0

DE THI HOC KI 1

3 1 0
  • DE THI HOC KI 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 20:17

Gọi H là trung điểm của AE, kẻ dây CD vuông góc với AE tại H aTính góc ACB; b Tứ giác ACED là hình gì, chứng minh?. c Gọi I là giao điểm của DE và BC.[r] (1)PHÒNG GD- ĐT YÊN THẾ TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP Thời gian: 90 phút MÃ ĐỀ: HK1-T9-01 Câu1 ( 3điểm) a)Tính 32  25 b) Tìm x để x  xác định c) Tính   45  125   60 Câu ( 3điểm) Cho hàm số y = (m-1)x + (1) a)Tìm m để hàm số (1) là hàm số đồng biến; b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) là đường thẳng song song với đường thẳng y = 2x; c)Tìm m để đồ thị hàm số (1) đồng quy với hai đường thẳng y-3 = và y = x-1 Câu ( 3điểm) Cho đường tròn (O) đường kính AB, E thuộc đoạn AO ( E khác A,O và AE >EO) Gọi H là trung điểm AE, kẻ dây CD vuông góc với AE H a)Tính góc ACB; b) Tứ giác ACED là hình gì, chứng minh? c) Gọi I là giao điểm DE và BC Chứng minh HI là tiếp tuyến đường tròn đường kính EB Câu 5( 1điểm) Tìm GTNN biểu thức A x  3 x với x > (2) PHÒNG GD- ĐT YÊN THẾ TRƯỜNG THCS ĐỒNG LẠC HƯỚNG DẪN CHẤP THI HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP Thời gian: 90 phút MÃ ĐỀ: HK1-T9-01 Câu Ý a Nội dung 18  81  36  81 0.5 0.25 = + =15 2điểm b x  xác định x  0 0.5  x 1  x  2 a b 2,5điểm c a 0.25 KL… Hàm Số (1) là hàm số đồng biến m – > 0.25  m>1 0.5 KL… Đồ thị hàm số (1) là đường thẳng song song với đường thẳng y = 2x 0.25 0.25 m – =  m = 0.25 KL… Khi m = hàm số có dạng y = x + 0.25 0.25 Đồ thị là đường thẳng qua A(0;2) và B(-2;0) 0.25 Vẽ đúng Với x 0, x 1 ta có 0.25 0.25  x 1 x  x x P    x  x    x 1 2điểm Điểm 0.5   x 1   x 1  x1 x  0.5  x1 x 1 x x 1 0.25 KL… b P Theo phần a có x x  với x 0, x 1 0.25 P < và 0.5 x x1   0 x 1 2 x 1   x  1   x   x    >0 x 1 0.25 (3) KL… Vẽ hình 0.25 C I 3điểm A H E O O' B D a Chỉ tam giác ACB nội tiếp (O) nhận AB là đường kính 0.25 Nên tam giác ACB vuông C 0.25 b Nên góc ACB = 900 Chứng minh tứ giác ACDE là hình bình hành 0.25 0.5 c Chỉ hình bình hành ACDE là hình thoi Chứng minh I thuộc đường tròn tâm O’đường kính EB 0.5 0.25 Chứng minh HI  IO ' I 0.5 Két luận 0.25 0.25 A x   4 x Áp dụng BĐT cô si cho hai số dương x-1 và x  0,5điểm Tìm GTNN A = 10 x = 0.25 (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HOC KI 1, DE THI HOC KI 1