0

AN 8 T13

4 2 0
  • AN 8 T13

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 21:05

- Đàn giai điệu mỗi câu 2 lần, sau đó bắt nhịp cho học sinh đọc cùng với tiếng đàn - Mỗi câu tập từ 2 đến 3 lần - Tiếp tục tập các câu theo lối móc xích cho đến hết bài HS thực hiện * Ch[r] (1)Tuần 13 Ngày soạn : 07/ 11/ 2016 Ngày dạy : 14/11/ 2016 Tiết 13 - Ôn hát : HÒ BA LÍ Nhạc lý :THỨ TỰ CÁC DẤU THĂNG, GIÁNG Ở HÓA BIỂU - GIỌNG CÙNG TÊN Tập đọc nhạc : TĐN SỐ I MỤC TIÊU: - Học sinh hát thuộc bài Hò ba lí và thể đúng sắc thái, tình cảm bài hát - Học sinh biết có hai loại hóa biểu là hóa biểu có dấu thăng và hóa biểu có dấu giáng ; thứ tự ghi các dấu thăng và dấu giáng trên hóa biểu - Học sinh biết giọng cùng tên - Học sinh đọc đúng giai điệu, lời ca và đánh nhịp bài tập đọc nhạc số - Qua nội dung bài học các em có ý thức học tập tốt hơn,yêu mến môn học nhiều II.CHUẨN BỊ: - Đối với GV : - Nhạc cụ ( đàn organ ) - Đàn, đọc nhạc, hát lời bài tập đọc nhạc số - Đối với HS : - Chép bài tập đọc nhạc và ghi tên nốt III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định – Kiểm tra sĩ số Lớp 8A5……………………………… Kiểm tra bài cũ ( Trong lúc ôn ) Bài : Nhạc lí và TĐN số HĐ GV NỘI DUNG HĐ HS Nội dung : GV ghi bảng Ôn hát HS ghi bài GV đàn Bài “ Hò ba lí” + Luyện – khởi động giọng HS luyện GV hướng dẫn và đàn GV kiểm tra + HS trình bày hoàn chỉnh bài hát lần - Lần : lớp cùng hòa giọng - Lần : nửa lớp hát câu 1, nửa lớp hát câu + Câu lớp hát Đổi lại tương tự + Thực hát xô và hát xướng + Kiểm tra : gọi nhóm HS 1HS hát xướng và 3HS hát xô ( kiểm tra nhóm ) HS thực HS thực Nội dung : GV ghi bảng Nhạc lý HS ghi bài (2) GV ghi bảng và diễn giảng GV hướng dẫn và ghi bảng GV hướng dẫn quan sát GV ghi bảng GV yêu cầu Thứ tự các dấu thăng, giáng hóa biểu, giọng cùng tên a/ Thứ tự các dấu thăng, giáng hóa biểu * Hóa biểu : Là dấu thăng dấu giáng nằm đầu khuông nhạc * Các dấu hóa hóa biểu có loại :Hóa biểu có dấu thăng và hóa biểu có dấu giáng xuất theo trình tự định + Dấu thăng : - thăng ( pha ) - thăng ( pha, đô ) - thăng ( pha, đô, son ) - thăng ( pha, đô, son, rê ) + Dấu giáng : - giáng ( si ) - giáng ( si, mi ) - giáng ( si, mi, la ) - giáng ( si Mi, la, rê ) b/ Giọng cùng tên - Yêu cầu học sinh quan sát giọng La trưởng và La thứ SGK ( ví dụ ) Giọng La trưởng (hóa biểu có dấu thăng) HS theo dõi và ghi bài HS quan sát các vị trí HS quan sát ghi bài HS ghi bài HS quan sát Giọng La thứ (hóa biểu không có dấu thăng, giáng) GV yêu cầu HS HS nhận xét (3) nhận xét GV ghi bảng GV giới thiệu và ghi bảng GV hỏi GV hướng dẫn GV đàn GV hướng dẫn và làm mẫu * Nhận xét : - giọng La trưởng và La thứ có cùng âm chủ khác hóa biểu * Kết luận : Giọng cùng tên là giọng trưởng và giọng thứ có cùng âm chủ khác hóa biểu Ví dụ : đô trưởng – đô thứ La trưởng – la thứ Nội dung HS ghi bài HS ghi bài Tập đọc nhạc Trích “ Chim hót đầu xuân” Nhạc và lời : Nguyễn Đình Tấn HS trả lời và ghi * Tìm hiểu và nhận xét bài đọc bài - Bài nhạc viết nhịp ? nhịp 2/ HS theo dõi - Giọng gì ? giọng Đô trưởng + Chia câu : Bài chia làm câu nhỏ HS đọc gam * Luyện đọc gam đô trưởng ( gam trụ, gam rãi ) * Luyện tập tiết tấu HS thực - HS đọc tiết tấu kết hợp vỗ tay * Tập đọc nhạc câu : GV yêu cầu GV đàn GV đọc mẫu GV yêu cầu GV hướng dẫn GV đàn GV yêu cầu GV điều khiển + Đọc tên nốt câu + Đàn giai điệu bài tập đọc nhạc HS đọc tên nốt HS nghe và cảm nhận HS chú ý HS thực HS thực - Đàn giai điệu câu lần, sau đó bắt nhịp cho học sinh đọc cùng với tiếng đàn - Mỗi câu tập từ đến lần - Tiếp tục tập các câu theo lối móc xích hết bài HS thực * Chú ý : cách đọc tiết tấu HS thực + Cả lớp cùng đọc bài hai lần + Ghép lời ca : nửa lớp đọc nhạc, nửa lớp hát lời HS thực ( thực theo câu ) - Nửa lớp đọc nhạc, nửa lớp hát lời, sau đổi lại + Tập đọc nhạc và hát lời hoàn chỉnh : lớp cùng đọc nhạc sau (4) đó hát lời Củng cố - dặn dò : - GV hỏi : bài tập đọc nhạc viết giọng gì ? giọng đô trưởng cùng tên với giọng nào ? nào là giọng cùng tên ? Hóa biểu là gì ? Nêu thứ tự các dấu thăng, dấu giáng trên hóa biểu ? - Tiếp tục luyện tập bài hát “ Hò ba lí” - Tập đọc nhạc kết hợp gõ phách - Xem trước bài “ Một số nhạc cụ dân tộc” Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: AN 8 T13, AN 8 T13