0

Tỉnh ủy thái bình lãnh đạo khoa học và công nghệ hiện nay

126 11 1
  • Tỉnh ủy thái bình lãnh đạo khoa học và công nghệ hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÊN NGUYỄN VĂN HUY TỈNH ỦY THÁI BÌNH LÃNH ĐẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƢỚC HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÊN NGUYỄN VĂN HUY TỈNH ỦY THÁI BÌNH LÃNH ĐẠO KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ HIỆN NAY Ngành: Xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nƣớc Mã số: 60 31 02 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƢỚC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS, TS TRẦN THỊ ANH ĐÀO HÀ NỘI - 2016 Luận văn đƣợc chỉnh sửa theo ý kiến Hội đồng khoa học CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PGS,TS LƢU VĂN AN LỜI CAM DOAN Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các kết luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn bảo đảm tính xác, tin cậy trung thực Tác giả luận văn NGUYỄN VĂN HUY DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CNH, HĐH : Công nghiệp hóa, đại hóa Ctr/TU : Chƣơng trình tỉnh ủy CP : Chính phủ KH – CN : Khoa học – Công nghệ NQ : Nghị QĐ : Quyết định TW : Trung ƣơng UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Kết khảo sát việc tổ chức triển khai,quán triệt nghị Trung ƣơng lĩnh vực KH - CN 49 Biểu đồ 2.2 Kết khảo sát việc lãnh đạo cơng tác trị - tƣ tƣởng lĩnh vực KH - CN Tỉnh ủy 53 Biểu đồ 2.3 Kết đánh giá việc ban hành thị, nghị Tỉnh ủy định hƣớng cho phát triển lĩnh vực KH - CN 68 Biểu đồ 2.4: Kết khảo sát Tỉnh ủy định hƣớng việc xây dựng máy tổ chức cán phát triển Đảng lĩnh vực KH - CN 69 Biểu đồ 2.5: Kết khảo sát nguyên nhân ảnh hƣởng tích cực đến trình phát triển lĩnh vực KH - CN tỉnh Thái Bình 71 Biểu đồ 3.1: Các giải pháp để tăng cƣờng lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình lĩnh vực khoa học công nghệ thời gian tới 79 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỈNH ỦY LÃNH ĐẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 1.1 Một số khái niệm vai trị khoa học cơng nghệ 1.2 Nội dung phƣơng thức lãnh đạo khoa học công nghệ tỉnh ủy 21 Chƣơng 2: TỈNH ỦY THÁI BÌNH LÃNH ĐẠO KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ HIỆN NAY - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 28 2.1 Những yếu tố ảnh hƣởng đến lãnh đạo khoa học cơng nghệ tỉnh ủy Thái Bình 28 2.2 Thực trạng Tỉnh uỷ Thái Bình lãnh đạo khoa học công nghệ 47 2.3 Nguyên nhân số kinh nghiệm lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình khoa học cơng nghệ 70 Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TỈNH ỦY THÁI BÌNH ĐỐI VỚI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỜI GIAN TỚI 77 3.1 Phƣơng hƣớng tăng cƣờng lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình khoa học cơng nghệ 77 3.2 Một số giải pháp tăng cƣờng lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình khoa học cơng nghệ 88 KẾT LUẬN 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 TÓM TẮT LUẬN VĂN PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong lịch sử phát triển xã hội lồi ngƣời, KH - CN đóng vai trị quan trọng Ngày nay, KH - CN ngày thực trở thành động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội phát triển bền vững quốc gia KH-CN sở tạo phƣơng tiện cách thức sản xuất loài ngƣời, định trình độ phát triển lực lƣợng sản xuất, phát triển thời đại Theo C.Mác, thời đại kinh tế khác chỗ chúng sản xuất gì, mà chỗ chúng sản xuất cách nào, với tƣ liệu lao động KH - CN tạo suất lao động xã hội cao, tăng trƣởng kinh tế nhanh mở đƣờng cho phát triển kinh tế - xã hội Theo Lênin, CNXH có chiến thắng chủ nghĩa tƣ hay khơng suất lao động có cao hay khơng, mà suất lao động xã hội tỷ lệ thuận với trình độ KH - CN Việc áp dụng rộng rãi thành tựu KH - CN góp phần chuyển dịch cấu kinh tế từ nơng nghiệp sang cơng nghiệp dịch vụ Bên cạnh đó, KH - CN góp phần chuyển dịch cấu lao động xã hội từ nông dân chiếm đa số chuyển sang công nhân trí thức chiếm đa số KH - CN góp phần thay đổi sâu sắc mặt đời sống xã hội nhƣ nâng cao dân trí, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực nâng cao chất lƣợng sống Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: CNXH cộng với khoa học, chắn đƣa loài ngƣời đến hạnh phúc vô tận Nhƣ vậy, KH - CN nhân tố định để đẩy mạnh trình phát triển, đại hóa đất nƣớc, giữ vai trị định nghiệp phát triển kinh tế - xã hội quốc gia KH - CN đóng góp vai trị to lớn việc tăng suất lao động quốc gia, vùng lãnh thổ, địa phƣơng, KH - CN ngày trở thành lực lƣợng sản xuất quan trọng nhân loại Đảng ta ln coi trọng vai trị KH - CN, coi việc phát triển KH CN nhân tố hàng đầu để phát triển kinh tế - xã hội Đại hội XII Đảng khẳng định: Phát triển mạnh mẽ KH - CN, làm cho KH - CN thực quốc sách hàng đầu, động lực quan trọng để phát triển lực lƣợng sản xuất đại, kinh tế tri thức, nâng cao suất, chất lƣợng, hiệu sức cạnh tranh kinh tế; bảo vệ môi trƣờng, bảo đảm quốc phòng, an ninh [54, tr.119-120] Sự lãnh đạo Đảng KH - CN quan trọng, đƣa nƣớc ta hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ thời kỳ độ lên CNXH Tuy nhiên, hoạt động KH - CN nƣớc ta chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố (CNH, HĐH) đất nƣớc, xu hội nhập quốc tế phát triển kinh tế tri thức giới Đại hội Đảng lần thứ XII hạn chế hoạt động KH - CN là: Chƣa thực gắn kết trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội Việc huy động nguồn lực xã hội cho khoa học, cơng nghệ chƣa đƣợc trọng Khơng hồn thành mục tiêu xây dựng trung tâm khoa học lớn đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội [54, tr.119] Vì vậy, Đảng coi trọng lãnh đạo phát triển KH - CN Đảng tỉnh Thái Bình nhận thức đắn kịp thời lãnh đạo KH - CN góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nông đƣờng CNH, HĐH Nhờ đó, KH - CN tỉnh đạt đƣợc thành tựu đáng kể, có tác động sâu sắc đến phát triển xã hội Lực lƣợng lao động sản xuất phát triển, đời sống vật chất nhân dân đƣợc cải thiện rõ rệt Tuy nhiên, lĩnh vực KH - CN Thái Bình cịn yếu kém, bất cập nhiều nguyên nhân Trong đó, nguyên nhân quan trọng công tác lãnh đạo, đạo Ban Chấp hành Đảng tỉnh lĩnh vực KH - CN bộc lộ nhiều hạn chế Một số cấp ủy đảng, quyền, quan, đơn vị chƣa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trị KH - CN; chƣa coi trọng đầu tƣ nghiên cứu, ứng dụng phát triển KH - CN Điều địi hỏi cần có nghiên cứu để có giải pháp tăng cƣờng lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình KH - CN Những lý thúc tác giả chọn đề tài: “Tỉnh ủy Thái Bình lãnh đạo khoa học cơng nghệ nay” để thực luận văn thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nƣớc Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Liên quan đến đề tài có số cơng trình nghiên cứu, luận văn báo khoa học, tiêu biểu là: Ban Khoa giáo Trung ƣơng (2004), “Tìm hiểu cơng tác khoa giáo tình hình mới”, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Tài liệu nêu bật đƣợc quan điểm, đƣờng lối Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác khoa giáo tình hình mới; đồng thời đề cập nhiệm vụ, giải pháp cấp uỷ đảng cần tập trung để thực quan điểm, đƣờng lối Phan Xuân Dũng, Hồ Thị Mỹ Duệ (2006), Một số vấn đề lý luận thực tiễn đánh giá KH - CN Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Tài liệu cung cấp số quan niệm KH - CN trình bày nội dung đánh giá KH - CN Việt Nam Trần Thị Anh Đào (chủ biên) (2011), Giáo trình Quản lý giáo dục khoa học, Nxb Chính trị - hành Hà Nội Tài liệu hệ thống hoá quan điểm lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam lĩnh vực giáo 105 cán KH – CN đào tạo, bồi dƣỡng, nghiên cứu, học tập nƣớc ngoài; tổ chức cho cán KH - CN, chủ doanh nghiệp hộ nơng dân có trình độ tham quan, tìm hiểu cơng nghệ nƣớc số nƣớc giới để tiếp thu, ứng dụng địa phƣơng, đơn vị Khai thác, tận dụng lực KH - CN nƣớc quốc tế Đa dạng hóa mối quan hệ hình thức hợp tác nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ Trƣớc hết, tỉnh cần thực số sách để thu hút quan tâm viện nghiên cứu, cán KH - CN phạm vi nƣớc, hỗ trợ giải vấn đề đặt cho KH - CN từ đến năm 2020 mà tỉnh chƣa có đủ điều kiện khả giải Đồng thời, cần chủ động tìm hiểu lực sở trƣờng viện nghiên cứu, nhà khoa học chuyên gia công nghệ đầu ngành nƣớc để chủ động đặt vấn đề hợp tác, hỗ trợ chuyển giao cơng nghệ Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho nhà khoa học, chuyên gia công nghệ tiếp cận với thực tiễn sản xuất đời sống tỉnh để họ góp phần phát vấn đề trƣớc mắt nhƣ lâu dài đặt cho KH - CN tỉnh Trên sở tìm kiếm giải pháp, phƣơng án khả thi để thực thông qua đƣờng hợp tác, liên kết hai bên nhiều bên, mua bán trao đổi công nghệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp tác KH - CN theo kênh khác Đƣa hợp tác KH - CN tỉnh với tổ chức nƣớc quốc tế thành nội dung quan trọng gắn liền với hợp tác kinh tế - xã hội Tiểu kết chƣơng Trong chƣơng này, dựa tình hình thực tế tỉnh Thái Bình, tác giả đề xuất phƣơng hƣớng số giải pháp tăng cƣờng lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình KH - CN thời gian tới Để xây dựng lĩnh vực KH - CN ngày vững mạnh, xứng tầm, đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, Tỉnh ủy 106 Thái Bình cần phải tập trung thực giải pháp nhằm tăng cƣờng vai trò lãnh đạo lĩnh vực KH - CN thông qua giải pháp mang tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế tỉnh Thái Bình Thơng qua giải pháp này, lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình lĩnh vực KH - CN đƣợc tăng cƣờng Đây nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phịng, an ninh tỉnh Thái Bình thời gian tới 107 KẾT LUẬN Ngoài mạnh lĩnh vực nông nghiệp, thời kỳ CNH, HĐH ngày nay, Thái Bình tỉnh có tiềm kinh tế đa dạng, phong phú có vị trí quan trọng quốc phòng, an ninh; nhân dân cần cù lao động sáng tạo có truyền thống yêu nƣớc cách mạng, truyền thống hiếu học Phát huy lợi phẩm chất tốt đẹp đó, năm qua, tỉnh Thái Bình có đóng góp xứng đáng quan trọng vào nghiệp đổi quê hƣơng, đất nƣớc Tuy nhiên, điều kiện kinh tế nhƣ nay, Thái Bình cịn tỉnh nghèo, đời sống thu nhập nhân dân nhiều khó khăn, điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội nâng cao chất lƣợng đời sống nhân dân cịn nhiều bất cập, hạn chế Vì cần thiết cấp bách Thái Bình để tạo nên nhân tố nội sinh, phát huy nội lực nhằm khai thác có hiệu tiềm tỉnh phải không ngừng phát triển KH - CN Đây yêu cầu cấp bách, nhiệm vụ trọng tâm thƣờng xuyên lâu dài, trách nhiệm cấp ủy đảng, quyền, ban, ngành, đồn thể tồn xã hội, ngành KH - CN giữ vai trò nòng cốt Song, để toàn xã hội sức, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả, thiết phải có lãnh đạo toàn diện, thƣờng xuyên lâu dài Tỉnh ủy - yếu tố định đƣa nghiệp KH - CN tỉnh phát triển Thời gian tới, để Tỉnh ủy Thái Bình lãnh đạo nghiệp KH - CN tỉnh có đƣợc kết tốt, cần tập trung vào giải pháp tăng cƣờng lãnh đạo lĩnh vực KH - CN Những giải pháp đƣợc đề cập luận văn quan trọng, có tác động qua lại, bổ sung cho nhau, vận dụng phải có quan điểm tồn diện, đồng hệ thống, không đƣợc trọng coi nhẹ giải pháp Việc đổi nâng cao chất lƣợng lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình lĩnh vực KH - CN trình vận động, phát triển khơng ngừng Sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, địi hỏi cấp ủy, quyền, ngành KH - CN tỉnh sở, ban, ngành, nhà nghiên cứu lý luận đóng góp cơng sức, trí tuệ công sức nhiều 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Khoa giáo Trung ƣơng (2004), Tìm hiểu cơng tác khoa giáo tình hình mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình (2014), Báo cáo tình hình triển khai thực Nghị 20-NQ/TW “Phát triển khoa học – công nghệ phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” Ban Tƣ tƣởng – Văn hóa Trung ƣơng (1996), Tài liệu nghiên cứu văn kiện Đại hội VIII Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bách khoa thƣ Hà Nội (1999), Khoa học công nghệ, Nxb Tử điển bách khoa, Hà Nội Bộ Khoa học – Công nghệ, Trung tâm Thông tin KH&CN quốc gia (2004), Khoa học cơng nghệ giới – xu sách năm đầu kỷ XXI Bộ Khoa học – Công nghệ Môi trƣờng (2001), Luật Khoa học Công nghệ Nghị định hướng dẫn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Khoa học – Công nghệ Môi trƣờng (2002), KH&CN Việt Nam năm 2001, Nxb Hà Nội Bộ Khoa học – Công nghệ Môi trƣờng (2005), Văn pháp luật khoa học – công nghệ, tập 12, Nxb Tƣ pháp, Hà Nội Bộ Khoa học – Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ (2008), Hướng dẫn số 6/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV thực Nghị định số 80/2007/NĐCP ngày 19/5/2007 Chính phủ doanh nghiệp khoa học cơng nghệ 10 Chính phủ (2003), Nghị định số 122/2003/NĐ-CP thành lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia 109 11 Cổng thơng tin điện tử Chính phủ nƣớc Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật số 80/2016/QH11 Quốc hội: Luật Chuyển giao công nghệ 12 Vũ Đình Cự (1996), Khoa học cơng nghệ - lực lượng sản xuất hàng đầu, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Chính phủ (2005), Nghị định số 115/2005/NĐ-CP quy định chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức khoa học công nghệ cơng lập 14 Chính phủ (2007), Nghị định số 80/2007/NĐ-CP doanh nghiệp khoa học cơng nghệ 15 Chính phủ (2010), Nghị định số 80/2010/NĐ-CP quy định hợp tác, đầu tư với nước lĩnh vực khoa học công nghệ 16 Phạm Xuân Dũng, "Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ phục vụ nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố", Tạp chí Cộng sản số 1/2016 17 Phạm Xuân Dũng, Hồ Thị Mỹ Duệ (2006), Một số vấn đề lý luận thực tiễn đánh giá KH&CN Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Trần Thị Anh Đào (2011), Giáo trình Quản lý giáo dục khoa học, Nxb Chính trị - hành chính, Hà Nội 19 Vũ Cao Đàm (2001), Đánh giá nghiên cứu khoa học, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội 21 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật Hà Nội 22 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 110 23 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (Khóa VIII), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Văn kiện Nghị số 20-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát triển khoa học công nghệ phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế 29 Lê Thị Thanh Hà (2011), Luận văn thạc sỹ: Đổi nhiệm vụ quản lý KH - CN nhằm nâng cao hiệu hoạt động KH - CN ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam 30 Trần Ngọc Hiên, "Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý khoa học giai đoạn nay", Thông tin Những vấn đề lý luận số 12/2014 31 Lƣơng Khắc Hiếu (2002), Nguyên lý cơng tác tư tưởng (học phần 2), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 32 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2014), Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam (tập 2), Nxb Lý luận trị, Hà Nội 33 Trần Văn Khải (2014), Luận văn cao cấp trị: Tỉnh uỷ Bắc Giang lãnh đạo KH - CN giai đoạn 34 C.Mác – Ph Ăngghen tồn tập (1999), tập 12, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội 111 35 C.Mác – Ph Ăngghen tồn tập (1999), tập 23, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội 36 Hồ Chí Minh tồn tập (1995), tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Hồ Chí Minh tồn tập (2000), tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 38 Hồ Chí Minh tồn tập (2000), tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 39 Nhiều tác giả (2003), Tìm hiểu cơng tác khoa giáo tình hình mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Lâm Tố Nhƣ (2013), Luận văn thạc sỹ: Chính sách tạo nguồn tin cập nhật phục vụ hoạt động KH - CN tỉnh Bạc Liêu 41 V.I.Lê nin toàn tập (1978), tập 4, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 42 V.I.Lê nin toàn tập (1979), tập 39, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 43 Phân viện Báo chí Tuyên truyền – Khoa Tuyên truyền (2004), Giáo trình cơng tác khoa giáo, Hà Nội 44 Phân viện Báo chí Tuyền truyền (1999), Nguyên lý cơng tác tư tưởng (tập 1), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 45 Nguyễn Quân (2013), Phát triển nâng cao hiệu khoa học công nghệ phục vụ nghiệp CNH, HĐH đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, Tạp chí Cộng sản, số 4/2013 46 Sở Khoa học – công nghệ Thái Bình, Báo cáo tổng kết năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 47 Tài liệu học tập Nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khóa VIII), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 48 Tỉnh ủy Thái Bình, Chương trình hành động số 25-CTr/TU, ngày 21/01/2013 Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực Nghị Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) phát triển KH - CN phục vụ nghiệp CNH, HĐH điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập quốc tế 112 49 Tỉnh ủy Thái Bình, Báo cáo kết công tác xây dựng Đảng năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 50 Tỉnh uỷ Thái Bình, Báo cáo số 74-BC/TU kết năm triển khai thực Nghị quyếtHội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) phát triển KH - CN phục vụ nghiệp CNH, HĐH điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập quốc tế 51 Tỉnh uỷ Thái Bình, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Thái Bình lần thứ XVII, XVIII, XIII (Tài liệu lưu hành nội bộ) 52 Trƣờng Đại học Tây Nguyên, Phƣơng pháp tiếp cận khoa học (2007) (Tài liệu dùng cho cao học) 53 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 54 Văn phòng Trung ƣơng Đảng (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 55 Phạm Hồng Việt (2013), Luận văn thạc sỹ: Các giải pháp thúc đẩy hoạt động Trung tâm ứng dụng tiến KH - CN địa phương theo chế tự chủ (Nghiên cứu trường hợp Trung tâm Ứng dụng tiến KH - CN Thái Bình) 56 Nguyễn Nhƣ Ý (chủ biên) (1998), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội PHỤ LỤC PHIẾU XIN Ý KIẾN Chúng nghiên cứu Đề tài: “Tỉnh ủy Thái Bình lãnh đạo khoa học cơng nghệ nay” nhằm tìm giải pháp tăng cƣờng lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình lĩnh vực khoa học công công nghệ (KH - CN) Xin ông (bà) vui lòng cung cấp số thông tin qua việc trả lời câu hỏi dƣới cách đánh dấu X vào phƣơng án mà ông (bà) cho thích hợp trả lời ngắn gọn câu hỏi Xin trân trọng cảm ơn! Câu 1: Ơng (bà) xin vui lịng cho biết số thơng tin cá nhân: - Giới tính: Nam - Tuổi: Dƣới 30 tuổi Từ 30 đến 39 tuổi Từ 40 đến 60 tuổi - Trình độ học vấn: Tiểu học, Trung học sở Trung học phổ thông Trung cấp, Cao đẳng Đại học trở lên - Trình độ lý luận trị: Chƣa đƣợc đào tạo Sơ cấp Trung cấp Cử nhân, cao cấp Nữ Câu 2: Ông (bà) đánh giá nhƣ vai trò lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình lĩnh vực KH - CN tỉnh nhà nay? Rất quan trọng Quan trọng Bình thƣờng Khơng quan trọng Câu 3: Theo ơng (bà) quan tâm lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình lĩnh vực KH - CN thời gian qua mức độ nào? Quan tâm nhiều Quan tâm nhƣng chƣa nhiều Chƣa quan tâm Khó trả lời Câu 4: Ông (bà) đánh giá nhƣ thực trạng Tỉnh ủy Thái Bình lãnh đạo lĩnh vực KH - CN thời gian qua? Mức độ Nội dung đánh giá Việc tổ chức triển khai, quán triệt Nghị Trung ƣơng lĩnh vực KH - CN? Việc ban hành thị, nghị Tỉnh ủy định hƣớng cho phát triển lĩnh vực KH - CN tỉnh nhà? Lãnh đạo cơng tác trị - tƣ tƣởng lĩnh vực KH - CN Tỉnh ủy? Tỉnh ủy định hƣớng việc xây dựng máy tổ chức cán phát triển đảng lĩnh vực KH - CN? Tỉnh ủy lãnh đạo công tác quần chúng lĩnh vực KH - CN? Công tác kiểm tra, giám sát Tỉnh ủy lĩnh vực KH - CN? Tốt Bình Chƣa thƣờng tốt Câu 5: Theo ơng (bà) ngun nhân sau có ảnh hƣởng tích cực đến trình phát triển lĩnh vực KH - CN tỉnh nhà? Đƣờng lối đạo lĩnh vực KH - CN đắn Đảng Sự quan tâm cấp ủy Đảng, quyền đồn thể tỉnh lĩnh vực KH - CN Việc Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trƣơng, chế, sách phù hợp Nỗ lực ngành KH - CN tỉnh nhà Sự sáng tạo lao động sản xuất nhân dân tỉnh Các nguyên nhân khác: (ghi rõ)…………………… ………………………………………………………… Câu 6: Để tăng cƣờng lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình lĩnh vực KH - CN, thời gian tới, theo ông (bà) cần tập trung thực giải pháp dƣới đây? Nâng cao nhận thức lực lãnh đạo cấp ủy, tổ chức Đảng lĩnh vực KH - CN Đổi nội dung, phƣơng thức lãnh đạo Tỉnh ủy lĩnh vực KH CN Nâng cao chất lƣợng tham mƣu sở, ban, ngành đặc biệt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đổi mạnh mẽ công tác quản lý UBND tỉnh hoạt động lĩnh vực KH - CN Các giải pháp khác: (ghi rõ)…………………….…… TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT XIN Ý KIẾN - Số phiếu phát : 200 - Số phiếu thu : 200 - Thời gian thực : Tháng 12 năm 2015 - Đối tƣợng khảo sát : Đội ngũ báo cáo viên tỉnh Thái Bình - Địa điểm thực : Tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 12/2015 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức - Ngƣời thực : Nguyễn Văn Huy Bảng 1: Đánh giá vai trị vai trị Tỉnh ủy Thái Bình lĩnh vực KH - CN tỉnh nhà nay? TT Các phƣơng án trả lời Kết Tỷ lệ % Rất quan trọng 165 82,5 Quan trọng 31 15,5 Bình thƣờng 04 2,0 Khơng quan trọng 0 Bảng Đánh giá quan tâm lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình lĩnh vực KH - CN thời gian qua Các phƣơng án trả lời TT Kết Tỷ lệ % Quan tâm nhiều 139 69,5 Quan tâm nhƣng chƣa nhiều 56 28,0 Chƣa quan tâm 04 2,0 Khó trả lời 01 0,5 Bảng Đánh giá thực trạng Tỉnh ủy Thái Bình lãnh đạo lĩnh vực KH - CN thời gian qua Thực trạng TT Tổ chức triển khai, quán triệt Nghị Trung ƣơng lĩnh vực KH - CN? Bình Chƣa thƣờng tốt 77,0% 16,5% 6,5% 60,5% 29,0% 11,5% 82,0% 12,0% 6,0% 70,0% 14,5% 15,5% 67,0% 29,0% 8,0% 51,0% 38,5% 11,0% Tốt Ban hành thị, nghị Tỉnh ủy định hƣớng cho phát triển lĩnh vực KH - CN tỉnh nhà? Lãnh đạo cơng tác trị - tƣ tƣởng lĩnh vực KH - CN Tỉnh ủy? Tỉnh ủy định hƣớng việc xây dựng máy tổ chức cán phát triển đảng lĩnh vực KH - CN? Tỉnh ủy lãnh đạo công tác quần chúng lĩnh vực KH - CN? Công tác kiểm tra, giám sát Tỉnh ủy lĩnh vực KH - CN? Bảng Các nguyên nhân ảnh hƣởng tích cực đến trình phát triển lĩnh vực KH - CN tỉnh nhà TT Các phƣơng án trả lời Kết Tỷ lệ % Đƣờng lối đạo lĩnh vực KH - CN đắn Đảng 154 77,0 Sự quan tâm cấp ủy đảng, quyền đồn thể 187 93,5 113 56,5 tỉnh lĩnh vực KH - CN Việc Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trƣơng, chế, sách phù hợp Nỗ lực ngành KH - CN tỉnh nhà 163 81,5 Sự cần cù, sáng tạo lao động sản xuất tầng 124 62,0 14 7,0% lớp nhân dân tỉnh Các nguyên nhân khác Bảng Các giải pháp để tăng cƣờng lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình lĩnh vực KH - CN thời gian tới TT Các phƣơng án trả lời Nâng cao nhận thức lực lãnh đạo cấp ủy, tổ Kết Tỷ lệ % 187 93,5 185 92,5 172 86,0 197 98,5 16 8,0 chức Đảng lĩnh vực KH - CN Đổi nội dung, phƣơng thức lãnh đạo Tỉnh ủy lĩnh vực KH - CN Nâng cao chất lƣợng tham mƣu sở, ban, ngành đặc biệt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đổi mạnh mẽ công tác quản lý UBND tỉnh hoạt động lĩnh vực KH - CN Các giải pháp khác TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên đề tài: “Tỉnh ủy Thái Bình lãnh đạo khoa học công nghệ nay” Ngành: Xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nƣớc; Mã số: 60 31 02 03 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS, TS Trần Thị Anh Đào Tác giả luận văn: Nguyễn Văn Huy Trong lịch sử phát triển xã hội loài ngƣời, KH - CN đóng vai trị quan trọng Ngày nay, KH - CN ngày thực trở thành động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội phát triển bền vững quốc gia Đảng ta ln coi trọng vai trị KH - CN, coi việc phát triển KH - CN nhân tố hàng đầu để phát triển kinh tế - xã hội Từ thực trạng lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình KH - CN cho thấy kết đạt đƣợc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh địa bàn tỉnh Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt đƣợc, lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình KH - CN bất cập, hạn chế, cần có giải pháp khắc phục Vì tác giả chọn đề tài: “Tỉnh ủy Thái Bình lãnh đạo khoa học công nghệ nay” làm luận văn thạc sĩ Với kết cấu chƣơng: Chƣơng 1: Tỉnh uỷ lãnh đạo khoa học công nghệ - số vấn đề lý luận Chƣơng 2: Tỉnh uỷ Thái bình lãnh đạo khoa học công nghệ - thực trạng, nguyên nhân kinh nghiệm Chƣơng 3: Phƣơng hƣớng số giải pháp tăng cƣờng lãnh đạo Tỉnh uỷ Thái Bình khoa học công nghệ thời gian tới Luận văn làm rõ số vấn đề có tính lý luận thực tiễn công tác lãnh đạo Đảng, tỉnh uỷ nói chung, Tỉnh uỷ Thái Bình nói riêng KH - CN Đánh giá thực trạng lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình KH - CN, qua đề xuất phƣơng hƣớng số giải pháp có tính khoa học, thực tiễn nhằm tăng cƣờng lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình KH - CN thời gian tới ... 28 Chƣơng TỈNH ỦY THÁI BÌNH LÃNH ĐẠO KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ HIỆN NAY - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 2.1 Những yếu tố ảnh hƣởng đến lãnh đạo khoa học cơng nghệ tỉnh ủy Thái Bình 2.1.1... TỈNH ỦY THÁI BÌNH LÃNH ĐẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN NAY - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 28 2.1 Những yếu tố ảnh hƣởng đến lãnh đạo khoa học công nghệ tỉnh ủy Thái Bình ... địa bàn tỉnh 1.2 Nội dung phƣơng thức lãnh đạo khoa học công nghệ tỉnh ủy 1.2.1 Nội dung lãnh đạo tỉnh ủy khoa học cơng nghệ Có nhiều cách tiếp cận nội dung lãnh đạo Đảng nói chung tỉnh ủy nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Tỉnh ủy thái bình lãnh đạo khoa học và công nghệ hiện nay , Tỉnh ủy thái bình lãnh đạo khoa học và công nghệ hiện nay

Từ khóa liên quan