0

Tài liệu GIÁO TRÌNH : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNG docx

119 8,278 39

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 10:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐẠI HỌC HUẾ    PGS.TS. LÊ VĂN THĂNGGIÁO TRÌNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNGHuế, 03-2007MỤC LỤC TrangLời nói đầu 1Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN1.1.Khái niệm môi trường 21.1.1. Định nghĩa môi trường.1.1.2. Đối tượng và nhiệm vụ của Khoa học môi trường. 1.2.Phân loại môi trường 41.3.Quan hệ giữa môi trường và phát triển 4 1.4.Các chức năng chủ yếu của môi trường 61.5.Những vấn đề môi trường thách thức hiện nay trên thế giới 91.5.1. Khí hậu toàn cầu biến đổi và tần suất thiên tai gia tăng1.5.2. Sự suy giảm tầng ôzôn.1.5.3. Hiệu ứng nhà kính đang gia tăng1.5.4. Tài nguyên bị suy thoái.1.5.5. Ô nhiễm môi trường đang xảy ra ở quy mô rộng1.5.6. Sự gia tăng dân số 1.5.7. Sự suy giảm tính đa dạng sinh học trên Trái đất 1.6. Khoa học - Công nghệ và Quản lý môi trường 16Chương 2. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÔI TRƯỜNG2.1. Thạch quyển 172.1.1. Sự hình thành và cấu trúc của Trái đất2.1.2. Sự hình thành đá và quá trình tạo khoáng tự nhiên2.1.3. Sự hình thành đất và biến đổi của địa hình cảnh quan2.1.4. Tai biến địa chất, xói mòn, trượt lở đất đá2.2. Thủy quyển 232.2.1. Cấu tạo hình thái của thủy quyển2.2.2. Sự hình thành đại dương2.2.3. Đới ven biển, cửa sông và thềm lục địa2.2.4. Băng 2.3. Khí quyển 262.3.1. Sự hình thành và cấu trúc khí quyển Trái đất2.3.2. Thành phần của khí quyển2.3.3. Ozon khí quyển và chất CFCi2.3.4. Chế độ nhiệt, bức xạ và hoàn lưu khí quyển2.3.5. Hiệu ứng nhà kính2.3.6. Biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu2.4. Sinh quyển 332.4.1. Sinh quyển và sinh khối2.4.2. Hệ sinh thái2.4.3. Các chu trình sinh địa hóa2.4.4. Quang hợp và hô hấpChương 3 . CÁC NGUYÊN LÝ SINH THÁI HỌC ỨNG DỤNG TRONG KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG3.1. Sự sống và sự tiến hóa của sinh vật 393.2. Cấu trúc sự sống trên Trái đất 413.3. Cơ chế hoạt động của hệ sinh thái 423.4. Dòng năng lượng và năng suất sinh học của hệ sinh thái 433.4.1. Dòng năng lượng3.4.2. Năng suất sinh học của hệ sinh thái3.5. Chu trình tuần hoàn sinh địa hóa 443.6. Sự tăng trưởng và tự điều chỉnh của sinh vật 483.7. Tương tác giữa các quần thể sinh vật 483.8. Sự phát triển và tiến hóa của hệ sinh thái 493.9. Tác động của con người lên hệ sinh thái 50Chương 4 . TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN4.1. Đặc điểm chung và phân loại tài nguyên 524.1.1. Khái niệm về tài nguyên4.1.2. Khái niệm về tài nguyên thiên nhiên4.1.3. Con người với tài nguyên và môi trường4.2. Tài nguyên đất 544.3. Tài nguyên rừng 594.3.1. Khái niệm4.3.2. Tầm quan trọng của rừng đối với môi trường4.3.3. Hiện trạng tài nguyên rừng4.4. Tài nguyên nước 61ii4.4.1. Khái niệm và tầm quan trọng của nước4.4.2. Đặc điểm các nguồn nước4.4.3. Các vấn đề về MT nước hiện nay4.5. Tài nguyên khoáng sản 634.5.1. Khái niệm4.5.2. Các đặc trưng của khoáng sản4.5.3. Tác động của việc khai thác mỏ và chế biến quặng đến môi trường4.5.4. Quản lý tài nguyên khoáng sản4.6. Tài nguyên biển 66 4.6.1. Đặc điểm biển4.6.2. Khai thác và sử dụng tài nguyên biển4.7. Tài nguyên khí hậu 664.7.1. Khái niệm về khí hậu4.7.2. Tài nguyên khí hậu4.7.3. Sử dụng tài nguyên khí hậu Chương 5. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG5.1. Ô nhiễm nước 685.1.1. Khái niệm chung về ô nhiễm nước5.1.2. Ô nhiễm nước mặt5.1.3. Ô nhiễm và suy thoái nước ngầm5.1.4. Ô nhiễm biển5.2. Ô nhiễm không khí 715.2.1. Các nguồn gây ô nhiễm không khí 5.2.2. Các tác nhân gây ô nhiễm không khí và sự tác động của chúng5.2.3. Sự lan truyền chất ô nhiễm trong khí quyển5.3. Ô nhiễm môi trường đất 745.3.1. Hệ sinh thái đất5.3.2. Ô nhiễm môi trường đấtChương 6 . QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG6.1. Những khái niệm cơ bản về quản lý môi trường 826.1.1. Các mục tiêu chủ yếu6.1.3. Các nguyên tắc chủ yếu6.1.4. Nội dung công tác quản lý Nhà nước về MT của nước ta6.1.5. Tổ chức công tác quản lý môi trườngiii6.1.6. Các công cụ quản lý môi trường6.2. Cơ sở khoa học của công tác quản lý môi trường 866.2.1. Cơ sở triết học của quản lý môi trường6.2.2. Cơ sở khoa học - kỹ thuật - công nghệ của quản lý môi trường6.2.3. Cơ sở kinh tế của quản lý môi trường6.2.4. Cơ sở luật pháp của quản lý môi trường6.3. Các công cụ quản lý môi trường 876.3.1. Khái niệm chung về công cụ quản lý môi trường6.3.2. Các công cụ kinh tế trong quản lý môi trườngChương 7. CÁC VẤN ĐỀ NỀN TẢNG VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI7.1. Vấn đề dân số 907.1.1. Tổng quan lịch sử7.1.2. Đặc điểm của sự phát triển dân số thế giới7.1.3. Phân bố và di chuyển dân cư7.1.4. Các vấn đề môi trường của sự gia tăng dân số thế giới7.1.5. Dân số Việt Nam7.2. Vấn đề lương thực và thực phẩm của loài người 947.2.1. Những lương thực và thực phẩm chủ yếu7.2.2. Sản xuất lương thực và dinh dưỡng thế giới7.2.3. Tiềm năng lương thực và thực phẩm của thế giới 7.3. Vấn đề năng lượng 987.3.1. Khái niệm7.3.2. Tổng quan lịch sử năng lượng7.3.3. Tiêu thụ năng lượng trên thế giới7.3.4. Các dạng năng lượng và sự biến đổi7.3.5. Các giải pháp về năng lượng của loài người7.4. Phát triển bền vững 1067.4.1. Yêu cầu của phát triển bền vững7.4.2. Các mô hình phát triển bền vững7.4.3. Định lượng hóa sự phát triển bền vững7.4.4. Các nguyên tắc xây dựng xã hội phát triển bền vữngTài liệu tham khảoiv LỜI NÓI ĐẦUThực hiện chủ trương đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo đại học. Năm 2004, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất chương trình đào tạo giữa các trường đại học Việt Nam có đào tạo Cử nhân Khoa học Môi trường. Theo đó, ngoài các Học phần thống nhất trong cả nước, tùy thuộc vào đặc điểm vùng miền mà các trường thiết kế một số Học phần mang tính chất đặc thù.Học phần Khoa học môi trường đại cương là một trong những Học phần thống nhất trong cả nước đối với các trường đào tạo Cử nhân khoa học môi trường. Tại Đại học Huế, dưới sự hổ trợ kinh phí của Dự án Giáo dục đại học pha 1, mức C, cùng với nhiều giáo trình được biên soạn, giáo trình Khoa học môi trường đại cương được biên soạn nhằm phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo Cử nhân Khoa học môi trường tại Đại học Huế, ngoài ra còn là tài liệu tham khảo cho nhiều đối tượng khác có chuyên môn gần với Khoa học môi trường.Tác giả xin chân thành cảm ơn Dự án Giáo dục đại học mức C tại Đại học Huế đã tạo điều kiện cho tác giả biên soạn giáo trình này.Do điều kiện hạn chế về nhiều mặt, chác chắn giáo trình sẽ còn nhiều thiếu sót, tác giả rất mong được nhận sự góp ý của đồng nghiệp và sinh viên để giáo trình được hoàn thiện tốt hơn.Xin trân trọng cám ơn! Tác giảChương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Khái niệm môi trường1.1.1. Định nghĩa môi trường.Thuật ngữ môi trường(MT) - Environment (Tiếng Anh), tiếng Hoa: Hoàn cảnh. MT bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật (Điều 3, Luật BVMT của VN, 2005).• Định nghĩa 1: Theo nghĩa rộng nhất thì MT là tập hợp các điều kiện và hiện tượng bên ngoài có ảnh hưởng tới một vật thể hoặc sự kiện.Bất cứ một vật thể, một sự kiện nào cũng tồn tại và diễn biến trong một MT.Theo Lê Văn Khoa,1995: Đối với cơ thể sống thì “Môi trường sống” là tổng hợp những điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng tới đời sống và sự phát triển của cơ thể.• Định nghĩa 2: MT bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật, tất cả các yếu tố vô sinh và hữu sinh có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự sống, phát triển và sinh sản của sinh vật (Hoàng Đức Nhuận, 2000).Theo tác giả, MT có các thành phần chính tác động qua lại lẫn nhau:- MT tự nhiên bao gồm nước, không khí, đất đai, ánh sáng và các sinh vật.- MT kiến tạo gồm những cảnh quan được thay đổi do con người.- MT không gian gồm những yếu tố về địa điểm, khoảng cách, mật độ, phương hướng và sự thay đổi trong MT.• Định nghĩa 3: MT là một phần của ngoại cảnh, bao gồm các hiện tượng và các thực thể của tự nhiên, mà ở đó, cá thể, quần thể, loài, có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp bằng các phản ứng thích nghi của mình (Vũ Trung Tạng, 2000).• Đối với con người, MT chứa đựng nội dung rộng. Theo định nghĩa của UNESCO(1981) thì MT của con người bao gồm toàn bộ các hệ thống tự nhiên và các hệ thống do con người tạo ra, những cái hữu hình(tập quán, niềm tin )trong đó con người sống và lao động, họ khai thác các TNTN và nhân tạo nhằm thỏa mãn những nhu cầu của mình. Như vậy, MT sống đối với con người không chỉ là nơi tồn tại, sinh trưởng và phát triển cho một thực thể sinh vật và con người mà còn là “ khung cảnh của cuộc sống, của lao động và sự vui chơi giải trí của con người”.• Như vậy, có thể nêu định nghĩa chung về MT : MT là tập hợp các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh con người có ảnh hưởng tới con người và tác động qua lại với các hoạt động sống của con người như: không khí, nước, đất, sinh vật, xã hội loài người • MT sống của con người thường được phân chia thành các loại sau:- MT tự nhiên: Bao gồm các yếu tố tự nhiên như vật lý, hóa học, sinh học, tồn tại ngoài ý muốn của con người nhưng cũng ít nhiều chịu tác động của con người.- MT xã hội: Là tổng thể các quan hệ giữa người và người tạo nên sự thuận lợi hoặc khó khăn cho sự tồn tại và phát triển của các cá nhân và cộng đồng loài người.- MT nhân tạo : Là tất cả các yếu tố tự nhiên, xã hội do con người tạo nên và chịu sự chi phối của con người.Như vậy, MT sống của con người theo nghĩa rộng là tất cả các nhân tố tự nhiên và xã hội cần thiết cho sự sống, sản xuất của con người như tài nguyên thiên nhiên, không khí, đất, nước, ánh sáng, cảnh quan, quan hệ xã hội,… Theo nghĩa hẹp, thì MT sống của con người chỉ bao gồm các nhân tố tự nhiên và nhân tố xã hội trực tiếp liên quan tới chất lượng cuộc sống của con người.1.1.2. Đối tượng và nhiệm vụ của Khoa học môi trường. MT là đối tượng nghiên cứu của một ngành khoa học liên ngành có mục đích chủ yếu là BVMT sống lâu dài của con người trên Trái đất. Vậy Khoa học MT là gì ?Khoa học MT là ngành khoa học nghiên cứu mối quan hệ và tương tác qua lại giữa con người và môi trường chung quanh.Khoa học MT là một ngành khoa học ứng dụng, một dạng của các phương án giải quyết vấn đề là sự tìm kiếm những thay thế cấu trúc đối với tổn thất MT. Khoa học MT là khoa học tổng hợp, liên ngành, nó sử dụng và phối hợp thông tin từ nhiều lĩnh vực như : sinh học, hóa học, địa chất, thổ nhưỡng, vật lý, kinh tế, xã hội học, khoa học quản lý và chính trị để tập trung vào các nhiệm vụ sau:• Nghiên cứu đặc điểm của các thành phần MT có ảnh hưởng hoặc chịu ảnh hưởng bởi con người, nước, không khí, đất, sinh vật, hệ sinh thái, KCN, đô thị, nông thôn • Nghiên cứu công nghệ , kỹ thuật xử lý ô nhiễm, bảo vệ chất lượng MT sống của con người.• Nghiên cứu tổng hợp các biện pháp quản lý về khoa học kinh tế, luật pháp, xã hội nhằm BVMT và PTBV.• Nghiên cứu về phương pháp mô hình hóa, phương pháp phân tích hóa học,vật lý, sinh học phục vụ cho 3 nội dung trên.Về phương pháp nghiên cứu: • Các phương pháp thu thập và xử lý số liệu thực tế, các thực nghiệm• Các phương pháp phân tích thành phần MT• Các phương pháp phân tích, đánh giá xã hội, quản lý xã hội, kinh tế.• Các phương pháp tính toán, dự báo, mô hình hóa• Các giải pháp kỹ thuật, tiến bộ kỹ thuật• Các phương pháp phân tích hệ thống1.2.Phân loại môi trườngTheo chức năng, MT được chia thành 3 loại:• MT tự nhiên, bao gồm các yếu tố thiên nhiên, vật lý, hóa học, sinh học tồn tại khách quan bao quanh con người. Nó còn chia nhỏ hơn theo các thành phần: MT sinh thái, ở đó yếu tố sinh thái học chiếm vai trò chủ đạo là MT đất, không khí, nước, địa chất • MT xã hội, là tổng thể các quan hệ giữa con người với con người, tạo nên sự thuận lợi hay khó khăn cho sự phát triển của cá nhân hay cộng đồng dân cư.• MT nhân tạo, là tập hợp các yếu tố tự nhiên và xã hội do con người tạo nên và chịu sự chi phối bởi con người.  Như vậy, các nội dung nghiên cứu của khoa học MT theo các hướng sau đây:• Nghiên cứu các thành phần của MT sống tự nhiên và xã hội đang tồn tại trên Trái đất trong mối quan hệ với các hoạt động của con người.• Nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ MT, nguyên nhân và biện pháp xử lý ô nhiễm MT, các công nghệ xử lý nước thải, khí thải, rác thải, xử lý tiếng ồn • Quản lý MT, nghiên cứu các biện pháp, giải pháp kỹ thuật, kinh tế, luật pháp, chính sách để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu ô nhiễm.1.3.Quan hệ giữa môi trường và phát triểnCó thể trình bày một cách cô đọng MT là tổng hợp các điều kiện sống của con người, phát triển là quá trình cải tạo và cải thiện các điều kiện đó. Giữa MT và phát triển có mối quan hệ rất chặt chẽ. MT là địa bàn và đối tượng của phát triển.Trong phạm vi một quốc gia, một châu lục hay trên toàn thế giới, người ta cho rằng, tồn tại hai hệ thống: “hệ thống KTXH và hệ thống MT”. Hệ thống KTXH cấu thành bởi các thành phần sản xuất, lưu thông- phân phối, tiêu dùng và tích lũy, tạo nên một dòng nguyên liệu, năng lượng, chế phẩm hàng hóa, phế thải lưu thông giữa các phần tử cấu thành hệ. Hệ thống môi trường với các thành phần MT thiên nhiên và MT xã hội. Khu vực giao giữa hai hệ tạo thành “MT nhân tạo”, có thể xem như là kết quả tích lũy mọi hoạt động tích cực hoặc tiêu cực của con người trong quá trình phát triển trên địa bàn MT. Khu vực giao này thể hiện tất cả các mối quan hệ giữa phát triển và MT. MT thiên [...]... làm thức ăn cho chim 1.6 .Khoa học - Công nghệ và Quản lý môi trườngKhoa học MT nghiên cứu mối quan hệ giữa con người với MT Từ các nghiên cứu đó, khoa học MT đề xuất các mô hình sinh thái hợp lý, đảm bảo sự cân bằng sinh thái giữa con người và MT • • Công nghệ MT là tổng hợp các biện pháp vật lý, hóa học, sinh học nhằm ngăn ngừa và xử lý các chất độc hại phát sinh từ quá trình sản xuất và hoạt động... của môi trường sống nh : Làm cạn kiệt nguyên liệu và năng lượng cần cho sự tồn tại và phát triển của các cơ thể sống Làm ứ thừa phế thải trong không gian sống, Làm mất cân bằng sinh thái giữa các loài sinh vật với nhau và giữa chúng với các thành phần môi trường Vi phạm chức năng giảm nhẹ tác động của thiên tai Vi phạm chức năng lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người 1.5 Những vấn đề môi trường. .. Hình 2. 2: Chu trình biến đổi các loại đá chính trong vỏ Trái đất Nhiệt phóng xạ Các tính toán của các nhà Địa chất cho thấy: trọng lượng các đá trong vỏ Trái đất có tỷ lệ phân bố như sau: macma 65%, biến chất 25% và trầm tích 10% Phù hợp với các quá trình địa chất trên, các khoáng vật ở vỏ Trái đất được thành tạo trong các quá trình trầm tích, biến chất và macma.Hai quá trình sau gọi là quá trình nội... nghiệp, nuôi trồng thủy sản Không gian sống của con người và các loài sinh vật Nơi chứa đựng các nguồn tài nguyên MÔI TRƯỜNG Nơi chứa đựng các phế thải do con người tạo ra trong cuộc sống Nơi lưu trữ và cung cấp các nguồn thông tin Hình1. 1: Các chức năng chủ yếu của môi trường (KHMT) MT là nơi cung cấp tài nguyên cần thiết cho đời sống và hoạt động sản xuất của con người Trong lịch sử phát triển, loài... nguyên tố hóa học trong đất tồn tại dưới dạng hợp chất vô cơ, hữu cơ, có nguồn gốc chủ yếu từ đá mẹ Hàm lượng các nguyên tố hóa học của đất không cố định, biến đổi phụ thuộc vào quá trình hình thành đất Theo hàm lượng và nhu cầu dinh dưỡng đối với cây trồng, các nguyên tố hóa học của đất được chia thành 3 nhóm: - Nguyên tố đa lượng: O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, K, P, S, N, C, H - Nguyên tố vi lượng: Mn, Zn,... quá trình gây hại vận hành trong hệ thống MT Quá trình tai biến phản ánh tính nhiễu loạn, tính bất ổn của hệ thống và thường gồm 3 giai đoạn Với mỗi giai đoạn của quá trình tai biến sẽ có những chiến lược ứng phó thích hợp và cần phải cân nhắc trong quá trình ra quyết định: - Giai đoạn nguy cơ hay hiểm họa: Đã tồn tại các yếu tố gây hại nhưng chưa gây mất ổn định cho hệ thống - Giai đoạn phát triển:... con người như gây ô nhiễm, khai thác tài nguyên và phát triển không bền vững Vùng ven biển bao gồm nhiều thành phần như : • Vách: là phần lục địa giáp biển, có độ dốc cao • Bãi biển: là phần cát sỏi, bùn do sông đưa ra • Bờ sau: được giới hạn bởi vách và mực nước biển khi thủy triều cao • Bờ trước: là miền giữa 2 đường bờ ứng với mực nước thủy triều cao và thấp • Bờ : bao gồm bờ trước, bờ sau và kéo dài... mức độ phức tạp theo trình độ phát triển của xã hội Chức năng này của MT còn gọi là nhóm chức năng sản xuất tự nhiên gồm: - Rừng tự nhiên: có chức năng cung cấp nước, bảo tồn tính ĐDSH và độ phì nhiêu của đất, nguồn gỗ củi, dược liệu và cải thiện điều kiện sinh thái - Các thủy vực: có chức năng cung cấp nước, dinh dưỡng, nơi vui chơi giải trí và ácc nguồn thủy hải sản - Động thực vật: cung cấp lương thực... (K.Bar) Cấu trúc bên trong của Trái đất 0 được trình bày ở hình sau: Manti trên 1 36 10 16 0 Đới chuyển tiếp 400 100 0 290 0 Manti dưới Nhân Trái đất 627 1 350 0 Tâm Trái đất Hình 2. 1: Cấu tạo bên trong của Trái đất 45 0 1400 2.1.2 Sự hình thành đá và quá trình tạo khoáng tự nhiên Đất đá và các khoáng vật tự nhiên được tạo ra trên Trái đất nhờ 3 quá trình địa chất: macma, trầm tích và biến chất Ba loại... sinh và quá trình tự nhiên – loại tai biến thường xảy ra 3 Phân loại tai biến MT Dựa vào bản chất có thể phân biệt được 4 nhóm tai biến MT sau đây: • Các tai biến vật lý là tai biến tuân theo quy luật vật lý • Các tai biến hóa học liên quan tới sự phát tán và tập trung các nguyên tố hóa học vượt ngưỡng sinh thái trong các hợp phần MT • Tai biến sinh học như bệnh dịch nguy hiểm, nổ bom sinh học, nạn côn . được biên soạn, giáo trình Khoa học môi trường đại cương được biên soạn nhằm phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo Cử nhân Khoa học môi trường tại Đại học Huế, ngoài. các trường đào tạo Cử nhân khoa học môi trường. Tại Đại học Huế, dưới sự hổ trợ kinh phí của Dự án Giáo dục đại học pha 1, mức C, cùng với nhiều giáo trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu GIÁO TRÌNH : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNG docx, Tài liệu GIÁO TRÌNH : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNG docx, , Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN, 2 Khái niệm môi trường, Chương 2. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÔI TRƯỜNG, Một số tai biến thường gặp., Chương 3 . CÁC NGUYÊN LÝ SINH THÁI HỌC ỨNG DỤNG TRONG KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG, Chương 4 . TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, Chương 5. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, Khái niệm chung và nguồn gốc, Vấn đề xử lý rác thải ở các đô thị Việt Nam, Chương 6 . QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, Trợ cấp môi trường, Chương 7. CÁC VẤN ĐỀ NỀN TẢNG VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỂN VỮNG CỦA XÃ HỘI LOẠI NGƯỜI, Các dạng tài nguyên năng lượng không tái tạo, Chiến lược năng lượng ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm