0

Tiểu luận NHẬN DIỆN các DẠNG rủi RO THƯỜNG PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN hợp ĐỒNG – PHƯƠNG THỨC KIỂM SOÁT các hợp ĐỒNG

11 1 0
  • Tiểu luận NHẬN DIỆN các DẠNG rủi RO THƯỜNG PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN hợp ĐỒNG – PHƯƠNG THỨC KIỂM SOÁT các hợp ĐỒNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 22:42

Trong thực tiễn quá trình thực hiện hợp đồng dân sự hay hợp đồng thương mại luôn nảy sinh nhiều rủi ro. Và không ít trường hợp tranh chấp phải đưa đến các cơ quan pháp luật Tòa án hoặc cơ quan trọng tài giải quyết là điều mà không ai mong muốn. Khi nói đến hợp đồng là nói đến hiệu lực hợp đồng, thực hiện hợp đồng và trách nhiệm pháp lý của các bên. Trách nhiệm pháp lý là hậu quả bất lợi đối với chủ thể không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật, được điều chỉnh bởi quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật chuyên ngành liên quan.Hợp đồng dân sự có vai trò rất quan trọng đối trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Bởi nó tạo hành lang pháp lý an toàn cho các chủ thể tham gia hợp đồng. Khi các bên tham gia hợp đồng thì có quyền tự do, tự nguyện giao kết hợp đồng nhưng tự do phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật. Việc quy định về các điều kiện để chủ thể giao kết hợp đồng và các biện pháp chế tài nếu các bên không tuân thủ các điều kiện an toàn cho các chủ thể tham gia hợp đồng dân sự và cũng là cơ sở để giải quyết các tranh chấp xảy ra. Khi có tranh chấp thì chính những thỏa thuận của các bên sẽ là chứng cứ quan trọng để xác định trách nhiệm của mỗi người. Những cam kết của các chủ thể tham gia hợp đồng là căn cứ quan trọng để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra xem các chủ thể đó có thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật hay không. Đồng thời áp dụng các biện pháp chế tài cho các bên vi phạm khi cần thiết, nhằm đảm bảo sự ổn định các quan hệ sở hữu tài sản. Khi một hoặc các bên vi phạm thì hợp đồng vô hiệu, bên vi phạm phải chịu hậu quả pháp lý bất lợi cho chính họ, ví dụ: bị phạt cọc... Việc quy định này có ý nghĩa khắc phục những thiệt hại cho bên vi phạm, đồng thời còn tạo nên sự công bằng xã hội, tạo sự ổn định trong giao lưu tài sản, góp phần ổn định trong quan hệ sở hữu tài sản. HỌC VIỆN TƯ PHÁP CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÀI TIỂU LUẬN KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SƯ TRONG LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NGỒI TỊA ÁN (Học phần Tư vấn bản/ Kỳ thi chính) ĐỀ TÀI: NHẬN DIỆN CÁC DẠNG RỦI RO THƯỜNG PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG – PHƯƠNG THỨC KIỂM SOÁT CÁC RỦI RO NÀY KHI SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG Họ tên: Trần Thiện Nhân Sinh ngày: 16 tháng năm 1977 SBD: 32 Lớp: Luật Sư Khóa: 22 tại: Hậu Giang Hậu Giang, ngày 26 tháng năm 2021 Mục lục Phần Tiểu luận Lý ý nghĩa chọn đề tài Tiểu luận Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4 Cấu trúc tiểu luận Phần Khái niệm hợp đồng Khái niệm rủi ro Nhận diện số rủi ro trình thực hợp đồng 4.Phương thức kiểm soát rủi ro trước soạn thảo hợp đồng 4.1 Hợp đồng vô hiệu mặt hình thức 4.2 Hợp đồng vô hiệu mặt nội dung 5.Thực trạng rủi ro thường gặp hợp đồng mua bán hàng hóa 5.1 Thực trạng rủi ro chủ thể ký kết hợp đồng 5.2 Phương pháp kiểm soát rủi ro 5.3 Thực trạng rủi ro đối tượng hợp đồng 5.4 Phương pháp kiểm soát rủi ro 5.5 Thực trạng rủi ro giá cả, phương thức toán 5.6 Phương pháp kiểm soát rủi ro 5.7 Thực trạng rủi ro thư bảo lãnh 5.8 Phương pháp kiểm soát rủi ro 5.9 Thực trạng rủi ro điều khoản phạt vi phạm 5.10 Phương pháp kiểm soát rủi ro 5.11 Sự kiện rủi ro liên quan đến điều khoản quy định kiện bất khả kháng 5.12 Phương pháp kiểm soát rủi ro Phần 10 KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo 11 Phần TIỂU LUẬN NHẬN DIỆN CÁC DẠNG RỦI RO THƯỜNG PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG – PHƯƠNG THỨC KIỂM SOÁT CÁC RỦI RO NÀY KHI SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG Lý ý nghĩa chọn đề tài Tiểu luận Trong thực tiễn trình thực hợp đồng dân hay hợp đồng thương mại nảy sinh nhiều rủi ro Và khơng trường hợp tranh chấp phải đưa đến quan pháp luật Tòa án quan trọng tài giải điều mà khơng mong muốn Khi nói đến hợp đồng nói đến hiệu lực hợp đồng, thực hợp đồng trách nhiệm pháp lý bên Trách nhiệm pháp lý hậu bất lợi chủ thể khơng thực đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng theo quy định pháp luật, điều chỉnh quy định Bộ luật Dân năm 2015 Luật chuyên ngành liên quan Hợp đồng dân có vai trị quan trọng đối kinh tế thị trường nước ta Bởi tạo hành lang pháp lý an tồn cho chủ thể tham gia hợp đồng Khi bên tham gia hợp đồng có quyền tự do, tự nguyện giao kết hợp đồng tự phải nằm khuôn khổ pháp luật Việc quy định điều kiện để chủ thể giao kết hợp đồng biện pháp chế tài bên khơng tn thủ điều kiện an tồn cho chủ thể tham gia hợp đồng dân sở để giải tranh chấp xảy Khi có tranh chấp thỏa thuận bên chứng quan trọng để xác định trách nhiệm người Những cam kết chủ thể tham gia hợp đồng quan trọng để quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra xem chủ thể có thực nghiêm túc theo quy định pháp luật hay không Đồng thời áp dụng biện pháp chế tài cho bên vi phạm cần thiết, nhằm đảm bảo ổn định quan hệ sở hữu tài sản Khi bên vi phạm hợp đồng vô hiệu, bên vi phạm phải chịu hậu pháp lý bất lợi cho họ, ví dụ: bị phạt cọc Việc quy định có ý nghĩa khắc phục thiệt hại cho bên vi phạm, đồng thời cịn tạo nên cơng xã hội, tạo ổn định giao lưu tài sản, góp phần ổn định quan hệ sở hữu tài sản Hợp đồng thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân (Theo Điều 385 Bộ luật Dân 2015) Do đó, hợp đồng phận cấu thành nội dung quyền tự kinh doanh, quyền tự dân khuôn khổ quy định pháp luật Trước yêu cầu việc hoàn thiện pháp luật hợp đồng điều kiện giao lưu dân sự, kinh tế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế sâu rộng, Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị Chiến lược xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 rõ: “Hoàn thiện pháp luật hợp đồng theo hướng tôn trọng thỏa thuận bên giao kết hợp đồng, không trái với đạo đức xã hội, không xâm phạm trật tự công cộng, phù hợp với tập quán, thông lệ thương mại quốc tế” Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 khẳng định: “Hoàn thiện pháp luật dân sự, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch, thúc đẩy quan hệ dân phát triển lành mạnh; hoàn thiện chế định hợp đồng, bồi thường, bồi hoàn ” Thực chủ trương nêu Đảng, Nhà nước ta khơng ngừng hồn thiện pháp luật, có pháp luật hợp đồng nhằm xây dựng tảng pháp lý thống nhất, đồng bộ, ổn định cho hệ thống pháp luật dân Việt Nam hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phục vụ hội nhập quốc tế Tuy nhiên, nay, pháp luật Việt Nam việc ký kết, thực hợp đồng tồn số bất cập, vướng mắc Vì vậy, việc nghiên cứu để hoàn thiện quy định pháp luật lĩnh vực cần thiết Đề tài ‘nhận diện dạng rủi ro thường phát sinh trình thực hợp đồng - phương thức kiểm sốt rủi ro soạn thảo hợp đồng” nhằm góp phần hồn thiện pháp luật hợp đồng kinh tế thị trường nước ta Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Trên sở nghiên cứu đề tài Tiểu luận “nhận diện dạng rủi ro thường phát sinh trình thực hợp đồng phương thức kiểm soát rủi ro soạn thảo hợp đồng” nhận diện lỗ hỏng tạo nên rủi ro mặt chủ quan khách quan mặt pháp lý giao kết hợp đồng Từ đó, tìm phương pháp để giải vấn đề rủi ro, nhằm kiểm sốt rủi ro khơng thực hợp đồng mà soạn văn chuẩn bị ký kết Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Do giới hạn thời gian quy chế viết Tiểu luận nên nghiên cứu gói gọn đối tượng Hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại, hợp đồng mua bán hàng hóa phạm vi hợp đồng khơng có yếu tố nước ngoài, điều chỉnh Bộ luật dân 2015 Luật chuyên ngành Người viết (học viên) dùng phương pháp nghiên cứu chung xã hội học để thu thập phân tích dự kiện có liên quan đến đề tài Tiểu luận Cấu trúc tiểu luận Tiểu luận gồm có ba phần: Phần mở đầu, phần nội dung phần kết luận Phần Khái niệm hợp đồng Hợp đồng thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân (Theo Điều 385 Bộ luật Dân 2015) Như vậy, Hợp đồng thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự, điều chỉnh Bộ Luật dân luật chuyên ngành Khái niệm rủi ro Cho đến chưa có định nghĩa thống rủi ro Những trường phái khác nhau, tác giả khác đưa định nghĩa rủi ro khác Những định nghĩa phong phú đa dạng, tập trung lại chia thành hai trường phái lớn trường phái truyền thống trường phái đại: (1) Theo định nghĩa trường phái đại sau: Rủi ro bất trắc đo lường được, vừa mang tính tích cực, vừa mang tính tiêu cực Rủi ro mang đến tổn thất mát cho người mang lại lợi ích, hội Nếu tích cực nghiên cứu rủi ro, người ta tìm biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tiêu cực, đón nhận hội mang lại kết tốt đẹp cho tương lai Nếu rủi ro bất trắc đo lường được, mang đến tổn thất mát cho người mang lại lợi ích, hội có phương pháp nhận diện, kiểm sốt hạn chế tính tiêu cực phát huy tính tích cực Do vậy, nhận diện dạng rủi ro thường phát sinh trình thực hợp đồng để thiết lập phương thức kiểm soát rủi ro soạn thảo hợp đồng cần thiết, nhằm để hợp đồng phát huy hiệu tốt Nhận diện số rủi ro q trình thực hợp đồng Có nhiều rủi ro xảy trình thực hợp đồng mà nguyên nhân xuất phát trình đàm phán soạn thảo hợp đồng Trong có số rủi ro pháp lý thường gặp là: Rủi ro vơ hiệu hợp đồng (hình thức, nội dung) Rủi ro điều khoản hợp đồng không chặt chẽ Thiếu thỏa thuận điều khoản giải tranh chấp hợp đồng Nguyên nhân dẫn đến rủi ro xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau, yếu tố khơng tìm hiểu, tìm hiểu chưa rõ hồ sơ pháp lý đối tác (ví dụ: Loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động, lĩnh vực hoạt động,…) Do không kiểm tra thông tin người đại diện hợp pháp đối tác (người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền) Do không hiểu biết bỏ qua quy định pháp luật hành nội dung lẫn hình thức bắt buộc, dẫn đến thỏa thuận điều khoản trái pháp luật, đạo đức xã hội…làm cho hợp đồng vô hiệu Phương thức kiểm soát rủi ro trước soạn thảo hợp đồng 4.1 Hợp đồng vơ hiệu mặt hình thức Khi soạn thảo hợp đồng cần ý đến trường hợp mà pháp luật yêu cầu hợp đồng cần phải thành lập thành văn bản, phải có cơng chứng chứng thực, phải đăng ký xin phép phải tn thủ theo quy định Quy định Điều 122 Luật Nhà 2014, Điều 459 Bộ luật Dân 2015 phải thỏa điều kiện phải lập thành văn có cơng chứng, chứng thực phải đăng ký, bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định luật Căn Điều 117 Bộ luật dân 2015 quy định điều kiện có hiệu lực giao dịch dân có hiệu lực có đủ điều kiện sau đây: Chủ thể có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân phù hợp với giao dịch dân xác lập; Chủ thể tham gia giao dịch dân hoàn toàn tự nguyện; Mục đích nội dung giao dịch dân không vi phạm điều cấm luật, không trái đạo đức xã hội Hình thức giao dịch dân điều kiện có hiệu lực giao dịch dân trường hợp luật có quy định 4.2 Hợp đồng vô hiệu mặt nội dung Căn Điều 398 Bộ luật dân 2015 quy định nội dung hợp đồng Các bên hợp đồng có quyền thỏa thuận nội dung hợp đồng đối tượng hợp đồng, số lượng, chất lượng, giá, phương thức toán Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hợp đồng Quyền, nghĩa vụ bên Trách nhiệm vi phạm hợp đồng phương thức giải tranh chấp Khi soạn thảo hợp đồng, cần đảm bảo quy định cần thiết hợp đồng khơng gây khó khăn q trình thực hợp đồng bên điều khoản hợp đồng thiếu chặt chẽ, ví dụ như: Gây khó khăn việc giao hàng địa điểm giao hàng không thỏa thuận cụ thể hợp đồng Quy định thời gian tốn khơng rõ ràng dẫn đến việc bên có nghĩa vụ tốn kéo dài thời gian toán, ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp bên có quyền Quyền nghĩa vụ bên cịn mập mờ, khơng rõ ràng thiếu chi tiết Phương thức toán đồng tiền lựa chọn dùng để toán vấn đề cần cụ thể hóa soạn thảo hợp đồng Khi thực hợp đồng, rủi ro điều khó tránh khỏi nên việc thỏa thuận phương án dự phòng để giải tranh chấp điều khoản cần thiết có tính tất yếu hợp đồng Cần thỏa thuận pháp luật áp dụng hợp đồng để giải có tranh chấp xảy như: Điều khoản phạt vi phạm hợp đồng, quan có thẩm quyền giải tranh chấp, quy định bồi thường thiệt hại,… Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thường sơ xuất, thiếu ý, thiếu hiểu biết trình đàm phán soạn thảo hợp đồng Các rủi ro dẫn đến hậu nặng nề, khơng khó khắc phục mà việc khắc phục cịn tốn nhiều cơng sức, thời gian, tiền Do đó, hợp đồng dân tiềm ẩn rủi ro pháp lý cần phải suy tính trước xảy ra, nhằm làm hạn chế rủi ro Và phương thức kiểm soát rủi ro trước soạn thảo hợp đồng cần thiết trước trình đàm phán, ký kết, thực hợp đồng Thực trạng rủi ro thường gặp hợp đồng mua bán hàng hóa Hợp đồng mua bán dạng hợp đồng dân sự, xác lập chủ thể theo quy định Bộ luật dân Luật thương mại Hợp đồng thường hai bên soạn thảo chặc chẽ từ điều khoản hợp đồng hình thức hợp đồng theo quy định pháp luật để đảm bảo có tính hiệu lực tính thực cao Tuy nhiên, nhiều trường hợp cụ thể, hợp đồng gặp rủi ro thực Do vậy, để tránh gặp rủi ro ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa, doanh nghiệp cần trang bị cho kiến thức pháp luật cần thiết Khi soạn thảo hợp đồng, chủ thể cần lưu ý đến rủi ro giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, bao gồm: Chủ thể ký kết Hợp đồng, đối tượng Hợp đồng, giá cả, phương thức toán, bảo lãnh Hợp đồng Rủi ro điều khoản quy định phạt vi phạm Rủi ro điều khoản bất khả kháng Rủi ro bồi thường thiệt hại 5.1 Thực trạng rủi ro chủ thể ký kết hợp đồng Người ký khơng có thẩm quyền ký (không phải người đại diện theo pháp luật người ký không ủy quyền) Người ký vượt phạm vi ủy quyền 5.2 Phương pháp kiểm soát rủi ro Kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tường hợp chủ thể tham gia giao dịch pháp nhân để kiểm tra người có quyền ký kết hợp đồng tình trạng pháp lý pháp nhân Yêu cầu cung cấp Văn ủy quyền giao dịch người ký người đại diện theo pháp luật Kiểm tra giấy ủy quyền xem người ký có thuộc phạm vi ủy quyền không (điều kiện ủy quyền, quyền người ủy quyền) 5.3 Thực trạng rủi ro đối tượng hợp đồng Tranh chấp hàng hóa không đối tượng thỏa thuận.Tranh chấp chất lượng hàng hóa khơng đúng, khơng đáp ứng theo tiêu chuẩn.Tranh chấp đơn vị tính Khi soạn thảo hợp đồng hai bên không quy định cụ thể chi tiết dẫn đến hiểu lầm bên lợi dụng sơ hở để không thực nghĩa vụ 5.4 Phương pháp kiểm soát rủi ro Khi soạn thảo cần quy định cách cụ thể, chi tiết đối tượng hợp đồng, Chất lượng hàng hóa, số lượng, trọng lương Chỉ tiêu kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, Đơn vị tính (m, kg) để tránh xảy tranh chấp 5.5 Thực trạng rủi ro giá cả, phương thức toán Rủi ro giá thị trường biến động, đồng tiền làm phương thức toán, cách thức giao nhận tiền Tranh chấp chi phí bốc dỡ, vận chuyển lưu kho bãi Rủi ro phương thức bảo đảm hợp đồng phương thức bảo lãnh không quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bên 5.6 Phương pháp kiểm soát rủi ro Cần đưa điều khoản chi tiết, cụ thể, linh hoạt phù hợp với giao dịch 5.7 Thực trạng rủi ro thư bảo lãnh Làm giả chứng thư bảo lãnh Rủi ro người ký phát chứng thư bảo lãnh không thẩm quyền vượt thẩm quyền Điều kiện bảo lãnh: Ngân hàng phát hành thư bảo lãnh yêu cầu bên thụ hưởng phải chứng minh vi phạm bên bảo lãnh, ngân hàng tốn Rủi ro để từ chối bảo lãnh cách ghi thời hạn bảo lãnh, ví dụ thời hạn bảo lãnh 360 ngày, dẫn tới cách hiểu khác ngày thường hay ngày làm việc Bên bảo lãnh viện lý để từ chối toán chậm toán cho bên nhận bảo lãnh 5.8 Phương pháp kiểm soát rủi ro Cần áp dụng chung biểu mẫu thư bảo lãnh đính kèm hướng dẫn Tốt khơng áp dụng bảo lãnh có điều kiện.Đồng thời, thực điều khoản ký kết hợp đồng (đặc biệt chứng từ liên quan phải chuẩn xác, phù hợp thời gian) Không nên sửa lại hợp đồng, bổ sung phụ lục hợp đồng có chứng thư bảo lãnh chưa có đồng ý bên bảo lãnh Trường hợp, hai bên sửa đổi hợp đồng, lập phụ lục hợp đồng phải đề nghị bên bảo lãnh lập lại Bảo lãnh theo nội dung sửa đổi 5.9 Thực trạng rủi ro điều khoản phạt vi phạm Theo Điều 301 Luật Thương mại 2005 quyền thoả thuận mức phạt vi phạm bên bị hạn chế, cụ thể: “Mức phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng tổng mức phạt nhiều vi phạm bên thoả thuận hợp đồng không 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm” Do vậy, bên thoả thuận mức phạt phải vào quy định Luật Thương mại để lựa chọn mức phạt phạm vi từ 8% trở xuống, bên thoả thuận mức phạt lớn (ví dụ 12%) phần vượt q (4%) coi vi phạm điều cấm pháp luật bị vô hiệu Theo quy định Bộ luật Dân 2015 chậm tốn bên thỏa thuận mức phạt không vượt 150% mức lãi suất Mức lãi chậm trả theo lãi suất nợ hạn trung bình thị trường thời điểm toán tương ứng với thời gian chậm trả 5.10 Phương pháp kiểm soát rủi ro Đây điều khoản thông thường, thương thảo hợp đồng với khách hàng đưa vào hợp đồng khơng cần đưa vào pháp luật quy định Cán kinh doanh cần linh hoạt sử dụng điều khoản 5.11 Sự kiện rủi ro liên quan đến điều khoản quy định kiện bất khả kháng Sự kiện bất khả kháng kiện xảy cách khách quan lường trước khắc phục áp dụng biện pháp cần thiết khả cho phép Trong trường hợp bên có nghĩa vụ khơng thể thực nghĩa vụ dân sự kiện bất khả kháng khơng phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác (Điều 35 BLDS 2015) Căn theo Điều 294 Luật Thương mại 2005 bên vi phạm hợp đồng miễn trách nhiệm trường hợp xảy kiện bất khả kháng Như vậy, giá trị quan trọng việc soạn thảo điều khoản bất khả kháng giúp cho bên lường trước trường hợp miễn trách nhiệm vi phạm nghĩa vụ hợp đồng điều kiện bất khả kháng xảy trình thực hợp đồng 5.12 Phương pháp kiểm soát rủi ro Khi soạn thảo hợp đồng cần có thỏa thuận rõ ràng trường hợp bất khả kháng Bất khả kháng tượng thiên nhiên: Lũ, lụt, hỏa hoạn, động đất, sóng thần Bất khả kháng tượng xã hội: Dịch bệnh, chiến tranh, bạo loạn, đảo chính, đình cơng, cấm vận, thay đổi phủ đưa kiện thân như: Mất điện, hỏng máy…bên cung cấp vật tư chậm trễ giao hàng kiện bất khả kháng để miễn trách nhiệm Phần KẾT LUẬN Trong thực tiễn đời sống, giao dịch lĩnh vực dân sự, kinh doanh thương mại đa dạng, phức tạp ngày phát triển sôi động Song song với phát triển đó, rủi ro pháp lý giao kết, thực hợp đồng xảy ngày nhiều trước Những rủi ro xảy kéo theo hậu thiệt hại không nhỏ tài sản thu nhập cá nhân hay doanh nghiệp Bằng nhiều cách kiểm soát khác dựa điểm chung kiểm sốt hình thức nội dung hợp đồng Những rủi ro thường gặp phải là: hình thức, đối tượng, chủ thể tham gia giao kết hợp đồng Một dạng rủi ro thường phát sinh trình thực hợp đồng khơng thể bỏ qua, rủi ro nội dung, điều khoản hợp đồng Đây dạng rủi ro cá nhân, tổ chức thường xuyên gặp phải Trong đó, rủi ro liên quan đến nội dung, điều khoản lại chia thành sau: Về điều khoản đối tượng, điều khoản bất khả kháng, điều khoản phạt vi phạm điều khoản bồi thường, điều khoản giải tranh chấp hợp đồng Rủi ro liên quan tới khả toán Rủi ro đối tác vi phạm nghĩa vụ hợp đồng Có thể thấy, trình giao kết thực hợp đồng, có nhiều rủi ro phát sinh Việc nhận diện dạng rủi ro thường phát sinh trình thực hợp đồng để kiểm soát rủi ro soạn thảo, ký hợp mang tính hạn chế bớt rủi ro mà tính thực tế mang lại Trước tham gia ký kết hợp đồng cần tìm hiểu kỹ, đầy đủ quy định pháp luật hợp đồng quy định có liên quan đến giao dịch Tuân thủ đúng, đầy đủ quy định hình thức, nội dung hợp đồng Trường hợp phải lập thành văn có cơng chứng, chứng thực khơng tùy tiện bỏ qua Bởi dạng rủi ro thường phát sinh trình thực hợp đồng dẫn tới hợp đồng vô hiệu Hợp đồng vô hiệu dạng rủi ro thường phát sinh trình thực hợp đồng Trong trình thực hợp đồng, bên xảy tranh chấp hợp đồng để xác định trách nhiệm quyền lợi bên chủ thể Tuy nhiên, hợp đồng vô hiệu hồn tồn khơng có giá trị Nhận diện dạng rủi ro thường phát sinh q trình thực hợp đồng kiểm sốt rủi ro soạn thảo hợp đồng hai việc hồn tồn khác Bởi vì, nhận biết thấy được, liệt kê thấy hết rủi ro mà hợp đồng ký kết xảy tương lai thực hợp đồng Nhận biết rủi ro nhằm mong muốn kiểm soát rủi ro, thiết lập để xác định kiện có khả tác động đến việc thực hợp đồng việc nhằm để giới hạn mức độ rủi ro đảm bảo hợp lý nhằm đạt mục tiêu cụ thể Kiểm soát rủi ro hợp đồng phương thức để quản lý bất ổn thông qua việc đánh giá bất ổn xây dựng chiến lược xử lý để giảm thiểu tác hại bất ổn mà thơi Nhận dạng rủi ro hợp đồng dựa vào mục tiêu hoạt động doanh nghiệp đó: Bất doanh nghiệp có mục tiêu định kiện gây nguy hiểm phần toàn cho việc đạt mục tiêu xác định rủi ro Nhận dạng rủi ro thường tồn rủi ro có sẵn.Ở số ngành nghề đặc thù, tồn sẵn rủi ro Mỗi rủi ro số kiểm tra xem có xảy không mà doanh nghiệp thực hành vi cụ thể Có nhiều ý kiến cho trước tham gia ký kết hợp đồng nhằm để tránh rủi ro cần phải nhờ đến Luật sư, Luật gia người có kinh nghiệm lĩnh vực giao để tư vấn lĩnh vực soạn thảo hợp đồng, tư vấn số rủi ro cần phải tránh hợp đồng có yếu tố nước Người viết (học viên) đồng ý với quan điểm này, khơng phải ngẫu nhiên mà nước có kinh tế thị trường phát triển tổ chức luật sư, luật gia phát triển vai trò của họ đời sống xã hội nói chung hoạt động kinh doanh - thương mại giao dịch dân nói riêng trở nên quan trọng Việc nhờ luật sư, luật gia tư vấn từ soạn thảo, ký kết hợp đồng có ý nghĩa quan trọng, xem biện pháp hữu hiệu Tuy nhiên, cá nhân, doanh nghiệp, người tham gia ký kết hợp đồng phải nhờ đến phải người có chuyên mơn cao lĩnh vực thương mại, có khả vận dụng kiến thức pháp lý, kiến thức thực tiễn có kinh nghiệm nhiều năm lĩnh vực để tư vấn cho Tài liệu tham khảo - Bộ luật dân 2015 - Luật thương mại 2005 - Luật Nhà 2014 - Trang web: https://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%A7i_ro ... rủi ro thường phát sinh trình thực hợp đồng để thiết lập phương thức kiểm soát rủi ro soạn thảo hợp đồng cần thiết, nhằm để hợp đồng phát huy hiệu tốt Nhận diện số rủi ro q trình thực hợp đồng. .. HỢP ĐỒNG – PHƯƠNG THỨC KIỂM SOÁT CÁC RỦI RO NÀY KHI SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG Lý ý nghĩa chọn đề tài Tiểu luận Trong thực tiễn trình thực hợp đồng dân hay hợp đồng thương mại nảy sinh nhiều rủi ro Và... Phương pháp kiểm soát rủi ro Phần 10 KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo 11 Phần TIỂU LUẬN NHẬN DIỆN CÁC DẠNG RỦI RO THƯỜNG PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận NHẬN DIỆN các DẠNG rủi RO THƯỜNG PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN hợp ĐỒNG – PHƯƠNG THỨC KIỂM SOÁT các hợp ĐỒNG, Tiểu luận NHẬN DIỆN các DẠNG rủi RO THƯỜNG PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN hợp ĐỒNG – PHƯƠNG THỨC KIỂM SOÁT các hợp ĐỒNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm