngày đến ngày tháng Những nội dung sinh hoạt đƣợc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị đƣợc phát trực tiếp qua kênh phát truyền hình tỉnh vào đầu buổi sinh hoạt, sau 192 chi chủ động sinh hoạt nội dung riêng Thiết nghĩ, kinh nghiệm cần đƣợc nghiên cứu vận dụng vào sinh hoạt chi Đảng Hà Nội 2.2 Tập trung biện pháp nâng cao tính lãnh đạo, tính giáo dục tính chiến đấu sinh hoạt chi Muốn thực đƣợc vai trị lãnh đạo, đảng viên phải có phẩm chất, có trình độ, lực, chun mơn, nghiệp vụ để tham gia thảo luận biểu nghị chi bộ; đồng thời phải có kiến thức lực để vận dụng nghị vào thực tiễn công tác, tổ chức, vận động quần chúng thực thắng lợi nghị quyết, chủ trƣơng, sách Đảng Nhà nƣớc Vì vậy, phải coi trọng việc quán triệt đƣờng lối, chủ trƣơng, sách Đảng Nhà nƣớc cho cán bộ, đảng viên; thƣờng xuyên bồi dƣỡng kiến thức, kinh nghiệm lãnh đạo, lĩnh phong cách làm việc, tranh luận, thảo luận, để đảng viên tham gia sinh hoạt cách tự chủ, có chất lƣợng Thực nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ sinh hoạt sở mở rộng phát huy dân chủ sinh hoạt chi bộ, làm cho tƣ tƣởng đảng viên thông suốt, tạo điều kiện cho đảng viên nói thẳng, nói thật, để sinh hoạt chi thực sinh hoạt tƣ tƣởng Bí thƣ chi ủy viên cần phải gƣơng mẫu, lắng nghe ý kiến đóng góp đảng viên quần chúng Trong sinh hoạt chi phải gƣơng mẫu tự phê bình phê bình, thẳng thắn nhận khuyết điểm có vi phạm Phải coi tự phê bình phê bình công việc thƣờng xuyên sinh hoạt chi sinh hoạt cấp ủy Để thực tốt nguyên tắc sinh hoạt đảng, cần phải thực nghiêm túc qui chế dân chủ sở, quan, đơn vị; xây dựng đầy đủ qui chế hoạt động chi ủy, chi bộ, qui chế phối hợp hoạt động chi thủ trƣởng quan, đơn vị Đây vấn đề mấu chốt để cán bộ, đảng viên, chi chuyên môn thực tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều 193 lệ Đảng pháp luật Nhà nƣớc, để nâng cao hiệu lãnh đạo, quản lý, đồng thời giữ vững đoàn kết, thống quan, đơn vị 2.3 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy sở quan hành chính, đơn vị nghiệp Thực tế cho thấy, chất lƣợng sinh hoạt chi phụ thuộc nhiều vào phẩm chất, đạo đức, lực trình độ đội ngũ chi ủy viên, đồng chí bí thƣ Nhìn chung, đội ngũ cấp ủy quan hành chính, đơn vị nghiệp Hà Nội có phẩm chất, có lực trình độ chuyên môn cao, nhƣng lực nghiệp vụ công tác đảng cịn hạn chế, thiếu tính chun nghiệp cơng tác đảng Vì phải thƣờng xun bồi dƣỡng nâng cao lực, nghiệp vụ công tác đảng, lực lãnh đạo vận động quần chúng cho cấp ủy viên, thời điểm trƣớc sau đại hội chi bộ, đảng Đồng thời phải thƣờng xuyên đổi nội dung, chƣơng trình bồi dƣỡng cấp ủy viên, có nghiệp vụ nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi Sắp tới trình tổ chức đại hội Đảng cấp, cần tập trung đạo lựa chọn đội ngũ cấp ủy, đặc biệt bí thƣ chi có lực, tâm huyết, ngang tầm nhiệm vụ trị đơn vị Ƣu thành phố Hà Nội trung tâm đào tạo cán bộ, có đơng đảo đội ngũ trí thức có chất lƣợng cao quan hành chính, nghiệp Trung ƣơng Vì thành phố Hà Nội khai thác ƣu để đào tạo bổ sung nguồn cán cho cấp, ngành Mặt khác, cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm, lịng nhiệt tình đội ngũ cán công tác đảng Lênin cho rằng, đảng viên ngƣời hoạt động trị chuyên nghiệp, đảng viên ý thức thực trách nhiệm nghĩa vụ trị lúc, nơi Cho nên, cán đảng phải coi tham gia công tác đảng nhƣ nghĩa vụ tự nhiên, vinh dự trách nhiệm to lớn ngƣời đảng viên, dù cƣơng vị Phải quán chủ trƣơng cán lãnh đạo, quản lý quyền, chun mơn, đồn thể phải gắn với trách nhiệm công tác đảng; đánh giá thành tích chung phải coi trọng 194 thành tích cơng tác đảng Phải lấy làm điều kiện để đề bạt, cất nhắc vào vị trí chủ chốt Có nhƣ cán đảng phát huy đƣợc vai trò, thúc đẩy nỗ lực phấn đấu cơng tác; khắc phục tình trạng coi nhẹ công tác đảng Để nâng cao chất lƣợng lãnh đạo cấp ủy viên, cần thống chủ trƣơng đồng chí bí thƣ đảng ủy bí thƣ chi đồng thời thủ trƣởng quan, đơn vị, nhƣng cần xây dựng qui chế phù hợp, để đề phòng khả dẫn đến chuyên quyền, độc đoán, dân chủ quyền lực tập trung vào ngƣời 2.4 Kiện tồn đổi mơ hình tổ chức đảng quan hành chính, đơn vị nghiệp Chất lƣợng sinh hoạt chi chịu ảnh hƣởng mơ hình tổ chức loại hình tổ chức sở đảng nhƣ hệ thống quan lãnh đạo Đảng Vì vậy, nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi quan, đơn vị phải gắn chặt với việc nâng cao chất lƣợng, đổi mạnh mẽ nội dung, phƣơng thức hoạt động loại hình tổ chức sở đảng quan hành chính, đơn vị nghiệp theo hƣớng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cƣờng kỷ cƣơng, kỷ luật, khắc phục tính hình thức, đơn điệu sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu tổ chức sở đảng Hiện khơng mơ hình tổ chức sở đảng, tổ chức chi bộ, mối quan hệ cấp ủy cấp sở tổ chức sở đảng nhiều bất cập, ảnh hƣởng đến việc tổ chức sinh hoạt hoạt động tổ chức đảng Vì vậy, cấp ủy đảng cần rà sốt lại mơ hình tổ chức chi quan, đơn vị, xếp tổ chức lại theo hƣớng tinh gọn, sát với nhiệm vụ chuyên mơn, thuận tiện cho việc trì chế độ sinh hoạt, chế độ lãnh đạo, điều hành cấp ủy Đối với tổ chức đảng quan hành cấp, cần đổi mới, xếp máy hành chính, chế tổ chức hoạt động máy theo hƣớng tinh gọn, khắc phục bệnh hành quan liêu, hƣớng tới việc 195 đảm bảo tiện lợi, nhanh chóng đƣợc việc giao dịch dân để xếp, bố trí lại mơ hình tổ chức đảng Giảm thiểu số chi ghép nhiều phòng, ban với nhiều chức nhiệm vụ chuyên mơn khác Mơ hình chi hợp lý chuyên môn chuyên môn gần nhau, với số lƣợng đảng viên từ 10 đến 30 đảng viên Chi đông đảng viên từ 30 đảng viên trở lên, nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác nên thành lập tổ đảng Hàng tháng, vừa thực sinh hoạt theo tổ đảng, vừa sinh hoạt tập trung chi bộ, sinh hoạt chi thƣờng kỳ, cần thiết sinh hoạt tổ Trong sinh hoạt tổ đảng, tập trung bàn thảo định vấn đề chuyên sâu đặc thù đơn vị, sinh hoạt toàn thể chi thƣờng kỳ giải vấn đề chung nhƣ công tác tƣ tƣởng, công tác xây dựng đảng Trƣờng hợp thật cần thiết thành lập đảng ủy phận, nhƣng đảng ủy sở cần phải đạo trực tiếp chi bộ, đảng ủy phận tập trung số công việc chủ yếu nhƣ công tác phát triển đảng Đối với chi quan ủy ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn nay, hoạt động theo mơ hình chi ghép quan đảng, đoàn thể với quan ủy ban, cần kiện toàn, củng cố tổ chức hoạt động theo mơ hình này, khơng nên tổ chức mơ hình đảng ủy phận quan dân - đảng cấp xã, phƣờng, thị trấn nhƣ số đề nghị, mơ hình đảng ủy phận làm cho máy trở nên cồng kềnh, đầu mối, khó đảm đảm bảo lãnh đạo tập trung, thống trực tiếp đảng ủy đến hệ thống trị sở sinh hoạt chi Trong hệ thống trị sở vốn có quan hệ chặt chẽ, thống lãnh đạo với quản lý chuyên môn, nên tổ chức theo mơ hình chi ghép, nhƣng chia thành tổ đảng cho khối đảng ủy; ủy ban nhân dân (hội đồng nhân dân có) đoàn thể Đối với tổ chức đảng nhà trƣờng, học viện, đặc thù có cơng tác đảng sinh viên, mà trọng tâm công tác phát triển quản lý đảng viên sinh viên, nên phức tạp, gây lúng túng cho nhiều tổ chức đảng Có nơi số lƣợng đảng viên sinh viên ít, sinh hoạt tạm 196 thời (với khóa học dƣới năm), thƣờng tổ chức mơ hình ghép với chi khoa, phịng chun mơn nên khó sinh hoạt Do đó, cần phải tổ chức mơ hình chi sinh viên độc lập khoa liên khoa, trực thuộc đảng ủy phận khoa hay đảng ủy phận sinh viên Mặt khác, cần có chế khắc phục tình trạng sinh viên - đảng viên trƣờng, thời gian chờ việc phải chuyển sinh hoạt nơi cƣ trú, nhiều thủ tục hành chính, đảng vụ phiền hà thƣờng phát sinh tiêu cực phải hợp thức để đối phó Nên chăng, cho phép chi sinh viên đƣợc bảo lƣu sinh hoạt thời gian định theo qui định để tìm việc ổn định nơi cƣ trú thức Đối với bệnh viện, viện nghiên cứu, đảng viên phận chuyên môn nên thƣờng tổ chức mơ hình chi ghép, điều ảnh hƣởng nhiều đến chất lƣợng sinh hoạt Vì nên giảm thiểu chi ghép, với chi ghép đông đảng viên, nhiều chuyên môn, nên phân thành tổ đảng để tiện sinh hoạt sát với chun mơn khoa, phịng chức 2.5 Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Cấp ủy cấp cần tăng cƣờng công tác lãnh đạo, đạo, kiểm tra đôn đốc sinh hoạt chi Trƣớc hết cần có hƣớng dẫn đầy đủ, cụ thể nội dung, chƣơng trình sinh hoạt chi bộ, yêu cầu biện pháp để nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi bộ; thƣờng xuyên kiểm tra sinh hoạt chi nội dung nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh nơi yếu biểu dƣơng điển hình tiên tiến Thƣờng xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm, tổ chức thi bí thƣ chi giỏi từ sở trở việc làm có ý nghĩa thiết thực, đem lại hiệu cao giáo dục nhận thức bồi dƣỡng kinh nghiệm, nghiệp vụ tổ chức điều hành sinh hoạt cho bí thƣ chi Mỗi chi bí thƣ chi phải đƣợc trang bị tài liệu hƣớng dẫn nghiệp vụ công tác chi sinh hoạt chi bộ, dƣới dạng sổ tay Bí thƣ chi bộ, sổ tay Sinh hoạt chi Đây vấn đề cần thiết 197 để tránh cách làm mò mẫm, tùy tiện, thiếu bản, thiếu khoa học ảnh hƣởng đến chất lƣợng sinh hoạt Đảng bộ, quyền nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh thực vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng; nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức sở đảng; tập trung vào hai nhiệm vụ trọng yếu có tính đột phá nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán cải cách hành chính, để đạo kiên quyết, tạo nên chuyển biến thực rõ nét chất lƣợng sinh hoạt chi cơng tác xây dựng Đảng nói chung, nhằm thực thắng lợi đại hội đảng cấp, hƣớng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, xứng đáng với niềm tự hào nƣớc 198 ... CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Các nhân tố tác động đến chất lƣợng sinh hoạt chi quan hành chính, đơn vị nghiệp thành phố Hà Nội 2.2 Chất lƣợng sinh hoạt chi quan hành chính, đơn vị nghiệp thành phố Hà. .. nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi quan hành chính, đơn vị nghiệp thành phố Hà Nội 3.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi quan hành chính, đơn vị nghiệp thành phố Hà. .. chức sở đảng MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT 17 LƢỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 1.1 Chi sinh hoạt chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các đơn vị cơ sở hành chính, sự nghiệp của thành phố hà nội , Nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các đơn vị cơ sở hành chính, sự nghiệp của thành phố hà nội