0

Giao an ngu van 8 ca nam 3 cot chuan kien thuc 20172018

56 13 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2021, 01:05

*Kỹ năng sống Suy nghĩ sáng tạo: Phân tích, bình luận về những cảm xúc của nhân vật trong ngày đầu đi học Xác định giá trị bản thân: trân trọng kỉ niệm, sống có trách nhiệm với bản thân [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an ngu van 8 ca nam 3 cot chuan kien thuc 20172018,

Hình ảnh liên quan

TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng - Giao an ngu van 8 ca nam 3 cot chuan kien thuc 20172018

o.

ạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Xem tại trang 2 của tài liệu.
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng - Giao an ngu van 8 ca nam 3 cot chuan kien thuc 20172018

o.

ạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Xem tại trang 3 của tài liệu.
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng - Giao an ngu van 8 ca nam 3 cot chuan kien thuc 20172018

o.

ạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Xem tại trang 5 của tài liệu.
TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ Nội dung ghi bảng - Giao an ngu van 8 ca nam 3 cot chuan kien thuc 20172018

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trũ Nội dung ghi bảng Xem tại trang 7 của tài liệu.
TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ Nội dung ghi bảng - Giao an ngu van 8 ca nam 3 cot chuan kien thuc 20172018

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trũ Nội dung ghi bảng Xem tại trang 8 của tài liệu.
TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ Nội dung ghi bảng - Giao an ngu van 8 ca nam 3 cot chuan kien thuc 20172018

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trũ Nội dung ghi bảng Xem tại trang 9 của tài liệu.
TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ Nội dung ghi bảng - Giao an ngu van 8 ca nam 3 cot chuan kien thuc 20172018

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trũ Nội dung ghi bảng Xem tại trang 10 của tài liệu.
I. Chủ đề của văn bản: - Giao an ngu van 8 ca nam 3 cot chuan kien thuc 20172018

h.

ủ đề của văn bản: Xem tại trang 12 của tài liệu.
TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ Nội dung ghi bảng - Giao an ngu van 8 ca nam 3 cot chuan kien thuc 20172018

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trũ Nội dung ghi bảng Xem tại trang 13 của tài liệu.
TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ Nội dung ghi bảng - Giao an ngu van 8 ca nam 3 cot chuan kien thuc 20172018

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trũ Nội dung ghi bảng Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ Nội dung ghi bảng Hoạt   động   1:  HDHS   đọc - Giao an ngu van 8 ca nam 3 cot chuan kien thuc 20172018

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trũ Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: HDHS đọc Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ Nội dung ghi bảng - Giao an ngu van 8 ca nam 3 cot chuan kien thuc 20172018

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trũ Nội dung ghi bảng Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ Nội dung ghi bảng - Giao an ngu van 8 ca nam 3 cot chuan kien thuc 20172018

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trũ Nội dung ghi bảng Xem tại trang 18 của tài liệu.
trũ Nội dung ghi bảng - Giao an ngu van 8 ca nam 3 cot chuan kien thuc 20172018

tr.

ũ Nội dung ghi bảng Xem tại trang 20 của tài liệu.
trũ Nội dung ghi bảng - Giao an ngu van 8 ca nam 3 cot chuan kien thuc 20172018

tr.

ũ Nội dung ghi bảng Xem tại trang 21 của tài liệu.
trũ Nội dung ghi bảng - Giao an ngu van 8 ca nam 3 cot chuan kien thuc 20172018

tr.

ũ Nội dung ghi bảng Xem tại trang 22 của tài liệu.