0

Phát triển thị trường dịch vụ truyền hình mytv tại địa bàn tỉnh quảng trị

116 1 0
  • Phát triển thị trường dịch vụ truyền hình mytv tại địa bàn tỉnh quảng trị

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 23:41

ĐẠ I HỌ C HUẾ TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ NGUYỄ N QUỲ NH PHƯ Ơ NG Formatted: Font: 14 pt, Font color: Red Formatted: Font color: Red Formatted: Font: 13 pt, Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)), English (U.S.) PHÁT TRIỂ N THỊ TRƯ Ờ NG DỊ CH VỤ TRUYỀ N HÌNH MYTV TẠ I ĐỊ A BÀN TỈ NH QUẢ NG TRỊ CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 34 01 10 Formatted: Font: 23 pt, Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)) Formatted: Font: 23 pt, Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)) Formatted: Font: 13 pt, Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)), English (U.S.) Formatted: Font: 14 pt, Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)) Formatted: Centered, Line spacing: 1.5 lines, No widow/orphan control, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border) Formatted: Font: 14 pt, Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)) Formatted: Font: 14 pt, Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)), English (U.S.) Formatted: Font: 13 pt, Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)), English (U.S.) LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ Formatted: Font color: Red Formatted: Font color: Red, English (U.S.) Formatted: Font: 13 pt, Font color: Red Formatted: Font: 13 pt, Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)) Formatted: Font: 14 pt, Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)) NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: PGS.TS NGUYỄ N THỊ MINH HÒA Formatted: Font: 14 pt, Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)) Formatted: Font: 14 pt, Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)), English (U.S.) Formatted: Font: 13 pt, Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)) Formatted: Font: 17 pt, Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)), English (U.S.) Huế , 2020 Formatted: Line spacing: 1.5 lines, No widow/orphan control, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border) Formatted: Font: 13 pt, Font color: Custom Color(RGB(0,0,204))
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển thị trường dịch vụ truyền hình mytv tại địa bàn tỉnh quảng trị , Phát triển thị trường dịch vụ truyền hình mytv tại địa bàn tỉnh quảng trị