0

Nâng cao chất lượng đào tạo phóng viên truyền hình ở việt nam hiện nay

250 2 0
  • Nâng cao chất lượng đào tạo phóng viên truyền hình ở việt nam hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN TRẦN TIẾN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO PHĨNG VIÊN TRUYỀN HÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ BÁO CHÍ HỌC HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN TRẦN TIẾN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO PHĨNG VIÊN TRUYỀN HÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Ngành: Báo chí học Mã số: 62 32 01 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ BÁO CHÍ HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: 1- TS NGUYỄN TRÍ NHIỆM 2- TS TRẦN THỊ THU NGA HÀ NỘI – 2017 MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu MỞ ĐẦU TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 12 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO PHĨNG VIÊN TRUYỀN HÌNH Ở VIỆT NAM 39 1.1 Các khái niệm vấn đề nghiên cứu 39 1.2 Triết lý giáo dục đào tạo phóng viên truyền hình 47 1.3 Yêu cầu phóng viên truyền hình bối cảnh 49 1.4 Các yếu tố đảm bảo chất lƣợng đào tạo phóng viên truyền hình Việt Nam 57 Chƣơng 2: KHẢO SÁT CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO PHĨNG VIÊN TRUYỀN HÌNH Ở VIỆT NAM 70 2.1 Phƣơng pháp khảo sát 70 2.2 Kết khảo sát 74 2.3 Kết nghiên cứu yếu tố đảm bảo chất lƣợng đào tạo báo chí truyền hình số quốc gia giới 107 Chƣơng 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO PHĨNG VIÊN TRUYỀN HÌNH Ở VIỆT NAM 120 3.1 Những vấn đề đặt từ thực trạng đào tạo phóng viên truyền hình Việt Nam 120 3.2 Mơ hình nâng cao chất lƣợng đào tạo phóng viên truyền hình Việt Nam 125 3.3 Các giải pháp thực mơ hình nâng cao chất lƣợng đào tạo phóng viên truyền hình Việt Nam 127 3.4 Một số khuyến nghị 157 KẾT LUẬN 162 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 166 TÀI LIỆU THAM KHẢO 167 PHỤ LỤC .- - DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AJC : Học viện Báo chí Tun truyền BCTH : Báo chí truyền hình BC&TT : Báo chí Tuyên truyền CĐTH : Cao đẳng Truyền hình CLĐT : Chất lƣợng đào tạo CTV : Trƣờng Cao đẳng Truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam GD&ĐT : Giáo dục đào tạo GV : Giảng viên PTTH : Phát truyền hình PV : Phóng viên PVTH : Phóng viên truyền hình SV : Sinh viên THVN : Truyền hình Việt Nam VN : Việt Nam VTV : Đài Truyền hình Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Biểu/Bảng Nội dung Trang Biểu đồ 2.1 Phƣơng thức tuyển sinh ngành báo chí 76 Biểu đồ 2.2 Hình thức xét tuyển ngành báo chí 76 Đánh giá mức độ cần thiết số môn chuyên ngành 79 Biểu đồ 2.3 Trình độ giảng viên hữu Học viện BC&TT năm học 2014-2015 81 Biểu đồ 2.4 Đánh giá mức độ phù hợp phƣơng pháp giảng dạy khả tiếp thu nội dung môn chuyên ngành 84 Biểu đồ 2.5 Mức độ thiết thực khối kiến thức 92 Biểu đồ 2.6 Đánh giá khối lƣợng kiến thức so với khả tiếp thu 92 Biểu đồ 2.7 Mức độ sử dụng thiết bị giảng viên chuyên ngành 97 Biểu đồ 2.8 Đề nghị tăng phƣơng pháp giảng dạy môn chuyên ngành 98 Biểu đồ 2.9 Đề nghị giảm phƣơng pháp giảng dạy môn chuyên ngành 98 Bảng 2.1 Biểu đồ 2.10 Đề nghị tỷ lệ thời gian học môn chuyên ngành 99 Biểu đồ 2.11 Tổ chức thực hành nghề quan báo chí năm thứ 100 Biểu đồ 2.12 Tổ chức thực hành nghề quan báo chí năm thứ 100 Biểu đồ 2.13 Ý kiến tài liệu tham khảo môn chuyên ngành 102 Biểu đồ 2.14 Ý kiến đánh giá trang thiết bị, phòng thực hành/studio cho mơn chun ngành 103 Biểu đồ 2.15 Hình thức thi phù hợp môn chuyên ngành 106 MỞ ĐẦU 1- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1 Đào tạo báo chí đa phƣơng tiện xu hƣớng nhƣng nhu cầu sử dụng phóng viên truyền hình lớn tƣơng lai Khai sinh từ ngày 7/9/1970, trải qua 45 năm phát triển, ngành truyền hình Việt Nam có bƣớc tiến vƣợt bậc, đặc biệt khoảng 10 năm trở lại Từ chỗ có đài truyền hình với thời lƣợng phát sóng vài ngày, đến hết năm 2015, hệ thống truyền hình từ trung ƣơng đến địa phƣơng có 65 đài Ngồi 105 kênh truyền hình quảng bá, hệ thống truyền hình trả tiền phát triển mạnh nhiều công nghệ truyền dẫn nhƣ truyền hình cáp (gồm IPTV), truyền hình mặt đất kỹ thuật số, truyền hình trực tiếp qua vệ tinh truyền hình di động với 73 kênh phục vụ khoảng 9,9 triệu th bao tồn quốc (trong th bao truyền hình cáp chiếm 80,8%) Ngồi ra, có 06 kênh truyền hình hoạt động khơng có hạ tầng phát sóng truyền hình riêng, bao gồm kênh: Truyền hình VOV, Truyền hình Cơng an nhân dân, Truyền hình Thơng tấn, Truyền hình quốc phịng, Truyền hình Quốc hội, Truyền hình Nhân dân [104 ] Nguồn nhân lực làm truyền hình góp phần làm nhân lực làm báo nƣớc có “tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm 6,5%” [103 ,t.12] Bên cạnh đó, nhiều cơng ty truyền thơng tham gia sản xuất chƣơng trình truyền hình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020” (số 1448/QĐ-TTg ngày 19/8/2013), theo đó, từ năm 2015 cung cấp ổn định 70 đến 80 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ trị, thơng tin tuyên truyền thiết yếu Đảm bảo cung cấp khoảng 40 đến 50 kênh truyền hình chuyên biệt Việt Nam cho dịch vụ truyền hình trả tiền Đến năm 2020, nƣớc có khoảng 60% đến 70% số hộ sử dụng dịch vụ Có thể thấy, phát triển truyền hình đặt yêu cầu nguồn nhân lực cho lĩnh vực phải gia tăng số lƣợng chất lƣợng Việc đào tạo chuyên sâu vào chuyên ngành có giá trị thực tiễn đáp ứng nhu cầu làm việc lĩnh vực truyền hình Thực tiễn cho thấy truyền hình phát triển theo hƣớng đa tảng Theo V.V.Vô-rô-si-lốp: "Bước chuyển báo chí, phát truyền hình sang công nghệ số mở triển vọng chưa có cho ngành báo chí" [91 , t.119] Với phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, ngày khán giả không tiếp cận với truyền hình theo cách truyền thống, cho thấy phƣơng tiện thông tin truyền thông thiếu họ Truyền hình biến đổi phƣơng thức tiếp cận với công chúng, không theo cách xem tivi truyền thống mà tận dụng lợi mạng xã hội để đƣa truyền hình đến với đa dạng đối tƣợng, khán giả trẻ Đồng thời, qua kéo khán giả trở lại với hình tivi chƣơng trình trọng điểm Nhiều đài truyền hình nhanh chóng xuất mạng xã hội Youtube Gần đây, chƣơng trình thời Đài Truyền hình Việt Nam có mặt mạng xã hội Facebook ví dụ điển hình Hay khán giả xem trực tiếp xem lại chƣơng trình truyền hình website thức đài truyền hình, giúp họ khơng có điều kiện xem tivi trực tiếp, đặc biệt khán giả nƣớc đƣợc tiếp cận với thơng tin thống nƣớc khơng tivi truyền thống Phân tích dƣới góc độ đào tạo, muốn đào tạo sinh viên báo chí có kỹ đa phƣơng tiện, phải đào tạo kỹ năng, có kỹ báo chí truyền hình Sinh viên phải tích lũy tất kỹ đƣợc gói gọn chƣơng trình đào tạo Nếu nhà trƣờng xây dựng cấu trúc chƣơng trình theo tƣ “phép cộng” kỹ khó đòi hỏi sinh viên đạt đến mức độ thành thạo nghề, giới hạn khối lƣợng kiến thức với thời gian đào tạo đƣợc quy định trình độ đào tạo Nếu sinh viên khơng có kỹ thành thạo, chuyên sâu để đáp ứng nhu cầu xã hội, rõ ràng chất lƣợng đào tạo có vấn đề Do đó, xã hội có nhu cầu tuyển dụng chuyên sâu lĩnh vực báo chí truyền hình, chƣơng trình đào tạo chuyên ngành đáp ứng đƣợc đòi hỏi chất lƣợng nguồn nhân lực 1.2 Chất lƣợng đào tạo phóng viên truyền hình phải theo kịp địi hỏi thực tiễn nghề nghiệp Ngày nay, khán giả tiếp cận với chƣơng trình truyền hình nhiều phƣơng thức khác Thị trƣờng lao động ngành truyền hình cịn lớn tƣơng lai loại hình đáp ứng nhu cầu đông đảo khán giả Vấn đề đặt chất lƣợng nguồn nhân lực nhƣ có đáp ứng đƣợc phát triển mạnh mẽ lĩnh vực này? Thực tiễn làm truyền hình thay đổi nhanh chóng tác động khoa học cơng nghệ cạnh tranh khốc liệt loại hình báo chí, truyền thơng Khoa học kỹ thuật công nghệ phát triển thúc đẩy phát triển cơng nghệ truyền hình Từ truyền hình đen trắng, đến truyền hình màu; từ truyền hình có độ phân giải thấp đến độ phân giải cao siêu cao… Đến công nghệ kỹ thuật số làm thay đổi quy trình sản xuất chƣơng trình truyền hình Mỗi cập nhật cơng nghệ làm truyền hình lần thay đổi quy trình sản xuất Điều chi phối mạnh mẽ hoạt động đào tạo chức danh phóng viên truyền hình, buộc sở đào tạo chức danh cho truyền hình nói chung, chức danh phóng viên truyền hình nói riêng phải thƣờng xun khảo sát cập nhật nội dung chƣơng trình muốn “sản phẩm đào tạo” đáp ứng nhu cầu xã hội Kỷ nguyên số đặt yêu cầu kỹ tác nghiệp phóng viên truyền hình địi hỏi chất lƣợng đào tạo ngày cao Trong phát triển truyền hình, ngƣời hƣởng lợi sau khán giả Nhƣng khía cạnh khác cạnh tranh ngày mãnh liệt đài/kênh truyền hình việc “giành giật” khán giả Tất yếu, họ phải sử dụng đội ngũ tinh thơng sản xuất chƣơng trình Các tiêu chí tuyển dụng ngày khắt khe phóng viên truyền hình nhƣ: yêu cầu kỹ “2 1” (phóng viên kiêm quay phim), chí “3 1” (kiêm thêm dựng hình) Trƣớc thay đổi đó, khơng phải chƣơng trình đào tạo phóng viên truyền hình sở đào tạo báo chí Việt Nam bổ sung thời lƣợng đáng kể cho học phần kỹ thuật nghệ thuật dựng hình nhƣ điều kiện thiết bị, giảng viên chuyên ngành nhằm thực việc dạy học có hiệu Điều đặt vấn đề tính linh hoạt kết cấu chƣơng trình đào tạo khả nghiên cứu thị trƣờng lao động cập nhật vào chƣơng trình đào tạo nhà trƣờng Để làm sản phẩm truyền hình từ tiền kỳ đến phát sóng cần nhiều chức danh, khơng thể thiếu phóng viên Phóng viên truyền hình có kỹ địi hỏi khu biệt với phóng viên loại hình báo chí khác Những kỹ cần phải đƣợc trang bị đầy đủ từ họ học tập trƣờng Ngƣời sử dụng lao động mong muốn sinh viên sau trƣờng tác nghiệp đƣợc ngay, có nghĩa, ngƣời học phải có kiến thức tổng quát đủ rộng, lực trị vững vàng, kỹ chuyên nghiệp Tuy nhiên, thực tế cho thấy sinh viên chuyên ngành báo chí truyền hình trƣờng đáp ứng đƣợc yêu cầu Các nhân phải qua đào tạo lại đáp ứng đƣợc công việc quy trình sản xuất truyền hình Điển hình nhƣ Đài THVN, theo kết khảo sát tác giả, giai đoạn 2014-2015, Trung tâm đào tạo bồi dƣỡng nghiệp vụ truyền hình trung bình tổ chức 100 khóa đào tạo năm, đó, 85% khóa học bồi dƣỡng nâng cao nghiệp vụ phóng viên truyền hình “Thực tế nhân lực tốt nghiệp chuyên ngành báo chí chiếm 41%, lại tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác 59% Tỷ lệ phản ánh thực tế đào tạo trường chuyên ngành không đáp ứng đủ nhu cầu phát triển ngành” [103 ,t.12] Trong xu tồn cầu hố hội nhập tồn diện, báo chí – truyền thơng lĩnh vực dễ thâm nhập quốc gia Khi quốc gia láng giềng đặt mục tiêu dùng truyền thơng để hội nhập Việt Nam đặt mục tiêu tất yếu Truyền hình Thơng tấn-VNews (Thông xã Việt Nam) Đài THVN quan báo chí có chuyển theo hƣớng Mật độ tin tức, phóng phóng viên Việt Nam thực nƣớc ngồi đƣợc công chiếu nhiều Nhƣng muốn khẳng định thƣơng hiệu Việt thông tin – truyền thông trƣờng quốc tế, khó khăn khơng phải thiếu thiết bị cản trở yếu tố khách quan mà yếu tố ngƣời – phóng viên, nhà báo Một số ý kiến cho rằng, Việt Nam cần hƣớng tới chƣơng trình đào tạo báo chí mang tầm cỡ quốc tế Xét cho cùng, mong muốn làm để nƣớc ta đào tạo ngƣời làm báo nói chung, phóng viên truyền hình nói riêng có đủ lực tác nghiệp trƣờng quốc tế Hội nhập xóa nhịa biên giới địa lý Nếu khơng có thay đổi đào tạo, “nhƣờng” thị trƣờng cho sở đào tạo quốc tế Một số sở đào tạo báo chí bậc cao với lịch sử hình thành, phát triển hàng chục năm có đóng góp quan trọng cung cấp nguồn nhân lực chất lƣợng lĩnh vực báo chí, truyền thơng Thành tựu xây dựng nên thƣơng hiệu đào tạo bối cảnh hội nhập quốc tế Tuy nhiên, chất lƣợng đào tạo có đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội? Đào tạo phóng viên truyền hình cần thay đổi để phù hợp với phát triển ngành truyền hình? Để đào tạo phóng viên truyền hình với nhu cầu xã hội phù hợp với xu vận động, phát triển lĩnh vực truyền hình, tác giả thực nghiên cứu đề tài: “Nâng cao chất lượng đào tạo phóng viên truyền hình Việt Nam nay” nhằm khảo cứu cách đầy đủ, tồn diện đào tạo chun ngành phóng viên truyền hình điều kiện thực Việt Nam Đó yêu cầu thiết, đòi hỏi khách quan từ thực tiễn phát triển ngành truyền hình 2- MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở xây dựng khung lý thuyết chất lƣợng đào tạo phóng viên truyền hình, luận án có mục đích đánh giá thực trạng đào tạo chun ngành phóng viên truyền hình nƣớc, đồng thời tham khảo số sở đào tạo báo chí truyền hình nƣớc ngồi tìm hiểu từ thực tiễn yêu cầu phóng viên truyền hình, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo phóng viên truyền hình dựa yếu tố đảm bảo chất lƣợng quy trình đào tạo nhà trƣờng - 54 PHỤ LỤC 7: NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUN NGÀNH PHĨNG VIÊN TRUYỀN HÌNH THEO MƠĐUN (Ghi chú: Số tín tích lũy dẫn chứng cho chƣơng trình trình độ đại học có khối lƣợng 120 tín 90 tín trình độ cao đẳng, đƣợc áp dụng theo tỷ lệ khối lƣợng kiến thức nhƣ phân tích tiết 3.3.3.2) 7.1 Chƣơng trình Tổng qt Số tín tích lũy 10 Tên Mơđun Triết học Truyền thơng Văn hóa Học phần Quyền lựa chọn Các học thuyết triết học Tự chọn Triết học Mác-Lênin Bắt buộc Triết học phƣơng Tây Tự chọn Triết học phƣơng Đông Tự chọn Triết học trị Tự chọn Thể chế trị quốc gia quốc tế Tự chọn Đƣờng lối Đảng Cộng sản Việt Nam Bắt buộc Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh Bắt buộc Lý thuyết truyền thông Bắt buộc Truyền thông đa phƣơng tiện Tự chọn Truyền thông quốc tế Tự chọn Cơ sở văn hóa Việt Nam Bắt buộc Văn hóa tơn giáo Bắt buộc Văn hóa châu lục Bắt buộc Đặc điểm văn hóa vùng miền Tự chọn Văn hóa phong tục tập quán Tự chọn Pháp luật Pháp luật đại cƣơng đạo đức Luật báo chí Đạo đức nghề nghiệp Bắt buộc Ngoại ngữ Chọn ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nga Bắt buộc Tin học Tin học văn phòng nâng cao Bắt buộc Kỹ thuật tìm kiếm, lƣu trữ, truyền tin Tự chọn Mạng máy tính Tự chọn Bắt buộc - 55 Kỹ mềm Kỹ làm việc độc lập theo nhóm Bắt buộc Tƣ logic phê phán Bắt buộc Kỹ giao tiếp Tự chọn Kỹ thuyết trình Tự chọn 7.2 Chƣơng trình Chuyên nghiệp Số tín tích lũy 10 Tên Mơđun Lý luận báo chí Kỹ Học phần Lịch sử báo chí Bắt buộc Cơ sở lý luận báo chí Bắt buộc Lao động nhà báo Bắt buộc Đặc trƣng báo chí truyền hình Bắt buộc Kinh tế báo chí Tự chọn Tâm lý học báo chí Tự chọn Báo chí thời kỳ hội nhập Tự chọn Cơng chúng báo chí dƣ luận xã hội Tự chọn Kỹ khai thác, xử lý thông tin Bắt buộc Ngơn ngữ báo chí Bắt buộc Quay phim Bắt buộc Dựng phim Bắt buộc Kỹ thuật đọc Tự chọn Dẫn chƣơng trình TH Tự chọn Thể loại báo chí Tin Phỏng vấn Bắt buộc Bắt buộc Phóng Bắt buộc Điều tra Tự chọn Bình luận Tự chọn Thể loại báo chí Tin truyền hình TH Phóng truyền hình Phỏng vấn truyền hình Quyền lựa chọn Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc SX chƣơng trình Tổ chức sản xuất chƣơng trình tọa TH đàm/talk show Bắt buộc SX tác phẩm TH thiết bị dân dụng thông minh (smart phone) Bắt buộc - 56 Thực hành nghiệp Thực hành SX chƣơng trình TH vụ Thực tập sở (Bảo vệ Dự án cá nhân) Bắt buộc Bắt buộc 7.3 Chƣơng trình Chuyên nghiệp nâng cao Số tín tích lũy Tên Mơđun Kỹ Học phần Quyền lựa chọn Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học Bắt buộc Kỹ biên tập Bắt buộc Kỹ xây dựng triển khai kế hoạch Tự chọn Kỹ quản lý lãnh đạo Tự chọn SX chƣơng Phim tài liệu ký truyền hình trình TH nâng Tổ chức sản xuất chƣơng trình nhiều máy cao quay (trên máy quay) Bắt buộc Thực hành nghiệp vụ Sản xuất tin thời Tự chọn Tạp chí truyền hình Tự chọn Sản xuất chƣơng trình thể thao Tự chọn Sản xuất chƣơng trình văn nghệ Tự chọn Sản xuất chƣơng trình khoa giáo Tự chọn Sản xuất chƣơng trình giải trí (games show) Tự chọn Chƣơng trình truyền hình thực tế Tự chọn Thực tập sở (Bảo vệ Dự án cá nhân) Bắt buộc Bắt buộc 7.4 Chƣơng trình Liên ngành Số tín tích lũy Tên Mơđun SV tự Chính trị chọn để tích lũy đủ 10 tín Kinh tế Học phần Quyền lựa chọn Chính trị học đại cƣơng Tự chọn Địa trị giới Tự chọn Kinh tế trị Tự chọn Chủ nghĩa xã hội khoa học Tự chọn Đại cƣơng kinh tế Tự chọn Kinh tế truyền thông Tự chọn Báo chí với nơng nghiệp, nơng thơn Tự chọn - 57 Báo chí với cơng nghiệp Tự chọn Các mơ hình tập đồn kinh tế giới Tự chọn Tài – Chứng khốn Tự chọn Lịch sử văn minh giới Tự chọn Xã hội học đại cƣơng Tự chọn Giáo dục Việt Nam giới Tự chọn Các vấn đề cải cách giáo dục Tự chọn Các phƣơng pháp dạy - học đại Tự chọn Khoa học công nghệ môi trƣờng Khoa học công nghệ giới VN Tự chọn Lịch sử cơng nghệ truyền hình Tự chọn Mơi trƣờng phát triển Tự chọn Khoa học quản lý Quản lý hành Nhà nƣớc Tự chọn Nguyên lý quản lý kinh tế Tự chọn Quản trị truyền thông Tự chọn Khoa học tự nhiên Thống kê xử lý số liệu Tự chọn … … Tự chọn Văn hóa-xã hội Giáo dục - 58 PHỤ LỤC 8: MỘT SỐ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA NƢỚC NGOÀI PROGRAMME SPECIFICATION Course record information Name and level of final award: BA (Hons) Television Production Mode, length of study and normal starting month: Three years full time September start Date of course validation/review: February 2015 Date of programme specification approval: July 2015 Valid for cohorts: 2016/17 levels and 5, 2017/18 levels 4,5 and http://www.westminster.ac.uk/courses/undergraduate Course Overview BA (Hons) Television Production is a course that combines critical analysis with hands on practical skills focused on how Television programmes are conceived, produced, commissioned and distribut- ed in a digital Broadcast and Multiplatform environment Students work across a digital work flow supporting single camera and multi camera studio production modes and produce programmes across all genres; from Documentary and Drama series, to TV Commercials, Virals and Studio Enter- tainment shows Practical skills in editing, camera operations, sound recording, lighting and graphics are underpinned by critical analysis of the ever-changing globalised broadcast and digital media industries The course is taught through a mix of lectures, group tutorials and workshops, supporting the devel- opment of both practical and critical academic skills Students work with industry standard facilities and equipment, television industry experienced teaching staff and highly rated academics We use a variety of assessment methods, including practical projects, presentations, written work, blogs, web- sites, and reflective writing This course is designed to equip students for professional achievement in the television and digital media industries by preparing them for the challenge of a multi-skilled, mixed portfolio career Gradu- ates have a high employment rate in many aspects of the media industries, including television direc- tion, - 59 production, editing and visual effects; broadcast television drama and documentary productions; new media and branded content; studio entertainment productions, TV commercials, the corporate television sector, children’s television, sports broadcasting and music video production Our graduates leave equipped with knowledge, skills and a mindset necessary to thrive in the creative industries The course capitalises on the benefits that London has to offer, particularly through our connections with the many production companies based in the City Level learning outcomes Upon completion of level a student will be able to: KU 4.1 Demonstrate awareness of practical skills across a range of Broadcast Television technolo- gies following a digital workflow from acquisition to distribution KU 4.2 Demonstrate awareness of the history of Broadcast Television industries and the organisation of content into established core genres KU 4.3 Demonstrate an awareness of the key debates that underpin social, political and economic analysis of global media PPP 4.1 Develop an awareness of core producing and production management skills, required for the production of a Television programme PPP 4.2 Develop an awareness of the writing skills that underpin content creation for Television pro- duction PPP 4.3 Research and understand the key production roles and their functions on a TV production crew KTS 4.1 Communicate in written, oral and audio-visual modes, acknowledging academic standards, professional protocols and a range of audiences KTS 4.2 Manage study time and information, taking responsibility for your own learning, with external guidance KTS 4.3 Work effectively with other students as a member of a group, and meet obligations to your peers and to staff Level learning outcomes Upon completion of level a student will be able to: KU 5.1 Demonstrate in depth awareness of practical skills following a digital workflow from acquisition to distribution across a diverse range of programmes KU5.2 Demonstrate in depth awareness of the history of Broadcast Television industries and the or- ganisation of content into established core genres with reference to key texts - 60 KU 5.3 Demonstrate in depth awareness of the key debates that underpin social, political and eco- nomic analysis of global media industries and contemporary developments driven by converging technologies and evolving modes of production PPP 5.1 Develop in depth, awareness of core producing and production management skills, required for the production of a Television programme across a range of genres PPP 5.2 Participate and critically reflect on the content creation process that underpins Television production across a number of genres PPP 5.3 Demonstrate an in depth understanding of key production roles on a TV production crew and develop and identify potential workplace engagements KTS 5.1 Effectively communicate in written, oral and audio-visual modes, engaging with academic standards, professional protocols and a range of audiences KTS 5.2 Manage study time and information, taking responsibility for your own learning, with limited guidance KTS 5.3 Work effectively with others, demonstrating an ability to participate in an exchange of ideas and methods Level learning outcomes Upon completion of level 6, student will be able to: KU 6.1 Demonstrate in comprehensive depth awareness of practical skills following a digital workflow from acquisition to distribution across longer form single camera and multi camera productions KU6.2 Demonstrate in comprehensive depth the history of Broadcast Television industries and the organisation of content into established core genres with reference to key texts KU 6.3 Demonstrate in comprehensive depth awareness of the key debates that underpin social, po- litical and economic analysis of global media industries and contemporary developments driven by converging technologies and evolving modes of production PPP 6.1 Develop in comprehensive depth, producing and production management skills required for the production of a Television programme across a range of genres PPP 6.2 Demonstrate a comprehensive understanding of the process of content creation underpinned by key areas of research including targeting audiences, developing and pitching ideas in light of channel commissioning policies and legal and compliance issues - 61 PPP 6.3 Demonstrate a comprehensive understanding of key production roles on a TV production crew, self-manage professional development and identify potential employment opportunities KTS 6.1 Effectively communicate in written, oral and audio-visual modes, meeting academic stand- ards and professional protocols, and involving a range of audiences KTS 6.2 Manage study time and information, taking responsibility for your own learning, and apply critical reflection to this process KTS 6.3 Work effectively with others, recognising the varied contributions and roles that result in ef- fective collaborative working and offering of leadership or support as appropriate How will you learn? The teaching and learning methods on the course are directly related to the aims and learning out- comes identified above The learning journey is designed to lead the student from acquisition of skills and a broad understanding of key theoretical concepts, to focused knowledge, in-depth analysis and advanced skills by the end of the course To achieve these objectives the course delivers a series of practical modules that support increasing depth of skills and knowledge across the three years of the course These develop innovative and creative possibilities for future media industry employment opportunities The course is designed to integrate theory and practice throughout Modules at levels and (2nd and 3rd year) address work-related skills to support career development, including a short period of work experience in level Students can also apply to study part of the second year abroad with one of our overseas exchange partners If this option is chosen then students will take all of the core course modules in one semester and replace the optional modules with equivalent modules at the exchange University for one entire Semester, At all levels teaching includes lectures and seminars on one hand, and practical media workshops, group activities and tutorials on the other, together with supervised use of facilities Students receive continuous formative feedback in practice workshops from the module leader and peers Practice based modules conclude with a screening where peer review is welcomed This is a valuable opportunity for students to participate in and develop knowledge and understanding directly with their contemporaries The scheduled / supervised time represents only a proportion of study for each module (approximate-ly one third overall) The remaining time is self-managed by the student, so offering scope for creative experimentation, exploration and the emergence of the autonomy required in professional life.Independent - 62 learning and self-management are important key transferable skills embedded across all levels of the course Core theory lectures in levels & (years and 2) address the whole year group, whereas practical workshops are generally limited to around twenty-five students or fewer The final year Dissertation and Major Project are supported through focused one-to-one tuition and production group workshops Production groups for final projects vary in numbers from smaller Documentary groups of 5-6 stu-dents and Multi Camera studio project groups of 15-20 students We support our modules with online material through Blackboard, the University’s Virtual Learning Environment This material includes practical examples, technical support, key references, discussion groups, blogs, video tutorials and many other resources to support learning Course structure This section shows the core and option modules available as part of the course and their credit value Full-time Undergraduate students study 120 credits per year Course structures can be subject to change each academic year following feedback from a variety of sources Credit Level Module code Module title Status UK credit ECTS 4TVPR003W Introduction to Television Production Skills Core 20 10 4TVPR002W Further Television Production Skills Core 20 10 4TVPR004W Producing Drama for Broadcast and Digital Media Core 20 10 4TVPR001W Introduction to Contemporary Media Theory Core 20 10 4TVPR006W Television, History and Cultures Core 20 10 4TVPR005W Television Drama: Past, Present and Future Option 20 10 Option 20 10 Transmedia /cluster options Award of Certificate of Higher Education in Television Production available Credit Level Module code Module title Status UK credit ECTS 5TVPR001W Adverts and Promotional Shorts Option 20 10 5TVPR003W Factual Television Production Core 20 40 - 63 5TVPR002W Alternative TV Option 20 10 5REME001 W Core 20 10 Core 20 10 Option 20 10 Research & Synthesis Researching for the Media & Communications ‡ 5TVPR004W Global Television Formats Transmedia Cluster options Award of Diploma of Higher Education in Television Production available Credit Level Module code Module title Status UK credit ECTS 6TVPR001W Advanced Television Projects Core 60 30 6TVPR002W Dissertation/Television * ‡ Option 40 20 6RETV001W Extended Research Essay* ‡ Option 20 10 6TVPR003W Television and Media Professional Practice Core 20 10 Option 20 10 Optional Cluster Module Award BA Television Production available Award BA (Hons) Television Production available Copyright of University of Westminster 2015 © - 64 - Bachelor of Film and Television YEAR Program Structure Program Total Code HS-20037, v2 Subjects 24 Intakes September Only Duratio yearsnfull-time Program Structure Core University Subjects 15 FITV Foundation Subjects Electives Core University Subjects (3) One core subject must be taken per semester for the first three semesters CORE11-001 Critical Thinking & Communication CORE11-002 Leadership & Team Dynamics CORE11-003 Ethical Thought & Action Beyond Bond: Professional Development & Community Engagement* Film and Television Foundation Subjects (15) FITV11-100 FITV11-107 FITV11-110 FITV11-120 FITV11-130 FITV11-140 FITV11-150 FITV12-201 FITV12-202 FITV12-203 FITV12-210 FITV12-220 FITV12-250 FITV12-252 FITV13-300 Screen Production pre req FITV12-202 + FITV12-203 Film and Television Audio Production Screenwriting Image and Photography Film Style and Genre Television 1: Studio Production Producing 1: International Film Industry Directing Actors Cinematography and Lighting Film and Television Editing Screenwriting pre req FITV11-110 Screen Production pre req FITV11-110 Producing 2: Project Development pre req FITV11-150 Documentary Production pre req FITV12-202 + FITV12-203 Screen Production pre req FITV12-250 Jan / Sept/ Jan May May / Sep Jan / May / Sep Jan / May/ Jan Sept/ Jan May/ Jan Sept May / Sept May / Sept Jan / May May / Sep May / Sep Jan / Sept/ Jan Sept Electives (6) – must come from the following FITV elective subjects + general elective subjects FITV12-208 FITV12-211 FITV12-242 FITV13-205 FITV13-212 Music Video and TVC Production pre req FITV11-100 Sex, Society & the Movies Television 2: Drama Production pre req FITV11-140 Cinematography and Lighting pre req FITV12-202 Directing Camera and Coverage pre req FITV11-100 September Jan / May / Sept Ma y/ Jan May Ma y The information published in this document is correct at the time of printing However, all programs are subject to review by the Academic Senate of the University and the University reserves the right to change its program offerings and subjects without notice Updated 6.3.2014 (LK) Http:// www.bond.edu.au - 65 - Texas A&M University – Commerce (USA) BROADCAST JOURNALISM Core courses: JOUR 1307 - Mass Communication in Society A discursive study of mass media organizations, how they operate and exert their influence on individuals and society, enabling students to become knowledgeable and self critical consumers of mass media content The emphasis will be on those media engaged in news and public affairs reporting and commentary, especially the press and television JOUR 336 - Media Law A study of the First Amendment and the significant legal decisions affecting print, broadcast, and interactive media Particular attention is focused on Supreme Court decisions Prerequisite Junior standing or permission of instructor JOUR 445 - Ethics in the Media This is a course about ethical issues raised by contemporary mass media practices, especially those related to news, advertising, and public relations Students will learn to recognize and analyze problem situations in terms of a framework of ethical principles in a societal context shaped by the libertarian traditions of Enlightenment thought Communitarian challenges to those traditions will be studied and their impact on media ethics and practices explored Prerequisite Junior or senior standing RTV 420 - Interactive Media The course explores the Internet, particularly the World Wide Web, as it is used in mass communications, in particular by television and radio news operations Students will develop a greater appreciation for the history and implications of computer-mediated communication, explore cultural, social and economic issues of interactive media, and learn basic practical skills in various tools of interactive media production Prerequisite RTV 322 Broadcast news sequence (37 sh) JOUR 214 - Basic Reporting A beginning course in the gathering and writing of news with an emphasis on interviewing and the basic types of stories Assignments will include work to be submitted to the student newspaper Laboratory hours each week JOUR 314 - Intermediate Reporting A continuation of Jour 214 with emphasis on developing the students‟ news sense, judgment, interpretive news presentation, and reporting skills to produce in-depth stories using multiple sources of information Assignments will include - 66 work to be submitted to the student newspaper Laboratory hours each week Prerequisite Jour 214 or consent of instructor RTV 1335 - Introduction to Broadcasting A survey course to provide an understanding of the origin, operation, organization and history of broadcasting in the United States RTV 151 - Communication Technology A study of the theory, operation, and first echelon maintenance procedures for the basic audio and video systems Units include basic audio, basic video, and theory and rules Corequisite : RTV 1335 RTV 215 - Radio-TV Announcing A study of the principles of radio-TV speaking, including the preparation of commercials, news, and program continuity An introduction to theory and practices in the broadcasting industry from the studio and production point of view Corequisite : RTV 1335 RTV 320 - Radio and Television Writing A study of the techniques, style, and format of script preparation for the radio and television media Scripts include commercial, news documentary, and dramatic programs RTV 322 - Video Shooting and Editing This course teaches the technical skills and creative principles required for single camera („film style‟) video field shooting and post production using Final Cut Studio® Topics include audio, video recording technology, composition, lighting, continuity, and editing Experience planning, shooting and editing entertainment- and/or information-based video projects will be provided through hands-on exercises, projects and assignments RTV 332 - Multicamera TV Production Lectures and laboratory experiences in control room and studio procedures for television broadcasting Provides the students with an opportunity for learning pre-production, production and post-production of television programs using field shooting for pre-production and multi-camera production techniques of a TV studio Experiences provided include operation of cameras, control panels, lights, and audio in directing and producing nondramatic programs such as news, commercials, and interviews Attention is given to the television performance as well as to production techniques Prerequisite RTV 322 RTV 440 - News Practices Lectures and laboratory experience in creating and producing video news content The basic rules of broadcast news writing will be covered and television-style stories will be will be written and produced Radio and Internet news production will also be covered Studio and newsroom procedures will be examined Students will shoot and edit TV news stories and participate in producing a TV newscast Prerequisite RTV 320, 320, and 420 RTV 480 - Electronic Media Portfolio RTV students will gather work from their various RTV courses into a portfolio (traditional and/or digtial) that can be used in seeking work after graduation Students will be urged to maintain their work in the courses preceding the - 67 Portfolio class Guests from the electronic-communications industry will visit the class on a regular basis, to provide students with advice in preparing for their careers Prerequisite At least 36 hours in RTV courses RTV 495 – Internship Students receive professional experience with radio, television or other electronic media, supervised both by a faculty member and an electronic-media professional Students must have a GPA of not less than 2.6 in a minimum of three RTV courses, and the approval of the RTV division director before being approved for the internship RTV 497 - Special Topics Organized class Note May be repeated when topics vary RTV 109 - Beginning Audio Supervised practice and instruction in audio production Corequisite :RTV 1335Note Required of all majors and minors for each semester of study of RTV RTV 209 - KKOM News and Programming Supervised practice and instruction in radio Students work in production, news, announcing, writing, and other radio assignments at KKOM Radio Required of all majors and minors May be repeated Prerequisite RTV 109 RTV 309 - KETR-FM Practicum Supervised practice and instruction in radio Students work in production, news, announcing, writing, and other radio assignments at KETR-FM Radio Required of all majors and minors May be repeated Prerequisite RTV 109 and 209 RTV 409 - Television Practicum Supervised practice and instruction in video and broadcast procedures Students work at video/television assignments in field production, studio production, news, announcing, writing, and editing Practicum includes work at KETV Cable Channel Required of all majors and minors May be repeated Prerequisite RTV 109 RTV 221 - Radio Production Lectures and laboratory experience in audio production equipment, methods, and techniques Emphasis is placed on radio programming and production Attention is given to radio formats, new technology, production skills and program management RTV 380 - Sports Broadcasting Students will learn the basic aspects of live play-by-play broadcasting; color commentary; and sports reporting, anchoring and producing for radio, TV and online communications Emphasis will be on practical experience in helping to produce sports programming for KETR, student radio KKOM and student television KETV RTV 451 - Broadcasting Seminar A course designed to acquaint the student with current problems, issues, and practices in the area of commercial broadcasting RTV 453 - Social Media This theory-based course will examine concepts of communication, social interaction and community in a digital world The course will include such - 68 interactive media applications as chat, blog, wiki, avatar, comment, Twitter®, Flikr®, Facebook®, MySpace®, Second Life®, podcast and similar Internet sites and techniques of digital media communication Students are expected to use social media practices to create multimedia learning journals, and small groups will use social media to produce and present projects http://www.tamuc.edu/academics/colleges/humanitiessocialsciencesarts/departments/mass MediaCommunicationTheatre/radioTelevision/courseDescriptions/broadcastJournali sm.aspx ... truyền hình Việt Nam 120 3.2 Mơ hình nâng cao chất lƣợng đào tạo phóng viên truyền hình Việt Nam 125 3.3 Các giải pháp thực mơ hình nâng cao chất lƣợng đào tạo phóng viên. .. sở lý luận vấn đề chất lƣợng đào tạo phóng viên truyền hình Việt Nam Chƣơng 2: Khảo sát chất lƣợng đào tạo phóng viên truyền hình Việt Nam Chƣơng 3: Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo. .. Giáo dục đào tạo GV : Giảng viên PTTH : Phát truyền hình PV : Phóng viên PVTH : Phóng viên truyền hình SV : Sinh viên THVN : Truyền hình Việt Nam VN : Việt Nam VTV : Đài Truyền hình Việt Nam DANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng đào tạo phóng viên truyền hình ở việt nam hiện nay , Nâng cao chất lượng đào tạo phóng viên truyền hình ở việt nam hiện nay