0

Xây dựng văn hóa học đường trong một số trường đại học ở hà nội hiện nay

193 15 0
  • Xây dựng văn hóa học đường trong một số trường đại học ở hà nội hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 08:05

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ NĂM 2011 TÊN ĐỀ TÀI XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở HÀ NỘI HIỆN NAY MÃ SỐ ĐỀ TÀI: B.11 - 20 Chủ nhiệm đề tài : TS Hồ Sĩ Lộc Cơ quan chủ trì : Học viện Báo chí Tuyên truyền Thư ký : CN Nguyễn Phạm Lệ Hằng Hà Nội, 2011 MỤC LỤC 1.Tên đề tài Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài .13 Phương pháp nghiên cứu .14 Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài 14 Nội dung nghiên cứu 15 Chương 1: Các khái niệm,các thành tố bản, yếu tố tác động,vai trò cần thiết phải xây dựng văn hóa học đường 15 1.1 Các khái niệm liên quan đến đề tài 15 1.2 Các thành tố văn hóa học đường đại học 40 1.3 Những yếu tố tác động đến mơi trường văn hóa học đường 47 1.4 Vai trị mơi trường văn hóa học đường đại học 52 1.5 Sự cần thiết phải xây dựng mơi trường văn hóa học đường đại học sinh viên 55 Chương 2: Thực trạng, nội dung việc xây dựng văn hóa học đường hình mẫu, mơ hình văn hóa học đường số trường đại học Hà Nội 58 2.1 Thực trạng văn hóa học đường trường đại học địa bàn Hà Nội 58 2.2 Nội dung việc xây dựng văn hóa học đường trường đại học địa bàn Hà Nội 79 2.3 Xây dựng hình mẫu, mơ hình, tổ chức, thiết chế văn hóa học đường trường đại học Hà Nội 86 Chương Mục tiêu, định hướng giải pháp xây dựng văn hóa học đường trường Đại học địa bàn Hà Nội 135 3.1 Mục tiêu xây dựng văn hóa học đường trường đại học địa bàn Hà Nội 135 3.2 Định hướng giá trị đạo đức xây dựng văn hóa học đường trường Đại học 139 3.3 Những giải pháp xây dựng văn hóa học đường trường đại học địa bàn Hà Nội 146 KẾT LUẬN 164 PHỤ LỤC: 169 AN KET ĐIỀU TRA 170 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA 175 CHÚ THÍCH 188 TÀI LIỆU THAM KHẢO 190 1.Tên đề tài : Xây dựng văn hoá học đường số trường Đại học Hà Nội Lý chọn đề tài Chúng tơi chọn đề tài lý sau đây: 2.1 Tầm quan trọng việc xây dựng văn hố nói chung Ngày nay, văn hoá thấm sâu vào lĩnh vực đời sống xã hội, vấn đề bảo vệ môi trường văn hoá, xây dựng nếp sống lành mạnh sở kế thừa, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại cần phải coi trọng hiểu theo nghĩa rộng, văn hố bao hàm văn hóa vật chất văn hóa tinh thần Theo đó, quốc gia cần có chiến lược, chương trình hành động cụ thể để xây dựng “Một văn hố xã hội phát triển” Ở Việt Nam chương trình hành động đề cập Nghị hội nghị Trung ương (khoá VIII - 1998) Ban chấp hành Trung ương Đảng với việc coi “ Xây dựng mơi trường văn hố” mười nhiệm vụ việc “Xây dựng phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc” Với tâm”Làm cho văn hố thấm sâu vào tồn đời sốngvà hoạt động xã hội, vào người, Từng gia đình, tập thể cộng đồng, địa bàn dân cư, vào lĩnh vực sinh hoạt quan hệ người, tạo đất nước ta đời sống tinh thần, cao đẹp trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tiến bước vững lên CNXH (1), 10 năm thực Nghị Quyết Trung ương 5, khoá VIII) (1998 – 2008), Toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta nỗ lực phấn đấu để giành thành tựu quan trọng nghiệp phát triển văn hoá nước nhà 2.2 Đảng nhà nước nhận thức sớm, phải xây dựng văn hoá học đường Nhận thức tầm quan trọng, tính tồn diện thiết thực phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” Trong đó, xây dựng văn hóa học đường coi nhiệm vụ trọng tâm Đảng ta đề Nghị Trung ương năm 1997, khố VIII, Nghị Trung ương khóa VIII năm 1998 xậy dựng phát triển văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc; Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ năm 2001 Bộ giáo dục - Đào tạo Bộ văn hố Thơng tin ký kế hoạch phối hợp số 2723 /CTCT ngày 12/4/2001 việc “Phối hợp thực phong trào toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hố trường học” Sau năm thực vận động đạt kết bước đầu nhiều mặt bậc học Phong trào phát triển mạnh bề rộng, có nhiều cách làm mới, sáng tạo…" 2.3 Thực trạng xây dựng văn hoá học đường hệ thống trường Đại học Việt Nam nói chung Hà Nội nói riêng Trong q trình xây dựng văn hố học đường đạt nhiều thành to lớn bộc lộ hạn chế cần phải khắc phục: Phong trào bề rộng chưa có bề sâu Một số nơi cịn mang tính thời vụ, hình thức, xuất quan niệm coi thân trường Đại học sở văn hố khơng cần phải đưa phong trào xây dựng đời sống văn hoá vào trường học; Một số trường quan niệm việc thực phong trào đơn giản hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, khơng thấy tác động tích cực, phong giáo dục tư tưởng, đạo đức, nếp sống văn hoá cho sinh viên; danh hiệu thi đua việc xét cấp danh hiệu thi đua chưa thống trường, bậc học, tiêu chí đánh giá, khơng phù hợp với nhà tồn với nhiều trường Đại học Hà Nội Việc xét cấp danh hiệu áp dụng cho thời điểm khác dẫn đến chồng chéo, gây khó khăn cho việc áp dụng sở Công tác tuyên truyền, vận động thực nội dung phong trào trường chưa quan tâm mức dẫn đến phần đông cán bộ, giáo viên, sinh viên chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa nội dung phong trào, chưa tạo chuyển biến mạnh mẽ việc xây dựng trật tự, kỷ cương, đạo đức nếp sống văn hoá trường Đại học Dưới góc nhìn người dạy người học, thấy hạn chế, thiếu sót q trình xây dựng văn hố học đường nhiều trường Đại học xao nhãng việc đưa nghị Đảng vào nhà trường Đại học, Cao đẳng để xây dựng mơi trường văn hố học đường lành mạnh cho hệ tương lai đất nước Theo đó, sở quản lý văn hố người có trách nhiệm cơng tác xây dựng đời sống văn hố sở địa bàn có trường Đại học nhà quản lý giáo dục đào tạo chưa tạo lập hình mẫu, mơ hình thích hợp với mục tiêu cụ thể để xây dựng văn hoá học đường nhà trường Điều dẫn đến việc nhà trường nơi dạy người, rèn luyện đức tài nhiều tệ nạn xã hội “có đất sống”, Thậm chí cịn phát sinh nhiều mặt tiêu cực mặt tư tưởng đạo đức, lối sống người dạy người học làm cho nhà quản lý giáo dục người tâm huyết với nghiệp trồng người ngại 2.4 Yêu cầu cấp bách phải xây dựng văn hoá học đường trường Đại học Từ phân tích trên, rõ ràng việc thiết kế mơ hình, hình mẫu văn hố với hệ tiêu chí, chuẩn mực phù hợp với điều kiện trường Đại học Hà Nội việc làm cấp bách đặt nhà quản lý giáo dục, quản lý văn hoá điều kiện Điều quan trọng cần thiết mà với xu hôị nhập, hàng loạt kiểu sống thay đổi ngày Định hướng giá trị tuổi trẻ, có thay đổi, có sinh viên – phận ưu tú niên – người nhạy cảm với (bao gồm hay dở) Vấn đề cần xây dựng mơ hình cho phù hợp với điều kiện nhà trường nay? Mơ hình bao gồm tiêu chí cụ thể gì? Những phận có trách nhiệm thực hiện? Để giải cách thấu đáo câu hỏi đòi hỏi nhiều công sức nghiên cứu lý luận thực nghiệm với mơ hình khác nhiều trường Đại học nhiều địa phương nước, đặc biệt thủ đô Hà Nội Với cách tiếp cận giải vấn đề người làm cơng tác nghiên cứu văn hố học đường, kinh nghiệm thân tích luỹ thời gian công tác trường Đại học địa bàn hà Nội Trên sở tiếp thu thành người trước, chủ nhiệm đề tài cộng tác viên hy vọng vấn đề bước đầu tháo gỡ nghiên cứu đề tài: “Xây dựng văn hoá học đường số trường Đại học Hà Nội nay” Lịch sử nghiên cứu Vấn đề xây dựng văn hóa nói chung xây dựng văn hóa học đường nói riêng nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu Ở mức độ khác nhau, họ đề cập đến vấn đề: Vấn đề 1: Khái niệm văn hóa Vấn đề có nhiều tác giả tác phẩm đề cập tới Họ đưa nhiều định nghĩa khác văn hóa: - Trong tác phẩm “Cơ sở lý luận văn hóa Mác – Lênin” H, Nxb, Văn hóa, 1981 Ác – môn – đốp A.I (chủ biên), nhà khoa học đưa khái niệm văn hóa: Văn hóa người sáng tạo ra, vận động biến đổi theo thời gian không gian - Tác phẩm “Xây dựng mơi trường văn hóa – Một số lý luận thực tiễn”của Ban tư tưởng văn hóa Trung ương., H., 2004, nhà khoa học cho xây dựng mơi trường văn hóa tức xây dựng mối quan hệ tốt đẹp người với tự nhiên, với xã hội với thân - Văn kiện Hội nghị Trung ương Ban chấp hành TW Đảng khóa VIII H., Nxb Chính trị quốc gia, 1998 đưa khái niệm văn hóa giá trị vật chất tinh thần người Việt Nam sáng tạo trinh lịch sử - Hoàng Vinh Mấy vấn đề lý luận thực tiễn xây dựng văn hóa nước ta H., Nxb Văn hóa – Thơng tin, 1999 Huỳnh Khái Vinh - Những vấn đề văn hóa Việt Nam đương đại H., Nxb Khoa học xã hội, 2000 Phan Thanh Tá Về khái niệm đời sống văn hóa nơng thơn Tạp chí Văn hóa – nghệ thuật, số 4/2003 Dương Tự Đạm – VH niên niên với văn hóa dân tộc Nxb TN 2001 Đặng Đức Siêu “Hành trình văn hóa Việt Nam” Nxb Lao động, Hà Nội 2002 Các tác giả thống với khái niệm văn hóa: văn hóa tất giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo trình lịch sử Xã hội phát triển đời sống văn hóa phong phú sinh động Bề dày văn hóa nhân loại tỷ lệ thuận với thời gian kéo dài lịch sử - Trịnh Thị Minh Loan, tác phẩm”Một số khái niệm văn hóa”Viện nghiên cứu sư phạm, ĐH sư phạm Hà Nội, 2005 Tác giả đưa nhiều khái niệm văn hóa theo góc độ khác nhau: Góc độ lịch sử, dân tộc học, khảo cổ học, văn học, nghệ thuật, triết học, tâm lý học, xã hội học,… - Nguyễn Trần Bạt, viết tác phẩm “Văn hóa người”, Nxb Thơng tin, 2006 Tác giả cho rằng, văn hóa tượng khách quan, tổng hòa tất khía cạnh sống, khơng nên chia thành văn hóa vật chất văn hóa tinh thần Cấu trúc văn hóa gồm: tri thức, tín ngưỡng, đạo đức, truyền thống, pháp luật, thẩm mỹ lối sống,… Vấn đề Thực trạng văn hóa học đường Văn hóa học đường xuống cấp nghiêm trọng Đó lời nhận xét đông đảo nhân dân nhà khoa học Điều thể tác phẩm: - Báo động văn hóa học đường xuống cấp Báo Lao động, ngày 13/12/2009 - Hồng Đức Thực trạng văn hóa học đường Bản tin ĐHQG Hà Nội – số 174, tháng 8/2005 - Trần Anh Quốc Văn hóa học đường ngày bị nhiễm Báo Lao động, số 132 ngày 11/6/2007 Nói chung, phạm trù văn hóa học đường chưa đưa vào phạm vi quản lý nhà trường chúng ta, chưa có tiêu chí khảo sát, đánh giá Bên cạnh trường tốt, cịn nhiều điều khơng hay, đáng quở trách, hầu hết nhà giáo khơng muốn nghe nói đến điều đó, nghe thấy buộn thấy ngượng, thấy xấu hổ Dư luận xã hội, phương tiện thông tin đại chúng lên án xấu xa lẽ khơng thể có nhà trường Xấu xa xâm phạm tình dục trẻ em, đê tiện khơng bạo lực đánh đập trẻ em trường gia đình Hiện tượng khơng đẹp chút nào, nói hèn mạt, lại chuyện xảy hàng ngày nhiều trường thầy giáo, giáo xúc phạm học sinh nhiều hình thức Dạy thêm với thủ đoạn tiêu cực Sinh viên sống bê tha nhà trọ Nói tục, chửi thề phổ biế Đáng buồn học trị hỗn láo với thầy cơ, bạn bè đánh lộn Đó biểu khơng văn hóa, phản văn hóa, khơng thể chấp nhận nhà trường Vấn đề Các thành tố văn hóa học đường - Vấn đề người công đổi Nxb Giáo dục HN 1994 GS Phạm Minh Hạc cho rằng: “Các thành tố văn hóa học đường gồm chủ thể khách thể Chủ thể giảng viên, sinh viên, cán cơng nhân viên Khách thể văn hóa học đường hệ thống cac giá trị văn hóa, hình thức vận động văn hóa, cảnh quan văn hóa - Tác phẩm “Văn hóa lối sống” Thành Lê xác định thành tố văn hóa học đường gồm chủ thể (con người) khách thể, môi trường tự nhiên môi trường xã hội môi trường văn hóa Vấn đề Vai trị văn hóa học đường trường Đại học - Trên “Bàn trịn văn hóa” Báo Lao động, số 117 ngày 26/5/2008, tác giả khẳng định “Xây dựng văn hóa học đường có ý nghĩa định chất lượng đào tạo trường đại học” - GS Trương Lưu, tác phẩm “Văn hóa đạo đức tiến xã hội” Nxb Văn hóa – Thơng tin HN 1998 Cho rằng: Thơng qua văn hóa học đường, sinh viên thầy giáo nhận điểm mạnh điểm yếu - Phạm Minh Hạc, Hồ Sĩ Quý Nghiên cứu người, đối tượng hướng chủ yếu Niên giám nghiên cứu số Nxb KH – XH, HN 2002, tác giả cho rằng: Xây dung văn hóa học đường tạo điều kiện để đưa tiêu chí chân, thiện, mỹ vào trường đại học Vấn đề Nội dung văn hóa học đường - Nguyễn Viết Chức (chủ biên) Xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống đời sống văn hóa thủ Hà Nội thời ký đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước Viện văn hóa Nxb Văn hóa thơng tin HN 2001 Các tác giả cho rằng, trường đại học, nội dung xây dưng văn hóa học đường là: Giáo dục nếp sống văn hóa lành mạnh cho sinh viên xử lý đắn mối quan hệ thầy với thầy, thầy với trò, trò với trò, thầy, trị với cán cơng nhân viên - Viện nghiên cứu Thanh niên, Trung tâm phát triển khoa học công nghệ tài trẻ Thế hệ trẻ Việt Nam – Nghiên cứu lý luận thực tiễn Nxb Lao động – xã hội HN 2001 Nhấn mạnh nâng cấp, cải tạo sở vật chất trường đại học để đáp ứng nhiệm vụ giáo dục đào tạo đạt chất lượng cao - GS Phạm Minh Hạc tác phẩm Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa kỷ XXI Nxb Giáo dục quốc gia HN 1999, Nhấn mạnh giáo dục nếp sống văn hóa cho sinh viên học tập, sinh hoạt, văn hóa, tiêu dùng ứng xử giữ vai trò quan trọng Vấn đề 6: Văn hóa ứng xử trường Đại học 10 ... chế văn hóa học đường trường đại học Hà Nội 86 Chương Mục tiêu, định hướng giải pháp xây dựng văn hóa học đường trường Đại học địa bàn Hà Nội 135 3.1 Mục tiêu xây dựng văn hóa học đường trường. .. dựng mơi trường văn hóa học đường đại học sinh viên 55 Chương 2: Thực trạng, nội dung việc xây dựng văn hóa học đường hình mẫu, mơ hình văn hóa học đường số trường đại học Hà Nội ... số khái niệm liên quan đến đề tài xây dựng văn hóa học đường trường Đại học 13 4.2 Tìm hiểu thực trạng văn hố học đường số trường Đại học Hà Nội 4.3 Từ thực tế khảo sát văn hoá học đường số trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng văn hóa học đường trong một số trường đại học ở hà nội hiện nay , Xây dựng văn hóa học đường trong một số trường đại học ở hà nội hiện nay

Từ khóa liên quan