0

Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

121 606 4
 • Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2021, 20:15

Động lực làm việc là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng làm việc tại nhà hàng. Chính vì vậy bài báo cáo này nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới động lực là việc nhằm tăng động lực làm việc cho các nhân viên nhà hàng Dooki ĐỀ TÀI: NGHIÊM CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI NHÀ HÀNG DOOKKI MỤC LỤC Nôi dung CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊM CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Nhân lực là tiềm lực, là tài nguyên kiến thức vô hạn có tầm quan trọng hết sức lớn lao đối với mỗi doanh nghiệp, mọi quốc gia Nguồn nhân lực là nhân tố chủ yếu tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp, là nguồn lực mang tính chiến lược và là nguồn lực vô tận Một công ty có thành công hay không đều phụ thuộc vào đội ngũ nhân viên Hiện nay, doanh nghiệp muốn tồn tại hay phát triển trên thị trường điều họ quan tâm đầu tiên đó là người lao động Những hoạt động người là hoạt động có mục đích Vậy tại họ làm việc? Tại họ lại gắn bó lâu dài với doanh nghiệp mà họ làm? Và làm cách nào để khai thác khả làm việc họ cách hiệu quả? Để trả lời cho các câu hỏi này, các nhà quản trị cần phải tìm hiểu về động lực làm việc người lao động và tìm cách tạo động lực cho người lao động quá trình làm việc Dookki Việt Nam là nhà hàng Buffet Toppokki đầu tiên tại Việt Nam Dookki Việt Nam thành lập năm 2014, các nhà lãnh đạo luôn quan tâm tới việc kích thích khả làm việc nhân viên cách hiệu Ngoài hiệu đạt cịn hạn chế là chưa thu hút và khai thác mọi tiềm người lao động làm việc hết cho công ty, suất chỉ đạt ở mức trung bình Một phần nguyên nhân này là chủ doanh nghiệp hay nhà hàng chưa có sách đãi ngộ về lương, thưởng… nhân viên hợp lí dẫn đến cho nhân viên tại nhà hàng chưa có động lực làm việc Vì để hiểu rõ có nhân tớ nào ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên tại nhà hàng Dookki Chính lí đó mà nhóm em quyết định chọn đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên nhà hàng Dookki Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu môn phương pháp nghiên cứu khoa học du lịch 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Nghiên cứu này thực hiện nhằm tìm hiểu, xác định các nhân tố ảnh đến động lực làm việc nhân viên nhà hàng Dookki Theo sở đó, nhóm đề xuất số các giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc nhân viên tại nhà hàng Dookki • Mục tiêu cụ thể - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên tại nhà hàng Dookki - Đo lường mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến động lực làm việc nhân viên tại nhà hàng Dookki - Phân tích các nhân tớ ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên nhà hàng Dookki thông qua mô hình nghiên cứu, đồng thời xem xét xem có sự khác biệt về động lực làm việc nhân viên tại nhà hàng Dookki theo đặc điểm cá nhân (về giới tính, độ tuổi, thu nhập, phịng ban, hình thức làm việc, kinh nghiệm, …) - Từ kết nghiên cứu trên nhóm đề xuất, kiến nghị các giải pháp góp phần nâng cao động lực làm việc cho nhân viên tại nhà hàng Dookki 1.3 Đối tượng phạm vi nghiêm cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài này là: các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên tại nhà hàng Dookki Đối tượng khảo sát là: nhân viên làm việc tại nhà hàng Dookki Phạm vi nghiên cứu đề tài - Không gian: đề tài nghiên cứu này thực hiện tại nhà hàng Dookki trên địa bàn Thành phớ Hồ Chí Minh - Thời gian từ: 7/5/2020 – 11/6/2020 1.4 Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi 1: Địa điểm và không gian nhà hàng có ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên hay không? Câu hỏi 2: Có nhân tố nào tác động đến động lực làm việc nhân viên tại Nhà hàng Dookki? Câu hỏi 3: Mức độ tác động nhân tố là thế nào? Câu hỏi 4: Giải pháp nào để tạo động lực cho nhân viên tại Nhà hàng Dookki Câu hỏi 5: Có sự khác biệt về động lực làm việc nhân viên tại Nhà hàng Dookki theo các yếu tố đặc điểm cá nhân (về giới tính, độ tuổi, thu nhập, phịng ban, hình thức làm việc, kinh nghiệm,…) hay không? 1.5 Phương pháp nghiên cứu đề tài Nghiên cứu thực hiện qua phương pháp: nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định tính: là dạng nghiên cứu thường sử dụng để thăm dò, tìm hiểu ý kiến, quan điểm nhằm tìm insight các vấn đề Ngoài ra, phương pháp này có thể sử dụng để phát hiện các xu hướng khách hàng tương lai Nghiên cứu định tính: sử dụng nghiên cứu khám, nghiên cứu các tài liệu thứ cấp liên quan đến nhà hàng và sau đó tiến hành thảo luận cách phỏng vấn cấp trên nhà hàng xin ý kiến và hiệu chỉnh câu hỏi, tiếp theo phỏng vấn thử trước 30 nhân viên nhà hàng bảng câu hỏi hiệu chỉnh sau tham khảo ý kiến cấp trên nhằm tìm hiểu, khám phá sâu các nhân tớ ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên tại nhà hàng Dookki, khẳng định và bổ sung thêm tiêu chí đánh giá, xây dựng bảng câu hỏi và điều chỉnh thang đo phù hợp với điều kiện nhà hàng nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định lượng: nghiên cứu định lượng là điều tra thực nghiệm có hệ thống về các hiện tượng quan sát qua số liệu thống kê, toán học sớ kỹ thuật vi tính Ngược lại, nghiên cứu định tính là đặt câu hỏi rộng và thu thập liệu từ hiện tượng người tham gia Nghiên cứu định lượng: Sau nghiên cứu định tính tiến hành điều chỉnh và đưa thang đo thức bảng câu hỏi Nghiên cứu định lượng thực hiện cách phỏng vấn trực tiếp các nhân viên tại nhà hàng Dooki tại các chi nhánh nhà hàng thông qua bảng câu hỏi thức thiết kế sẵn Dữ liệu thu thập quá trình phỏng vấn mã hoá và làm sạch Sau đó tiến hành phân tích liệu, thống kê mô tả mẫu, kiểm định thang đo hệ sớ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tớ khám phá EFA, phân tích hồi quy tún tính và kiểm định Anova Tất các thao tác thực hiện phần mềm SPSS 20.0 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Ý nghĩa khoa học: Sau chúng ta tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên tại nhà hàng đóng góp phần vào việc hệ thống hóa sở lý luận liên quan đến tạo động lực làm việc cho người lao động tổ chức Có thể làm tài liệu các học sinh sinh viên sử dụng các nghiên cứu tiếp theo về lĩnh vực này ở nước ta Ý nghĩa thực tiễn: Kết nghiên cứu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên tại nhà hàng Dookki giúp chủ nhà hàng hay doanh nghiệp có cái nhìn sâu và toàn diện về các nhân tớ ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên nhà hàng Trên sở đó nhà hàng có chiến lược định hướng xây dựng và điều chỉnh sách về nhân lực cho phù hợp, làm cho nhân viên nhà hàng yêu thích công việc, luôn nỡ lực hết công việc và nâng cao suất lao động Làm đem lại doanh thu cho nhà hàng ngày càng tăng lên sách đãi ngộ nhân viên lên 1.7 Bố cục đề tài Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận về nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc và mô hình nghiên cứu Chương 3: Thiết kế nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên cứu Chương 5: Kết luận và khuyến nghị TÓM TẮT CHƯƠNG Chương 1, nhóm giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu Trong đó, nhóm trình bày rõ tính cấp thiết đề tài nghiên cứu, đưa mục tiêu cần đạt sau hoàn thành nghiên cứu, xác định rõ về đối tượng và phạm vi nghiên cứu, để thực hiện nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng, ý nghĩa khoa học và thực tiễn đề tài, đưa các câu hỏi nghiên cứu, bố cục khóa luận gồm chương CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Những vấn đề liên quan đến động lực làm việc người lao động 2.1.1 Định nghĩa động lực Động lực “Motivation” là nhân tố thúc đẩy cá nhân thực hiện điều đó Hiện có rất nhiều định nghĩa về động lực: Theo Kreiter (1995): động lực là quá trình tâm lý mà nó định hướng các hành vi cá nhân theo mục đích nhất định Theo Kiggins (1994): động lực là lực đẩy bên cá nhân để đáp ứng các nhu cầu chưa thỏa mãn Theo Bedeian (1993): động lực là sự cố gắng để đạt mục tiêu Động lực có liên quan đến các yêu tố thúc đẩy về sinh học, cảm xúc, xã hội và nhận thức làm xuất hiện hành vi Trong sống thường ngày, thuật ngữ “Động lực” dùng để mô tả tại người lại làm việc đó Ví dụ: bạn có thể nói cô cậu học sinh nào đó có động lực tìm hiểu tâm lý học lâm sàng đến nỗi cậu này dành mỗi đêm để học nội dung này “Thuật ngữ Động lực dùng để chỉ yếu tớ khởi tạo, định hướng và trì các hành vi có mục đích Động lực thường là câu hỏi “tại sao” hành động diễn – nhu cầu mong muốn là cái thúc đẩy hành vi và giải thích cho hành động ta thực hiện Chúng ta không thực sự thực hiện đông cơ; thay vào đó ta rút động xuất phát hành vi mà ta thực hiện” (theo Nevid, 2013) Tóm lại: Động lực hiểu theo cách chung nhất bao gồm tất nhằm thôi thúc, khuyến khích động viên người thực hiện hành vi theo mục tiêu Mỗi cá nhân khác có động lực khác và đó động lực thúc đẩy họ nổ lực hết sức để đạt mong ḿn, mục đích 2.1.2 Định nghĩa động lực làm việc Theo giáo trình Quản trị nguồn nhân lực ThS.Nguyễn Vân Điềm – PGS.TS Nguễn Ngọc Quân (2012): động lực lao động là sự khao khát, tự nguyện người lao động để tăng cường nổ lực nhằm hướng tới mục tiêu, kết nào đó Theo giáo trình Hành vi tổ chức TS Bùi Anh Tuấn (2009): động lực lao động là nhân tớ bên kích thích người tích cực làm việc điều kiện cho phép tạo suất, hiệu cao Biểu hiện động lực là sự sẵn sàng, nỗ lực, say mê làm việc nhằm đạt mục tiêu tổ chức thân người lao động Trên sở kế thừa, phát triển các định nghĩa có, theo tác giả: động lực lao động là yếu tố bên dưới tác động điều kiện bên ngoài, kích thích người khao khát, tự nguyện nổ lực làm việc điều kiện cho phép để đạt mục tiêu kết cụ thể nào đó cá nhân và tổ chức Thực tế có rất nhiều khái niệm về động lực làm việc nội hàm chúng đều hướng tới sự khao khát và tự nguyện nỗ lực làm việc người lao động Động lực là trạng thái nội tại người để hướng dẫn và chỉ đạo hành vi người hướng tới sự thỏa mãn, đó là chuỗi các nhu cầu, khuynh hướng, ham muốn, kích thích và khiến người đó thực hiện hành vi nào đó cách tích cực nhất Để tiếp cận về tạo động lực làm việc cho công chức và sách tạo động lực làm việc cho công chức tác giả dựa trên khung lý thuyết Frederic Herzgber (1959) về ́u tớ trì và thúc đẩy động lực làm việc người lao động Theo đó, các ́u tớ trì động lực làm việc cho công chức bao gồm các yếu tố thuộc về môi trường làm việc công chức, bao gồm: lương thưởng, các sách và quy định quản lý, mới quan hệ cá nhân với cá nhân, chất lượng việc giám sát, công việc ổn định, điều kiện làm việc, sự cân sống và công việc… Các yếu tố thúc đẩy động lực làm việc là các yếu tố thuộc bên công việc, tạo nên sự thỏa mãn, bao gồm: thành tích cá nhân, địa vị, sự thừa nhận, thân công việc, trách nhiệm, sự thăng tiến công chức 2.1.3 Phân biệt mối quan hệ động động lực lao động : v Giống : Động lực lao động và động lao động đều xuất phát từ bên thân người lao động và chịu sự tác động mang tính chất quyết định từ phía thân người lao động Động và động lực lao động mang tính trừu tượng, đều là cái không nhìn thấy mà chỉ thấy thông qua quan sát hành vi người lao động phỏng đoán Do có nhiều điểm tương đồng nên dễ dẫn tới sự nhầm lẫn, cần phải nắm rõ điểm khác biệt sau đây là hết sức cần thiết và để nhận thức sâu sắc về động lực lao động v Khác : Bảng 2.1: Sự khác động động lực làm việc Động làm việc Động lực làm việc - Là cái có tác dụng chi phối, thúc - Là cái thúc đẩy người lao động để đẩy người ta suy nghĩ và hành họ phát triển lao động động - Chịu sự tác động từ phía thân - Chịu sự tác động lớn từ phía người lao động và môi trương tổ thân người lao động, gia đình và chức nơi họ làm việc và môi trường xã hội xung quanh sách liên quan đến thân họ - Động lao động nói tới sự phong - Động lực lao động nói tới sự biến phú đa dạng, lúc có thể đổi về mức độ: cao hay thấp, có tồn tại nhiều động hay không - Trả lời cho câu hỏi: “Vì đâu mà - Trả lời cho câu hỏi: “Vì người người lao động làm việc cho tổ - lao động làm việc?” chức có hiệu đến vậy?” - v Mối quan hệ động động lực làm việc Động và động lực làm việc có mối quan hệ chặt chẽ mật thiết với Động là sở, tiền đề hình thành nên động lực làm việc, ngược lại động lực lao động góp - phần củng cố động làm việc Động làm việc là cái dẫn dắt thúc đẩy người tìm cho công việc Ttrong quá trình làm việc dưới sự tác động nhiều ́u tớ động lực làm việc có thể x́t hiện với các - mức độ khác Mối quan hệ động và động lực giúp các nhà quản trị tìm biện pháp tạo động lực cho người lao động nắm bắt động họ 2.1.4 Tạo động lực làm việc v Khái niệm: Tạo động lực hiểu là hệ thống các sách, biện pháp, thủ thuật quản lý tác động đến người lao động nhằm làm cho người lao động có động lực công việc Tạo động lực cho người lao động là trách nhiệm và mục tiêu quản lý Một người lao động có động lực làm việc, tạo khả tiềm nâng cao suất lao động và hiệu công tác Nhu cầu không thỏa mãn Sự căng thẳng Các Sự căng thẳng động Hành vi tìm kiếm Nhu cầu thỏa mãn Giả m căng thẳn g Hình 2.1 Q trình tạo động lực Nguồn: Trích từ Giáo trình Hành vi tổ chức PGS.TS Bùi Anh Tuấn, TS Phạm Thúy Hương, 2009 v Mục đích tạo động lực: - Tạo động lực cho người lao động là trách nhiệm và mục tiêu người quản lý Điều quan trọng nhất là thông qua các biện pháp sách có thể khai thác, sử dụng có hiệu và phát huy tiềm nguồn nhân lực doanh nghiệp Một người lao động có động lực làm việc tạo khả nâng cao suất lao động và hiệu công tác Không thế nó tạo sự gắn bó và thu hút lao động giỏi về với tổ chức 2.1.5 Sự cần thiết phải tạo động lực làm việc cho nhân viên nhà hàng Dookki: Theo bài giảng PGS.TS Trần Xuân Cầu, tạo động lực mang lại lợi ích cho nhân viên, cho nhà hàng và gián tiếp mang lại lợi ích cho xã hội sau: - 2.1.5.1 Đối với nhân viên nhà hàng Dookki: Làm tăng suất lao động cá nhân: Khi có động lực lao động nhân viên thấy yêu thích công việc và làm việc hăng say, kết là suất lao động cá nhân nâng cao rõ rệt Năng suất tăng lên dẫn tới tiền lương nâng cao trước và nâng cao thu nhập cho nhân - viên Phát huy tính sáng tạo: Tính sáng tạo thường phát huy người cảm thấy thoải - mái, tự nguyện thực hiện công việc nào đó Tăng sự gắn bó với công việc và công ty hiện tại: Khi cảm thấy yêu thích và cảm nhận sự - thú vị công việc hình thành bên họ sự gắn bó với tổ chức hiện tại Thêm lợi ích đới với nhân viên đó là công việc tiến hành thuận lợi họ thấy công sức bỏ là có ích và đạt hiệu cao Điều đó tạo cho họ cảm thấy có ý nghĩa công việc, cảm thấy quan trọng và có ích và từ đó không ngừng hoàn thiện thân - 2.1.5.2 Đối với nhà hàng Dookki: Nguồn nhân lực tổ chức sử dụng hiệu nhất và có thể khai thác tối ưu các khả - nhân viên nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Hình thành nên tài sản quý giá tổ chức đó là đội ngũ nhân viên giỏi, có tâm huyết, gắn bó với - nhà hàng đồng thời thu hút nhiều người tài về làm việc cho nhà hàng Tạo bầu không khí làm việc hăng say, thoải mái, góp phần xây dựng văn hoá nhà hàng, nâng cao uy tín, hình ảnh nhà hàng 2.1.5.3 Đối với xã hội Động lực lao động giúp nhân viên tại nhà hàng cố gắng hoàn thành công việc để thỏa mãn nhu cầu khách hàng ,góp phần làm thỏa mãn nhu cầu cá nhân nói riêng và xã hội nói chung D L 10 Động lực làm việc PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN DL TN CV DK DN QL THV DTT PL TT KH H T Hệ số 540** 424** tương 607* 402* 518** 490** 430* 487* 481* 538* quan * * * * * * Sig (2tailed ) T Hệ số N tương quan Sig (2tailed ) C Hệ số V tương quan Sig (2tailed ) D Hệ số K tương quan Sig (2tailed ) D Hệ số N tương quan Sig (2tailed ) Q Hệ số L tương quan Sig (2tailed ) T Hệ số H tương V quan H Sig (2tailed ) D Hệ số TT tương T quan Sig .000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 540* * 000 262* * 000 334** 120* 318** 241** 197 000 039 000 000 150* * 009 001 413* * 000 235* * 000 607* * 000 262** 254** 148* 234** 451** 000 011 000 000 373* * 000 239* * 000 276* * 000 452* * 000 424* * 000 334** 057 435** 153** 124* 000 254* * 000 328 000 008 033 406* * 000 171* * 003 222* * 000 402* * 000 120* 148* 057 190** 201** -.012 -.012 039 011 328 001 000 841 842 181* * 002 175* * 002 518* * 000 318** 234* * 000 435** 190* * 001 137* 128* 018 027 351* * 000 208* * 000 197* * 001 490* * 000 241** 451* * 000 153** 137* 018 287* * 000 104 008 201* * 000 073 203* * 000 417* * 000 430* * 000 150** 373* * 000 124* -.012 128 287** 033 841 027 000 167* * 004 212* * 000 266* * 000 000 039 000 009 000 (2tailed ) PL Hệ số tương quan Sig (2tailed ) TT Hệ số tương quan Sig (2tailed ) K Hệ số H tương quan Sig (2tailed ) 487* * 000 197 481* * 000 413** 538* * 000 235** 001 000 000 239* * 000 406** -.012 351** 104 000 842 000 073 276* * 000 171** 181* * 002 208** 203** 000 000 452* * 000 222** 175* * 002 197** 417 001 000 003 000 167* * 004 185* * 001 171* * 003 212* * 000 185* * 001 287* * 000 266* * 000 171* * 003 287* * 000 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA Phân tích nhân tố EFA thang đo nhân tố tạo động lực làm việc Lần 1: KMO ad Bartlett’s Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett’s Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig 856 10062.696 1225 000 Total Variance Explained ompone Initial Eigenvalues Total % of Variance 11.22 22.449 4.827 9.654 3.821 7.642 3.357 6.714 2.462 4.924 Cumulati ve % 22.449 32.102 39.744 46.458 51.382 Extraction Suns of Squared Loadings Total % of Cumulativ Variance e% 11.22 22.449 22.449 4.827 9.654 32.102 3.821 7.642 39.744 3.357 6.714 46.458 2.462 4.924 51.382 Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 4.437 8.875 8.875 3.959 3.957 3.804 3.636 7.917 7.915 7.607 7.272 16.792 24.707 32.314 39.586 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2.205 4.410 55.792 2.205 4.410 2.017 4.034 59.827 2.017 4.034 1.910 3.819 59.827 1.910 3.819 1.828 3.655 67.301 1.828 3.655 1.548 3.096 70.398 1.548 3.096 832 1.664 72.061 802 1.605 73.666 754 1.508 75.174 721 1.441 76.616 690 1.380 77.995 628 1.257 79.252 601 1.202 80.455 580 1.160 81.614 559 1.119 82.733 519 1.038 83.771 485 971 84.742 482 963 85.705 444 888 86.593 431 863 87.456 419 839 88.295 391 782 89.076 370 739 89.815 357 713 90.529 348 696 91.225 342 684 91.909 326 651 92.560 314 627 93.187 299 599 93.786 284 568 94.354 370 541 94.895 250 501 95.396 241 482 95.878 226 452 96.330 212 424 96.755 203 407 97.161 201 401 97.562 184 367 97.930 166 332 98.262 158 316 98.578 148 296 98.874 127 254 99.128 121 243 99.371 114 228 99.599 106 212 99.811 095 189 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 55.792 59.827 59.827 67.301 70.398 3.498 3.309 3.070 2.908 2.620 Component 6.996 6.618 6.141 5.816 5.240 46.582 53.201 59.341 65.158 70.398 TN2 TN5 TN4 TN6 TN1 TN3 CV1 CV6 CV4 CV2 CV5 CV3 DK5 DK3 DK2 DK1 DK4 QL1 QL2 QL4 QL3 QL6 QL5 DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 THVH THVH THVH THVH THVH DTTT4 DTTT1 DTTT2 DTTT3 DTTT5 PL3 PL2 PL4 PL1 TT2 TT3 824 816 792 787 779 764 797 763 753 741 720 698 882 816 800 733 710 526 859 841 724 720 715 535 873 875 831 778 767 851 829 777 762 710 820 801 799 715 709 834 829 824 788 906 802 10 TT1 TT4 KH2 KH3 KH1 KH4 Extraction Method: Principal Component Analysis .801 705 756 752 749 723 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Lần 2: KMO ad Bartlett’s Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett’s Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig 856 9767.985 1176 000 Total Variance Explained ompone Initial Eigenvalues Total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 % of Variance 10.83 22.119 4.672 9.535 3.819 7.793 3.327 6.789 2.453 5.007 2.176 4.440 2.006 4.095 1.908 3.894 1.813 3.701 1.548 3.159 827 1.688 802 1.637 754 1.539 715 1.459 682 1.392 620 1.265 597 1.218 580 1.183 557 1.136 511 1.043 485 990 Cumulati ve % 22.119 31.654 39.447 46.236 51.243 55.684 59.778 63.672 67.373 70.532 72.220 73.857 75.396 76.855 78.247 79.512 80.730 81.913 83.049 84.092 85.082 Extraction Suns of Squared Loadings Total % of Cumulativ Variance e% 10.83 22.119 22.119 4.672 9.535 31.654 3.819 7.793 39.447 3.327 6.789 46.236 2.453 5.007 51.243 2.176 4.440 55.684 2.006 4.095 59.778 1.908 3.894 63.672 1.813 3.701 67.373 1.548 3.159 70.532 Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 4.416 9.013 9.013 3.949 3.668 3.636 3.499 3.498 3.307 3.075 2.907 2.607 8.059 7.486 7.420 7.141 7.138 6.748 6.27 5.932 5.320 17.071 24.557 31.978 39.118 46.256 53.004 59.3280 65.212 70.532 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 470 958 86.040 440 899 86.939 430 878 87.817 415 847 88.664 382 779 89.443 369 753 90.196 357 727 90.924 342 698 91.622 329 671 91.293 315 643 92.936 304 620 93.556 297 606 94.163 275 560 94.723 251 512 95.235 242 594 95.729 229 468 96.936 223 456 96.652 203 415 97.067 201 409 97.477 187 381 97.858 168 342 98.200 163 333 98.533 148 303 98.836 128 261 99.097 123 252 99.349 116 237 99.586 108 228 99.807 095 193 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis TN2 TN5 TN4 TN6 TN1 TN3 CV1 CV6 CV4 CV2 CV5 CV3 DK5 DK3 DK2 DK1 826 817 793 788 780 765 798 765 753 742 720 698 880 815 795 739 Component 10 DK4 716 QL1 856 QL2 842 QL4 730 QL6 717 QL3 535 DN1 873 DN2 857 DN3 831 DN4 779 DN5 767 THVH THVH THVH THVH THVH DTTT4 DTTT1 DTTT2 DTTT3 DTTT5 PL3 PL2 PL4 PL1 TT2 TT3 TT1 TT4 KH2 KH3 KH1 KH4 Extraction Method: Principal Component Analysis .852 828 776 762 710 819 801 799 715 709 836 820 825 789 905 802 801 706 758 755 747 722 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Kết kiểm định phù hợp thang đo nhân tố “Quản lý trực tiếp” Reliability Statistics Cronbach’s Alpha N of Items .889 Item-Total Statistics Scale mean if item Deleted THVH THVH THCH THVH THVH Scale Variance if item Deleted Corrected item- Total Correlation 15.65 6.490 Cronbach’s Alpha if item Deleted 719 872 15.57 7.205 725 866 15.48 7.425 730 867 15.58 7.118 671 879 15.56 6.771 837 841 Phân tích nhân tố EFA thang đo động lực làm việc KMO ad Bartlett’s Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett’s Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig 852 918.033 10 000 Total Variance Explained omponent Initial Eigenvalues Extraction Suns of Squared Loadings Total % of Cumulative % Total % of Cumulative % Variance Variance 3.611 72.212 72.212 3.611 72.212 72.212 479 9.570 81.783 389 7.786 89.569 299 5.985 95.554 222 4.446 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component DL2 863 DL3 855 DL1 85 DL4 842 DL5 834 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH Lần 1: Model Durbin Watson 815 809 22047 1.780 a Predictors: (Constant), KH, DN, QL, TT, DTTT, TN, PL, THVH, DK, CV R Square Adijusted R Square Std Error of the Estimate b Dependent Variable: DL Model Regressio n Residual Total Sum of Square 61.670 13.999 75.670 df 10 288 298 Mean Square 6.167 049 F Sig 126.869 a Predictors: (Constant), KH, DN, QL, TT, DTTT, TN, PL, THVH, DK, CV b Dependent Variable: DL Model R Unstandardized Coefficients ( Constant) TN CV DK DN QL THVH DTTT PL TT KH B Std Error -.565 124 165 023 168 027 014 018 124 013 119 021 088 023 132 022 142 017 066 018 119 024 Standardize d Coefficients Beta 217 199 024 250 171 114 165 246 105 152 t Sig Collinearity Statistics Tolerance 4.561 7.268 6.243 786 9.299 5.699 3.774 5.873 8.490 3.594 000 000 000 433 000 000 000 000 000 000 000 722 634 693 891 717 706 814 768 757 702 VIF 1.384 1.576 1.443 1.123 1.395 1.416 1.229 1.302 1.321 1.424 5.009 Dependent Variable: DL Lần 2: Model Durbin Watson 815 809 22033 1.768 a Predictors: (Constant), KH, DN, QL, TT, DTTT, TN, PL, THVH, DK, CV R Square Adijusted R Square Std Error of the Estimate b Dependent Variable: DL Model Sum of Square 61.640 14.029 75.670 Df Mean Square 6.849 049 F Sig Regressio 141.084 n 289 Residual 298 Total a Predictors: (Constant), KH, DN, QL, TT, DTTT, TN, PL, THVH, CV b Dependent Variable: DL Model R Unstandardized Coefficients ( Constant) B Std Error -.561 124 Standardize d Coefficients Beta t Sig Collinearity Statistics Tolerance - 000 VIF TN CV DN QL THVH DTTT PL TT KH 169 169 123 124 088 132 146 066 120 022 027 013 020 023 022 016 018 024 Dependent Variable: DL 221 200 249 177 114 165 252 104 153 4.534 7.556 6.315 9.283 6.164 3.779 5.862 9.039 3.566 5.080 000 000 000 000 000 000 000 000 000 749 637 892 777 706 814 828 758 706 1.335 1.569 1.121 1.287 1.416 1.229 1.208 1.319 1.417 #LÃM PHỤ LỤC 10 11 TÀI LIỆU KHAM KHẢO ST T Họ Tên Trần Minh Cảnh Phan Lãm Cao Thị Ngọc Mai Đặng Thị Bích Thi Trần Trân Tú Qun Phùng Hồng Kim Yến BẢNG ĐÁNH GIÁ MSSV 2030190020 2030190144 2030190262 2030180145 2030190535 Mức độ đóng góp(%) 10% 10% 35% 15% 10% 20% Bạn Quyên làm tốt công việc không phiên thành tiếng Việt, không ghi tên hình Bạn Cảnh chủ yếu copy Paste bài làm Bạn Lãm hay nộp trễ bài thường xuyên và không có bài Bạn Mai làm đa số hết việc từ chạy SPSS đến tổng hợp word Bài word tụi em làm nhiều sai sót mong cô thông cảm dùm tụi em và trừ điểm nhẹ tay Nhóm tụi em cám ơn cô! ... sát 4.5 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) 4.5.1 Phân tích nhân tố EFA thang đo nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc nhân viên nhà hàng Dookki Thang đo các nhân tố tạo động lực làm việc... sắc về động lực lao động v Khác : Bảng 2.1: Sự khác động động lực làm việc Động làm việc Động lực làm việc - Là cái có tác dụng chi phối, thúc - Là cái thúc đẩy người lao động để... chương CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Những vấn đề liên quan đến động lực làm việc người lao động 2.1.1 Định nghĩa động lực Động lực “Motivation” là nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki,

Hình ảnh liên quan

Bảng 2.1: Sự khác nhau giữa động cơ và động lực làm việc - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

Bảng 2.1.

Sự khác nhau giữa động cơ và động lực làm việc Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 2.4: Mô hình đặc điểm công việc của Hackman & Oldham - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

Hình 2.4.

Mô hình đặc điểm công việc của Hackman & Oldham Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 2.4: Mô hình 10 yếu tạo động lực của Kovach (1987) 2.2 Các công trình nghiên cứu trước đây  liên  quan  đến  vấn  đề tạo động lực cho nhân viên - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

Hình 2.4.

Mô hình 10 yếu tạo động lực của Kovach (1987) 2.2 Các công trình nghiên cứu trước đây liên quan đến vấn đề tạo động lực cho nhân viên Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 2.6: Mô hình nghiên cứu của Charles & Marshall (1992) - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

Hình 2.6.

Mô hình nghiên cứu của Charles & Marshall (1992) Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 2.8: Mô hình nghiên cứu của Wong, Siu, Tsang (1999) - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

Hình 2.8.

Mô hình nghiên cứu của Wong, Siu, Tsang (1999) Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng 3.1: Các bước trong nghiên cứu - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

Bảng 3.1.

Các bước trong nghiên cứu Xem tại trang 23 của tài liệu.
- Phân tích hồi quy & kiểm định mô hình - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

ha.

̂n tích hồi quy & kiểm định mô hình Xem tại trang 24 của tài liệu.
Bảng 4.4: Bảng mô tả mẫu theo giới tính - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

Bảng 4.4.

Bảng mô tả mẫu theo giới tính Xem tại trang 41 của tài liệu.
Bảng 4.6: Bảng mô tả mẫu theo bộ phận - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

Bảng 4.6.

Bảng mô tả mẫu theo bộ phận Xem tại trang 42 của tài liệu.
Bảng 4.8: Bảng mô tả mẫu theo mức thunhập - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

Bảng 4.8.

Bảng mô tả mẫu theo mức thunhập Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng 4.14: Kết quả Cronbach’s Alpha thang đo “Quản lý trực tiếp” - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

Bảng 4.14.

Kết quả Cronbach’s Alpha thang đo “Quản lý trực tiếp” Xem tại trang 45 của tài liệu.
Bảng 4.15. Kết quả Cronbach’s Apha thang đo “Thu nhập” - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

Bảng 4.15..

Kết quả Cronbach’s Apha thang đo “Thu nhập” Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng 4.16: Kết quả Cronbach’s Alpha thang đo “Phúc lợi” - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

Bảng 4.16.

Kết quả Cronbach’s Alpha thang đo “Phúc lợi” Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng 4.17: Kết quả Cronbach’s Alpha thang đo “Điều kiện làm việc” - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

Bảng 4.17.

Kết quả Cronbach’s Alpha thang đo “Điều kiện làm việc” Xem tại trang 47 của tài liệu.
Bảng 4.18: Kết quả Cronbach’s Alpha thang đo “Bản chất công việc” - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

Bảng 4.18.

Kết quả Cronbach’s Alpha thang đo “Bản chất công việc” Xem tại trang 47 của tài liệu.
Bảng 4.20: Kết quả Cronbach’s Alpha thang đo “Đào tạo thăng tiến” - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

Bảng 4.20.

Kết quả Cronbach’s Alpha thang đo “Đào tạo thăng tiến” Xem tại trang 48 của tài liệu.
Bảng 4.19: Kết quả Cronbach’s Alpha thang đo “Đồng nghiệp” - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

Bảng 4.19.

Kết quả Cronbach’s Alpha thang đo “Đồng nghiệp” Xem tại trang 48 của tài liệu.
Bảng 4.22: Kết quả Cronbach’s Alpha thang đo “Đánh giá thành tích” - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

Bảng 4.22.

Kết quả Cronbach’s Alpha thang đo “Đánh giá thành tích” Xem tại trang 49 của tài liệu.
Bảng 4.23: Kết quả Cronbach’s Alpha thang đo “Thương hiệu văn hóa nhà hàng” - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

Bảng 4.23.

Kết quả Cronbach’s Alpha thang đo “Thương hiệu văn hóa nhà hàng” Xem tại trang 50 của tài liệu.
Bảng 4.26: Bảng diễn giải biến tổng hợp - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

Bảng 4.26.

Bảng diễn giải biến tổng hợp Xem tại trang 53 của tài liệu.
BẢNG 4.31: Kết quả phân tích tương quan - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

BẢNG 4.31.

Kết quả phân tích tương quan Xem tại trang 56 của tài liệu.
Hình 4.2 Mô hình nghiên cứu chính thức - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

Hình 4.2.

Mô hình nghiên cứu chính thức Xem tại trang 60 của tài liệu.
 Dò tìm sư vi phạm các giả định cần thiết trong mô hình hồi quy - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

t.

ìm sư vi phạm các giả định cần thiết trong mô hình hồi quy Xem tại trang 61 của tài liệu.
Hình 4.4: Biểu đồ tần số Histogram - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

Hình 4.4.

Biểu đồ tần số Histogram Xem tại trang 62 của tài liệu.
Mô hình Hệ số R Hệ số R - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

o.

̂ hình Hệ số R Hệ số R Xem tại trang 63 của tài liệu.
Bảng 4.64: Bảng so sánh thang đo động lực làm việc qua các công trình nghiên cứu đã thực hiện Nghiên            cứu ĐốiKovach(1987)Nguyễn ThịHải Huyền(2013) - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

Bảng 4.64.

Bảng so sánh thang đo động lực làm việc qua các công trình nghiên cứu đã thực hiện Nghiên cứu ĐốiKovach(1987)Nguyễn ThịHải Huyền(2013) Xem tại trang 66 của tài liệu.
4.11. THẢO LUẬN KẾT QUẢ - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

4.11..

THẢO LUẬN KẾT QUẢ Xem tại trang 66 của tài liệu.
10. Thương hiệu, văn hóa nhà hàng: Thương hiệu là hình ảnh của nhà hàng trong lòng khách - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

10..

Thương hiệu, văn hóa nhà hàng: Thương hiệu là hình ảnh của nhà hàng trong lòng khách Xem tại trang 83 của tài liệu.
PHỤ LỤC 3. BẢNG CÂU PHỎNG VẤN CHÍNH THỨC - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki

3..

BẢNG CÂU PHỎNG VẤN CHÍNH THỨC Xem tại trang 92 của tài liệu.
BẢNG ĐÁNH GIÁ ST - Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên tại nhà hàng dookki
BẢNG ĐÁNH GIÁ ST Xem tại trang 120 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm