0

PPCTSU 8 COVID 2021 2022

10 2 0
  • PPCTSU 8  COVID 2021 2022

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 21:24

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MƠN LỊCH SỬ LỚP NĂM HỌC 2021-2022 Cả năm : 35 tuần (53 tiết) Học kì I : 18 tuần (36 tiết) Học kì II : 17 tuần (17 tiết) HỌC KỲ I : 18 tuần (36 tiết) TUẦN TIẾT 1,2 BÀI NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH Bài 1: Những cách mạng -Mục II Cách mạng tư sản tư sản Anh -BVMT:mục I II.1 Lược đồ CM tư sản Châu Âu TK16-19(Lược đồ trống) 3,4 -Mục III Chiến tranh giành độc lập nước thuộc địa Anh Bắc Mĩ Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp -Mục I.3 Đấu tranh (1789-1794) mặt trận tư - BVMT: mục I.1 tưởng -Mục II Cách mạng - BVMT: mục III bùng nổ - Tình cảnh người dân Pháp -Mục III Sự phát trước cách mạng triển cách mạng 5,6 Bài 3: Chủ nghĩa tư -Mục I.2 Cách mạng công nghiệp Pháp, xác lập phạm vi giới Đức -BVMT: mục I: 1,2,3 -Mục II Các cách mạng tư sản kỉ XIX HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN - Chỉ tập trung vào nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa cách mạng - Diễn biến: Lập bảng niên biểu kiện tiêu biểu - Chỉ tập trung vào nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa Chiến tranh giành độc lập - Diễn biến: Lập bảng niên biểu tiêu biểu - Tập trung vai trò đấu tranh mặt trận tư tưởng - Hướng dẫn học sinh lập niên biểu kiện Nêu phát triển cách mạng - Học sinh tự đọc - Học sinh tự đọc 7,8 Chủ đề: Phong trào công nhân Cả cuối kỉ XVIII đến đầu kỉ XX (Gộp : Bài 4: Phong trào công nhân đời chủ nghĩa Mác Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối kỷ XIX - đầu kỷ XX Và Mục I.2 17) Chủ đề: Phong trào công nhân cuối kỉ XVIII đến đầu kỉ XX (tt) 10 Bài 5: Công xã Pari 1871 -Mục II Tổ chức máy sách Công xã Pa-ri Học sinh tự học -Mục III Nội chiến Pháp Ý nghĩa lịch sử công xã Pa-ri - Chỉ tập trung vào ý nghĩa lịch sử -Tích hợp với mục I.2 thành chủ đề: Phong trào công nhân cuối kỉ XVIII đến đầu kỉ XX -Cấu trúc thành nội dung sau: Nguyên nhân Các tranh tiêu biểu (phá máy, đốt công xưởng, khởi nghĩa Pháp, Đức, cách mạng Nga 1905 – 1907 cần lập bảng niên biểu kiện chính) Sự đời chủ nghĩa Mác tổ chức Quốc tế -Mục II Tổ chức máy sách Cơng xã Pa-ri - Học sinh tự học -Mục III Nội chiến Pháp Ý nghĩa lịch sử công xã Pa-ri - Chỉ tập trung vào ý nghĩa lịch sử 11,12 Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Mục II Chuyển biến - Học sinh tự đọc Đức, Mĩ cuối XIX đầu XX quan trọng -BVMT : Tích hợp giáo dục nước đế quốc mơi trường vào mục 13 Ơn tập 14 KIỂM TRA TIẾT 15 Bài 9: Ấn Độ kỉ XVIII- Mục II Phong trào đấu tranh giải phóng đầu kỉ XX dân tộc nhân dân Ấn Độ - BVMT : vào mục I Chủ yếu nêu tên, hình thức phong trào đấu tranh tiêu biểu ý nghĩa phong trào Bài 10: Trung Quốc cuối -Mục II Phong trào kỉ XIX- đầu kỉ XX đấu tranh nhân - BVMT: vào mục I dân cuối kỉ XIX đầu XX - Bản đồ Các nước đế quốc -Mục III Cách xâu xé trung Quốc từ mạng Tân Hợi Tk19→Tk 20 (1911) -Hướng dẫn học sinh lập niên biểu Bài 11: Các nước Đông Nam Mục II Phong trào Á cuối kỉ XIX-đầu kỉ đấu tranh giải phóng dân tộc XX - BVMT: vào mục I mục II Tập trung vào quy mơ, hình thức đấu tranh chủ yếu nhân dân nước Đông Nam Á Nêu nguyên nhân thất bại 16 17 - Tập trung vào nguyên nhân, kết ý nghĩa - Bản đồ Phong trào giải phóng dân tộc nước Đông nam Á 18 Bài 12: Nhật Bản kỉ XIX- đầu kỉ XX - BVMT:vào mục II 19,20 Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 - BVMT: vào mục I.1,3 10 Mục III Cuộc đấu tranh nhân dân lao động Nhật Bản -Mục I Hai cách mạng nước Nga năm 1917 - Tập trung vào hoàn cảnh kiện tiêu biểu -Mục II.2 Chống thù giặc 11 21,22 Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ Mục I Chính sách nghĩa xã hội (1921-1941) kinh tế công - BVMT:vào mục I.1và II.1 khôi phục kinh tế (1921 – 1925) HS tự học - Tập trung vào hoàn cảnh kiện tiêu biểu - Học sinh tự đọc - Tập trung vào sách kinh tế - Tập trung nêu thành - Mục II Công xây dựng chủ nghĩa xã hội 23 12 24 25 13 26 tựu cơng xây dựng XHCN Liên Xô -Đưa mục II 22 thành mục III Nền văn hóa Xơ viết hình thành phát triển -Mục I.2 Cao trào cách mạng 1918 1923 Quốc tế Cộng sản -Mục II.2 Phong trào Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít chống chiến tranh 1929 1939 Bài 18: Nước Mĩ hai Mục I Nước Mĩ chiến tranh giới thập niên 20 (1918-1939) kỉ XX - BVMT:vào mục II Bài 19: Nhật Bản hai Mục I Nhật Bản sau chiến tranh giới chiến tranh giới (1918-1939 thứ - BVMT:vào mục II -Tích hợp với thành chủ đề: Phong trào công nhân cuối kỉ XVIII đến đầu kỉ XX Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc Châu Á (1918- Cả 1939) Cấu trúc lại thành mục: Mục Những nét chung phong trào độc lập dân tộc châu Á (1918-1939) Mục Một số đấu tranh tiêu biểu: Phần nên cho học sinh lập niên biểu kiện tiêu biểu Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a Bài 17: Châu Âu hai chiến tranh giới (1918-1939) - BVMT:vào mục I.1 mục II.1 - HS tự đọc - Chỉ tập trung vào kinh tế - Chỉ tập trung vào kinh tế Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc châu Á (1918-1939) Cả (tt) 28 Bài 21: Chiến tranh giới thứ hai (1939-1945) Bài 21: Chiến tranh giới Mục II Những diễn Hướng dẫn HS lập niên biểu biến diễn biến chiến tranh thứ hai (1939-1945) (tt) 14 29 15 Cấu trúc lại thành mục: Mục Những nét chung phong trào độc lập dân tộc châu Á (1918-1939) Mục Một số đấu tranh tiêu biểu: Phần nên cho học sinh lập niên biểu kiện tiêu biểu Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a 27 30 Bài 8,22 :thành Chủ đề: Sự Cả phát triển khoa học, kĩ thuật, văn hóa kỉ XVIII - XX - Tích hợp với thành chủ đề: Sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn hóa kỉ XVIII – nửa đầu XX -Cấu trúc lại thành nội dung sau: Các thành tựu tiêu biểu kĩ thuật Những tiến khoa học tự nhiên khoa học xã hội Thành tựu tiêu biểu văn học nghệ 16 31 Bài 8,22 :thành Chủ đề: Sự Cả phát triển khoa học, kĩ thuật, văn hóa kỉ XVIII – XX(tt) - Tích hợp với thành chủ đề: Sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn hóa kỉ XVIII – nửa đầu XX -Cấu trúc lại thành nội dung sau: Các thành tựu tiêu biểu kĩ thuật Những tiến khoa học tự nhiên khoa học xã hội Thành tựu tiêu biểu văn học nghệ s 32 Bài 24:Cuộc kháng chiến từ năm 1585-1873 Cả -BVMT:mục I - Tranh Vũ khí nhà Nguyễn TDP 17 33 Bài 24:Cuộc kháng chiến từ năm 1585-1873(tt) 18 34 GV HD HS LÀM TNST : “Cuộc kháng chiến chống TDP nủa cuối TK XIX 35 Ôn tập KIỂM TRA HỌC KÌ I 36 Cả - Khơng dạy q trình xâm lược thực dân Pháp, tập trung vào kháng chiến tiêu biểu từ 1858 – 1873 - Khơng dạy q trình xâm lược thực dân Pháp, tập trung vào kháng chiến tiêu biểu từ 1858 – 1873 HỌC KÌ II : 17 tuần x tiết/tuần = 17 tiết TUẦN TIẾT 19 37 BÀI NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH Bài 25:Kháng chiến lan rộng Cả toàn quốc (1873-1884) - BVMT:vào mục I.2,3 - Bản đồ Cuộc kháng chiến chống Pháp XL nhân dân HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN Tập trung vào kiên tiêu biểu, diễn biến chính, tập trung vào kháng chiến Hà Nội (1873 - 1882) bắc kì lần thứ I(1873) lần thứ (1882) 20 38 Bài 25 Kháng chiến lan rộng Cả toàn quốc (1873-1884) (tt) - BVMT:vào mục II.1,2 - Bản đồ Cuộc kháng chiến chống Pháp XL nhân dân Tập trung vào kiên tiêu biểu, diễn biến chính, tập trung vào kháng chiến Hà Nội (1873 - 1882) bắc kì lần thứ II 21 39 Bài 26 Phong trào kháng chiến Mục I.1 Cuộc phản - Chỉ cần nêu kiện 5- cơng qn Pháp 7-1885 tích hợp thành chống Pháp năm cuối phái chủ chiến nội dung hoàn cảnh phong kỉ XIX - BVMT:vào mục I 22 40 Huế tháng 7-1885 Bài 26 Phong trào kháng chiến Mục II Những khởi nghĩa chống Pháp năm cuối lớn phong trào Cần Vương kỉ XIX (tt) trào Cần Vương mục Hướng dẫn học sinh lập niên biểu phong trào tiêu biểu phong trào Cần Vương - BVMT:vào mục II.3 - Bản đồ Khởi nghĩa Ba Đình,Bãi Sậy, Hương Khê - Tranh Vũ khí nghĩa qn Phan Đình Phùng 23 41 Ơn tập 24 42 25 43 Kiểm tra kì Bài 27 Khởi nghĩa Yên Thế -Mục I Khởi - Nêu nguyên nhân bùng nổ khởi nghĩa phong trào chống Pháp đồng nghĩa Yên Thế bào miền núi cuối kỉ XIX - BVMT:vào mục I.1 - Lập niên biểu các - - Bản đồ Phong trào nông dân yên Thế 1884-1913 Mục II Phong trào chống Pháp đồng bào miền 26 44 Bài 28 Trào lưu cải cách tân Mục I Tình hình Việt Nam nửa cuối kỉ Việt Nam nửa cuối kỉ XIX XIX - Học sinh tự học 27 45 28 46 Hs thuyết trình trải nghiệm sáng tạo: kháng chiến chống TDP nửa cuối TK XIX Bài 29,30 tích thành Chủ đề: Cả Những chuyển biến kinh tế xã hội Việt Nam phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu kỉ XX đến năm 1918 - BVMT:vào mục giai đoạn phát triển khởi nghĩa - Rút nguyên nhân thất bại - Học sinh tự đọc Mục I Tình hình Việt Nam nửa cuối kỉ XIX - Học sinh tự học Tích hợp với 30 thành chủ đề: Những chuyển biến kinh tế xã hội Việt Nam phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu kỉ XX đến năm 1918, với nội dung sau: Chính sách khai thác thuộc địa thực dân Pháp Những chuyển biến kinh tế xã hội Việt Nam Hoạt động yêu nước từ đầu kỉ XX đến 29 47 Chủ đề: Những chuyển biến kinh tế xã hội Việt Nam phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu kỉ XX đến năm 1918 (TT ) Tích hợp với 30 thành chủ đề: Những chuyển biến kinh tế xã hội Việt Nam phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu kỉ XX đến năm 1918, với nội dung sau: Chính sách khai thác thuộc địa thực dân Pháp Những chuyển biến kinh tế xã hội Việt Nam Hoạt động yêu nước từ đầu kỉ XX đến 30 48 Chủ đề: Những chuyển biến kinh tế xã hội Việt Nam phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu kỉ XX đến năm 1918 ( tt) - BVMT:vào mục Tích hợp với 30 thành chủ đề: Những chuyển biến kinh tế xã hội Việt Nam phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu kỉ XX đến năm 1918, với nội dung sau: Chính sách khai thác thuộc địa thực dân Pháp Những chuyển biến kinh tế xã hội Việt Nam Hoạt động yêu nước từ đầu kỉ XX đến 31 49 Chủ đề: Những chuyển biến kinh tế xã hội Việt Nam phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu kỉ XX đến năm 1918 ( tt) - BVMT:vào mục Tích hợp với 30 thành chủ đề: Những chuyển biến kinh tế xã hội Việt Nam phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu kỉ XX đến năm 1918, với nội dung sau: Chính sách khai thác thuộc địa thực dân Pháp Những chuyển biến kinh tế xã hội Việt Nam Hoạt động yêu nước từ đầu kỉ XX đến 32 50 Chủ đề: Những chuyển biến kinh tế xã hội Việt Nam phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu kỉ Bài 30: XX đến năm 1918 ( tt) -Mục II.1 Chính sách thực dân Pháp Đông - BVMT:vào mục Dương thời - GDTTHCM vào mục ( lòng yêu chiến -học sinh tự học nước, tâm tìm đường -Mục II.1 Chính sách cứu nước hoạt động của thực dân Pháp Người sau tìm đường cứu nước) Đơng Dương - Học sinh tự học thời chiến Tranh Nguyễn Tất Thành -Mục II.3 Những bến nhà Rồng hoạt động Nguyễn Ái Quốc sau tìm đường cứu nước 33 34 51 52 35 53 Lịch sử địa phương Ơn tập KIỂM TRA CUỐI KÌ II -Tích hợp với 29 thành chủ đề ... trung vào kháng chiến Hà Nội ( 187 3 - 188 2) bắc kì lần thứ I( 187 3) lần thứ ( 188 2) 20 38 Bài 25 Kháng chiến lan rộng Cả toàn quốc ( 187 3- 188 4) (tt) - BVMT:vào mục II.1,2 - Bản đồ Cuộc kháng chiến chống... ( 187 3- 188 4) - BVMT:vào mục I.2,3 - Bản đồ Cuộc kháng chiến chống Pháp XL nhân dân HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN Tập trung vào kiên tiêu biểu, diễn biến chính, tập trung vào kháng chiến Hà Nội ( 187 3 - 188 2)... Pháp, tập trung vào kháng chiến tiêu biểu từ 185 8 – 187 3 - Không dạy trình xâm lược thực dân Pháp, tập trung vào kháng chiến tiêu biểu từ 185 8 – 187 3 HỌC KÌ II : 17 tuần x tiết/tuần = 17 tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: PPCTSU 8 COVID 2021 2022 , PPCTSU 8 COVID 2021 2022