0

Vai trò nhà nước trong hạn chế những khuyết tật của nền kinh tế thị trường

3 0 0
  • Vai trò nhà nước trong hạn chế những khuyết tật của nền kinh tế thị trường

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 18:17

Câu 1: Phân tích vai trị nhà nước việc hạn chế, khắc phục khuyết tật kinh tế thị trường nước ta Bài làm: * Những khuyết tật kinh tế thị trường nước ta nay: - Cơ sở vật chất - kỹ thuật cịn trình độ thấp làm cho phân công lao động phát triển, chuyển dịch cấu kinh tế chậm Bên cạnh số lĩnh vực, số sở kinh tế trang bị kỹ thuật công nghệ đại, nhiều ngành kinh tế, máy móc cũ kỹ, cơng nghệ lạc hậu Lao động thủ công chiếm tỉ trọng lớn tổng số lao động xã hội Do đó, suất, chất lượng, hiệu sản xuất nước ta thấp so với khu vực giới - Kết cấu hạ tầng hệ thống đường giao thông, bến cảng, hệ thống thông tin liên lạc lạc hậu, phát triển Hệ thống giao thông phát triển làm cho địa phương, vùng bị chia cắt, tách biệt nhau, làm cho nhiều tiềm địa phương khai thác, địa phương chuyên mơn hố sản xuất để phát huy mạnh - Khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường nước, thị trường nước ngồi cịn yếu Do sở vật chất - kỹ thuật công nghệ lạc hậu, nên suất lao động thấp, khối lượng hàng hố nhỏ bé, chủng loại hàng hố cịn nghèo nàn, chất lượng hàng hố thấp, giá cao khả cạnh tranh cịn yếu - Do giao thơng vận tải phát triển nên chưa lôi tất vùng nước vào mạng lưới lưu thơng hàng hố thống - Thị trường hàng hoá - dịch vụ hình thành cịn hạn hẹp cịn nhiều tượng tiêu cực (hàng giả, hàng nhập lậu, hàng nhái nhãn hiệu làm rối loạn thị trường) - Thị trường hàng hoá sức lao động manh nha, số trung tâm giới thiệu việc làm xuất lao động xuất nảy sinh tượng khủng hoảng Nét bật thị trường sức cung lao động lành nghề nhỏ cầu nhiều, cung sức lao động giản đơn lại vượt xa cầu, nhiều người có sức lao động khơng tìm việc làm - Thị trường tiền tệ, thị trường vốn có nhiều tiến nhiều trắc trở, nhiều doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân thiếu vốn khơng vay vướng mắc thủ tục, nhiều ngân hàng thương mại huy động tiền gửi mà cho vay để ứ đọng két dư nợ hạn nhiều ngân hàng thương mại đến mức báo động Thị trường chứng khốn đời chưa có nhiều "hàng hố" để mua - bán có doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia thị trường - Nhiều thành phần kinh tế tham gia thị trường ; kinh tế nước ta có nhiều loại hình sản xuất hàng hố tồn tại, đan xen nhau, sản xuất hàng hố nhỏ phân tán phổ biến - Quản lý nhà nước kinh tế - xã hội yếu Một số chế, sách cịn thiếu, chưa qn, chưa sát với sống, thiếu tính khả thi Cơ chế th ị trường chế tố t nh ất điề u tiế t nề n kinh tế thị trường, nhiên chế th ị trường có nhữ ng khuyế t tật vốn có củ a - Cơ chế thị trường phát huy tác dụng đầy đủ có cạnh tranh hồn hảo, xuất cạnh tranh khơng hồn hảo, hiệu lực chế thị trường bị giảm Chẳng hạn xuất độc quyền, nhà độc quyền giảm sản lượng, tăng giá để thu lợi nhuận cao, mặt khác, xuất độc quyền, khơng có sức ép cạnh tranh việc đổi kỹ thuật - Mục đích hoạt động doanh nghiệp lợi nhuận tối đa, họ lạm dụng tài nguyên xã hội, gây ô nhiễm môi trường sống người, hiệu kinh tế - xã hội không bảo đảm - Phân phối thu nhập khơng cơng bằng, tác động chế thị trường dẫn đến phân hoá giàu nghèo, phân cực cải, tác động xấu đến đạo đức tình người - Một kinh tế chế thị trường tuý điều tiết khó tránh khỏi thăng trầm, khủng hoảng kinh tế có tính chu kỳ thất nghiệp Do chế thị trường có loạt khuyết tật vốn có nó, nên thực tế khơng tồn chế thị trường tuý, mà thường có can thiệp Nhà nước để sửa chữa thất bại chế thị trường, kinh tế, người ta gọi, kinh tế hỗn hợp * Phân tích vai trị nhà nước việc hạn chế, khắc phục khuyết tật kinh tế thị trường nước ta Ở tất nước có kinh tế chế thị trường điều tiết có can thiệp Nhà nước vào kinh tế, với mức độ khác nhau, để sửa chữa "thất bại thị trường" Kinh tế thị trường tư chủ nghĩa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có chất khác nhau, thế, bên cạnh điểm giống phương pháp quản lý, có khác mục tiêu xã hội quản lý Nhà nước Việt Nam muốn quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có kết trước hết phải dựa yêu cầu khách quan quy luật kinh tế thị trường Do phương pháp quản lý Nhà nước ta nhiều phương diện có nét giống phương pháp quản lý nhà nước nước tư bản: thừa nhận tính độc lập chủ thể kinh tế để họ có quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh, tự chịu trách nhiệm lỗ lãi; xây dựng hệ thống thị trường có tính cạnh tranh, giá chủ yếu thị trường định; xây dựng chế điều tiết vĩ mô Nhà nước nhằm hướng dẫn, giám sát hoạt động chủ thể kinh tế, hạn chế khuyết tật thị trường; xây dựng hệ thống pháp luật nhằm tạo khuôn khổ cho hoạt động kinh tế; tôn trọng thực thông lệ quốc tế quan hệ kinh tế quốc tế Tuy nhiên, quản lý kinh tế nhà nước xã hội chủ nghĩa quản lý kinh tế nhà nước tư sản có khác Sự quản lý nhà nước tư sản kinh tế thị trường nhằm đem lại lợi nhuận tối đa cho tổ chức độc quyền Nhà nước xã hội chủ nghĩa lãnh đạo Đảng Cộng sản quản lý kinh tế thị trường nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; bảo đảm cho người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc Nhà nước xã hội chủ nghĩa nước ta có chức năng, vai trị kinh tế sau đây: Một là, nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi đảm bảo ổn định trị, xã hội cho phát triển kinh tế - Nhà nước bảo đảm ổn định trị, kinh tế, xã hội thiết lập khuôn khổ luật pháp để tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động kinh tế, ổn định trị, xã hội điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế Nhà nước phải tạo hành lang luật pháp cho hoạt động kinh tế cách đặt điều luật quyền sở hữu tài sản hoạt động thị trường, đặt quy định chi tiết cho hoạt động doanh nghiệp Khuôn khổ luật pháp mà Nhà nước thiết lập có tác động sâu sắc tới hành vi chủ thể kinh tế, điều chỉnh hành vi kinh tế họ Hai là, nhà nước tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định cho phát triển kinh tế - Nhà nước định hướng cho phát triển kinh tế thực điều tiết hoạt động kinh tế để bảo đảm cho kinh tế thị trường tăng trưởng ổn định Nhà nước xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển, trực tiếp đầu tư vào số lĩnh vực để dẫn dắt kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế Nền kinh tế thị trường khó tránh khỏi chấn động khủng hoảng kinh tế lạm phát, Nhà nước phải sử dụng sách tài sách tiền tệ để ổn định mơi trường kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế Ba là, nhà nước bảo đảm cho kinh tế hoạt động có hiệu lành mạnh - Nhà nước bảo đảm cho kinh tế hoạt động có hiệu Các doanh nghiệp lợi ích hẹp hịi lạm dụng tài ngun xã hội, gây ô nhiễm môi trường sống người Vì vậy, Nhà nước phải thực biện pháp nhằm ngăn chặn tác độn g bên để nâng cao hiệu kinh tế - xã hội Sự xuất độc quyền làm giảm tính hiệu hoạt động thị trường, Nhà nước có nhiệm vụ bảo vệ cạnh tranh chống độc quyền để nâng cao tính hiệu hoạt động thị trường Bốn là, thực tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến công xã hội, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa - Nhà nước cần hạn chế, khắc phục mặt tiêu cực chế thị trường, thực công xã hội Sự tác động chế thị trường đưa lại hiệu kinh tế cao, khơng tự động mang lại giá trị mà xã hội cố gắng vươn tới, không tự động đưa đến phân phối thu nhập công Nhà nước thực phân phối thu nhập quốc dân cách công bằng, thực tăng trưởng kinh tế gắn với cải thiện đời sống nhân dân, với tiến công xã hội Điều thể rõ rệt tính định hướng xã hội kinh tế thị trường nước ta Sự can thiệp Nhà nước đảm bảo hiệu cho vận động thị trường ổn đinh, nhằm tối đa hóa hiệu kinh tế, bảo đảm định hướng trị phát triển kinh tế, sửa chữa khắc phục khuyết tật vốn có kinh tế thị trường, tạo công cụ quan trọng để điều tiết thị trường tầm vĩ mô Bằng cách Nhà nước kiềm chế tính tự phát kinh tế thị trường, đồng thời kích thích sản xuất thơng qua trao đổi hàng hóa hình thức thương mại ... Nhà nước để sửa chữa thất bại chế thị trường, kinh tế, người ta gọi, kinh tế hỗn hợp * Phân tích vai trị nhà nước việc hạn chế, khắc phục khuyết tật kinh tế thị trường nước ta Ở tất nước có kinh. .. tất nước có kinh tế chế thị trường điều tiết có can thiệp Nhà nước vào kinh tế, với mức độ khác nhau, để sửa chữa "thất bại thị trường" Kinh tế thị trường tư chủ nghĩa kinh tế thị trường định hướng... kinh tế; tôn trọng thực thông lệ quốc tế quan hệ kinh tế quốc tế Tuy nhiên, quản lý kinh tế nhà nước xã hội chủ nghĩa quản lý kinh tế nhà nước tư sản có khác Sự quản lý nhà nước tư sản kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò nhà nước trong hạn chế những khuyết tật của nền kinh tế thị trường , Vai trò nhà nước trong hạn chế những khuyết tật của nền kinh tế thị trường