0

35 cau mu log Toan 12 mcmix

5 3 0
  • 35 cau mu log Toan 12 mcmix

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2021, 03:40

Hỏi hàng tháng, người đó phải đều đặn trả vào ngân hàng một khoản tiền cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu để đến tháng thứ 48 thì người đó trả hết cả gốc lẫn lãi cho ngân hàng?. Hỏi: Để có số t[r] (1)SỞ GD&ĐT NINH THUẬN Trường THPT NINH HẢI ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM Môn: Toán 12 chg2 Thời gian làm bài: 60 phút; (35 câu trắc nghiệm)08/12/2016 Họ tên: Mã đề thi TOAN 12 HK1 Số báo danh: Lớp: Đáp án A toàn Nhận biết Câu 1: Biểu thức A a3 a3 : a2 ( với a > ) viết dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là: B - a6 C a D 17 a6 14 27 a Câu 2: Biểu thức ( với a > ) viết dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là: A - 1 a12 B Câu 3: Hàm số A - 1 a2 y = ( 3- x) D = ¡ \ { 3} A x có tập xác định D là : B D = ¡ C x2, x y' = C y = log ( - 1; 5) ¡ \ { - 1; 5} C D = ( - ¥ ;3) y' = 2x2 D 3x là é- 1; 5ù ú ë û B ê D Câu 6: Đạo hàm hàm số y = ln ( x2 + 1) y' = ( - ¥ ; - 1) È ( 5; + ¥ ) là x +1 x +1 A B C y ' = 2x Câu 7: Đồ thị sau là đồ thị hàm số nào đây? D ( - x2 + 4x + 5) A 2x D = ¡ \ { 0} > là : B y ' = Câu 5: Tập xác định hàm số y' = D - 1 a3 - Câu 4: Đạo hàm hàm số y = y' = C 12 9.a y' = D x2 x2 + (2) x y = log2 x -x A y = B y = C Câu 8: Đồ thị sau là đồ thị hàm số nào đây? x B y = e A y = ln x C y = - ln x 2x Câu 9: Số nghiệm phương trình A B Câu 10: Số nghiệm phương trình A B - 7x +5 x=A x= B Câu 12: Nghiệm phương trình A x = + log2 B là C 3x D = 2- là C x = - log2 ( 2x + 16) = x = 4log2 x D y = - e D log3 ( x - 2) + = y = - log2 x = là C ( + 3) Câu 11: Nghiệm phương trình D C D x = - là x = - log2 D x = Thông hiểu a2 Câu 13: Rút gọn biểu thức 2a A a (a 2 - b2 - b ) +1 ( với a > ,b > ,) kết quả: - b B C 2a ( xp + yp ) Câu 14: Rút gọn biểu thức A xp - yp 2 a +b D a - b p æ1 ö ÷ ç p ÷ - ç x.y ÷ ç ÷ ç ÷ è ø ( với x > 0, y > ,) kết quả: p p B x - y (3) C xp + yp - 2xp.yp Câu 15: Hàm số A C p p D x + y y = ( x2 - 5x + 6) D = ( - ¥ ;2) È ( 3; +¥ 3+1 có tập xác định D là : ) B D = ¡ D = ¡ \ { 2, 3} Câu 16: Cho hàm số y' = A D y =( 8x 33 + 2x2 B 2 3 + 2x ) y' = Kết luận nào sau đây là đúng : 33 + 2x2 C y ' = ( 4x ) y = log Câu 17: Tập xác định hàm số æ A æ B ìï 3ü ï ¡ \ ïí ïý ïîï 2ïþ ï C y' = A + 2ln x x D y = ( + ln x ) ln x y' = B x D 4x 3 + 2x2 ö ÷ ( - ¥ ; 1ùúûÈ çççè23; + ¥ ÷ ÷ ø ( 1; + ¥ ) là y' = y' = x- 2x - là ö ÷ ( - ¥ ; 1) È çççè23; + ¥ ÷ ÷ ø Câu 18: Đạo hàm hàm số D = ( 2;3) C x y' = D - x Câu 19: Số nghiệm phương trình ln x - 3ln x - 4ln x + 12 = là A B C D Câu 20: Số nghiệm phương trình A B log3 ( 3x - 1) log3 ( 3x+1 - 3) = C là: D log8 ( x2 - 4x + 3) £ S Câu 21: Tập nghiệm bất phương trình là ù ù S=é S=é ë- 1;1) È ( 3;5û ë- 1;5û A B S = ( 1;3) S = ( 1;5ù û C D log x+4 < 243 là Câu 22: Tập nghiệm S bất phương trình x æ1 ö S =ç ;3÷ ÷ ç ÷ ç 243 è ø A B S = ( - ¥ ;3) C S = ( 1;3) D S = ( 3;125) Câu 23: Một học sinh giải phương trình ìï x > ïí ïx¹ Bước Điều kiện ïî (*) 2log3 ( x - 2) + log3 ( x - 4) = (1) sau: (4) Bước Với điều kiện log3 ( x - 2) + log3 ( x - 4) = Bước Từ (2) suy (*), ta 2log3 ( x - 2) + 2log3 ( x - 4) = có Û (2) ( x - 2) ( x - 4) = Û x2 - 6x + = Û x = ± So điều kiện (*) ta x = + là nghiệm phương trình (1) Lời giải trên đúng hay sai ? Nếu sai thì sai bước nào ? A Sai bước B Sai bước C Sai bước D Lời giải đúng öx 2017 æ2 ÷ æ2 ö ÷ ç ç ÷£ç ÷ ç ÷ è ÷ ç ç 5ø è ø Câu 24: Một học sinh giải bất phương trình (1) sau: x ¹ Bước Điều kiện (*) 0< <1 ³ 2017 x Bước Từ (1) ta có (do ) (2) ³ 2017x Û x £ Bước Từ (2) suy 2017 ; suy tập nghiệm æ ù ú\ { 0} S =ç - ¥; ç ç 2017 ú è û Lời giải trên đúng hay sai ? Nếu sai thì sai bước nào ? A Sai bước B Sai bước C Sai bước D Lời giải đúng Vận dụng Câu 25: Cho a = log30 3, b = log30 A 2a + b + B 2ab Giá trị log30 1350 C a + b + D a b æ a4 b ö ÷ ÷ ç loga ç ÷ ç ÷ loga b = 3, loga c = - ç c è ø Câu 26: Cho Giá trị A 11 B C D - Câu 27: Bất phương trình æ 1ù ç - ¥ ; úÈ é ç ë2; +¥ ç ú è û A é1 ù ê ;2ú ê ë4 ú û log22 x + log2 4x - ³ ) B C D log4 log3 Câu 28: Bất phương trình ( - ¥ ;- 2) È ( 1;2) ( 2;+¥ ) C A có tập hợp nghiệm là æ1 ÷ ö ç ;2÷ ç ÷ ç è4 ø æ 1ö ç - ¥; ÷ ÷È ( 2; +¥ ç ç 4÷ è ø x- x +1 < log1 log1 x +1 x- có tập hợp nghiệm là ( - 2;1) ( - ¥ ;- 3) È ( 1;2) D B ) là (5) éæ öx ù éæ öx ù 1÷ 1÷ ê ú ê ç ç log1 êç ÷ - 1ú- log3 êç ÷ - 3ú ú< ÷ ÷ ç2ø ç4ø è è ê ú ê ú 3ë û ë û Câu 29: Bất phương trình có tập hợp nghiệm là é- 1; +¥ ) ( - 1; +¥ ) ( - ¥ ;- 1) ( - ¥ ;- 1ùû A B C ë D éæ öx ù éæ öx 1÷ 1÷ ê ú ç ç log1 êç ÷ - 1ú- log3 ê ÷ç ê ÷ ç2ø ç4÷ è è ø ê ú ê 3ë û ë Câu 30: `Bất phương trình é- 1; +¥ ( - 1; +¥ ) ( - ¥ ;- 1) A B C ë Câu 31: Cho a = log2 3, b = log3 5, c = log7 2ac + A abc + 2c + 2ac + B abc + 2c - Câu 32: Tập nghiệm S bất phương trình Hãy tính log140 63 theo 2ac - C abc + 2c + log1 x + ³ logx a, b, c 2ac + D abc - 2c + là é1 ù S = ê ;2ú ê ë2 ú û B S=é 3;9ù ê ú ë û D S = ( 0;1) È é 3;9ù ê ú ë û A ù S=é ë3;9û C x+1 - Câu 33: Tập nghiệm S bất phương trình æ 1ù S =ç - 1;log3 úÈ ( 0; +¥ ç ç 2ú è û A æ 1ù S =ç - 1;log3 ú ç ç 2ú è û ù 3ú ú< ú û có tập hợp nghiệm là ) ( - ¥ ;- 1ùû D ) C B D ³ 1 - 3x là æ 1ù S =ç 0;log3 ú ç ç 2ú è û S = ( 0; +¥ ) Câu 34: Một người vay vốn ngân hàng với số vốn là 50 triệu đồng, thời hạn 50 tháng, lãi suất 1,15% trên tháng, tính theo dư nợ, trả đúng ngày qui định Hỏi hàng tháng, người đó phải đặn trả vào ngân hàng khoản tiền gốc lẫn lãi là bao nhiêu để đến tháng thứ 48 thì người đó trả hết gốc lẫn lãi cho ngân hàng? A 1.320.845,616 đồng B 1.771.309,1063 đồng C 2.018.502,736 đồng D 1.018.502,736 đồng Câu 35: Anh A gửi tiết kiệm ngân hàng X số tiền là 500 triệu đồng theo hình thức: Có kì hạn tháng (sau tháng rút tiền), lãi suất %/năm, lãi nhập gốc (sau tháng anh A không rút tiền thì tiền lãi nhập vào gốc ban đầu) Hỏi: Để có số tiền ít là 561 triệu đồng thì anh A phải gửi bao nhiêu tháng? A 30 B 28 C 27 D 29 - HẾT (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: 35 cau mu log Toan 12 mcmix, 35 cau mu log Toan 12 mcmix