0

BGĐT - Tiếng Việt 1 - Bài 30: u - ư

23 1 0
  • BGĐT - Tiếng Việt 1 - Bài 30: u - ư

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 20:16

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B... chỉ trỏ Home..[r] (1)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B TIẾNG VIỆT (2) (3) Câu hỏi trỏ Home (4) Câu hỏi chó xù Home (5) C©u pha trà Home (6) Câu hỏi nhà trọ Home (7) (8) u ­ư U Ư (9) (10) Làm quen tủ tủ t sư tử sư tử sư tử (11) (12) 2.­TiÕng­nµo­cã­©m­u?­TiÕng­nµo­cã­©m­ư.­ đu đủ cá thu củ từ cú lá thư cử tạ (13) (14) 3.ưTậpưđọc: (15) 3.ưTậpưđọc: Chã­xï Chó xù lù lù ngõ Lũ gà ngỡ nó là sư tử, sợ quá Sư tử qua Nó ngó chó xù: - Mi mà là sư tử à? Chó xù sợ quá: - Dạ… là chó xù (16) 3.ưTậpưđọc: Chã­xï Chó xù lù lù ngõ Lũ gà ngỡ nó là sư tử, sợ quá Sư tử qua Nó ngó chó xù: - Mi mà là sư tử à? Chó xù sợ quá: - Dạ… là chó xù (17) Luyện đọc từ ngữ chó xù lù lù ngỡ sư tử mi ngõ ngỡ sợ quá (18) 3.ưTậpưđọc: Chã­xï Chó xù lù lù ngõ Lũ gà ngỡ nó là sư tử, sợ quá Sư tử qua Nó ngó chó xù: - Mi mà là sư tử à? Chó xù sợ quá: - Dạ… là chó xù (19) ýưnàoưđúng a Lò gµ ngì chã xï lµ sư tö b Sư tö ngì chã xï lµ sư tö (20) 4.­TËp­viÕt (21) 4.­TËp­viÕt: (22) 4.­TËp­viÕt: (23) Xin Chaân Thaønh Caùm Ôn (24)
- Xem thêm -

Xem thêm: BGĐT - Tiếng Việt 1 - Bài 30: u - ư, BGĐT - Tiếng Việt 1 - Bài 30: u - ư